РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2006-2008 РОКИ
2.1 Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Зіко» за 2006-2008 роки

Значення аналізу фінансових результатів діяльності полягає в тому, що в процесі його проведення виникає можливість визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів торговельного підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства.
Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений в тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками.
До основних показників, що характеризують фінансові результати підприємницької діяльності торговельних підприємств є валовий дохід, інші доходи, прибуток і рентабельність. Прибуток як результативний показник, аналізується у першу чергу підприємством, а також іншими зацікавленими користувачами згідно їх інтересів. Особливо це важливо в умовах ринкової економіки, адже результати проведення аналізу сприяють найбільш обгрунтованому вибору об’єктів можливих інвестицій. Насамперед, управлінський персонал, для аналізу діяльності та визначення ефективності прийнятих рішень використовує показники економічного, маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності, а також за періодами, які аналізуються. Для цього у розпорядженні аналітика є широкий обсяг інформації (внутрішня, бухгалтерська звітність, фінансовий план тощо). Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку чистого прибутку з метою визначення можливості отримання дивідендів, мінімізації власного фінансового ризику. Такі зовнішні суб’єкти аналізу як наприклад, податкові органи вивчають елементи прибутку, який підлягає оподаткуванню з метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують дані фінансової і податкової звітності.
У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток – це певні втрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів над сумою цих доходів. Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об’єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами появи збитку можуть бути порушення прав господарюючого суб’єкта, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха тощо. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства. Перед аналітиками стоїть завдання спрогнозувати і розробити рекомендації щодо попередження появи та усунення збитків. Необхідно враховувати, що будь-які збитки є реальними резервами підвищення прибутку.
Основні завдання, об’єкти та етапи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства наведено на рис. 2.1. Джерелами інформації, які використовуються при проведенні аналізу фінансових результатів, є первинні документи (розрахунки та довідки бухгалтерії, накладні, рахунки, товарно–транспортні накладні тощо), облікові регістри, дані рахунків бухгалтерського обліку, фінансова, податкова та статистична звітність (зокрема форма № 1 „Баланс”; форма № 2 „Звіт про фінансові результати”; форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”; форма №4 „Звіт про власний капітал”; форма №5 „Примітка до річної фінансової звітності”; звіт № 1-ФП „Про фінансові результати”; звіт № 2 – ФП „Про витрати обігу”; декларація про податок на прибуток підприємств), інші джерела (бізнес-план, фінансовий план,