Організація та проведення робіт, пов'язаних з захистом інформації
з обмеженим доступом І рівень
1. Охорона державної таємниці регулюється:
Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.
Законом України "Про електронний цифровий підпис"
Законом України "Про державну таємницю" +
2. До державної таємниці відноситься інформація з грифом:
"Конфіденційно"
"Для службового користування"
"Таємно", "Цілком таємно", "Особливої важливості" +
3. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці не можеперевищувати для інформації із ступенем секретності "Особливоїважливості":
10 років 30 років +
50 років
4. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці не можеперевищувати для інформації із ступенем "Цілком таємно":
5 років 10 років +
15 років
5. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці не можеперевищувати для інформації із ступенем "Таємно":
1 рік 3 роки 5 років +
6. До складу режимно-секретного органу можуть входити:
Підрозділи режиму, секретного діловодства, технічного захисту інформації +
Підрозділи секретного діловодства, охорони, канцелярія
7. Працівники режимно-секретного органу повинні допускатись до роботи:
До оформлення допуску до державної таємниці Під час оформлення допуску до державної таємниці Після оформлення допуску до державної таємниці +
7. Режимно-секретний орган підпорядковується:
Начальнику охорони установи
Заступнику керівника установи з маркетингу
Керівнику установи +
8. Режимно-секретний орган може розміщуватись:
В приміщенні охорони
В будь-якому приміщенні
В спеціально обладнаному приміщенні +
9. Секретні матеріальні носії інформації зберігаються
В робочих столах працівників
В дерев'яних шафах працівників
В сейфах або металевих шафах режимно-секретного органу +
9. Прохід на територію установи здійснюється за:
Постійними, тимчасовими, разовими перепустками +
Матеріальними перепустками Усними вказівками
10. Допуск до державної таємниці надається громадянам України віком від:
Іброків 18 років +
20 років
11. Дозвіл на діяльність, пов'язану з державною таємницею надається:
Державним підприємствам
Державним підприємствам і акціонерним товариствам з державною
часткою власності
Незалежно еід форми власності +
12. Заходи щодо охорони державної таємниці:
Не плануються Плануються +
13. Щорічні звіти про роботу режимно-секретних органів:
Не складаються
Складаються за бажання керівника установи
Складаються в обов'язковому порядку +
14. Рішення щодо проведення службового розслідування за фактамирозголошення державної таємниці, втрати її матеріальних носіївприймається:
Керівником канцелярії
Керівником РСО
Керівником установи +
15. Результати службового розслідування за фактами розголошення державної таємниці, втрати її матеріальних носіїв оформляються:
Довідкою
Актом
Висновком +
16. За викрадення матеріальних носіїв секретної інформації наступає відповідальність:
Дисциплінарна
Адміністративна
Кримінальна +

Організація та проведення робіт, пов'язаних з захистом інформації
з обмеженим доступом
1. Що таке державна таємниця?
Це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.
2. Що таке режимно-секретний орган ( РСО)?
Це окремий структурний підрозділ, який створюється з метою розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею.
3. Що таке обробка секретної інформації?
Це вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.
4. Що таке віднесення інформації до державної таємниці?
Це процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цій інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього,
5. Хто такий державний експерт з питань таємниць?
Це посадова особа, уповноважена здійснювати відповідно до вимог Закону віднесення інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.
6. Що таке допуск і доступ до державної таємниці?
Допуск до державної таємниці - це оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації
Доступ до державної таємниці - це надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень.
7. Засекречування матеріальних носіТв інформації:
Це введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації.
8. Охорона державної таємниці:
Це комплекс організаційно - правових, інженерно - -технічних, криптографічних та оперативних, заходів, спрямованих на запобігання розголошенню інформації, що становить державну таємницю,

Документаційне забезпечення робіт, пов'язаних з захистом інформації з обмеженим доступом І рівень
1. Хто попередньо розглядає документи, що поступили в установу?
Керівник установи
Керівник канцелярії + Виконавець
2. За порушення, що призвели до розголошення інформації "Для службовогокористування", втрату або незаконне знищення документів з грифом "Для службовогокористування" винні особи несуть відповідальність:
Кримінальну
Дисциплінарну, адміністративну +
3. Працівників, які допускаються до роботи з виданнями з грифом "Для службовогокористування", визначає:
Керівник установи +
Керівник канцелярії
Курівник режимно-секретного органу
4. Розпорядчі документи, що надходять від установи вищого рівня, можуть бутирозмножені з дозволу:
Керівника режимно-секретного органу Установи вищого ріеня +
5. Чи можна вести разом загальне і секретне діловодство та зберігати таємні танетаємні документи в одному сейфі?
Так
Ні +
Так, з дозволу керівника установи
6. Хто приймає кореспонденцію з грифом секретності?
Канцелярія установи
Режимно-секретний орган + Виконавець секретних робіт
7. Чи можна виконувати документи з грифом секретності в зошитах взятих на облік вканцелярії установи?
Так
Ні +
8. Документи з грифом секретності можуть відправлятись в інші установи:
Простою поштою
Спеціальним або фельд'єгерським зв'язком +
9. В яких місцях дозволяється знищення документів з грифом секретності?
В будь-якому місці
В спеціально призначених і обладнаних для цього місцях +
10. Хто затверджує Перелік посад, яким дано право надавати матеріальним носіямсекретної інформації грифи секретності?
Керівник установи вищого рівня
Керівник установи, що проводить діяльність, пов'язану з державною
таємницею +
Керівник режимно-секретного органу
11. Де проставляють номери сторінок на документах?
Посередині верхнього поля арабськими цифрами
3 правого боку верхнього поля арабськими цифрами +
12. Номери сторінок на документах проставляються:
Арабськими цифрами +
Римськими цифрами
13. Чи проставляється на конвертах гриф обмеження "Для службовогокористування", якщо кореспонденція з грифом "ДСК" відправляється простоюпоштою?
Так +
Ні
14. Чи дозволяється друкування документів з грифом секретності на ПЕОМвключених в корпоративну мережу?
Так
Ні +
15. Магнітні носії інформації з грифом секретності реєструються:
В канцелярії
В режимно-секретному органі +
16. Де повинні зберігатись матеріальні носії інформації з грифом секретності?
В робочих столах
В дерев'яних шафах
В сейфах або металевих шафах +
ІІ рівень
1. Дайте поняття терміну-документ.
Документ - це письмовий діловий текст про факти, поли, явища об'єктивної дійсності, який побудовано за певною схемою та який виконує конкретну, тільки йому властиву функцію. Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні та реальні пропозиції, вказівки. У найширшому значенні слово документ сьогодні визначається як спосіб закріплення різними засобами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини. Документами ще називають будь-які офіційні свідчення, доказ достовірності дії, предмета, поняття.
Документ має правове та господарське значення, зокрема може служити письмовим доказом, а також надає можливість відтворювати • факти діяльності установи.
.
Яка інформація не може бути віднесена до категорії конфіденційної?
• інформація, яка. належить до категорії таємної, відповідно до Закону України "Про
державну таємницю^ " інформація, приховування якої загрожує безпеці, життю та здоров'ю людей;
• інформація про стан довкілля, екологічної безпеки та захворюваності населення,
якість харчових продуктів та предметів побуту, життєвий рівень населення, медичне
обслуговування та соціальне забезпечення, соцпально-демографічні показники, стан
освіти та культури, стан правопорядку;
" інформація про злочини та інші правопорушення, неправомірні дії органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб;
" інформація, яка відповідно до законів України та міжнародних договорів України не
може бути віднесена до конфіденційної.
3. Як доставляються документи зі ступенем секретності "цілком таємно" та "таємно" у межах даного населеного пункту?
У межах пішої досяжності одного населеного пункту з дозволу начальника РСО кореспонденція може доставлятися двома виконавцями або співробітниками РСО в спецпапках (спецчемоданах), опечатаних печаткою РСО. В усіх випадках доставка документів не повинна привертати увагу сторонніх осіб.
У межах однієї території, що охороняється, кореспонденція може передаватися в незаконвертованому вигляді одним співробітником РСО або виконавцем за розносною книгою в спецпапках (спецчемоданах).
Доставляти кореспонденцію на громадському транспорті забороняється.
4. Що таке номенклатура секретних справ?
Номенклатура справ е обов'язковим для кожного РСО документом, який складається для створення єдиної систеїзї формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства. До номенклатури справ повинні включатися усі справи, які відображають питання діяльності установи, а також справи, тимчасово не закінчені провадженням, ті, що надійшли з інших установ для продовження їх ведення, а також журнал обліку журналів, картотек і завершених виробництвом справ.
5. Назвіть види номенклатури справ.
Є три види номенклатур справ: типова, примірка та індивідуальна.
Типова номенклатура справ встановлює типовий склад справ для РСО однорідних за характером діяльності, з єдиною системою індексації і є нормативним актом.
Примирна номенклатура справ встановлює примірний склад справ для РСО, що однорідні за характером діяльності, але різних за структурою, і має рекомендаційний характер.
Типові і примірю номенклатури справ розробляють вищестоящі РСО для мережі РСО, що входять до сфери їх управління І використовуються ними як методичні посібники під час складання індивідуальних номенклатур справ.
Незалежно від наявності типової чи примірної номенклатури справ кожен РСО повинен мати Індивідуальну номенклатуру справ.
Номенклатура справ складається на підставі вивчення документів з усіх питань діяльності РСО і таким чином, щоб кожний виконавець міг ознайомитися з тим обсягом матеріальних носіїв секретної інформації, які необхідні йому для виконання службових обов'язків. Підписується начальником РСО, обов'язково погоджується з керівником архівного підрозділу і затверджується керівником установи, та обліковується у журналі (картці) обліку підготовлених документів, зберігається у начальника РСО чи у працівника, відповідального за ведення номенклатури справ, а після річної перевірки наявності документів підшивається в окрему справу з номенклатурами.
6. Що Ви знаєте про перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації.
Одним із важливих заходів забезпечення надійності зберігання документів з грифом секретності, закриття можливих каналів витоку секретної інформації і своєчасне виявлення недоліків е регулярні перевірки наявності матеріальних носіїв секретної Інформації, щоденний контроль за станом Їх обліку та переміщення.
Перевірка матеріальних носіїв секретної інформації - це встановлення факту наявності матеріальних носив секретної інформації, правильності виконання операцій з матеріальними носіями секретної Інформації та їх обгрунтування.
Працівники РСО, їх уповноважені проводять три види регулярних перевірок наявності усіх вхідних, підготовлених документів, що мають ступені секретності ^^цілком таємно" та *"таємно", облікованих за період, що перевіряється, не підшитих до справ чи неукомплектованих в окремі папки:
• щоденні,
• щоквартальні;
" річні.
Поряд з обов'язковими перевірками матеріальних носіїв секретної інформації проводяться позапланові перевірки:
" при заміні начальника РСО;
" при заміні співробітника, відповідального за режим секретності або організацію захисту секретної інформації.
Позапланові перевірки можуть бути проведені у випадках евакуації документів, стихійного лиха, аварійних ситуацій, при порушенні печаток (пломб) на сховищах і в інших ситуаціях, що викликають сумнів у йхоронності матеріалььих носіїв секретної інформації. ^ '
7. Що слід розуміти під знищенням документів, справ та Інших матеріальних носіїв секретної інформації?
Під знищенням документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації слід розуміти доведення їх до такого стану, що виключає можливість відновлення секретної інформації.
Документи з грифом секретності спалюють (розплавляють), розчиняють або хімічно розкладають, дроблять, перетворюють на м'яку безформну масу, дрібні частки не більше 2.5 кв. мм, що робить неможливим відновлення тексту, набори тексту розбираються, магнітні записи розмагючуються-
Машинні носії секретної інформації знищуються шляхом подрібнення або нагрівання до стану, після чого поновлення секретної інформації стає неможливим.
Знищенню підлягають документи з грифом секретності, термін зберігання яких закінчено, і які втратили практичне значення, не мають наукової, істерико - культурної або іншої цінності.
8. Що таке таємна інформація?
Це відомості, які становлять державну або іншу передбачену законом таємницю (службова, військова, банківська, професійна, лікарська, адвокатська таємниця і таємниця страхування, листування, телефонних розмов і телеграфної та іншої кореспонденції, усиновлення, нотаріальних дій та інша таємна інформація, яка може бути визначена законами України), розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі;