НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології .
Кафедра захисту інформації .
Спеціальність 7.160102 “Захист інформації з обмеженим доступом .
та автоматизація її обробки” .
“З А Т В Е Р Д Ж У Ю “
Завідувач кафедри З І
_________ В. Дудикевич
“ ” 2008р.
ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ
Петріву Юрію Любомировичу
1.Тема роботи “Побудова комплексної системи захисту інформації“затверджена наказом по інституту від “ 29 ” жовтня 2008 р. № 2429-4-08 .
2.Термін здачі студентом закінченої роботи 5 грудня 2008р.
3.Вихідні дані до роботи: Провести опис об’єкту захисту. Визначити можливі загрози безпеці інформації, побудувати модель загроз, навести перелік можливих технічних каналів витоку інформації. Здійснити побудову типової моделі порушника. Виконати аналіз наявних технічних засобів захисту інформації, здійснити вибір максимально ефективних, оптимальних засобів ТЗІ..
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ – актуальність теми дипломної роботи. Основна частина – опис об’єкту захисту, визначення загроз інформації, визначення основних організаційних, організаційно-технічних та технічних заходів по захисту інформації. Економічна частина. Розділ охорони праці. Висновки. Список літератури.
5.Перелік графічного матеріалу :
Графічний матеріал до дипломної роботи повинен мати не менше 5-ти листів формату А1 або 10-12 слайдів презентації (роздрук слайдів подати у додатку пояснювальної записки в форматі А4) і бути достатнім для висвітлення основних аспектів роботи..
6. Консультанти з роботи
Розділ
Консультанти
Завдання видав
Завдання прийняв


Зачепило В.С.
Пархуць Л.Т.

7. Дата видачі завдання : 18 вересня 2008 р.
Керівник В. Романів
Завдання прийняв до виконання Ю. Петрів
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів
дипломної роботи
Термін
виконання
Примітка

1
Пошук науково-технічної літератури. Складання плану дипломної роботи.
10.10.2008
виконано

2
Написання перших розділів дипломної роботи.
20.10.2008
виконано

3
Завершення написання технічних розділів дипломної роботи.
1.11.2008
виконано

4
Написання економічної частини дипломної роботи.
10.11.2008
виконано

5
Розгляд питань охорони праці. Виконання графічної частини роботи.
20.11.2008
виконано

6
Написання та оформлення пояснювальної записки.
30.11.2008
виконано

7
Подання завершеної дипломної роботи на кафедру.
05.12.2008
виконано


Студент дипломник Ю. Петрів
Керівник роботи В. Романів