Затверджую
Керівник підприємства (організації)
______________________________“___”____________________200 р.

Затверджую
Проректор ________________________________________________________“___”___________________200 р.


Замовлення-зобов’язання
на розробку та впровадження науково-дослідної теми
у формі дипломної роботи
Керівник ТОВ «Зіко»
(повна назва підприємства (організації))
доручає студенту Львівської комерційної академії
Підкові Василю Васильовичу
виконати дослідження за темою:
«Прибуток в торгівлі, резерви і шляхи його збільшення в сучасних умовах»
(назва теми)
за термін з 30.09. 2008р. по 20.05.2009р.
під керівництвом к.е.н., ст. викл. кафедри «Економіки підприємства»ЛКА Заярної Н.М.
Результати дослідження за темою
«Прибуток в торгівлі, резерви і шляхи його збільшення в сучасних умовах»
(назва теми)
розглянуті на засіданні ради спеціалістів ТОВ «Зіко»
та затверджені Протокол № 12 від 15.05. 2009р.
(номер протоколу, дата)
Рекомендації за результатами дослідження надані керівництву
ТОВ «Зіко»
(повна назва підприємства (організації), дата)
Керівництво ТОВ «Зіко»
(повна назва підприємства (організації))
визначає необхідним впровадити наступні рекомендації за темою:
заходи та напрями підвищення ефективності торговельної діяльності за рахунок впровадження передового досвіду та прогресивних методів господарювання, спрямованих на збільшення кінцевого фінансового результату; прийняти до уваги методологічні підходи прогнозування необхідного для подальшого розвитку підприємства обсягу прибутку.
Виконавець теми ___________________
(підпис)
Керівник теми ___________________
(підпис)

Керівник підприємства
(організації) _______________________
(підпис)ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор______________________
_______________________________
(звання, прізвище та ініціали)
“______”_________________200 р.


АКТ
про прийняття до впровадження і використання результатів дослідження
по дипломній роботі студента
Підкови Василя Васильовича
(прізвище та ініціали)
на тему :_ «Прибуток в торгівлі, резерви і шляхи його збільшення в сучасних умовах»
підготовленої по узгодженості з керівниками підприємства ТОВ «ЗІКО»
При написанні дипломної роботи виявлено резерви збільшення прибутку підприємства, в тому числі за рахунок таких факторів, як:
збільшення обсягів реалізації продукції, оптимізації асортиментної структури товарообороту з огляду впливу зовнішніх чинників які визнані практичними працівниками, розширення ринків збуту, мінімізації поточних витрат підприємства,
В практику роботи можуть бути впроваджені такі пропозиції: З метою розробки стратегії розвитку підприємства впровадити заходи та напрями підвищення ефективності торговельної діяльності беручи до уваги передовий досвід та прогресивні методи господарювання, спрямовані на збільшення кінцевого фінансового результату; прийняти до уваги методологічні підходи прогнозування необхідного, для подальшого розвитку підприємства, обсягу прибутку.
Студент _____________________________
(підпис)
Керівник підприємства ____________________________
(підпис)
Науковий керівник
від практики ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)
______________________________
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)


Печатка