ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
3.1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
3.1.1. Заняття 1
Тема. Банківська та фінансова інформаціяяк об’єкт автоматизованої обробки
Мета заняття — засвоєння основних термінів і понять фінансової і кредитної інформатики; ознайомлення з тенденціями розвитку інформаційних технологій.
Контрольні запитання
1. Загальна характеристика економічної інформації як об’єкта досліджень.
2. Загальна характеристика фінансово-кредитної інформації як об’єкта автоматизованої обробки.
3. Особливості фінансово-кредитної інформації, структура, оцінка, форми подання та відображення.
4. Засоби формалізованого опису та моделювання обробки фінансово-кредитної інформації.
5. Формалізоване подання інформації в документах: платіжне доручення, кредитний договір, депозитний договір.
6. Розв’язання задач (див. (8) «Тематика практичних і лабораторних робіт...»).
3.1.2. Заняття 2
Тема. Інформаційні системив фінансово-кредитних установах
Мета заняття — засвоєння термінології і визначень інформаційних систем, цілей та принципів їх створення, уточнення і закріплення уявлення про структуру ІС, вивчення організації та складу робіт по створенню і впровадженню ІС.
Контрольні запитання
1. Поняття і цілі створення ІС.
2. Принципи створення та функціонування ІС у фінансово-кредитних установах. Додаткові вимоги до ІС.
3. Структура ІС, функціональна та забезпечуюча частини. Компоненти систем.
4. Організація робіт по створенню ІС, стадії та етапи.
5. Автоматизоване розв’язання задач в ІС банківських установ.
3.1.3. Заняття 3
Тема. Автоматизація внутрібанківськихрозрахункових і касових операцій
Мета заняття — ознайомлення із структурою та функціями ПТК ОДБ комерційного банку і технологією виконання на його основі розрахункових і касових операцій.
Контрольні запитання
1. Основні блоки ПТК ОДБ та їх призначення.
2. Основні АРМ, які можуть бути утворені в ОДБ.
3. Відкриття особового рахунка в ОДБ, підготовка та введення даних ППД.
4. Операція «Оплата». Обробка даних СЕП по міжбанківських платежах.
5. Відкриття і закриття ОДБ.
6. Проведення касових операцій.
7. Основна звітність по розрахункових та касових операціях на рівні КБ та форми її подання.
8. Виконання лабораторної роботи № 2.
3.1.4. Заняття 4
Тема. Система електроннихміжбанківських платежів НБУ
Мета заняття — ознайомлення із структурою та функціонуванням системи електронних платежів Національного банку України при проведенні міжбанківських розрахунків.
Контрольні запитання
1. Системи організації міжбанківських платежів. Призначення СЕП та вимоги, які ставляться до неї.
2. Учасники СЕП, потоки інформації, які є в СЕП. Інформаційне, технічне та організаційне забезпечення учасників системи електронних платежів. Електронні документи.
3. Типи та структура інформаційних повідомлень.
4. Технологія проходження електронних платежів.
3.1.5. Заняття 5
Тема. Моделі обслуговуваннякомерційних банків у СЕП
Мета заняття — ознайомлення з основними варіантами технологічної обробки інформації комерційних банків та моделями обробки даних у СЕП.
Контрольні запитання
1. Особливості роботи комерційних банків у «нульовій» моделі.
2. Характеристика та можливості «першої» моделі.
3. Робота комерційного банку за «другою» моделлю, особливості її використання.
4. Характеристика «третьої» моделі обслуговування комерційного банку, умови її використання.
5. Використання і специфіка «четвертої» моделі, умови її використання.
6. Характеристика інших (п’ятої, шостої та сьомої) моделей роботи банків у системі міжбанківських електронних платежів НБУ.
3.1.6. Заняття 6
Тема. Автоматизована системафінансових розрахунків (АСФР)
Мета заняття — засвоєння теоретичних питань функціонування автоматизованої системи фінансових розрахунків; набуття навиків постановки і алгоритмізації задач фінансових органів для автоматизованого розв’язання.
Контрольні запитання
1. Загальна характеристика АСФР.
2. Структура і склад функціональної частини АСФР.
3. Інформаційна модель АСФР. Взаємозв’язок комплексів функціональних задач на різних рівнях управління АСФР.
4. Методика і алгоритми розв’язання задач по формуванню дохідної та видаткової частин Державного бюджету.
5. Методика і алгоритми розв’язання задач по формуванню і виконанню Державного бюджету.
3.2. ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Основний зміст самостійної роботи студентів над дисципліною полягає у вивченні та застосуванні інструктивних та нормативних матеріалів по автоматизації банківських операцій, у вивченні та застосуванні документів програмних комплексів, які застосовуються при виконанні лабораторних робіт. До самостійної роботи відноситься також вивчення та освоєння методичних вказівок до лабораторних робіт і вивчення додаткової літератури, пов’язаної з виконанням цих робіт.
Значну частину самостійної роботи студентів складає вивчення нормативних документів НБУ по організації і роботі електронної пошти і системи міжбанківських розрахунків НБУ.
1. Машинограма «Особові рахунки клієнтів» містить такі дані: дату складання, код банку, номер особового рахунка клієнта, вхідне сальдо, рід операції, номер документа, код банку кореспондента та його особового рахунка, обороти по дебету і кредиту, загальну суму оборотів по дебету і кредиту, вихідне сальдо. Потрібно: 1) Визначити атрибути (реквізити), показники і їх характеристики. 2) Дати формалізоване визначення показників. 3) Визначити первинні, проміжні та результатні показники. 4) Запропонувати форму машинограми для видачі на друк. 5) Сформувати записи масиву для визначення одного із показників.
2. Відомість щоденних оборотів і залишків по балансових рахунках містить: код установи банку, дату складання, код рахунка, обороти по дебету і кредиту по рахунку, активні та пасивні вихідні залишки. Потрібно виконати завдання задачі № 1.
3. Відомість нарахування процентів за користування банківськими позиками містить: код установи банку, дату, код особового рахунка, процентне число, процентну ставку, суму нарахованих процентів, номер рахунка, з якого списуються нараховані проценти. Потрібно виконати завдання задачі № 1.
4. Оборотна відомість обліку наявності і руху матеріальних цінностей на складі за місяць містить: номер складу, місяць, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, вхідний залишок матеріалів (кількість і сума), надходження (операція надходження, кількість і сума), видаток (операція видатку, кількість і сума), вихідний залишок (кількість і сума). Потрібно виконати завдання задачі № 1.
5. Відомість обліку виконання договорів постачальниками матеріальних ресурсів містить: місяць, код і найменування постачальника, код та найменування матеріалу, який належить поставити, відхилення фактично поставленого матеріалу від планової поставки, вартість фактично поставленого матеріалу, планової поставки і відхилення вартості, процент виконання плану поставки. Потрібно виконати завдання задачі № 1.
6. ВІДОМІСТЬ-ТАБЕЛЬ обліку робочого часу містить: місяць, код категорії персоналу, табельний номер робітника, прізвище, ім’я та по батькові, професію (посаду), відпрацьовані люд./год. (нормовані, святкові і вихідні дні, понаднормовані, у нічний час), простої (цілозмінні) люд./дні, внутрізмінні (люд./год.), неявки в люд./днях, разом і в тому числі за причинами (відпустки, хвороби, виконання держзобов’язань, інші). Потрібно виконати завдання задачі № 1.
7. Платіжні доручення, здані в банк, містять реквізити-ознаки і реквізити-основи. Визначити структуру даних, зафіксованих у документі, вказавши ключові реквізити, виділити реквізити, які підлягають переносу на машинний носій, представити структуру запису масиву.
8. Виписка про рух коштів на рахунку клієнта за період Д1-Д2 містить номер рахунка і вхідне сальдо на початок періоду Д1. Для кожної операції за період подається: дата операції, її номер, номер документа, сума обороту, залишок на рахунку після операції. Вказуються також величини оборотів по кредиту і дебету за період та величина вихідного сальдо на кінець періоду (Д1). Потрібно: 1) Визначити атрибути (реквізити), показники та їх характеристики. 2) Дати формалізоване визначення показників. 3) Визначити первинні, проміжні та результативні показники. 4) Запропонувати форму машинограми для видачі на друк. 5) Сформувати записи масиву для визначення одного з показників.
9. Відомість залишків на особових рахунках клієнтів банку на вказану дату містить: дату видачі відомості, найменування банку, код філії, номер відповідального виконавця, код особового рахунка, тип рахунка (активний, пасивний,... ), залишок на рахунку та дату останнього руху коштів на ньому. Потрібно: 1) Визначити атрибути (реквізити), показники та їх характеристики. 2) Дати формалізоване визначення показників. Визначити первинні, проміжні та результативні показники. 4) Запропонувати форму машинограми для видачі на друк. 5) Сформувати записи масиву для визначення одного з показників.
10. На території розташовані 12 областей, одна автономна республіка, 30 міст, 75 районів. Спроектувати код і побудувати класифікатор фінансових органів, враховуючи, що вони є у кожному районі, місті, області. При побудові кодів використати різні системи кодування. Результати записати у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Назва позиції
Код


порядковий
серійно-порядковий
послідовний
паралельний


11. Бюджетною класифікацією передбачені такі напрямки витрат: народне господарство, соціально-культурні заходи, витрати на оборону, витрати по утриманню органів державної влади і державного управління, резервні фонди, розрахунки з банками, різні виплати та інші витрати. Вибрати систему кодування і побудувати код напрямків витрат бюджету.
12. Задана номенклатура об’єктів (Хі), загальне число яких N = 50. Об’єкти характеризуються ознакою «В», яка має п’ять значень. Потрібно побудувати класифікатор із серійно-порядковою системою кодування для присвоєння кодів даним об’єктам та їх класифікаційним угрупуванням. Примітка: для конкретності ознака «В» може бути, наприклад, «вік», якщо об’єктами є люди, і приймати значення: В1 — «дитячий вік», В2 — «шкільний», В3 — «підлітковий», В4 — «дорослі» та В5 — «літні».
13. В N-му відділенні банку працює 87 чоловік. Кількість прізвищ працюючих по відділах і алфавіту розподілені таким чином:
Таблиця 3.2
Відділ
Кількість прізвищ за алфавітом


А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
К

Кредитний
2
4
2
2
2
1
2
2

Операційний
4
7
6
14
3
5
4
6

Каса
3
2
7
2
4
2
2
3

Інші
1
0
3
2
0
0
1
0


Потрібно вибрати систему кодування і закодувати прізвища працюючих із забезпеченням можливості обробки по відділах.
14. Комерційний банк має такі групи послуг: користування тимчасово вільними коштами — два види послуг; здійснення розрахункових операцій — 12 видів послуг; касове обслуговування — п’ять видів; транспортне обслуговування перевезень готівки — три види; операції резидентів по акредитивах — п’ять видів; депозитарне обслуговування — п’ять видів та послуги населенню — сім видів. Потрібно вибрати систему кодування видів послуг із забезпеченням можливості їх обробки по групах.
15. Документ «Платіжне доручення» містить такі атрибути: номер і дату документа, номер рахунка платника, код банку платника, номер рахунка одержувача та код його банку, суму платежу і його обгрунтування. Потрібно дати математичний опис алгоритму отримання на основі даних доручення таких величин: 1) суми, яка була перерахована з рахунка клієнта-платника за період з Д1 по Д2: 2) суми, яка була перерахована за період з Д1 по Д2 на вказаний особовий рахунок одержувача: 3) суми, яка була перерахована за період з Д1 по Д2 в заданий банк-одержувач; 4) Запропонувати форму вихідного повідомлення для видачі на друк.
16. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню величини залишків і оборотів на дату Д1 на рахунках третього порядку, якщо відомо залишки і величина оборотів на балансових рахунках на цю саму дату. При цьому відомо, що код балансового рахунка складається із чотирьох знаків, із яких перший знак визначає клас рахунка, другий — балансовий рахунок другого порядку, третій — третього порядку.
17. За умов попередньої задачі (16) розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню величини залишків і оборотів на дату Д1 на рахунках другого порядку.
18. За умов задачі 16 розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню величини залишків і оборотів по класах балансу на дату Д1.
19. Номер особового рахунка в КБ включає в себе як перші чотири знаки і номер відповідного балансового рахунка. Потрібно розробити математичний алгоритм і скласти схему алгоритму визначення величини залишків і оборотів на балансових рахунках банку на вказану дату, якщо відомі величини залишків і оборотів на особових рахунках клієнтів на цю саму дату. Запропонувати форму вихідного повідомлення.
20. Номер особового рахунка в КБ містить 14 знаків і включає в себе як останні шість знаків і реєстраційний номер клієнта. Потрібно розробити математичний алгоритм і схему алгоритму для видачі повідомлення-довідки про рахунки клієнтів у банку на вказану дату. Запропонувати форму вихідного повідомлення.
21. Розробити постановку і алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої видається на друк машинограма, описана в задачі № 2.
22. Розробити постановку і алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої видається на друк машинограма, описана в задачі № 4.
23. Розробити постановку і алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по нарахуванню сум процентів за користування банківською позикою.
24. Файл первинних платежів банку в СЕП типу А містить такі основні дані: дату відправки платежу, номери рахунків платника і одержувача, коди МФО їх банків, суму платежу та код і текст його обґрунтування. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого отримання на основі даних файлів типу А повідомлень про суми платежів, які були направлені банком за період Д1-Д2 до вказаного банку.
25. За умов попередньої задачі (24) розробити постановку і алгоритм отримання на ПК повідомлення про суми, які були направлені банком до всіх інших банків за вказану дату Д2.
26. Файл зворотних міжбанківських платежів у СЕП типу В містить дані аналогічно файлу типу А (зад. 24). Розробити постановку і алгоритм автоматизованого отримання на основі даних прийнятих банком файлів типу В повідомлення про суми платежів, отриманих від інших банків за вказаний період Д1-Д2.
27. За умов попередньої задачі (26) розробити постановку і алгоритм отримання на ПК відомості про суми, які були отримані банком з інших банків по СЕП за вказану дату Д2.
3.3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
3.3.1. Лабораторна робота № 1 (ЛР1)«Розробка постановки задачіта її розв’язання на ЕОМ»
Мета роботи — навчитись виконувати постановку задачі та реалізувати її розв’язання на ПК за допомогою СУБД Access або табличного процесора EXCEL. Для оформлення звіту з ЛР1 використати текстовий процесор Word, оформлення схеми «Інформаційна модель задачі» і «Схеми алгоритму розв’язання задачі» виконати за допомогою режиму засобів текстового процесору Word «автофигури».
Завдання:
Кожний студент вибирає тему (задачу) для виконання ЛР1 згідно з наведеними нижче методичними вказівками або пропонує свою задачу і узгоджує її з викладачем. По визначеній темі (задачі) потрібно:
Розробити постановку та алгоритм розв’язання задачі відповідно до Держстандарту (РД 50-34.698-90).
Визначити структуру інформаційних масивів (файлів) БД (в середовищі Access таблиць), які містять первинні дані, необхідні для розв’язання задачі.
Для кожного масиву БД підготувати взаємопов’язану інформацію контрольного прикладу (8-10 записів).
У випадку використання СУБД Access потрібно:
а) Створити об’єкт БД «форми» для введення інформації в таблиці. При створенні «форм» використовувати елемент «поля со списком» панелі елементів. Ввести інформацію контрольного прикладу в БД.
б) Створити об’єкти БД «Запросы».
в) Створити об’єкти БД «Отчеты» для друку спроектованих вихідних інформаційних повідомлень.
У випадку використання табличного процесора EXCEL потрібно:
а) Для кожного інформаційного масиву БД з первинними даними записати у вигляді файлу типу .DBF контрольний приклад (8-10) записів.
б) Занести відповідні формули обробки первинних даних і отримання вихідних повідомлень до таблиць процесора.
в) Виконати на ПК за допомогою табличного процесора обробку файлів типу .DBF з даними контрольного прикладу і отримати вихідні повідомлення.
Оформити звіт з лабораторної роботи, провести демонстрацію її виконання на ПК та захист викладачеві. Звіт повинен відображати результати виконання всіх пунктів ЛР1 і містити:
Опис постановки задачі;
Інформаційну модель задачі;
Опис алгоритму розв’язання задачі (текстовий, математичний).
У випадку використання Access: об’єкти Access, таблиці (з інформацією контрольного прикладу), схему даних, форми, запити, звіти.
У випадку використання EXCEL: таблиці первинних даних, занесені використовувані формули для обробки даних, вихідні повідомлення (результативні таблиці, діаграми, графіки та ін).
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 (ЛР1)
З вибраної теми індивідуального завдання студент самостійно вивчає літературні джерела або дослідження задачі, що розв’язується, на конкретному об’єкті управління. На підставі цих досліджень студент виконує розробку всіх завдань з ЛР1.
Виконуючи роботу, обов’язково треба створити форму (форми) вихідних повідомлень, які видаються на друк або на екран і визначення переліку необхідних первинних атрибутів (даних), які можуть бути оброблені в подальшому табличним процесором або СУБД.
При використанні табличного процесора ЕХСЕL для реалізації постановки і алгоритму необхідне, як мінімум, попереднє вивчення його можливостей по роботі з таблицями, табличними обчисленнями та побудовою графіків.
При використанні СУБД для реалізації постановки і алгоритму також необхідне попереднє ознайомлення з відповідними методичними та інструктивними матеріалами з використання СУБД для створення та коригування баз даних, файлів обробки даних, формування та видачі вихідних повідомлень на друк або на дисплей.
На стадії проектування одним з найважливіших етапів є розробка опису постановки задачі і алгоритму розв’язання задачі. Цей етап супроводжується формуванням одноіменних проектних документів відповідно до РД 50-34.698-90.
Опис постановки задачі має три розділи.
Розділ 1. «Характеристика задачі» містить такі пункти:
1.1. Мета, призначення, техніко-економічна сутність задачі і обґрунтування доцільності її розв’язання;
1.2. Перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язують задачу;
1.3. Використання вихідної інформації, періодичність розв’язання та організація по строках видачі вихідної інформації;
1.4. Вимоги до організації збору і передачі в обробку вхідної інформації, до порядку її контролю і коригування;
1.5. Умови, за яких припиняється розв’язання задачі автоматизованим способом;
1.6. Зв’язки даної задачі з іншими задачами або системами (до цього пункту додається схема інформаційної моделі задачі);
1.7. Розподіл функцій між персоналом і технічними засобами у різних ситуаціях розв’язання задачі.
Розділ 2. «Вихідна інформація» містить опис вихідних повідомлень задачі (документів, відеокадрів, масивів бази даних, сигналів управління), склад і структура яких описуються у табл. 3.3 та 3.4.
Таблиця 3.3
СКЛАД І ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
№п/п
Найменування вихідного повідомлення
Ідентифікатор
Форма подання
Періодичність видачі
Строки видачі
Одержувачі інформації

1
2
3
4
5
6
7


Таблиця 3.4
СКЛАД І ОПИС СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ІНФОРМАЦІЇ ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
№ п/п
Найменування структурної одиниці
Ідентифікатор
Вимоги до точності
Позначення одиниці

1
2
3
4
5


Розділ 3. «Вхідна інформація». В цьому розділі описуються склад і характеристика вхідних інформаційних повідомлень. Вхідна інформація задачі може бути відображена у первинних документах, масивах бази даних. Склад і структура вхідних повідомлень описуються у табл. 3.5 та 3.6.
Таблиця 3.5
СКЛАД І ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
№ п/п
Найменування вхідного повідомлення
Ідентифікатор вхідного повідомлення
Форма подання
Строки надходження

1
2
3
4
5


Таблиця 3.6
СКЛАД І ОПИС СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ВХІДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
№ п/п
Найменування структурної одиниці
Точність
Джерело інформації
Ідентифікатор джерела
Позначення

1
2
3
4
5
6


Постановка економічних задач для автоматизованого розв’язання супроводжується алгоритмом, який відображає логіку розв’язання задачі і спосіб формування вихідних повідомлень. Документ «Опис алгоритму» (РД 50-34. 698-90) передбачає подання:
опису масивів інформації, що використовуються при реалізації алгоритму;
опису масивів інформації, що формуються в результаті реалізації алгоритму;
математичного опису алгоритму (у вигляді формул). При цьому необхідно дотримуватись однозначності позначення кожної із структурних одиниць інформації;
графічно (у вигляді структурної схеми);
у вигляді тексту або таблиць рішень.
Алгоритм у вигляді структурної схеми оформлюється відповідно до вимог ДЕСТ 19.701-90.
Основні символи для графічного подання процесів обробки інформації наведені нижче:

Рис. 3.1. Основні символи для подання процесів обробки інформації
На підставі досліджень, які були виконані під час розробки опису постановки задачі, проектується структура і склад бази даних.
Реалізація бази даних на фізичному рівні здійснюється в середовищі реляційної системи управління базою даних (СУБД) Access.
ТЕMИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1
1. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про особові рахунки клієнтів банку.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про щоденні обороти та залишки на балансових рахунках банку.
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про нарахування процентів за користування банківськими позичками.
4. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про нарахування процентів по строковим вкладам клієнтів.
5. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані про розрахунок сум процентів за контокорентний кредит.
6. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, при розв’язанні якої на друк видається машинограма, яка містить дані обліку виданих банком кредитів на вказану дату.
7. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по розрахунку та друку відомості-календаря кредитних вкладів комерційного банку станом на задану дату.
8. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по нарахуванню суми процентів за користування банківським кредитом.
9. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості нарахування процентів по депозитних вкладах.
10. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості рентабельності комерційних банків (як відношення їх прибутку до капіталу) станом на задану дату.
11. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі з видачі відомості нарахування процентів по депозитних вкладах юридичних та фізичних осіб.
12. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі з видачі відомості, яка містить дані обліку погашених векселів.
13. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості отримання платежів по строкових векселях на задану дату.
14. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості обліку дисконта по векселях строком погашення на задану дату.
15. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості реєстрації векселів, яка містить величину дисконта і суми, виплачені власнику векселя.
16. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості, яка містить дані про суми дивідендів, нарахованих акціонерам банку.
17. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по розрахунку прибутковості акцій, куплених комерційним банком, та видачі відповідної відомості.
18. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню сум комісійних платежів по лізингових операціях та видачі відповідної відомості.
19. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості коефіцієнтів відношення ліквідних і неліквідних активів банків.
20. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості коефіцієнтів відношення власних і позичених коштів банків.
21. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості коефіцієнтів відношення прибутків і активів банків.
22. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню сум платежів по факторингових операціях та видачі відповідної відомості.
23. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі виписки руху (переміщення) коштів на особовому рахунку клієнта.
24. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості обліку касових операцій.
25. Машинограма «Відомість розподілу нарахованої заробітної плати по категоріях і видах оплат» містить такі реквізити: коди джерел фінансування, параграфа або виду спеціальних коштів, виду оплат, категорії персоналу, розділу бюджетної класифікації, централізованої бухгалтерії, а також суму, місяць. Виконати постановку і побудувати алгоритм задачі, при розв’язанні якої на ПК створюється вказана машинограма.
26. Дана машинограма розрахунку планового прибутку (табл. 3.7). Розробити постановку і алгоритм розв’язання задачі, при розв’язанні якої на ПК складається указана машинограма.
Таблиця 3.7
Дата складання__________ Плановий період __________
Кодвиробу
Оптова ціна виробу
Планова собівартість виробу
Прибуток на одиницю виробу
Виробнича програма
Прибуток на весь випуск


27. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при використанні кредитної картки для закупівлі товарів.
28. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при визначенні та оцінці кредитоспроможності позичальника.
29. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при визначенні та оцінці степеня кредитного ризику.
30. Описати систему обробки інформації при виконанні безготівкових розрахунків у комерційному банку. Навести інформаційну модель системи.
31. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при прогнозуванні та обліку касових операцій.
32. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої системи контролю та регулювання Національним банком України ліквідності комерційних банків.
33. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої системи статистичної звітності банківських установ.
34. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню для множини банків середніх значень величин прибутку та статутного фонду, коефіцієнтів відношень цих величин між собою для кожного банку, відхилень від середніх значень, їх мінімальне та максимальне значення і видачі відповідної відомості.
35. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були відправлені банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2 в розрізі клієнтів-відправників.
36. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були відправлені банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2 в розрізі клієнтів-одержувачів.
37. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були отримані банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2 в розрізі клієнтів-одержувачів.
38. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були отримані банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2 в розрізі клієнтів-відправників.
39. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були отримані банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2 в розрізі банків-відправників.
40. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були відправлені банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2 в розрізі банків-одержувачів.
41. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були відправлені банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2.
42. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по видачі відомості про суми платежів, які були отримані банком по СЕП за вказаний період з Д1 по Д2.
43. Виписка про рух коштів на рахунку клієнта за період Д1-Д2 містить № рахунка і вхідне сальдо на початок періоду Д1. Крім того, для кожної операції за період задається: дата і номер операції, номер документа, сума обороту, залишок на рахунку після операції. Вказуються також величини оборотів по кредиту і дебету за період та величина вихідного сальдо на кінець періоду (Д2). Потрібно вказати вхідну інформацію, яка використовується при розв’язанні задачі (реквізити, показники, масиви) на ПК, алгоритм розв’язання та запропонувати форму виписки.
44. Відомість залишків на особових рахунках клієнтів банку на вказану дату містить: дату видачі відомості, найменування банку, код філії, номер відповідального виконавця, номер особового рахунка, тип рахунка (активний, пасивний...), залишок на рахунку та дату останнього руху коштів на ньому. Потрібно вказати вхідну інформацію, яка використовується при розв’язанні задачі (реквізити, показники, масиви) на ПК, алгоритм її розв’язання та запропонувати форму виписки.
45. Документ «Платіжне доручення» містить такі атрибути: номер і дату документа, номер рахунка платника, код банку платника, номер рахунка одержувача та код його банку, суму платежу і його обгрунтування. Розробити постановку та алгоритм отримання на основі масиву даних доручень сум, які були перераховані за період з Д1 по Д2 з рахунка клієнта-платника на вказаний особовий рахунок одержувача та в заданий банк-одержувач.
46. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню величини залишків і оборотів на дату Д1 на рахунках третього порядку, якщо відомо залишки і величину оборотів на балансових рахунках на цю саму дату. Запропонувати форму вихідного повідомлення.
47. За умов попередньої задачі (46) розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню величини залишків і оборотів на дату Д1 на рахунках другого порядку.
48. За умов задачі (46) розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі по визначенню величини залишків і оборотів по класах на дату Д1.
49. Потрібно розробити постановку і алгоритм визначення величини залишків і оборотів на балансових рахунках банку на вказану дату, якщо є масив величин залишків і оборотів на особових рахунках клієнтів на цю саму дату. Запропонувати форму вихідного повідомлення.
50. Номер особового рахунка включає в себе (як останні шість знаків) реєстраційний номер клієнта. Потрібно розробити постановку і алгоритм задачі по видачі повідомлення-довідки про рахунки клієнтів у банку на вказану дату на основі масиву особових рахунків. Запропонувати форму вихідного повідомлення.
Вказівки до вибору теми лабораторної роботи № 1
Тема лабораторної роботи може бути вибрана із наведеного вище переліку тем робіт, виходячи із першої літери прізвища студента, або може бути запропонована студентом і визначатися індивідуально по узгодженню з викладачем.
Вибір теми по першій букві прізвища студента виконується таким чином:
1. У наведеній нижче табл. 3.8 визначається клітина, яка містить першу букву прізвища студента.
2. З відповідної нижньої клітини табл. 3.8 вибирається, із наведених можливих, один номер теми лабораторної роботи.
3. У наведеному переліку тем по вибраному номеру визначається назва теми.
Таблиця 3.8
ТАБЛИЦЯ ДО ВИБОРУ НОМЕРА ТЕМИ РОБОТИ
Перші букви прізвищ
А Б В Г
Д Е Ж З
И І Ї Й
К Л М Н
О П Р С
Т У Ф Ц
Ч Є Ш Ю Щ Я

Номери тем робіт
1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50
2, 9, 16, 23, 30, 37, 44
3, 10, 17, 24, 31, 38, 45
4, 11, 18, 25, 32, 39, 46
5, 12, 19, 26, 33, 40, 47
6, 13, 20, 27, 34, 41, 48
7, 14, 1, 28, 35, 42, 49

3.3.2. Лабораторна робота № 2 (ЛР2) «Моделювання робіт операційного дня банку»
Метою лабораторної роботи є ознайомлення студентів з автоматизацією основних функцій операційного дня банку за допомогою програмного комплексу ОДБ «УНІТІ-БАРС».
1. Порядок виконання лабораторної роботи
Лабораторна робота № 2 є комплексною, вона охоплює чотири взаємопов’язані завдання — результати виконання попередніх завдань використовуються як вхідні дані для наступних.
Лабораторна робота № 2 виконується згідно з єдиним завданням на основі індивідуального варіанта вхідних даних (див. розділ 3 описання цієї лабораторної роботи).
Вказівки до виконання лабораторної роботи наведено нижче. Перед виконанням лабораторної роботи студенти мають засвоїти теоретичний матеріал щодо автоматизації розрахункових і касових операцій комерційного банку (див. розділ даного посібника тас. 79-90 навчального посібника «Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах»). Додаткову інформацію про функціональні можливості та роботу з пакетом можна знайти у файлах технічної документації до комплексу у каталозі D:\FOX\DOK\ у комп’ютерних класах обчислювального центру КНЕУ, де встановлено ОДБ.
Протягом виконання лабораторної роботи викладач здійснює два етапи проміжного контролю. Перший етап контролю проводиться після виконання студентами першого, другого та третього завдань. Результати виконання першого завдання викладач перевіряє на екрані комп’ютера. Про виконання другого та третього завдання студент звітує перед викладачем, який проводить лабораторні заняття, у вигляді роздрукованих документів. Другий етап контролю полягає у захисті звіту про виконання комплексної лабораторної роботи, який студент оформляє після виконання четвертого завдання.
Звіт має містити:
титульний аркуш згідно з встановленою формою;
список клієнтів, які були зареєстровані;
таблицю особових рахунків із залишками;
стислий опис послідовності виконання лабораторних робіт.
Усі вищенаведені пункти студент готує за допомогою текстового редактора Microsoft Word.
У додатках до звіту слід навести документи, підготовлені у середовищі ОДБ:
відомість рахунків клієнтів;
оборотно-сальдова відомість;
оборотно-сальдовий баланс;
роздруковку файла початкових міжбанківських документів;
роздруковки особових рахунків.
Результати захисту звіту оцінюються «незадовільно», якщо звіт не відповідає вимогам або містить результати виконання чужого варіанта; студент подає звіт про виконання лабораторних робіт пізніше вказаного викладачем терміну, дає неправильні відповіді, припускається грубих помилок, не може їх виправити, ухиляється від захисту без поважних причин.
Успішний захист звіту є обов’язковою умовою для допуску студента до складання екзаменаційного іспиту.
2. Завдання до виконання лабораторної роботи
Завдання № 1. «Виконання регламентних процедур»
Мета роботи — вивчити структуру програмно-технічного комплексу «ОДБ»; ознайомитися з довідниками і класифікаторами, що використовуються у пакеті; здобути практичні навички, необхідні для виконання лабораторних робіт; навчитись виконувати щоденні функції технолога з організації функціонування ОДБ.
Завдання. Вивчити склад робочих місць, передбачених у програмно-технічному комплексі «ОДБ» та порядок виконання функцій на кожному робочому місці; виконати регламентні процедури — відкриття та закриття операційного дня.
Результатом виконання завдання мають бути навички роботи з пакетом та приведення його у стан готовності до виконання наступних лабораторних робіт.
Вказівки до виконання завдання
Взаємодія з пакетом реалізується за допомогою ієрархічного меню. Вибір потрібної позиції виконується натисканням клавіші Enter після встановлення на ній світлового курсору за допомогою клавіш управління курсором. Також доступні «гарячі» клавіші, натискання яких приводить до виконання тієї чи іншої операції (вони вказані майже біля кожної позиції меню).
Слід зауважити, що оскільки умови використання пакета в навчальному процесі відрізняються від реальних, при виконанні лабораторних робіт можуть виникнути нестандартні ситуації, які описані окремо.
Виконання регламентних процедур є необхідною умовою для проведення інших операцій у пакеті «Операційний день банку». Тому у рамках першої лабораторної роботи, перед виконанням індивідуального завдання, студент має опанувати їх під керівництвом викладача. Надалі регламентні роботи виконуються студентом самостійно.
Послідовність виконання роботи
Початок роботи
Завантаження ОДБ
Знайти на диску D: папку FOX, зайти до неї і завантажити файл f.bat. Логічний диск може бути змінено при інсталяції пакета, тому конкретний варіант вказує викладач безпосередньо при виконанні лабораторної роботи. Залежно від властивостей папки FOX для файлів можуть бути не показані їх розширення. У такому випадку слід зважати на ярлики файлів або змінити властивості папки.
УВАГА! Прохання під час роботи з пакетом ОДБ не чіпати папки FOXPRO, FOXPROW та з іншими подібними назвами.
Введення дати
При завантаженні пакета у відповідь на запрошення слід вказати дату, за яку Ви будете працювати. При введенні дати дотримуйтесь запропонованого формату: дд-мм-рр — день-місяць-рік. Як розподільники можна використовувати символи дефісу «-» і крапки «.»
Якщо Вас влаштовує вказана у запрошенні поточна дата (системна дата комп’ютера, за яким Ви працюєте), Ви можете підтвердити її, натиснувши клавіш Enter.
Введення коду користувача і пароля
Для одержання індивідуального коду і пароля звертайтесь до викладача. При введенні коду користувача і пароля будьте уважні — вони повинні відповідати одне одному. При введенні пароля на екрані він не висвітлюється! Ви повинні набрати пароль «всліпу» і натиснути клавішу Enter. При цьому зважайте на регістр і мову, якими Ви вводите символи.
УВАГА! Значення індикатора мови на панелі задач Windows «Ru» не означає, що Ви вводите пароль російською мовою. Для Dos-орієнтованих програмних продуктів, до яких відноситься Ваша навчальна версія пакета «Операційний день банку», мову слід встановити окремо. Для переходу на кирилицю користуйтеся сполученням «правий Ctrl+Shift». Перейти до латиниці можна за допомогою сполучення «лівий Ctrl+Shift». У разі виникнення проблем звертайтесь до викладача або інженера комп’ютерного класу.
При виведенні на екран повідомлення: «Неверно набран пароль. Введите еще раз:» рекомендується негайно натиснути клавішу Esc, відмовитись, таким чином, від запропонованої можливості і повторити завантаження пакета. При введенні дати у Вас з’явиться можливість набрати кілька символів і перевірити встановлені регістр і мову, а отже, і змінити їх у разі необхідності. У разі виникнення інших проблем звертайтесь до викладача.
УВАГА! При повторному неправильному набиранні пароля система сприймає це як спробу несанкціонованого доступу і блокує користувача з відповідним кодом — Ви більше не зможете працювати з пакетом під даним кодом. У такому разі звертайтесь до викладача, який вирішить проблему. Усі подібні ситуації будуть фіксуватись і враховуватись при оцінюванні роботи студента.
Вибір задачі
У меню, що з’явилось, виберіть пункт «Операционный День Банка».
Перевірка стану ОДБ
УВАГА! Перевірка стану ОДБ та, за необхідністю, його настройка є неодмінною умовою для коректної подальшої роботи.
При завантаженні головного меню пакета у верхній частині екрану посередині на світло-сірому фоні блакитними літерами виводиться інформація про стан операційного дня банку і валютного дня, які розмежовуються кодом МФО банку. Наприклад:
ОДБ 04/01 закр 313804 ВД 04/01 закр
Це повідомлення означає, що операційний і валютний дні закрито, роботу припинено 4 січня. Оскільки вивчення валютного операційного дня не входить до лабораторної роботи, на його стан можна не зважати. Дату, вказану для ОДБ, слід порівняти з датою, з якою Ви завантажили пакет (далі — поточною датою, її висвітлено у верхньому лівому куті екрану у форматі дд-мм-рррр: 04/01/2001).
Під час виконання лабораторних робіт можуть виникнути такі ситуації:
1) ОДБ закрито, дата ОДБ більш рання порівняно з поточною.
Це найбільш поширена ситуація, характерна для коректного використання пакета (нормальним є запізнення дати на 1 робочий день). Можна перейти до виконання п. 1.6.
2) ОДБ закрито, дата ОДБ збігається з поточною. Це означає неможливість працювати в ОДБ з поточною датою. У цьому випадку слід:
вийти з пакета (вибрати пункт меню «0(Выйти», або натиснути клавішу Esc, або натиснути клавішу «0» — нуль);
завантажити пакет, вказавши дату наступного робочого дня;
перейти до п. 1.6.
3) ОДБ закрито, дата ОДБ більш пізня порівняно з поточною. На практиці ця ситуація є нереальною, але може виникнути через колективне користування пакетом багатьма студентами різних навчальних груп. При цьому слід:
вийти з пакета (див. вище);
завантажити пакет з новою датою, яка на один робочий день пізніша за дату ОДБ;
перейти до п. 1.6.
4) ОДБ відкрито, дата ОДБ збігається з поточною. Це означає, що можна почати виконання лабораторної роботи, але перед цим слід переконатись, що пакет містить тільки потрібні Вам дані. При необхідності можна виконати «Закриття ОДБ» (див. п. 2), вийти з пакета і повторити завантаження з датою наступного робочого дня. Після цього слід виконати «Відкриття ОДБ» (див. п. 1.6).
5) ОДБ відкрито, дата ОДБ не збігається з поточною. У цьому разі слід вийти з пакета і завантажити його знову з датою ОДБ. Залежно від регламенту проведення лабораторної роботи можна або залишити поточну дату, або закрити ОДБ (див. п. 2), вийти з пакета і повторити завантаження з датою наступного робочого дня, після чого перейти до п. 1.6.
Відкриття ОДБ
Відкриття ОДБ (Технолог(Открытие ОДБ) виконується роздільно для балансових і для позабалансових рахунків. Тому Ви повинні двічі ввести пароль головного технолога у відповідь на два аналогічні запрошення. Таким паролем є 4 символи — номери дня і місяця, за які Ви відкриваєте ОДБ, без розподільників. Наприклад, якщо поточною датою є 1 вересня, слід вказати послідовність 0109. Будьте уважні — дата, на яку слід орієнтуватись, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану, а у центрі (у тексті запрошення на введення пароля) Ви бачите дату, коли було закрито попередній операційний день!
Після введення дати на екран виводиться повідомлення з коротким підсумком дня (нормальним є стан «Все документы оплачены») і можливі варіанти дій. Як було сказано раніше, при коректній роботі на початку нового дня з бази даних знищуються платіжні документи попереднього дня. Тому слід вибрати пункт «Очистить ВСЕ». Водночас наявність неоплачених документів свідчить про те, що попередню роботу було не завершено.
Якщо відкриття відбулося нормально, на екрані повинна змінитись інформація про стан ОДБ («откр»).
2. Завершення роботи
При завершенні лабораторної роботи рекомендується закрити ОДБ (Технолог(Закрытие ОДБ). На запитання «Выполнять закрытие ОДБ?» слід вибрати «Да» і зачекати завершення виконання процедур (при цьому на екран виводяться відповідні інформаційні повідомлення), після чого натиснути клавішу Enter.
Завдання № 2. «Реєстрація клієнтів, відкриття рахунків»
Мета роботи — навчитись виконувати періодичні функції технолога.
Завдання. Заповнити анкети клієнтів, відкрити особові рахунки у середовищі ОДБ згідно зі своїм варіантом вхідних даних.
Результатом виконання лабораторної роботи повинна бути відомість рахунків клієнтів.
Вказівки до виконання завдання
Завдання №2 виконується за індивідуальним варіантом вхідних даних, які наведені у розділ №3 опису цієї лабораторної роботи. До початку виконання завдання за комп’ютером слід скласти таблицю особових рахунків із залишками, керуючись даними таблиці з початковим балансом та текстовим коментарем у п. 2.
Реєстрація клієнта є необхідною умовою для відкриття відповідного особового рахунка. Тому слід мати на увазі, що під «клієнтом» в даному випадку розуміють як реальну юридичну (фізичну) особу, яка обслуговується комерційним банком, так і «віртуальних клієнтів», які реєструються для відкриття в подальшому «власних» рахунків комерційного банку. Такими рахунками є «Сплачений зареєстрований капітал банку», «Банкноти та монета у касі банку», «Кореспондентський рахунок в НБУ» та інші рахунки за внутрішніми операціями банку. Для відкриття подібних рахунків існує два варіанти:
зареєструвати клієнтів з відповідними назвами, а згодом відкрити їм потрібні рахунки;
зареєструвати клієнта під умовною назвою «Внутрішні рахунки» і всі потрібні рахунки відкрити для нього.
Розглянемо послідовність дій на прикладі.
Початковий баланс наведено у таблиці 3.9.
Таблиця 3.9
АКТИВ
ПАСИВ

1001
Банкноти та монета у касі банку
500
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
990

1200
Коррахунок в НБУ
2500
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
150

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
1500
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
60

2062
Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
700
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4000

Всього
5200
Всього
5200

У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
ТОВ «Укрпродпостач» має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 650 грн.); товариству також надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 700 грн.;
науково-дослідне підприємство «Анком» має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 340 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 150 грн.);
від Грабовської Людмили Миколаївни одержано короткостроковий депозит на суму 60 грн.;
у комерційному банку «Київ-Приват» розміщено короткостроковий депозит на суму 1500 грн.
За наведеними даними можна скласти такий перелік клієнтів:
Внутрішні рахунки.
ТОВ «Укрпродпостач».
ПП «Анком».
Грабовської Людмили Миколаївни.
«Київ-Приват».
На основі аналізу можна встановити відповідність між клієнтами, їх особовими рахунками та балансовими рахунками:
№ б/р
Назва балансового та особових рахунків
Сума

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
1500


Депозит у банку «Київ-Приват»
1500

2062
Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
700


Кредит, наданий ТОВ «Укрпродпостач»
700

2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
990


Розрахунковий рахунок ТОВ «Укрпродпостач»
Поточний рахунок НДП «Анком»
650
340

2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
150


Депозит від НДП «Анком»
150

2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
60


Депозит від Грабовської Людмили Миколаївни
60


До решти балансових рахунків відкривається по одному особовому рахунку для клієнта «Внутрішні рахунки».
Один із способів самоперевірки полягає у порівнянні суми залишку на балансовому рахунку з підсумком залишків на особових рахунках, відкритих до цього балансового (вони повинні збігатися).
На основі цього можна скласти таблицю особових рахунків (див. нижче). У номері особового рахунка у таблиці останній розряд — номер клієнта, а символ «х» позначає контрольний та інші розряди.
Таблиця 3.10
АКТИВ
ПАСИВ

№ о/р
Назва особового рахунка
Сума
№ о/р
Назва особового рахунка
Сума

1001х1
Каса
500
2600х2
Розрахунковий рахунок ТОВ «Укрпродпостач»
650

1200х1
Коррахунок в НБУ
2500
2600х3
Поточний рахунок НДП «Анком»
340

1512х5
Депозит у банку «Київ-Приват»
1500
2610х3
Депозит від НДП «Анком»
150

2062х2
Кредит, наданий ТОВ «Укрпродпостач»
700
2630х4
Депозит від Грабовської Людмили Миколаївни
60

3710х1
Дебетові суми до з’ясування
0
3720х1
Кредитові суми до з’ясування
0
5000х1
Сплачений зареєстрований капітал банку
4000

Всього
5200
Всього
5200

Послідовність виконання роботи
Реєстрація клієнтів
У головному меню слід вибрати позицію «Регистрация Клиентов и Счетов». На початку роботи з пакетом при входженні до цього режиму на екран виводиться пуста таблиця з двома стовпчиками — «Реєстраційний номер клієнта» та «Найменування». Ці два реквізити є обов’язковими для заповнення при реєстрації клієнта з точки зору технології. Під час роботи з анкетою клієнта стежте за заповненням поля «Идентиф. код (ОКПО)» — наявність цього реквізиту (коду клієнта за ЄДРПОУ) перевіряється при введенні платіжних документів.
УВАГА! Згідно з Інструкцією №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 02.08.1996 р. № 204, якщо платник чи одержувач коштів за розрахунковим документом є фізичною особою, документ обов’язково повинен містити його ідентифікаційний номер, що проставляється на підставі відповідних документів податкових органів. Якщо згідно з чинним законодавством фізичній особі не присвоюється ідентифікаційний номер (про що зроблена відповідна відмітка в паспорті), то банк самостійно заповнює цей реквізит умовним позначенням «000000001». Ви повинні ввести відповідні дані в анкету клієнта при його реєстрації до! введення платіжних документів.
При роботі з анкетами клієнтів у правій частині екрана виводиться підказка про доступні операції та функціональні клавіші, за якими виконуються ці операції:
Insert — реєстрація нового клієнта. Клієнт стає зареєстрованим (у списку з’являється його назва) тільки після заповнення всіх! полів нової анкети. Для деяких полів анкети система припускає пусті значення, хоча це і суперечить правилам відкриття рахунків у комерційних банках;
Delete — знищення зареєстрованого клієнта. Натискування цієї клавіші призводить тільки до логічного знищування відповідного запису у довіднику клієнтів. При цьому його назва у списку не зникає, а позначається чорним кольором. Фізичне вилучення запису про клієнта виконує адміністратор бази даних. Для того, щоб відмінити знищення клієнта, слід повторно натиснути клавішу Delete;
Enter — редагування анкети вибраного клієнта;
УВАГА! При натисканні клавіш Enter і Delete стежте за розміщенням світлового курсору. Він має вказувати на потрібного Вам клієнта.
Відкриття рахунків
У режимі роботи з анкетами клієнтів (після вибору позиції «Регистрация Клиентов и Счетов» головного меню) слід вибрати клієнта і натиснути клавішу F3 для початку роботи з рахунками у національній валюті України. У меню роботи з особовими рахунками рекомендується за необхідністю вибирати такі пункти:
«1. Открыть» — відкриття рахунка. Операція вважається завершеною лише після того, як було заповнено всі! необхідні поля і на екран одержано повідомлення «Счет... ОТКРЫТ!»;
«2. Обновить» — цей пункт надає можливість відкоригувати параметри відкритого рахунка;
«3. Закрыть» — закрити можна тільки рахунок з нульовим залишком;
«7. Просм» — надається можливість переглянути відомості про відкриті рахунки.
При роботі з рахунками слід пам’ятати, що кожен раз Вам доступні рахунки тільки одного клієнта, якого Ви вибрали перед входженням до цього режиму. Для того, щоб перейти до інших рахунків, слід вийти з режиму роботи з особовими рахунками (натиснути клавішу Esc або вибрати пункт «Выход»), вибрати світловим курсором потрібного клієнта і виконати необхідні операції.
Також можна скористатися можливостями перегляду відомостей про особові рахунки, які пропонуються в режимі роботи з анкетами клієнтів:
F2 — пошук клієнта за його реєстраційним номером, найменуванням, номером його особового рахунка або кодом ОКПО;
F4 — друк повної анкети (паспорта) вибраного клієнта (за бажанням інформація заноситься у вказаний Вами файл);
F5 — довідка про рахунки, відкриті вибраному клієнтові (номер, валюта та залишок на рахунку);
F6 — друк або занесення у файл відомості рахунків клієнтів (реєстраційні номери клієнтів, їх найменування, номери особових рахунків, коди валют і залишки на рахунках);
F7 — друк анкет (паспортів) всіх клієнтів, які є у списку (інформацію також можна спрямувати у файл).
Настроювання пакета
Для нормальної подальшої роботи пакета ОДБ слід вказати системі рахунки для автоматичного використання. Вибравши у головному меню позицію «+( Начальные настройки»(«Автосчета», Ви маєте змінити у другому стовпчику таблиці проставлені номери рахунків на ті реальні номери потрібних рахунків, які було щойно відкрито:
«Корсчет NOSTRO (НБУ)» — номер кореспондентського рахунка комерційного банку в НБУ (номер особового рахунка, відкритого до балансового рахунка № 1200);
«Неподтвержд.нач.НБУ» — у Вашому навчальному прикладі це номер особового рахунка, відкритого до балансового рахунка № 1200;
«Дикари» ДЕБЕТ — номер особового рахунка, відкритого до балансового рахунка № 3710;
«Дикари» КРЕДИТ — номер особового рахунка, відкритого до балансового рахунка № 3720.
Аналогічно настроюються рахунки каси («+( Начальные настройки»(«Счета КАССЫ»).
Функціональні клавіші, за допомогою яких виконуються операції, вказані у нижній частині екрану.
Завдання № 3. «Початкове впровадження»
Мета роботи — навчитись настроювати ОДБ на реальні дані комерційного банку.
Завдання. У середовищі програмно-технічного комплексу «ОДБ» занести на особові рахунки суми згідно зі своїм варіантом (див. розділ 3).
Результатом виконання лабораторної роботи має бути оборотно-сальдова відомість, роздрукована у повному обсязі з найменуванням клієнта, без оборотів, з усіма рахунками, впорядкуванням за балансом (див. параметри роздруковки оборотно-сальдової відомості у пункті головного меню «Печать по Грн-счетам»).
Вказівки до виконання завдання
Початкове впровадження є технологічною операцією, яка виконується один раз на початку роботи з пакетом. При цьому до бази даних ОДБ заносяться відомості про клієнтів, які обслуговуються банком, про залишки на особових рахунках, відкритих зареєстрованим клієнтам, та інші відомості, потрібні для нормальної роботи у майбутньому. Оскільки при виконанні завдання № 2 було зареєстровано клієнтів і відкрито їм особові рахунки, для завершення початкового впровадження слід ввести суми залишків на особові рахунки. Це можна здійснити шляхом введення внутрішньобанківських документів за коротким макетом та їх обробки так, як це описано в інструкції до виконання завдання № 4.
Завдання № 4. «Робота з платіжними документами»
Мета роботи — вивчити розподіл функцій між робочими місцями у процесі обробки грошово-розрахункових документів, навчитись вводити та оплачувати платіжні документи.
Завдання. Здійснити обробку грошово-розрахункових документів згідно зі своїм варіантом.
Результатом виконання лабораторної роботи мають бути:
повний оборотно-сальдовий баланс;
роздруковки особових рахунків, задіяних у процесі міжбанківських платежів;
роздруковку файла початкових міжбанківських документів ($А).
Вказівки до виконання завдання
Завдання виконується за індивідуальним варіантом вхідних даних (див. п. 3).
Обробка банківських документів здійснюється за єдиною схемою. Відмінність може стосуватись операції введення документів. На робочому місці операціоніста передбачено дві екранні форми — «повний макет» і «короткий». Вони відрізняються за складом реквізитів. За «повним» макетом вводяться всі реквізити платіжного доручення, а за «коротким» — тільки номер документа, вид операції, номери двох кореспондуючих рахунків, сума документа і, за необхідністю, призначення платежу. Відмінності стосуються також способу реалізації методу контролю введення інформації.
Очевидно, що за «коротким» макетом можуть вводитись тільки внутрішньобанківські документи, а за «повним» — як міжбанківські, так внутрішньобанківські. В останньому випадку МФО стороннього банку вказується нульовим.
Для «короткого» макету у пакеті передбачено окремі режими для введення касових документів з приходу та витрат, з інкасації (надходження і витрати) та інших внутрішніх документів. При введенні касових документів або документів інкасації у відповідному режимі слід вказувати тільки один кореспондуючий рахунок, оскільки рахунок каси (інкасації) система підставляє автоматично, користуючись даними, які Ви ввели при початковому впровадженні (див. п. 3 завдання № 2).
Послідовність виконання роботи
Введення документів
а) Введення документів за повним макетом.
Для введення міжбанківських документів на робочому місці операціоніста передбачено два режими: Ввод по «полному» та Ввод по «полному» + Стат. + Передача. Іншими словами, другий режим надає можливість виконати послідовність з трьох операцій, які доступні також через окремі пункти меню.
У режимі введення документів за «повним» макетом передбачено такі позиції меню:
Вихід — його можна також здійснити, натиснувши клавішу Esc;
КТ платіж — введення платіжних документів для виконання кредитових платежів;
Дебетові — введення платіжних документів для виконання дебетових платежів;
Корекція/Друк — можна переглянути введені документи, розміщені як на робочому місці технолога (Загальний масив OPER), так і на робочому місці операціоніста (Ваш масив..\OPER02\Oper02, де 02 — номер Вашого робочого місця). Доступні до виконання операції та відповідні функціональні клавіші вказано у нижній частині екрану;
Перегляд сум — на екран виводяться введені документи та контрольні підсумки за пачками у табличному вигляді;
КТ-інф — введення кредитового інформаційного документа.
УВАГА! При введенні документів стежте за положенням курсору. В цілому екранна форма наслідує структуру платіжного доручення. У рядку «Банк Б» вводиться МФО банку контрагента, а у рядках «Відправник» і «Одержувач» вводяться номери відповідних особових рахунків. Після введення номеру особового рахунка одержувача платежу Ви переходите до введення його найменування та коду ЄДРПОУ — одержувач міжбанківського платежу обслуговується в іншому банку, тому у базі даних Вашого ОДБ таких відомостей немає, вони вводяться з платіжного документа. У полі «Подробиці платежу» вводиться призначення платежу, вказане у платіжному документі. Це поле, як і решта полів, є обов’язковим для заповнення.
Видача повідомлення «Не зв’язаний з РРП» вказує на помилку в МФО банку.
Повідомлення «Рахунок не відкрито» стосується рахунків, які повинні бути відкриті у «Вашому» банку, і можливе у випадку, коли рахунок справді ще не відкрито або Ви припустилися помилки при введенні його номера. Таке повідомлення видається і в ситуації, коли Ви ввели номер рахунка правильно, але помилково вказали нульовим МФО стороннього банку — система вважає документ внутрішнім і вимагає, щоб було відкрито обидва особові рахунки. В останньому випадку слід натиснути клавішу Esc і ввести документ з самого початку ще раз.
Повідомлення «Ош. контр. разряд» говорить про помилковість введеного номера особового рахунка, який відкрито в іншому банку. Якщо номер особового рахунка було введено правильно, слід перевірити правильність введеного коду МФО банку, де відкрито цей рахунок.
У разі одержання повідомлення «Відсутній код ОКПО. Див. п. «Регистрация клиентов»» необхідно вийти з режиму введення документів і заповнити відповідне поле в анкеті клієнта (див. завдання № 2).
При дублюванні номера документа та номера особового рахунка відправника платежу на екран виводиться попередження «Такий № документа вже було введено. Введіть новий або залиште старий». Підтвердження номера документа здійснюється натисканням клавіші Enter.
Якщо при введенні платіжного документа було натиснуто клавішу Esc або було неправильно вказано контрольну суму, документ анулюється і його введення слід почати з самого початку.
Після завершення вводу документа Ви маєте можливість під-твердити його правильність — Записати його, Виправити помилки — курсор переміщується між полями при натисканні клавіші Enter у тому ж порядку, в якому Ви їх заповнювали, Відмовитись від занесення його до бази даних.
Після завершення вводу одного документа Ви можете ввести наступний (Ввід наступного) або перейти до введення контрольних сум — позиція (Завершити пачку). Слід мати на увазі, що в деяких випадках, наприклад, при анулюванні документа, введення наступного документа здійснюється не у пустий бланк екранної форми, а поверх попереднього документа.
Оскільки контроль правильності введення інформації за повним макетом не є жорстким, введення неправильного контрольного підсумку або натискання клавіші Enter (підтвердження нульового контрольного підсумку) дає можливість перейти до виконання наступних операцій.
б) Введення документів за коротким макетом (Операционист( Ввод по «короткому»).
Якщо Ви вже вводили документи протягом поточного операційного дня, при виборі даного пункту на екрані може з’явитися повідомлення «В ЭВМ (..\OPER02\oper02.dbf) информация за 05/01/2001», де 02 — номер Вашого робочого місця як операціоніста. При цьому Вам доступні два варіанти дій: «УДАЛЯТЬ: ДА (с копией) ( Нет». Вибір позиції «Нет» (рекомендується) дозволить Вам перейти до наступних пунктів і обробити всі документи, які було введено. Якщо ж документи були введені помилково, слід вибирати варіант «ДА (с копией)», що призведе до знищення цих документів з бази даних. Перевірити, які саме документи перебувають у базі даних на Вашому робочому місці можна при видачі статистики (див. наступний пункт) або при виборі послідовності позицій Нет( Операции в одном отделении банка(Корректировка, після чого можна непотрібні документи знищити за допомогою сполучення клавіш Ctrl+U.
Після заповнення одного документорядка у нижній частині екрану може з’явитися повідомлення про помилку, яке починається з символів «:Ош.», за якими вказується, в якому(-их) саме стовпці(-ях) було допущено помилку. Натискання клавіші Enter або Esc дозволить Вам відкоригувати щойно введений документорядок (пункт «Продолжить» з меню, що з’являється) або відмінити його введення (Завершить).
Якщо помилки припустилися у номері особового рахунка, доцільно відмінити запам’ятовування документорядка і перевірити, чи відкрито вже рахунок з таким номером. Для цього можна перейти до пункту «Регистрация Клиентов и Счетов» головного меню (див. завдання №2) або на робочому місці операціоніста вибрати пункт «ПРОСМОТР Л/С — остатка и оборотов» (див. п. 7).
Після того, як документорядок було введено правильно з точки зору системи, Ви можете вибором позиції з меню, що з’являється автоматично, відмінити запам’ятовування введених даних (Отказ), ввести їх заново (Возврат), перейти до введення наступного документа (Продолжить) або завершити введення пачки документів (Закончить).
Після завершення введення пачки документів у відповідь на запит системи «Ваши итоги: 0.00» слід ввести контрольну суму — підсумок за пачкою. Якщо Ваш підсумок збігається з підсумком ЕОМ, можна приступати до виконання наступних операцій. Якщо система виявила розбіжності у цих підсумках, можливі два варіанти:
Ви пропустили якийсь документ з пачки і можете його визначити. У цьому випадку слід вибрати пункт «Продолжить пачку» і ввести цей документ або документи, а після повторного завершення пачки ввести підсумок за всіма введеними документами.;
Ви не знаєте, де припустилися помилки. Необхідно вибрати пункт «Просмотреть пачку (корректировать суммы)». На екран виводяться всі документи, які Ви щойно ввели, та підсумок за пачкою в останньому рядку. Ви можете відкоригувати як підсумок за пачкою, так і будь-який інший реквізит. Якщо Ви виявили, що якийсь документ пропущено, слід скоригувати підсумок за пачкою на його суму (в останньому рядку має стояти підсумок за реально введеними документами), а сам документ слід ввести в наступній пачці.
Перевірити введені дані, а також відкоригувати введені документи та підсумки за пачками можна після вибору пункту «Корректировка» у меню, яке з’являється на початку введення документів.
Видача статистики
Перед подальшою обробкою документів слід ще раз перевірити правильність їх введення (Операционист(Статистика — по пачкам). На екран виводиться інформація про кількість введених документів та їх суми у розрізі пачок, а також підсумки загальні і в розрізі внутрішніх та міжбанківських документів. Більш детальна інформація виводиться при виборі пункту Статистика — подокументно.
Останнім рядком має бути повідомлення «Інформація для передачі готова!». У цьому разі можна переходити до виконання п. 3.
УВАГА! Правильність статистики введеної інформації є обов’язковою умовою для подальшої роботи.
Якщо останній рядок містить повідомлення «Інформація для передачі НЕ готова!», то у тексті статистики необхідно знайти вказівки на допущені помилки і виправити їх, повернувшись до попереднього пункту (замість режиму «Ввод данных» при цьому слід вибрати «Корректировка»).
Наявність у тексті статистики рядків «КС відсутня» означає, що було порушено порядок розміщення документів і контрольних сум. Це може відбутися, зокрема, при відміні запам’ятовування того чи іншого документа. У цьому випадку необхідно знищити зайві рядки так, щоб контрольні суми стояли відразу за пачками документів. Знищення рядків здійснюється у режимі «Корректировка» натисканням сполучення клавіш Ctrl+U.
Якщо на робочому місці операціоніста відсутні документи для передачі на обробку, на екран виводиться повідомлення «Документов в OPER02 нет...» (цифри 02 у цьому повідомленні позначають номер Вашого робочого місця як операціоніста). Це може означати, що документи ще не було введено або Ви вже передали їх на робоче місце технолога (див. наступний пункт). В останньому випадку слід перейти до п. 4.
Передача документів на оплату
Документи передаються з робочого місця операціоніста на робоче місце технолога для подальшої обробки (Операционист( ПЕРЕДАЧА на верификацию\ обработку). На екран виводиться графічна ілюстрація цього процесу. При успішній передачі у нижній частині з’являється повідомлення «Передано N документов на ОБРАБОТКУ», де N — кількість документів. У разі, коли на робочому місці операціоніста документи відсутні або вони не готові до передачі, видається повідомлення «Информация для передачи НЕ готова (см. статистику)». У такому випадку рекомендується повернутись до виконання попереднього пункту.
Настройка АРМ НБУ
Для обробки міжбанківських документів АРМ НБУ має бути налаштований на дату операційного дня банку. У комерційних банках ця операція виконується автоматично протягом першого сеансу зв’язку з РРП. При виконанні лабораторної роботи слід вручну відкоригувати вміст поля Dat у файлі D:\#SEP\vk.dbf. Диск, на якому розміщено папку, залежить від варіанта інсталяції пакета, тому за довідкою звертайтесь до викладача. Операцію можна виконати у середовищі СУБД FoxРro (рекомендується). Поле Dat має містити поточну дату у форматі рр-мм-дд (рік–місяць–день).
Якщо обробка міжбанківських документів здійснюється у межах одного операційного дня, настроювання АРМ НБУ досить зробити один раз.
Перевірка документів на робочому місці технолога
Наявність документів на робочому місці технолога можна перевірити, вибравши пункт Статистика по OPER. В останньому рядку має бути повідомлення «Информация для обработки готова !». Повідомлення містить кількість документів і грошові суми у розрізі пачок, а також загальні підсумки. Детальну інформацію по кожному документу можна одержати, скориставшись пунктами Просмотр \Корректировка та Просмотр \Удаление НЕоплаченных і вказавши тип документів, які Ви бажаєте переглянути.
Оплата документів
Оплата документів здійснюється автоматично, якщо на ЕОМ технолога встановлено режим оплати «вертушка» або після вибору ним пункту «Оплата — 1 проход по d04». У процесі оплати документів на екран виводяться відповідні інформаційні повідомлення, які відображають виконання операцій з оплати різних типів документів. Виведення повідомлень типу «Не поступили файлы $U для IIHA. Выход.» та загального повідомлення «Не поступили документы для IIHA. Выход.» є нормальним. Для прискорення обробки при видачі таких повідомлень припускається натискання клавіш Enter або Esc.
Видача повідомлення типу «Не открыт счет строки N 1: 1200601 Mbr.dbf» означає, що не було завершено початкове впровадження пакету (див. завдання № 2, п. 3) і документи не можуть бути оплачені.
Результатом оплати має бути видача повідомлення типу «Оплачено 5. 2-й проход. В предыдущих проходах оплачено 0 док.», яке свідчить про те, що в ході поточного сеансу оплати було оплачено 5 документів. Якщо кількість введених документів і кількість оплачених документів збігається, на екран виводиться повідомлення типу «Неплатившихся (ошибочных) документов на 05/01/2001 12:01:35 нет !». В іншому випадку повідомлення містить список усіх документів, для кожного з яких вказується причина неоплати. Це ж саме повідомлення можна передивитись на робочому місці операціоніста, вибравши пункт «Анализ своих НЕоплатившихся».
Перевірка стану рахунків
Для перевірки результатів виконання лабораторної роботи слід звернутись до пункту «Регистрация Клиентов и Счетов» головного меню (див. завдання № 2) або на робочому місці операціоніста вибрати пункт «ПРОСМОТР Л/С — остатка и оборотов». Останній варіант є більш зручним, оскільки по будь-якому рахунку можна побачити не тільки поточний залишок, а й залишок початковий та кумулятивні обороти по кредиту і дебету. Якщо виникає необхідність проаналізувати рух коштів по рахунку у розрізі платіжних документів, слід вибрати на робочому місці операціоніста пункт «ПРОСМОТР Л/С — по документам».
3. Варіанти вхідних даних
Нижче наводяться базові варіанти вхідних даних. Індивідуальний варіант студент одержує таким чином:
номер комп’ютера, за яким виконуються лабораторні роботи, визначає номер базового варіанта, він не змінюється протягом виконання всіх чотирьох робіт;
до сум залишків на рахунках 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» і 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ» додається число (100n+10m), де n — номер групи, а m — номер студента за списком групи;
суми платежів за грошово-розрахунковими документами збільшуються на число (10n+m), де n — номер групи, а m — номер студента за списком групи.
Варіант № 1
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у таблиці 1 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
АТ «Калина» (код за ЄДРПОУ 28900117) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 600 грн.); акціонерному товариству також надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 570 грн.;
МП «Десна-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 00036852) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 350 грн.) і депозитний рахунок (залишок на рахунку — 200 грн.);
від Петренка Михайла Володимировича прийнято короткостроковий депозит на суму 360 грн.;
Жмаченку Івану Григоровичу надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 410 грн.;
від АППБ «Аваль» одержано короткостроковий кредит на суму 270 грн.;
у комерційному банку «Ажіо» розміщено довгостроковий депозит на суму 330 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 1, згідно з яким АТ «Калина» перераховує 130,78 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Надія» (код за ЄДРПОУ 00333581) на рахунок №2600506, відкритий в АТ ЗУКБ в м. Тернопіль (код банку 338244), за партію товару згідно з накладною № 73;
платіжне доручення № 2, згідно з яким АТ «Калина» перераховує 120,55 грн. своєму контрагентові — МП «Десна-Дніпро» за партію товару згідно з накладною №78;
платіжне доручення № 22, згідно з яким МП «Десна-Дніпро» перераховує 110,66 грн. своєму контрагентові — Тернопільському м’ясокомбінату (код за ЄДРПОУ 2351848) на рахунок № 26008333, відкритий у комерційному банку «Тернопіль-Кредит» в м. Тернопіль (код банку 338255), за партію товару згідно з накладною № 324.
Варіант № 2
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у таблиці 2 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
ТОВ «Компромсистеми» (код за ЄДРПОУ 41752585) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 420 грн.); товариству також надано довгостроковий кредит на поточну діяльність на суму 810 грн.;
ПП «Щекавиця» (код за ЄДРПОУ 00033288) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 460 грн.) і депозитний рахунок (залишок на рахунку — 450 грн.);
Криленко Антоніна Михайлівна має поточний рахунок (залишок на рахунку — 210 грн.), їй також надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 450 грн;
від Григоренка Дениса Івановича одержано довгостроковий депозит на суму 320 грн.;
від АППБ «Аваль» одержано короткостроковий кредит на суму 770 грн. і довгостроковий кредит на суму 610 грн.;
комерційному банку «Київ-Приват» надано довгостроковий кредит на суму 410 грн., у ньому також розміщено короткостроковий депозит на суму 860 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 2, згідно з яким ПП «Щекавиця» перераховує 210,56 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Горицвіт» (код за ЄДРПОУ 21610274) на рахунок № 2600711, відкритий у комерційному банку «Карпати» в м. Львів (код банку 325224), за партію продукції згідно з накладною № 36;
платіжне доручення № 73, згідно з яким ТОВ «Компромсистеми» перераховує 70,40 грн. своєму контрагентові — ПП «Щекавиця» за послуги, надані згідно з договором № 598;
платіжне доручення № 3, згідно з яким ПП «Щекавиця» перераховує 100,6 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Інтер-Ком» (код за ЄДРПОУ 04417168) на рахунок № 2600758693, відкритий у комерційному банку «Львів» в м. Львів (код банку 325268), за постачання обладнання згідно з накладною№ 22.
Варіант № 3
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 3 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
НВП «Добробут» (код за ЄДРПОУ 04587932) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 320 грн.); підприємству також надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 550 грн.;
МП «Інтелект-Послуги» (код за ЄДРПОУ 04597832) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 370 грн.) і депозитний рахунок (довгостроковий депозит на суму 440 грн.);
від МП «М-Колектор» одержано короткостроковий депозит на суму 350 грн.;
Антоненку Валентину Петровичу надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 470 грн;
від Опанасенка Віктора Володимировича одержано короткостроковий депозит на суму 180 грн.;
від комерційного банку «Ажіо» одержано довгостроковий кредит на суму 220 грн., у цьому ж банку розміщено короткостроковий депозит на суму 430 грн.;
в АППБ «Аваль» розміщено короткостроковий депозит на суму 400 грн. і довгостроковий депозит на суму 450 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 3, згідно з яким НВП «Добробут» перераховує 130,40 грн. своєму контрагентові — фермерському господарству «Закарпаття» (код за ЄДРПОУ 05907265) на рахунок № 2600409, відкритий в АППБ «Аваль» в м. Львів (код банку 325570), за сільськогосподарські продукти згідно з накладною № 77;
платіжне доручення № 107, згідно з яким МП «Інтелект-Послуги» перераховує 70,40 грн. своєму контрагентові — НВП «Добробут» за партію товару згідно з накладною № 34;
платіжне доручення № 108, згідно з яким МП «Інтелект-Послуги» перераховує 80,56 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Александрія» (код за ЄДРПОУ 05907265) на рахунок № 260084867, відкритий в АППБ «Аваль» в м. Львів (код банку 325570), за послуги, надані згідно з договором № 266.
Варіант № 4
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 4 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
підприємство «Коркоран» (код за ЄДРПОУ 09867521) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 710 грн.); підприємству також надано довгостроковий кредит на поточну діяльність на суму 220 грн.;
фірма «Алькор» (код за ЄДРПОУ 35877461) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 150 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 390 грн.);
виробничому об’єднанню «Еліт-Взуття» надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 390 грн.;
від Олексієнка Андрія Григоровича одержано короткостроковий депозит на суму 110 грн. і довгостроковий депозит на суму 110 грн.;
Півень Олені Віталіївні надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 290 грн;
від комерційного банку «Київ-Приват» одержано короткостроковий кредит на суму 500 грн.;
від комерційного банку «Правекс-Банк» одержано короткостроковий кредит на суму 290 грн.;
в АППБ «Аваль» розміщено короткостроковий депозит на суму 970 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові документи:
платіжне доручення № 4, згідно з яким підприємство «Коркоран» перераховує 100,50 грн. своєму контрагентові — АТ «Оріон» (код за ЄДРПОУ 21610274) на рахунок № 2600489764, відкритий у комерційному банку «Карпати» в м. Львів (код банку 325224), за партію товару згідно з накладною № 39;
об’ява на внесення готівки № 39 на суму 280 грн. від фірми «Алькор»;
платіжне доручення № 108, згідно з яким фірма «Алькор» перераховує 400,89 грн. своєму контрагентові — фабриці «Тернопільчанка» (код за ЄДРПОУ 20022297) на рахунок № 2600912, відкритий у комерційному банку «Тернопіль-Кредит» в м. Тернопіль (код банку 338255), за партію товару згідно з накладною № 82.
Варіант № 5
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 5 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
ТОВ «Аміна» (код за ЄДРПОУ 00011452) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 540 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 230 грн.);
ПП «Богуславець» (код за ЄДРПОУ 00489985) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 300 грн.);
туристичній фірмі «Анталія» надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 530 грн.;
Кривко Андрій Антонович має поточний рахунок (залишок на рахунку — 90 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 280 грн.);
Корчемному Віктору Петровичу надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 430 грн;
від комерційного банку «Ажіо» одержано короткостроковий кредит на суму 470 грн. і довгостроковий кредит на суму 340 грн.;
у комерційному банку «Правекс-Банк» розміщено короткостроковий депозит на суму 460 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові документи:
платіжне доручення № 5, згідно з яким ТОВ «Аміна» перераховує 520,70 грн. своєму контрагентові — MП «Міндобрива» (код за ЄДРПОУ 02944691) на рахунок № 2600909, відкритий у комерційному банку «Тернопіль-Кредит» в м. Тернопіль (код банку 338255), за постачання міндобрив згідно з договором № 3;
грошовий чек на суму 127,30 грн. від ПП «Богуславець»;
платіжне доручення № 45, згідно з яким ПП «Богуславець» перераховує 140,8 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Ірина» (код за ЄДРПОУ 00333581) на рахунок № 2600506, відкритий в АТ ЗУКБ в м. Тернопіль (код банку 338244), за партію товару згідно з накладною № 3.
Варіант № 6
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 6 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
фірма «Дарниця» (код за ЄДРПОУ 98561234) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 640 грн.) і депозитний рахунок (довгостроковий депозит на суму 160 грн.), їй також надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 300 грн.;
ПП «Електра» надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 320 грн.;
від фірми «Польща-Тур» одержано короткостроковий депозит на суму 590 грн.;
Апостолов Мирон Аркадійович має поточний рахунок (залишок на рахунку — 100 грн.), йому також надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 360 грн;
від Варениці Ольги Едуардівни одержано короткостроковий депозит на суму 340 грн. і довгостроковий депозит на суму 320 грн.
від АППБ «Аваль» одержано короткостроковий кредит на суму 690 грн. і довгостроковий кредит на суму 200 грн.;
у комерційному банку «Правекс-Банк» розміщено короткостроковий депозит на суму 850 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові документи:
платіжне доручення № 6, згідно з яким фірма «Дарниця» перераховує 300,81грн. своєму контрагентові — MП «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00333581) на рахунок № 2600506, відкритий в АТ ЗУКБ в м. Тернопіль (код банку 338244) за партію товару згідно з договором № 88;
платіжне доручення № 7, згідно з яким фірма «Дарниця» перераховує 390 грн. своєму контрагентові — МП «Горошина» (код за ЄДРПОУ 21610274) на рахунок № 2600711, відкритий у комерційному банку «Карпати» в м. Львів (код банку 325224), за партію продукції згідно з накладною № 61;
грошовий чек на суму 400,25 грн. від фірма «Дарниця».
Варіант № 7
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 7 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
СП «РумУн» (код за ЄДРПОУ 08745632) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 310 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 130 грн.);
Інтернет-кафе «Кіборг» (код за ЄДРПОУ 12384596) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 100 грн.);
СП «Онтаріо» надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 610 грн.;
Андрієвський Валерій Лук’янович має поточний рахунок (залишок на рахунку — 70 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 60 грн.);
Кириленко Еммі Костянтинівні надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 460 грн.;
від комерційного банку «Надра» одержано довгостроковий кредит на суму 120 грн.;
у комерційному банку «Правекс-Банк» розміщено короткостроковий депозит на суму 740 грн. і довгостроковий депозит на суму 190 грн.;
АКБ «Альянс» надано довгостроковий кредит на суму 240 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові документи:
платіжне доручення № 7, згідно з яким СП «РумУн» перераховує 188,6 грн. своєму контрагентові — корпорації «Укрбуд» (код за ЄДРПОУ 02944691) на рахунок № 2600758693, відкритий у комерційному банку «Львів» в м. Львів (код банку 325268), за ремонтні роботи згідно з угодою № 56;
платіжне доручення № 8, згідно з яким СП «РумУн» перераховує 100,2 грн. своєму контрагентові — Інтернет-кафе «Кіборг» за послуги, надані згідно з замовленням № 4589;
платіжне доручення № 10, згідно з яким Інтернет-кафе «Кіборг» перераховує 180,67 грн. своєму контрагентові — фермерському господарству «Українські яблука» (код за ЄДРПОУ 05907265) на рахунок № 260084867, відкритий в АППБ «Аваль» в м. Львів (код банку 325570), за постачання продукції згідно з договором № 65.
Варіант № 8
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 8 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
АТ «Велтон» (код за ЄДРПОУ 00059876) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 680 грн.), йому також надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 850 грн.;
НВП «Октава» (код за ЄДРПОУ 36521498) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 120 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 540 грн.);
Бірюков Федір Михайлович має поточний рахунок (залишок на рахунку — 120 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 440 грн.);
Добродумову Олександру Сергійовичу надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 470 грн.;
від АКБ «Альянс» одержано короткостроковий кредит на суму 970 грн.;
у комерційному банку «Правекс-Банк» розміщено короткостроковий депозит на суму 620 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 8, згідно з яким АТ «Велтон» перераховує 200,11 грн. своєму контрагентові — Тернопільському м’ясокомбінату (код за ЄДРПОУ 2351848) на рахунок № 26008333, відкритий у комерційному банку «Тернопіль-Кредит» в м. Тернопіль (код банку 338255), за продукцію згідно з накладною № 248;
платіжне доручення № 38, згідно з яким НВП «Октава» перераховує 66 грн. своєму контрагентові — АТ «Велтон» за товари згідно з накладною № 211;
платіжне доручення № 9, згідно з яким АТ «Велтон» перераховує 150,3 грн. своєму контрагентові — АТ «Інтер-полюс» (код за ЄДРПОУ 21610274) на рахунок № 2600489764, відкритий у комерційному банку «Карпати» в м. Львів (код банку 325224), за партію товару згідно з накладною № 99.
Варіант № 9
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 9 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
ПП «Довіра-Центр» (код за ЄДРПОУ 00033325) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 250 грн.) і депозитний рахунок (довгостроковий депозит на суму 120 грн.);
ТОВ «Веснянка» (код за ЄДРПОУ 45887955) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 710 грн.), йому також надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 390 грн.;
Байдик Валентин Віталійович має поточний рахунок (залишок на рахунку — 410 грн.), йому також надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 110 грн.;
Міщенко Марія Володимирівна має поточний рахунок (залишок на рахунку — 420 грн.);
від АППБ «Аваль» одержано короткостроковий кредит на суму 800 грн.;
у комерційному банку «Правекс-Банк» розміщено довгостроковий депозит на суму 203 грн., йому надано довгостроковий кредит на суму 1180 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 9, згідно з яким ТОВ «Веснянка» перераховує 510,86 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 04417168) на рахунок № 2600758693, відкритий у комерційному банку «Львів» в м. Львів (код банку 325268), за партію будівельних матеріалів згідно з накладною № 7;
платіжне доручення № 3, згідно з яким ПП «Довіра-Центр» перераховує 166 грн. своєму контрагентові — ТОВ «Веснянка» за ремонтні роботи згідно з угодою № 234;
грошовий чек на суму 111 грн. від ТОВ «Веснянка».
Варіант № 10
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 10 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
ВАТ «Орбіта» (код за ЄДРПОУ 00476652) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 200 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 90 грн.);
фірмі «Валентина» надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 600 грн. і довгостроковий кредит на поточну діяльність на суму 260 грн.;
Єремізіна Олена Григорівна має поточний рахунок (залишок на рахунку — 80 грн.) і депозитний рахунок (довгостроковий депозит на суму 130 грн.);
Олійнику Андрію Олеговичу надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 280 грн.;
від Кодратенка Кирила Олексійовича одержано короткостроковий депозит на суму 410 грн.;
від комерційного банку «Правекс-Банк» одержано довгостроковий кредит на суму 130 грн.;
в АППБ «Аваль» розміщено короткостроковий депозит на суму 930 грн., йому надано довгостроковий кредит на суму 90 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 10, згідно з яким ВАТ «Орбіта» перераховує 137,47 грн. своєму контрагентові — ВАТ «АЛКО» (код за ЄДРПОУ 05907265) на рахунок № 260084867, відкритий в АППБ «Аваль» в м. Львів (код банку 325570), за партію товару згідно з договором № 726;
об’ява на внесення готівки № 639 на суму 421грн. від фірми ВАТ «Орбіта»;
платіжне доручення № 11, згідно з яким ВАТ «Орбіта» перераховує 61 грн. своєму контрагентові — СП «РумУн» (код за ЄДРПОУ 02944691) на рахунок № 2600758693, відкритий у комерційному банку «Львів» в м. Львів (код банку 325268), за ремонтні роботи згідно з угодою № 561.
Варіант № 11
1. Початковий баланс комерційного банку наведено у табл. 11 (див. додаток).
2. У комерційному банку обслуговуються такі клієнти:
ЗАТ «Інтер-спорт» (код за ЄДРПОУ 01289564) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 710 грн.) і депозитний рахунок (довгостроковий депозит на суму 200 грн.);
МП «БудМат» (код за ЄДРПОУ 32698711) має розрахунковий рахунок (залишок на рахунку — 280 грн.) і депозитний рахунок (короткостроковий депозит на суму 90 грн.);
ПП «Лонжерон» надано короткостроковий кредит на поточну діяльність на суму 570 грн.;
від Костенко Анастасії Миколаївни одержано короткостроковий депозит на суму 360 грн.;
Комару Сергію Івановичу надано короткостроковий кредит на поточні потреби на суму 410 грн.;
від АКБ «Альянс» одержано короткостроковий кредит на суму 270 грн.;
у комерційному банку «Правекс-Банк» розміщено короткостроковий депозит на суму 330 грн.
3. Ви — працівник операційного відділу комерційного банку. Протягом дня до Вас надійшли такі грошово-розрахункові до-кументи:
платіжне доручення № 11, згідно з яким ЗАТ «Інтер-спорт» перераховує 560,7 грн. своєму контрагентові — МП «БудМат» за будівельні роботи згідно з договором №77;
платіжне доручення № 124, згідно з яким МП «БудМат» перераховує 411 грн. своєму контрагентові — фабриці «Тернопільчанка» (код за ЄДРПОУ 20022297) на рахунок № 2600912, відкритий у комерційному банку «Тернопіль-Кредит» в м. Тернопіль (код банку 338255), за партію спецодягу згідно з накладною № 82;
платіжне доручення № 125, згідно з яким МП «БудМат» перераховує 102,50 грн. своєму контрагентові — фермерському господарству «Сировар» (код за ЄДРПОУ 05907265) на рахунок № 260084867, відкритий в АППБ «Аваль» в м. Львів (код банку 325570), за продукцію згідно з договором № 16.
Таблиця 1
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
700
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
270

1200
Коррахунок у НБУ
1360
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
950

1515
Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках
330
2615
Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
200

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
570
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
360

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
410
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3400
Господарські матеріали на складі
370
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4070

3402
Господарські матеріали у підзвітних осіб
180
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
430

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
4300
Нематеріальні активи
580
4400
Операційні основні засоби
1090
4500
Неопераційні основні засоби
690
Всього
6280
Всього
6280

Таблиця 2
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
680
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
770

1200
Коррахунок у НБУ
3420
1624
Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
610

1101
Банківські метали у банку
360
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
880

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
860
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
450

1524
Довгострокові кредити, які надані іншим банкам
410
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
210

2065
Інші довгострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
810
2635
Довгострокові депозити фізичних осіб
320

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
450
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4940

4300
Нематеріальні активи
570
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
300

4400
Операційні основні засоби
920
Всього
8480
Всього
8480

Таблиця 3
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
580
1624
Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
220

1200
Коррахунок у НБУ
1120
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
690

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
830
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
350

1515
Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках
450
2615
Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
440

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
550
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
180

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
470
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3400
Господарські матеріали на складі
310
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4300

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
4300
Нематеріальні активи
460
4400
Операційні основні засоби
1070
4500
Неопераційні основні засоби
340
Всього
6180
Всього
6180

Таблиця 4
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
780
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
790

1200
Коррахунок у НБУ
1560
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
860

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
970
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
390

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
390
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
110

2065
Інші довгострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
220
2635
Довгострокові депозити фізичних осіб
110

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
290
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4030

4300
Нематеріальні активи
620
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
290

4400
Операційні основні засоби
1230
4500
Неопераційні основні засоби
520
Всього
6580
Всього
6580

Таблиця 5
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
880
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
470

1200
Коррахунок у НБУ
1450
1624
Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
340

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
460
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
840

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
530
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
230

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
430
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
90

3400
Господарські матеріали на складі
300
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
280

3402
Господарські матеріали у підзвітних осіб
150
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4030

4300
Нематеріальні активи
590
4400
Операційні основні засоби
980
4500
Неопераційні основні засоби
510
Всього
6280
Всього
6280

Таблиця 6
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
460
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
690

1200
Коррахунок у НБУ
1280
1624
Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
200

1101
Банківські метали у банку
430
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
640

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
850
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
590

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
620
2615
Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
160

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
360
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
100

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
340

4300
Нематеріальні активи
380
2635
Довгострокові депозити фізичних осіб
320

4400
Операційні основні засоби
1090
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

4500
Неопераційні основні засоби
510
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
2800
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
140

Всього
5980
Всього
5980

Таблиця 7
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
650
1624
Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
120

1200
Коррахунок у НБУ
1430
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
410

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
740
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
130

1515
Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках
190
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
70

1524
Довгострокові кредити, які надані іншим банкам
240
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
60

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
610
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
460
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
5360

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
130

4300
Нематеріальні активи
620
4400
Операційні основні засоби
1020
4500
Неопераційні основні засоби
320
Всього
6280
Всього
6280

Таблиця 8
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
620
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
970

1200
Коррахунок у НБУ
1930
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
800

1101
Банківські метали у банку
410
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
540

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
620
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
120

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
850
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
440

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
470
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3400
Господарські матеріали на складі
380
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4580

3402
Господарські матеріали у підзвітних осіб
460
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
230

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
4300
Нематеріальні активи
660
4400
Операційні основні засоби
1280
Всього
7680
Всього
7680

Таблиця 9
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
450
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
800

1200
Коррахунок у НБУ
2790
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
960

1101
Банківські метали у банку
580
2615
Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
120

1515
Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках
203
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
830

1524
Довгострокові кредити, які надані іншим банкам
1180
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
390
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4090

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
110
6110
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
380

3400
Господарські матеріали на складі
390
3710
Дебетові суми до з’ясування
0
4300
Нематеріальні активи
247
4400
Операційні основні засоби
840
Всього
7180
Всього
7180

Таблиця 10
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
760
1624
Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
130

1200
Коррахунок у НБУ
3950
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
200

1101
Банківські метали у банку
170
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
90

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
930
2620
Поточні рахунки фізичних осіб
80

1524
Довгострокові кредити, які надані іншим банкам
90
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
410

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
600
2635
Довгострокові депозити фізичних осіб
130

2065
Інші довгострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
260
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
280
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
7140

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
4400
Операційні основні засоби
1140
Всього
8180
Всього
8180

Таблиця 11
АКТИВ
ПАСИВ

№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума
№ б/р
Назва балансового рахунка
Сума

1001
Банкноти та монета у касі банку
100
1623
Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
270

1200
Коррахунок у НБУ
1360
2600
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
990

1512
Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
330
2610
Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
90

2062
Інші короткострокові кредити на поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
570
2615
Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
200

2202
Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
410
2630
Короткострокові депозити фізичних осіб
360

3400
Господарські матеріали на складі
370
3720
Кредитові суми до з’ясування
0

3402
Господарські матеріали у підзвітних осіб
180
5000
Сплачений зареєстрований капітал банку
4070

3710
Дебетові суми до з’ясування
0
4300
Нематеріальні активи
580
4400
Операційні основні засоби
1090
4500
Неопераційні основні засоби
990
Всього
5980
Всього
5980


3.3.3. Лабораторна робота № 3 (ЛР3) «Моделювання роботи по підготовціі збору даних для податкової інспекції»
Мета роботи полягає в ознайомленні студентів у режимі користувачів із автоматизованою підготовкою на підприємстві даних для податкової інспекції та їх збором за допомогою АРМ ZVIT(АРМ платника податків) та АРМ ZVIT 1 (для АРМ податкового інспектора)
Завдання
1. Ознайомитися із вимогами і можливостями АРМ.
2. Підготувати за допомогою викладача необхідні дані для роботи АРМ ZVIT.
3. Робота з АРМ ZVIT по підготовці звітних даних для податкової інспекції.
4. Робота з АРМ ZVIT 1.
Методичні вказівки до виконання ЛР3
Даний програмний продукт призначений для автоматизації підготовки і збору звітності підприємств. Програма завантаження даних у податковій інспекції забезпечує прийом інформації, ведення основної бази даних податкової звітності підприємств, експорт інформації для інших програм аналізу й обробки інформації, використовуваних у податковій інспекції в даний час.
Для запуску програмного продукту необхідно відкрити відповідну групу:
ZVIT і запустити файл ZVIT.BAT на виконання (для АРМ платника податків);
ZVIT 1 і запустити файл ZVIT.BAT на виконання (для АРМ податкового інспектора).
Склад і функціональні можливості програми
Настроювання комплексу:
настроювання робочих місць;
настроювання користувачів;
настроювання принтерів;
резервне копіювання інформації;
конвертація даних (при відновленні версій програми).
Реєстр платників податків — список підприємств, зареєстрованих у даній Податковій інспекції:
основні дані;
адреси і керівники підприємства;
дані про банківські рахунки;
засновники підприємства;
інші дані, необхідні для заповнення заголовків звітів.
Звітність підприємств — пакети звітів платників податків по періодах:
експорт із файла, створеного на підприємстві;
заповнення звітів у ручному режимі;
перевірка звіту і пакета в цілому (логіка заповнення);
друк звіту (як у текстовому, так і в графічному вигляді);
експорт даних по підприємствах у різних розрізах.
Сервіс і додаткові можливості:
контекстно-залежна допомога;
калькулятор;
календар.
Початкове настроювання програми
Підведіть курсор на ярлик даної програми і ввійдіть до неї.
Виконавши попередню операцію, Ви потрапляєте в порожнє вікно, в якому є лише одна клавіша насподі екрана — «Пуск». Підведіть до неї курсор і натисніть ліву клавішу миші або клавішу «Enter». При цьому на екрані з’являються такі пункти: Адміністратор; Журнал запусків; Довідка — ПРО програму; Завершення роботи.
Вибираємо пункт «Адміністратор» і приступаємо до другого етапу роботи із системою.
Другий етап роботи з програмою: Після того як ми ввійшли в пункт «Адміністратор» на екрані з’являється вікно з таким змістом: Робочі місця; Користувачі; Система; Принтери; Резервне копіювання; Конвертація.
У першу чергу в даному вікні виберемо пункт «Користувачі» і входимо в нього.
Як бачимо, екран розділений на два вікна. Ліве вікно містить таку «шапку»:
Користувач; Повне ім’я.
Праве вікно містить два пункти:
1) Загальні; 2) Робочі місця.
Пункт «Загальні» містить таку інформацію:
користувач;
повне ім’я;
пароль;
посада;
телефон.
В нижній частині екрана розташовані так звані «гарячі клавіші», що постійно використовуються в роботі.
Для того, щоб внести користувача, необхідно натиснути на клавішу «Insert- Створити» у нижній частині екрана або на клавіатурі. При цьому курсор автоматично переноситься в праве поле навпроти пункту «Користувач». Навпроти цього пункту записується ім’я, під яким користувач буде надалі входити в дану систему. Навпроти пункту «Повне ім’я» записуємо відповідно повне ім’я користувача. Далі знаходиться пункт «Пароль», де записується пароль (при необхідності), під яким користувач буде заходити в дану систему.
Таким же способом заповнюються інші пункти.
Після того як ми заповнили праве поле, потрібно натиснути на клавішу «F2 = Зберегти» у нижній частині екрана або на клавіатурі. При цьому «Користувач» і «Повне ім’я» автоматично копіюється з правого вікна в ліве. Потім ми натискаємо клавішу «Esc» на клавіатурі або насподі екрана і повертаємося до списку пунктів, що містить у собі адміністратор.
Наступною дією буде вибір пункту «Робітники місця». Входимо в нього і знайомимося зі змістом екрана, що з’явився.
Як бачимо, екран розділений на два вікна. Ліве містить «шапку» із назвою — «Список робочих місць». Праве поле містить такі пункти в «шапці»:
загальні;
меню;
кнопки.
Спочатку працюємо з пунктом «Загальні». При натисненні клавіші «Ins- Створити» з’являється можливість у правому вікні заповнити найменування робочого місця. Після заповнення найменування воно автоматично копіюється в ліве поле під списком робочих місць. Щоб створити ще одне або декілька робочих місць, потрібно виконати операцію, описану вище, один або декілька разів.
Подальшою нашою дією буде вхід у пункт «Меню» у правому вікні. Після того як ми ввійшли в «Меню», бачимо на екрані два вікна, де «шапка» у лівому вікні названа «Список робочих місць», а в правому вікні висвічується назва «Головне меню». За допомогою клавіші «F4 — Створити» ми викликаємо в лівому вікні головне меню програми. З нього вибираємо пункти «Настроювання», «Реєстр платників податків», «Звітність підприємств» і «Управління періодами». Ставимо курсор по черзі на кожний із зазначених пунктів і за допомогою клавіші «F5 — Копіювати» копіюємо їх у «Головне меню» нашої програми, що знаходиться в правому вікні. У залежності від робіт, виконуваних на робочих місцях, можна коректувати наше «Головне меню» таким чином, щоб воно містило лише необхідні пункти.
Усі непотрібні пункти видаляємо за допомогою клавіші «F8 — Вилучення», підвівши до них курсор. Потім натискаємо клавішу «Esc» і при цьому переходимо в ліве вікно, де як і раніше знаходиться «Головне меню». Для виходу натискаємо клавішу «ESC», при цьому ми автоматично перенеслися в ліве поле. Натискаємо клавішу «ESC», а потім клавішу «F2 — Зберегти» для збереження нашого занесеного меню.
Подальші наші дії будуть такими. Необхідно перейти в шапку правого вікна на пункт «Кнопки». Далі натиснути клавішу «F4 — Змінити». При цьому в лівому вікні з’явиться наше меню. Встановлюємо курсор на потрібний підпункт меню і натискаємо клавішу «F5 — Копіювати». Даний підпункт автоматично скопіювався в праве вікно. Так само робимо з іншими підпунктами. Після внесення всіх даних натискаємо клавішу «F2- Зберегти». Клавішею «ESC» виходимо з даного вікна.
Вийшовши із системи, ми можемо побачити у вікні під «Адміністратором» пункт «Завершення роботи». При цьому на екрані з’являється вікно з такими даними:
Зміна робочого місця;
Реєстрація під другим іменем;
Вихід із програми.
Вибираємо пункт «Реєстрація по другим іменам», при цьому на екрані з’являється вікно ім’я, що запитує, і пароль користувача. Користувач вносить свої дані і входить у систему.
Початок роботи користувача із системою
Входимо в систему. На екрані з’являється вікно, у якому запитується ім’я користувача і його пароль. Після заповнення даних пунктів натискаємо на клавішу «ОК», шляхом натискання лівої клавіші миші або клавіші «Enter». Після проробленої операції потрапляємо у вікно, де розташовані кнопки «швидкого запуску», а в нижній частині екрана знаходиться клавіша «Пуск».
Заповнення реєстру платників податків
Заходимо в пункт головного меню «Настроювання». Перед нами екран, розділений на два вікна. Ліве містить три закладки: «Форми», «Довідники», «Параметри». Заходимо на закладку «Параметри». Вводимо дату початку експлуатації системи, код і номер податкової інспекції. У рядку «Каталог системи СПЛАТА» указуємо шлях до системи. Використовуючи пробіл, відзначаємо, які реквізити необхідно звіряти при наступному імпорті даних.
Заходимо в пункт головного меню «Реєстр платників податків». Натиснувши «F10 — Меню», вибираємо пункт «Реєстр», а в ньому — «Імпорт з АРМ СПЛАТА». Натискаємо «Enter». Починається процес імпорту.
Через якийсь час реєстр платників податків буде заповнений.
Обравши підприємство, яке нас цікавить, і натиснувши «Enter», потрапляємо в «Картку платника податків», що при необхідності можна відкоригувати.
Коригування картки
Після проробленої операції на екрані з’являється вікно. «Шапка» його містить такі пункти (вкладки меню):
Підприємство;
Адреси;
Рахунки;
Керівництво;
Додатково.
ОСНОВНІ ДАНІ

Рис. 3.2
Заповнюємо (коректуємо) відповідні дані, що подані на даному екрані і натискаємо на клавішу «F2 = Зберегти». Після цього переходимо до наступної закладки «Адреси». Перехід здійснюється в такий спосіб: установити курсор миші на пункт «Адреси» і натиснути ліву кнопку; або за допомогою комбінації клавіш «Alt+стрілка курсору вправо(()».
Адреси і керівники підприємства
Переходимо до наступного пункту «Адреси». Перехід здійснюється в такий спосіб. Встановлюємо курсор на пункт «Адреси» у верхній частині правого вікна і за допомогою натискання лівої клавіші миші або клавіші «Enter» нам відкривається уміст вікна «Адреси» (рис. 3.3).

Рис. 3.3
Заповнюємо (коректуємо) дані про місце розташування (юридичній і фактичній адресі), що знаходяться в даному полі, і натискаємо на клавішу «F2 — Зберегти».
ДАНІ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Переходимо до наступного пункту «Рахунки», що розташований у верхній частині поля. За допомогою клавіші миші або клавіші «Enter» входимо в нього.
Перед нами відкривається вікно, що містить:
Рахунок;
Призначення;
Валюта ;
Код банку (рис. 3.4)

Рис. 3.4
Засновники підприємства
Переходимо до наступного пункту з назвою «Керівництво», що знаходиться у верхній частині екрана. Входимо в нього.
У даному вікні відображаються дані керівника підприємства, головного бухгалтера і засновників (рис. 3.5):
Код;
Прізвище й ініціал;
Телефони (службовий, домашній, інші);
Внесок у статутний фонд (засновників);
Адреси (засновників).
Дані по керівнику підприємства і бухгалтеру можна коректувати.

Рис. 3.5
ІНШІ ДАНІ
Наступною нашою дією буде перехід у пункт «Додатково», що розташований у верхній частині вікна.
На екрані з’являється вікно з такими даними:
Найменування території;
Код по СПАТО;
Кількість підприємств;
Номер реєстрації в Пенсійному фонді;
Номер реєстрації у Фонді соцстраху;
Номер реєстрації в соцстраху по безробіттю;
Орган реєстрації використання води.
Після заповнення додаткових даних натискаємо клавішу «F2 — Зберегти».
ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ НА АРМ ПЛАТНИКА
Для вибору форм звітності, які заповнює платник, використовується режим «Настройка» вкладка «Форми». В цьому режимі вибираються необхідні форми і система виконує формування «Реєстру вибраних форм звітності» (рис. 3.6).

Рис. 3.6
В цьому режимі за допомогою вкладки «Довідники» можна проглянути або відкоригувати відповідні довідники (рис. 3.7).

Рис. 3.7
Для введення інформацій і формування звітності використовується пункт головного меню «Картотека звітності». Активізувавши цей пункт, користувач отримує можливість створити будь-який із звітів, передбачений у реєстрі. Діалогове вікно вибору форми і включення її до реєстру має такий вигляд (рис. 3.8).

Рис. 3.8
Вибираємо вкладку «Реєстр» і для виконання необхідних дій один з пунктів меню, яке наведено нижче (рис. 3.9).

Рис. 3.9
Для створення звіту вибираємо пункт «Створити», а потім переходимо до вкладки «Правка». При цьому система сама сформує форму звітності і заповнить реквізити платника податків. Звітні дані до табличної частини звіту користувач заносить з клавіатури або імпортує з внутрішньої облікової системи. Фрагмент заповнення форми наведений на рис. 3.10.

Рис. 3.10
Таким же чином виконуються інші режими програми і відповідні пункти в них. Кожне з діалогових вікон має підказку користувачу з приводу використання функціональних клавіш при виконанні тих або інших дій.
ПРИЙОМ ЗВІТНОСТІ ВІД ПІДПРИЄМСТВ (ПАКЕТ ZVIT 1)
Для того, щоб користувачу потрапити в «Звітність підприємств» необхідно підвести курсор на кнопку «швидкого запуску» і шляхом натиснення лівої клавіші миші або клавіші «Enter» увійти до реєстру. Якщо ж у користувача не виведені на екран кнопки «швидкого запуску» то, щоб ввійти в «Звітність підприємств» необхідно натиснути на клавішу «Пуск». При цьому на екрані з’явиться меню, із якого ми вибираємо пункт «Звітність підприємств». Вигляд діалогових вікон і призначення функціональних клавіш в ZVIT 1 (на АРМі податкового інспектора) дуже схожий на той, з яким користувач познайомився під час формування звітності в пакеті «ZVIT», тому далі наводиться тільки опис дій.
Перед нами на екрані вікно, де показані:
Код ЄДРПОУ;
Найменування;
Дата створення;
Статус;
Джерело.
Вибір періоду
Дане вікно при початковому вході в нього буде незаповненим. У верхній частині розташований «Період» подачі документації. У разі потреби зміни періоду :
Натисніть <Tab>. При цьому активізується поле періоду (біля поля з’явиться значок із трикутником).
Натисніть <F3 — Довідник>. У меню, що випадає, з’явиться реєстр доступних періодів. Переміщуючись стрілками нагору або униз виберіть необхідний період. У випадку, якщо Ви не бачите необхідний місяць, наведіть курсор на цифру року і натисніть <Enter>. При цьому реєстр розкриється і з’являться відповідні місяці. Виберіть необхідний і натисніть <Enter>. Переконаєтеся, що встановлений необхідний період.
Натисніть <Tab>. При цьому курсор переміститься в «Реєстр пакетів форм звітності».
У випадку використання миші наведіть курсор на одну зі стрілок (<, >) біля поля періоду і клацніть лівою кнопкою миші. Період зміниться.
ІМПОРТ ПАКЕТА ЗВІТНОСТІ ВІД АРМ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Подальші наші дії будуть відбуватися у такій послідовності. Необхідно вставити електронний носій, наданий підприємством у дисковод, і ввійти в пункт меню, розташований вгорі екрана з назвою «Реєстр». У даному пункті меню вибираємо пункт «Імпорт пакета» і натискаємо клавішу «Enter». На екрані відкрилося вікно з назвою «Пакети форм звітності, що можуть бути імпортовані». У даному вікні розташовані такі реквізити:
Пристрій;
Шлях;
Список файлів із заголовком:
— Підприємство — Період — Статус.
ВИБІР ПАКЕТА (ІЗ МАГНІТНОГО ПРИСТРОЮ)
Навпроти пункту «Пристрій» нам пропонується вибір диска. Необхідно перейти на диск «А». Це можна зробити таким способом. Підводимо курсор до поля «Пристрій» і натискаємо «Enter». Перед нами відкривається довідник запропонованих дисків. Вибираємо диск «А» і натискаємо ліву клавішу миші або ж «Enter». Після проробленої операції під рядком «Підприємство; Період; Статус» бачимо прочитаний із дискети файл. Встановлюємо на нього курсор і натискаємо клавішу «ОК».
СИТУАЦІЯ. НЕ ЗНАЙДЕНО ПЛАТНИКА
Якщо ж підприємство не пізнане, тобто його дані не занесені в наш довідник, програма повідомляє про неможливість імпорту. При цьому статус підприємства змінюється на «Не пізнаний».
Якщо імпорт пройшов успішно, подальшими нашими діями буде звіряння звітів на дискеті з друкарською копією, наданої підприємством. Звіряємо такі дані:
Реквізити платника;
Контрольні суми;
ЗВІРЯННЯ ПАКЕТА З ДРУКАРСЬКОЮ КОПІЄЮ
Звіряння пакета відбувається в такий спосіб. Після імпортування пакету звітності з електронного носія (дискети) на екрані з’являється вікно за назвою «Склад пакета імпорту». У цьому вікні є чотири закладки в «шапці», це:
Пакет;
Підприємство;
Звітність;
Звіряння.
Розглянемо спочатку вміст вікна з пунктом «Підприємство». Воно містить такі дані:
Код ЄДРПОУ;
Найменування;
Адреса;
Інспектор;
Р/Р (основний);
МФО банку;
Найменування банку;
Керівник:
Прізвище І.Б.;
Телефон;
Головний бухгалтер:
Прізвище І.Б.;
Телефон;
Зареєстровано.
Далі розглянемо вміст вікна з пунктом «Звітність». Воно містить:
Код форми;
Найменування;
Контрольна сума.
РЕКВІЗИТИ ПЛАТНИКА
Податковий інспектор повинен порівняти заповнення реквізитів платника на друкарській копії з реквізитами, розташованими на електронному носії. Їх можна побачити у вікні за назвою «Склад пакета імпорту» у розділі «Підприємство». Всі прізвища, коди, адреси, телефони на електронному носії повинні збігатися з друкарською версією.
КОНТРОЛЬНІ СУМИ І СТАТУСИ ЗВІТІВ
Контрольні суми і статуси перевіряються в такий спосіб. У вікні за назвою «Склад пакета імпорту» у розділі «Звітність» позначені всі контрольні цифри по звітах, що заповнив платник і передав до податкового органу. Дані контрольні цифри звірте з контрольними цифрами на видрукуваній копії.
СИТУАЦІЯ. ПАКЕТ НЕ ВІДПОВІДАЄ ПЕРІОДУ
Якщо імпортований пакет не відповідає періоду, при імпортуванні з’являється на екрані вікно з таким повідомленням: «Імпортований пакет форм звітності не відповідає поточному обраному періоду. Буде зроблений імпорт пакета в період 00/00/00 (який на дискеті — електронному носії). Для перегляду пакета необхідно переключиться в цей період.»
Якщо всі реквізити і контрольні суми збігаються, натискаємо «Продовжити» і завершуємо процес імпорту.
Якщо імпорт пройшов успішно, у вікні «Реєстр пакетів форм звітності» (у відповідному періоді) побачимо наше підприємство. На екрані з’являється вікно з такою інформацією:
Код;
Найменування;
Створено;
Статус;
Джерело;
Для імпортованого підприємства в графі «Джерело» буде стояти «Имп».
Наводимо курсор на підприємство і натискаємо «Enter». При цьому ми потрапляємо у вікно «Реєстр звітів». Після цього можна проводити перевірку звітів у пакеті.
ПЕРЕВІРКА ЗВІТІВ У ПАКЕТІ(ПО ІНСТРУКЦІЇ ЗАПОВНЕННЯ)
Перевіряються звіти в такий спосіб. У вікні за назвою «Реєстр звітів» установлюємо курсор на потрібний звіт, входимо в нього. Перевіряємо його спочатку візуально. Потім, вийшовши з нього, входимо в пункт меню «Реєстр», розташований у верхній частині екрана і вибираємо в ньому пункт «Перевірка звітів». Натискаємо клавішу «Enter».
Після перевірки система видає результат дослідження інформації, що розташується у вікні під заголовком «Статус»:
Якщо в звіті при перевірці буде знайдена помилка, то на екрані з’явиться запис «Помилка»;
Якщо ж звіт створений правильно, появиться запис «Пров».
ДРУК ЗВІТІВ
Друк можна зробити, якщо знаходимося усередині самої форми. Щоб виконати друк, необхідно зайти в пункт меню «Документ», що знаходиться у верхній частині екрана, де вибираємо:
Друк — «F9»;
Друк по Windows — «Ctrl — F9».
Для друку в DOS необхідно виконати настроювання друку (див. Керівництво адміністратора). При натисненні «F9» з’явиться запит на друк звіту, де можна задати кількість копій, діапазон, що друкуються, і запустити друк або вивести звіт у файл на магнітний носій.
При друку в Windows запуститься Проглядач звітів, де можна буде подивитися графічне зображення звіту, вибрати кількість копій і запустити на друк.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПАКЕТА ЗВІТНОСТІПО ПІДПРИЄМСТВУ ВРУЧНУ
Якщо підприємство подає звітність тільки в друкарській формі, податковому інспектору необхідно робити наступні дії. Ввійти в пункт головного меню «Звітність підприємства». На екрані з’явиться вікно за назвою «Реєстр пакетів форм звітності». Встановлюємо потрібний період. Далі натискаємо клавішу «Ins». З’являється вікно за назвою «Створення пакета форм звітності» із полями:
Підприємство;
Дата подачі пакета.
У поле «Підприємство» заносимо його номер ЄДРПОУ, потім натискаємо клавішу «ОК». Якщо підприємство занесене до реєстру платників, курсор буде встановлений на його назві. Якщо підприємство не знайдене, з’явиться «Довідник платників податків», де можна спробувати знайти його самостійно. Якщо в довіднику є дане підприємство, натискаємо клавішу «Enter». При цьому потрапляємо у вікно «Реєстр пакетів форм звітності».
Вибираємо курсором підприємство і натискаємо клавішу «Enter». Потрапляємо у вікно за назвою «Реєстр звітів». Щоб внести всі потрібні форми, натискаємо клавішу «Ins». Потрапляємо у вікно «Вибір форм за період», вибираємо потрібну форму і натискаємо клавішу «ОК».
Коли перенесли всі необхідні форми в «Реєстр звітів», входимо по черзі в кожну з них і вносимо вручну надані дані.
Слушність звітів перевіряється так само, як і у випадку передачі їх на дискетах.