1.1.8. Заходи щодо поліпшення основних виробничих фондів на підприємстві.
Ефективність виробництва нерозривно пов’язана з економією всіх видів ресурсів, серед яких важливе місце належить ОВФ.
Пропоновані заходи:
1. Підвищення економічної ефективності використання ОВФ за рахунок збільшення виробництва продукції, росту продуктивності праці і фондовіддачі, зниження собівартості продукції.
2. Два шляхи підвищення ефективності використання ОВФ:
- збільшення тривалості роботи ОВФ потягом року – екстенсивний шлях (перехід на трьо змінну роботу; скорочення величини змінних і внутрішньо змінних простоїв; скорочення часу перебування машин в ремонті і технічному обслуговувані; ліквідація сезонності робіт).;
- підвищення продуктивності ОВФ в одиницю часу (впровадження прогресивних методів організації і технології виробництва; підвищення кваліфікації кадрів; впровадження прогресивних форм організації та оплати праці; удосконалення структури ОВФ; удосконалення матеріального стимулювання працівників за досягнення високих показників у використанні ОВФ).
2.2.4. Заходи щодо поліпшення використання оборотних засобів підприємства.
Поліпшення використання оборотних засобів підприємства є одним із найважливіших напрямів підвищення економічної ефективності виробництва на підприємстві.
Пропоновані заходи щодо поліпшення використання оборотних засобів.