Про затвердження Методики інтегральної о...| № 22 вiд 23.02.1998 (Стор. 1 з 2)
Картка документа Історія Пов'язанi документи Публiкацiї
Повний текст 3 жовтня 2005 р.
Текст документа: z0214-98 редакція від 31.03.1998
Сторінки: 1 2


АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Н А К А З
N 22 від 23.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 березня 1998 р.
vd980223 vn22 за N 214/2654
Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної
привабливості підприємств та організацій
Відповідно до Закону України від 18 вересня 1991 року N 1560
( 1560-12 ) "Про інвестиційну діяльність", Положення про Агентство
з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 року N 990 ( 990-96-п ) та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року N 1403
( 1403-96-п ) "Про Положення про реєстр неплатоспроможних
підприємств та організацій" для забезпечення організаційної
роботи, пов'язаної із залученням вітчизняних та зарубіжних
інвесторів до фінансування заходів, спрямованих на оздоровлення
підприємств та організацій, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику інтегральної оцінки інвестиційної
привабливості підприємств та організацій (далі - Методика)
(додається).
2. Начальникам управлінь та самостійних відділів:
2.1. Прийняти вищезазначену Методику до виконання.
2.2. Організувати вивчення Методики працівниками структурних
підрозділів.
3. Управлінню санації, реорганізації неплатоспроможних
підприємств та організацій забезпечити застосування Методики
підприємствами та організаціями, які належать до сфери управління
Агентства, з метою здійснення єдиного методологічного підходу при
вирішенні питань з потенційними інвесторами.
4. Управлінню методологічного забезпечення оздоровлення
неплатоспроможних підприємств та організацій:
4.1. Забезпечити державну реєстрацію Методики.
4.2. Надавати методичну допомогу спеціалістам Агентства,
підприємств та організацій у ході роботи з Методикою.
5. Начальнику загального відділу Богинському В.В. забезпечити
тиражування Методики відповідно до розрахунку розсилки.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на керуючого
справами Капуша В.В.
Голова Агентства О.Тарасенко
Затверджено
Наказ Агентства з питань
запобігання банкрутству
підприємств та організацій
23.02.98 N 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 1998 р.
за N 214/2654
Методика
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та організацій
1. Загальні положення
1.1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та організацій (далі - Методика) розроблена за
ініціативою керівництва Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій (далі - Агентство).
1.2. Методика розроблена відповідно до Закону України від
18 вересня 1991 року N 1560 ( 1560-12 ) "Про інвестиційну
діяльність", Указу Президента України від 17 червня 1996 року
N 435 ( 435/96 ) "Про утворення Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій" та Положення про реєстр
неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року
N 1403 ( 1403-96-п ), з метою визначення інтегрального показника
інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі -
підприємства), прискорення реалізації інвестиційних проектів,
заохочення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців,
надання методичної допомоги спеціалістам, які займаються розробкою
заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери.
2. Визначення основних термінів
Наведені у цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:
інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій;
інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів
діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або
досягається соціальний ефект;
інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають
рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та
інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування;
інвестиційна привабливість підприємства - рівень задоволення
фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів
інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи
оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі
інтегральної оцінки;
інвестиційний проект - документ, який містить необхідні
розрахунки та обгрунтування, що підтверджують доцільність
здійснення інвестиційної діяльності з метою впровадження досягнень
науково-технічного прогресу у виробничу і соціальну сфери;
інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - показник, у
якому відтворюються значення інших показників, скоригованих у
відповідності до їх вагомості та інших чинників.
Для визначення інвестиційної привабливості підприємств через
зазначену інтегральну оцінку прийняті показники, які задовольняють
вимоги міжнародного меморандуму IASC (International Accouting
Standarts Commitec) (схема - наведена в додатку 1).
3. Основні посилання методу
3.1. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику
багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими
характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної
інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її
проведення і надання об'єктивних остаточних висновків. Фінансова
оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних
показників за різними напрямками господарської діяльності
підприємства. Отримані внаслідок такої оцінки великі масиви
значень показників фактично не дають змогу зробити остаточний
висновок, тому що:
по-перше, кожний показник, крім його значення у цифровому
вираженні, має ще й значення вагомості, яке у традиційній формі
подання матеріалу відсутнє;
по-друге, для визначення співвідношення вагомості різних
показників інвестору потрібно ці співвідношення зафіксувати і
здійснити відповідні розрахунки;
по-третє, визначення вагомості показника в цілому є досить
складною і конче відповідальною процедурою у системі оцінки, тому
для її виконання залучаються спеціально підготовлені експерти.
3.2. Для розв'язання вищезазначених завдань та з метою
забезпечення об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств використовується наступний алгоритм методу
інтегральної оцінки на базі електронно-обчислювальної техніки.
3.3. Метод інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та організацій має такі посилання.
Перше полягає в тому, що одне окремо взяте підприємство,
незалежно від його підпорядкованості або інвестиційної
непривабливості цілого регіону, може бути інвестиційно
привабливим, тобто для особливо стратегічного інвестора у
більшості випадків не має значення рівень розвитку регіону, в
якому розташований об'єкт інвестування, його минулі зв'язки з
партнерами тощо.
Другим посиланням цього методу, яке зумовлене особливостями
математичних операцій (правилами рангової кореляції), є те, що
фактичне значення показника із вказаного переліку розглядається як
елемент множини однойменних показників. У цій множині мають бути
відображені стан і особливості прояву конкретного чинника за
теперешніх умов. Розмір цієї множини визначається двома граничними
значеннями, в межах яких і існує показник. Зазначені граничні
значення постійно коригуються. Метод передбачає складання різних
щодо одиниць виміру показників.
3.4. У практичному використанні метод інтегральної оцінки
інвестиційної привабливості підприємств сприяє збільшенню
кількості потенційних інвесторів в Україні і відповідно швидшій
відбудові виробничої сфери держави. Зазначений метод у простому і
наочному поданні забезпечує достатньо об'єктивне бачення
фінансової ситуації на підприємстві, в яке передбачається вкласти
інвестиції. Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцінку,
особливо при визначенні вагомості показників, практично усувається
внаслідок можливості проведення контрольних оперативних
розрахунків по декількох підприємствах на підставі розробленого до
цього методу програмного комплексу із застосуванням обчислювальної
техніки.
3.5. Викладений далі математичний метод забезпечує розрахунок
значення інтегрального показника інвестиційної привабливості
підприємства на базі розробленого програмного комплексу для
персонального комп'ютера.
4. Принципова побудова алгоритму методу
Для розуміння змісту і принципу дії алгоритму методу доцільно
розглянути його як сукупність інформаційно-пояснювальних блоків,
кожний з яких забезпечує виконання чи отримання пояснення до
проведення якоїсь процедури в цьому методі. Інтегральна оцінка
інвестиційної привабливості може розглядатися як підсумок
відповідних дій, які закладені у вказаних блоках.
4.1. Блок підготовки вхідної інформації
Цей блок алгоритму забезпечує отримання вхідної інформації
для подальшої її обробки. Для отримання цієї інформації
використовуються показники відповідних форм бухгалтерської
звітності, які затверджені Міністерством статистики України і є
обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької
діяльності в Україні (додаток 2).
4.2. Блок обмежень для показників оцінки
Обмеження для показників, з яких складається інтегральна
оцінка, пов'язані з головним посиланням методу, який передбачає
розгляд кожного показника як елемента множини відповідних
показників. Саме з цією метою встановлюються конкретні значення
екстремальних обмежень по кожному з показників. Завантажена цими
обмеженнями область існування показників може змінюватися залежно
від конкретного стану на ринку рухомого і нерухомого майна,
готової продукції, праці тощо.
4.3. Блок забезпечення експертної оцінки
Для встановлення вагомості групових та одиничних показників
проводиться процедура експертної оцінки. У світовій і вітчизняній
практиці ці методи достатньо опрацьовані і широко використовуються
при вирішенні відповідних питань, тому в даному випадку зайве
рекомендувати якусь версію методу експертної оцінки. У разі
широкого застосування цього методу значення вагомості показника
встановлює емпіричний шлях наближення до їх фактичного рівня.
4.4. Блок визначення частки варіаційного розмаху
Частка варіаційного розмаху є складовою частиною відповідної
формули, з допомогою якої здійснюється перехід від різних за
ознакою та одиницями виміру показників до зіставлених. Ця частка
визначається відношенням визначеної у кількісному вимірі області
існування показника до емпірично встановленої кількості.
4.5. Блок визначення ранжованих значень
Ранжоване значення показника - це перетворений внаслідок
реалізації передбачених цим блоком розрахункових дій конкретний
чинник, який завдяки цій реалізації може зіставлятися з іншим і у
якому передбачена визначена вагомість.
4.6. Блок розрахунку інтегрального показника
Інтегральний показник інвестиційної привабливості уособлює в
собі значення усіх показників, задіяних у методі при визначенні
цієї привабливості.
5. Алгоритм розрахунку показника
інтегральної оцінки
5.1. Усім групам показників оцінки інвестиційної
привабливості підприємств та організацій, а також показникам,
розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх вагомості,
відповідні числові значення. Як і граничні значення показників,
вагомість може коригуватись. Вказана вагомість є похідною від
часу, конкретної політичної, соціальної ситуації, інших факторів,
а тому ця характеристика має вірогідне походження.
5.2. Для визначення інтегрального значення показника
інвестиційної привабливості (4) розраховується наступна група
показників:
- вагомість j-го показника у i-ій групі з урахуванням
групової вагомості:
(Формула відсутня) (1),
- частка варіаційного розмаху для j-го показника у i-ій групі
на прийняту кількість одиниць у множині:
(Формула відсутня) (2)
- ранжоване значення j-го показника з i-ої групи:
(Формула відсутня) (3),
- інтегральне значення показника інвестиційної привабливості
розраховується за формулою:
(Формула відсутня) (4)
6. Порядок отримання вхідної інформації
6.1. Група I. Показники оцінки майнового стану
інвестованого об'єкта
При ознайомленні інвестора з об'єктом інвестування та
визначенні потенційних можливостей повернення вкладених коштів
використовується наступна група показників:
Активна частина основних засобів (Ф11)
В(а) ф.11, ряд.106 *
Ф11 = ————————, (5) ————————————————————————————————————————,
Б(ф) ф.1, (ряд.012 гр.3 + ряд.012 гр.4) х 0,5
де: В(а) - вартість активної частини основних засобів;
Б(ф) - балансова вартість основних засобів.
_______________
* Усім зазначеним у Методиці формулам відповідають подані
поряд з ними відповідні розрахунки показників із використанням
форм бухгалтерської звітності (затверджені Мінфіном України за
погодженням з Держкомстатом України для річної звітності за
1997 рік 17 листопада 1997 року N 247 ( z0568-97 ). Вказані
розрахунки містять такі скорочення бухгалтерських форм (з
відповідною нумерацією рядків):
ф.1 - форма N 1 "Баланс підприємства";
ф.2 - форма N 2 "Звіт про фінансові результати та їх
використання";
ф.3 - форма N 3 "Звіт про фінансово-майновий стан
підприємства";
ф.11 - форма N 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних
фондів, амортизацію (знос)".
Активна частина основних засобів визначає частку виробничих
основних засобів основного виду діяльності в основних засобах.
Коефіцієнт зносу основних засобів (Ф12)
З(ф) ф.1, ряд.011
Ф12 = ————————, (6) ————————————————————————————————————————,
Б(ф) ф.1, (ряд.012 гр.3 + ряд.012 гр.4) х 0,5
де: З(ф) - знос основних фондів.
Коефіцієнт оновлення (Ф13)
Б(п) ф.3, ряд.430 гр.4
Ф13 = ————————, (7) ———————————————————,
Б(к) ф.3, ряд.430 гр.6
де: Б(п) - балансова вартість основних засобів, що надійшли
за період;
Б(к) - балансова вартість основних засобів на кінець
періоду.
Коефіцієнт вибуття (Ф14)
Б(в) ф.3, ряд.430 гр.5
Ф14 = ————————, (8) ———————————————————,
Б(н) ф.3, ряд.430 гр.3
де: Б(в) - балансова вартість основних засобів, що вибули за
період;
Б(н) - балансова вартість основних засобів на початок
періоду.
6.2. Група II. Показники оцінки фінансової стійкості
(платоспроможності) інвестованого об'єкта
Група показників оцінки фінансової стійкості
(платоспроможності) інвестованого об'єкта є пріоритетною при
проведенні фінансового обгрунтування інвестиційних проектів, а
також при вирішенні інших питань, пов'язаних із визначенням
наявності, розміщення та використання грошових коштів.
З метою визначення рівня фінансової стійкості підприємства
оцінюються показники, які характеризують забезпеченість запасів і
витрат відповідними джерелами їх формування і розраховуються за
формулами (9) - (11):
Власні оборотні засоби (Ф21)
Ф21 = Fс - З(з), (9) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5 -
- ряд.070 - ряд.150,
де: Fс = В(к) - F,
Fс - наявність власних оборотних засобів,
В(к) - середньорічна вартість власного капіталу,
F - основні засоби і вкладення,
З(з) - запаси і затрати.
Власні довгострокові та середньострокові позикові джерела
формування запасів та витрат (Ф22)
Ф22 = Fт - З(з), (10) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5 +
+ ряд.530 + ряд.600 + ряд.610 - ряд.070 -
- ряд.150,
де: Fт = (В(к) + Кт) - F,
Fт - наявність власних, а також довгострокових і
середньострокових позикових джерел формування
запасів і витрат,
Кт - довгострокові і короткострокові кредити та позикові
засоби.
Загальна сума основних джерел формування
запасів та витрат (Ф23)
Ф23 = (В(к)+Кт)-F+Кк, (11) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х
х 0,5 + ряд.530 + ряд.600 + ряд.610 -
- ряд.070 - ряд.150 + ряд.620,
де: Кк - короткострокові кредити та позики, що не погашені в
строк (за наявності).
При оцінці вищезазначених показників можливі такі варіанти
ситуацій:
- абсолютна стійкість підтверджується, якщо
Ф21 >= 0, Ф22 >= 0, Ф23 >= 0,
при цьому: Ф21 коливається від 0 до 1300 тис.грн.,
Ф22 - від 0 до 1500 тис.грн.,
Ф23 - від 0 до 2300 тис.грн.;
- нормальна стійкість підтверджується, якщо
Ф21 < 0, Ф22 >= 0, Ф23 >= 0,
при цьому: Ф21 коливається від -100 до -1500 тис.грн.,
Ф22 - від 0 до 1500 тис.грн.,
Ф23 - від 0 до 2300 тис.грн.;
- нестійкий фінансовий стан підтверджується, якщо
Ф21 < 0, Ф22 < 0, Ф23 >= 0,
при цьому: Ф21 коливається від -100 до -1500 тис.грн.,
Ф22 - від -50 до -1300 тис.грн.,
Ф23 - від 0 до 2300 тис.грн.;
- кризовий фінансовий стан підтверджується, якщо
Ф21 < 0, Ф22 < 0, Ф22 < 0,
при цьому: Ф21 коливається від -100 до -1500 тис.грн.,
Ф22 - від -50 до -1300 тис.грн.,
Ф22 - від -10 до -500 тис.грн.
Найбільш повну картину фінансового стану підприємства дають
показники, які характеризують платоспроможність підприємства, - це
величина робочого капіталу та маневреність робочого капіталу.
Робочий капітал (Ф24) - різниця між оборотними активами
підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями, тобто він
складається з частини оборотних активів, які фінансуються за
рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань. Наявність
у підприємства робочого капіталу означає не лише його здатність
сплатити власні поточні борги, а й наявність можливостей для
розширення діяльності та інвестування.
Ф24 = (РII Активу + РIII Активу) - РIII Пасиву, (12)
ф.1, ряд.150 + ряд.320 - ряд.750,
де: Р - розділ балансу.
Маневреність робочого капіталу (Ф25) характеризує частку
запасів у його загальній сумі, тобто визначається відношенням
величини запасів до розміру робочого капіталу:
З(з) ф.1, ряд.150
Ф25 = ————————, (13) ————————————————————————————————————,
Р(к) ф.1, ряд.150 + ряд.320 - ряд.750
Для характеристики платоспроможності підприємства
розраховуються наступні коефіцієнти:
Коефіцієнт незалежності (Ф26)
В(к) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5
Ф26 = ————————, (14) ————————————————————————————————————————,
С(р) ф.1, ряд.330
де: С(р) - загальна сума господарських ресурсів.
Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства
виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання
власних активів, його незалежність від позикових джерел.
Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових
ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності
>= 0,5.
Коефіцієнт фінансування (Ф27)
В(к) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5
Ф27 = ————————, (15) ————————————————————————————————————————,
С(к) ф.1, ряд.530 + ряд.750
де: С(к) - загальна сума позикових коштів.
Коефіцієнт фінансування повинен дорівнювати 2,0.
Коефіцієнт фінансової стійкості (Ф28)
В(к) + П(з)
Ф28 = ———————————, (16)
С(р)
ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5 + ряд.530
——————————————————————————————————————————————————,
ф.1, ряд.330
де: П(з) - довгострокові пасиви.
Коефіцієнт фінансової стійкості повинен бути у межах від 0,85
до 0,90.
Показник фінансового лівериджу (Ф29)
П(з) ф.1, ряд.530
Ф29 = ————————, (17) ——————————————————————————————————————————
В(к) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5
Показник фінансового лівериджу характеризує залежність
підприємства від довгострокових зобов'язань.
6.3. Група III. Показники оцінки ліквідності
активів інвестованого об'єкта
Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити
можливість покриття зобов'язань підприємства його активами, строк
перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення
зобов'язань.
Активи підприємства залежно від швидкості перетворення їх у
грошові кошти поділяються на 4 групи:
1. Найбільш ліквідні активи - А(1).
2. Активи, що швидко реалізуються - А(2).
3. Активи, що повільно реалізуються - А(3).
4. Активи, що важко реалізуються - А(4).
Зобов'язання підприємства (пасиви балансу) залежно від
терміну їх сплати поділяються на 4 групи:
1. Найбільш термінові зобов'язання - П(1).
2. Короткострокові пасиви - П(2).
3. Довгострокові та середньострокові пасиви - П(3).
4. Постійні пасиви - П(4).
Активи балансу ліквідні, якщо:
А(1) >= П(1);
А(2) >= П(2);
А(3) >= П(3);
А(4) <= П(4).
Для аналізу ліквідності активів розраховують такі показники:
Поточний або загальний коефіцієнт покриття (Ф31)
А(п) ф.1, ряд.150 - ряд.120 + ряд.320
Ф31 = ————————, (18) ———————————————————————————————————————,
П(2) ф.1, ряд.750
де: А(п) - поточні активи.
Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць
оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю
короткострокових зобов'язань.
Критичне значення коефіцієнта покриття дорівнює 1, значення
коефіцієнта покриття у межах 1 - 1,5 свідчить про те, що
підприємство своєчасно ліквідує борги.
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської
заборгованості (Ф32)
К(р) ф.1, сума ряд.630 - 720
Ф32 = —————————, (19) ———————————————————————————,
Д(р) ф.1, сума ряд.170 - 240
де: К(р) - кредиторська заборгованість,
Д(р) - дебіторська заборгованість.
Якщо кредиторська заборгованість перевищує дебіторську
заборгованість, необхідно з'ясувати причини такого стану (що може
бути пов'язане з труднощами при реалізації продукції тощо).
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ф33)
К(і) + Г(к)
Ф33 = ———————————————, (20)
П(2)
ф.1, ряд.270 + ряд.280 + ряд.290 + ряд.260
——————————————————————————————————————————,
ф.1, ряд.750
де: К(і) - кошти на розрахунковому або інших рахунках;
Г(к) - гроші в касі.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у
межах від 0,2 до 0,35.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну
готовність підприємства ліквідувати короткострокову
заборгованість.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу визначити, яку
частину короткострокової заборгованості підприємство може
погасити.
Норма грошових резервів (Ф34)
(за наявності у підприємства цінних паперів)
К(і) + Г(к) + Ц(п)
Ф34 = ——————————————————————, (21)
П(2)
ф.1, ряд.270 + ряд.280 + ряд.290 + ряд.260 + ряд.250
————————————————————————————————————————————————————,
ф.1, ряд.750
де: Ц(п) - цінні папери, що легко реалізуються.
Коефіцієнт покриття періодичних виплат (Ф35)
А(п) - З(м)
Ф35 = ———————————————, (22)
В(г)
ф.1, ряд.150 - ряд.120 + ряд.320 - (ряд.150 - ряд.120)
——————————————————————————————————————————————————————,
В(г)
де: З(м) - товарно-матеріальні запаси,
В(г) - середні щоденні виплати грошових коштів за
операціями підприємства (визначається за даними
бухгалтерської звітності).
Коефіцієнт покриття періодичних виплат показує, скільки
ліквідних активів має підприємство для фінансування поточних
операцій, навіть якщо не буде надходження грошових коштів.
6.4. Група IV. Показники оцінки прибутковості
інвестованого об'єкта
Прибутковість підприємства характеризується цілим комплексом
показників:
Коефіцієнт прибутковості інвестицій (Ф41)
П(п) ф.2, ряд.100
Ф41 = ————————, (23) ————————————————,
П(з) ф.1, ряд.530
де: П(п) - прибуток до сплати податків.
Коефіцієнт прибутковості інвестицій характеризує ефективність
використання інвестиційних коштів та показує прибуток, отриманий
на одиницю інвестиційних витрат.
Коефіцієнт прибутковості власного капіталу (Ф42)
П(у) ф.2, ряд.100 - ряд.200
Ф42 = ————————, (24) ————————————————————————————————————————,
В(к) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5
де: П(у) - прибуток після сплати податків.
Коефіцієнт прибутковості власного капіталу характеризує
ефективність вкладенних інвестицій у власний капітал.
Операційна рентабельність продажу (Ф43)
П(у) ф.2, ряд.100 - ряд.200
Ф43 = ————————, (25) ————————————————————————————————————————,
В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
де: В(р) - виручка від реалізації.
Операційна рентабельність продажу характеризує суму чистого
прибутку на одиницю реалізованої продукції і показує, що
підприємство має змогу отримати не лише виручку від продажу, а й
прибуток.
Коефіцієнт експлуатаційних витрат (Ф44)
1 В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
Ф44 = —————— = 1 х ——————, (26) ————————————————————————————————
Р(о) П(у) ф.2, ряд.100 - ряд.200
Коефіцієнт експлуатаційних витрат характеризує ефективність
інвестицій у реалізацію продукції.
Коефіцієнт прибутковості активів (Ф45)
П(у) ф.2, ряд.100 - ряд.200
Ф45 = ————————, (27) ————————————————————————————————————————,
А(с) ф.1, (ряд.330 гр.4 + ряд.330 гр.3) х 0,5
де: А(с) - середньорічна сума активів.
Коефіцієнт прибутковості ативів показує суму чистого прибутку
на одиницю вартості активів.
6.5. Група V. Показники оцінки ділової активності
інвестованого об'єкта
Ділова активність - це виробничі досягнення підприємства,
основними критеріями яких є показники, які характеризують обсяг
виробництва, зокрема:
Продуктивність праці (Ф51)
В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
Ф51 = ————————, (28) ———————————————————————————————————,
Ю(п) ф.3, ряд.360
де: Ю(п) - середня чисельність працівників за списком.
Фондовіддача (Ф52)
В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
Ф52 = ————————, (29) ————————————————————————————————————————
Б(ф) ф.1, (ряд.012 гр.3 + ряд.012 гр.4) х 0,5
Фондовіддача характеризує ефективність використання основних
фондів.
Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах) (Ф53)
В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
Ф53 = ————————, (30) ——————————————————————————————————
Д(р) ф.1, сума ряд.170 - 240
Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах) показує середню
кількість оборотів коштів за відповідний період.
Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (у днях) (Ф54)
360(90)
Ф54 = ——————————, (31)
Ф53
Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (у днях) показує,
за скільки днів грошові кошти зроблять повний оборот.
Оборотність виробничих запасів (в оборотах) (Ф55)
В(в) ф.2, ряд.040
Ф55 = ————————, (32) ————————————————————————————————————————,
З(с) ф.1, (ряд.150 гр.3 + ряд.150 гр.4) х 0,5
де: В(в) - витрати на виробництво продукції,
З(с) - середні виробничі запаси.
Оборотність виробничих запасів (в оборотах) вказує на
кількість оборотів виробничих запасів за відповідний період.
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (у днях) (Ф56)
360(90)
Ф56 = —————————, (33)
Ф55
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (у днях) вказує на
кількість днів, які були потрібні підприємству для поповнення його
виробничих запасів.
Оборотність власного капіталу (Ф57)
В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
Ф57 = ———————, (34) ————————————————————————————————————————
В(к) ф.1, (ряд.495 гр.3 + ряд.495 гр.4) х 0,5
Оборотність власного капіталу вказує на кількість оборотів
власного капіталу за відповідний період.
Оборотність основного капіталу (Ф58)
В(р) ф.2, ряд.010 - ряд.015 - ряд.020
Ф58 = ————————, (35) ————————————————————————————————————————,
Б(в) ф.1, ряд.330
де: Б(в) - валюта балансу.
Оборотність основного капіталу вказує на кількість оборотів
основного капіталу за відповідний період.
Низький рівень управління зазначеними ресурсами на
підприємстві попереджує інвестора та кредитора про недоцільність
партнерства з таким підприємством.
6.6. Група VI. Показники оцінки ринкової активності
інвестованого об'єкта
Дивіденд (Ф61)
Д(с)
Ф61 = ————————, (36),
А(к)
де: Д(с) - загальна сума дивідендів, що сплачується,
А(к) - кількість проданих акцій.
Дивіденд показує суму прибутку, який сплачується на 1 акцію.
Коефіцієнт цінності акції (Ф62)
Ц(а)
Ф62 = ————————, (37),
Ф61
де: Ц(а) - ринкова ціна 1 акції.
Зростання прибутків підприємства та його потенціалу приводить
відповідно до підвищення коефіцієнту цінності акції.
Рентабельність акції (Ф63)
1
Ф63 = ————————, (38)
Ф62
Рентабельність акції використовується для оцінки
привабливості об'єкта інвестицій.
Для визначення усіх вищезазначених коефіцієнтів розділу 6.6.
використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства та
ринку цінних паперів.
Усі наведені в групах показники є достатніми для визначення
загального інтегрального показника інвестиційної привабливості
підприємства.
7. Порядок формування масивів вхідної інформації
для персонального комп'ютера
Викладений у Методиці підхід при розрахунку значення
інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств
передбачає використання програми INTEGRAL (далі - програма).
Зазначена програма розроблена засобами системи програмування
Delphi, працює на IBM-сумісному комп'ютері з процесором 80386 або
вище, під управлінням операційної системи Windows версії 3.х і
вище.
Для розрахунку інтегрального показника з метою виявлення
найбільш інвестиційно привабливих підприємств користувачу
необхідно дотримуватись такого порядку:
1. Установка програми на комп'ютер
1.1. Програма INTEGRAL поставляється на одній дискеті в
каталозі INTEGRAL. У каталозі INTEGRAL розміщені підкаталог
IMAKET, у якому знаходиться виконуваний програмний файл
Integral.exe, і база даних IBD, яка складається з файлів
Balans.bkh і Param.bkh.
1.2. Для установки програми на комп'ютер потрібно
стандартними засобами Windows або Norton Comander скопіювати
каталог INTEGRAL з дискети на диск C: комп'ютера.
1.3. Вихід на програму INTEGRAL відбувається в такому
порядку: C:\INTEGRAL\IMAKET\integral.exe.
1.4. Запускати програму INTEGRAL на виконання можна всіма
доступними в системі Windows засобами запуску прикладних програм.
Наприклад, додати програму в ДИСПЕТЧЕР ПРОГРАМ і надалі запускати
її, двічі натискуючи ліву кнопку миші на позначку програми
Integral.
2. Введення найменування підприємства
2.1. У результаті запуску програми на екрані монітора
з'явиться титульна панель. На титульній панелі розміщені таблиця і
клавіші управління.
2.2. У таблиці означене поле, в яке вносяться найменування
підприємства, для якого розраховується інтегральний показник, і
значення самого показника.
2.3. Для занесення до таблиці найменування підприємства
служить клавіша "Найменування підприємства". Для того, щоб занести
в таблицю підприємство, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на
зазначену клавішу. У результаті з'явиться табло "Введи
найменування підприємства". На табло потрібно ввести найменування
підприємства і натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Так". Для
відмови від введення підприємства слугує клавіша "Ні".
2.4. Для того, щоб вилучити підприємство з таблиці, слід
натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Вилучити підприємство".
На екрані з'явиться табло "Вилучити підприємство". Для
підтвердження вилученя підприємства слугує клавіша "Так", для
відмови - клавіша "Ні".
3. Введення вхідних даних
3.1. Для розрахунку значення інтегрального показника
інвестиційної привабливості потрібно окремо для кожного
підприємства ввести вхідні дані, які беруться із форм
бухгалтерської звітності.
3.2. Для введення вхідних даних слід натиснути лівою кнопкою
миші на клавішу "Дані". У результаті відкриється панель "Вхідні
дані".
3.3. На панелі "Вхідні дані" знаходиться таблиця вхідних
даних. Для переміщення по клітинах таблиці можна використовувати
курсор миші або клавіші клавіатури (вгору, вниз, праворуч,
ліворуч). Для доступу до клітин таблиці, які знаходяться за межами
екрана, використовується лінійка прокрутки і розміщений на ній
бігунок.
3.4. Для введення значень у таблицю вхідних даних потрібно
вибрати відповідні клітини таблиці і за допомогою клавіатури
ввести значення.
3.5. Клавіша "Обнулення" використовується, якщо є потреба
занесення до всіх клітин таблиці нульових значень.
3.6. Для виходу з панелі "Вхідні дані" натискуємо лівою
кнопкою миші на клавішу "Назад".
4. Задання параметрів
4.1. Для задання параметрів, потрібних для розрахунку
інтегрального показника, слугує клавіша "Параметри". Параметри є
умовно-постійними значеннями. Виняток становлять коефіцієнти, які
розраховуються індивідуально для підприємства на базі введених
вхідних даних.
4.2. Для вводу і коректування параметрів слід натиснути лівою
кнопкою миші на клавішу "Параметри". У результаті відкриється
панель "Параметри інтегральної оцінки".
4.3. На панелі "Параметри інтегральної оцінки" знаходиться
таблиця параметрів. Для переміщення по клітинах таблиці можна
використовувати курсор миші або клавіші клавіатури (вгору, вниз,
праворуч, ліворуч). Для доступу до клітин таблиці, які знаходяться
за межами екрана, використовується лінійка прокрутки і розміщений
на ній бігунок.
4.4. Для введення значень до таблиці параметрів слід вибрати
відповідні клітини таблиці і за допомогою клавіатури ввести
потрібні значення.
4.5. Значення коефіцієнтів розраховуються на основі введених
вхідних даних. Для розрахунку цих коефіцієнтів потрібно натиснути
лівою кнопкою миші на клавішу "Розрахунок".
4.6. Для друку таблиці параметрів треба натиснути лівою
кнопкою миші на клавішу з позначкою принтер. У результаті
з'явиться табло із запитанням про підтвердження виводу на принтер.
Для підтвердження слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу
"Так", для відмови - на клавішу "Ні".
4.7. Для виходу з панелі "Параметри" служить клавіша "Назад".
5. Розрахунок інтегрального показника
5.1. Для розрахунку значення інтегрального показника
інвестиційної привабливості підприємства потрібно натиснути лівою
кнопкою миші на найменування підприємства, а потім на клавішу
"Розрахунок".
5.2. У результаті в колонці "Значення показника" таблиці
з'явиться розраховане значення інтегрального показника
інвестиційної привабливості, а в таблиці параметрів на панелі
"Параметри" в колонці "Значення коефіцієнтів" - значення
відповідних коефіцієнтів.
5.3. Для друку таблиці слід натиснути лівою кнопкою миші на
клавішу із позначкою принтер.
5.4. У результаті з'явиться табло із запитанням про
підтвердження виводу на принтер. Для підтвердження слід натиснути
лівою кнопкою миші на клавішу "Так", для відмови - на клавішу
"Ні".
6. Довідка
6.1. Під час роботи в програмі INTEGRAL можна скористатись
послугами довідкової системи.
6.2. На всіх панелях програми знаходяться клавіші "Довідка".
Після відкриття клавіші "Довідка" на екрані розкриється панель
"Довідка", яка складається з 4-х сторінок: "Про програму",
"Розрахунки", "Дані", "Параметри". Перехід від сторінки до
сторінки здійснюється за допомогою миші або клавіш клавіатури
(праворуч, ліворуч).
6.3. Для виходу з програми INTEGRAL потрібно натиснути лівою
кнопкою миші на клавішу "Вихід".
7. Розгляд прикладу
Розрахунок інтегрального показника інвестиційної
привабливості розглянуто на прикладі заводу "Електроприлад".
Вхідні дані отримані внаслідок обробки форм бухгалтерської
звітності (ф.1 "Баланс підприємства", ф.2 "Звіт про фінансові
результати та їх використання", ф.3 "Звіт про фінансово-майновий
стан підприємства", ф.11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних
фондів, амортизацію (знос)") заносяться до таблиці N 1 шляхом
ручного введення з клавіатури.
Умовно-постійні вхідні дані (групові показники і їх
вагомість, показники у групах і їх вагомість, мінімальне та
максимальне значення показника, напрямок оптимізації), а також
фактичні значення параметра розраховані із застосуванням
алгоритму, передбаченого цим методом, за формулами, поданими в
розділі 6 і відображеними в фактичних одиницях виміру показників у
таблиці N 2.
Коментар до таблиці N 2 (детальний розгляд усіх показників,
зазначених у таблиці, був поданий у розділах 4, 5 та 6).
Подана нумерація груп (стовпчик 1) відповідає переліку
показників, визначеному розділом 6, тобто I - показники оцінки
майнового стану інвестованого об'єкта, III - показники оцінки
ліквідності активів інвестованого об'єкта тощо (розд.4, п.4.3).
Нумерація, наведена у стовпчику 2 таблиці, відповідає назвам
самих показників, тобто I.2 - коефіцієнт зносу основних засобів,
III.1 - поточний або загальний коефіцієнт покриття тощо (розд.4,
п.4.3.).
Подана у стовпчику 3 нумерація відповідає мінімальним
значенням відповідних показників, а у стовпчику 4 - максимальним
значенням цих показників (розд.4, п.4.2.).
Фактичні значення параметрів (стовпчик 5) розраховані в
автоматичному режимі відповідно до формул, наведених у розділі 6.
Для їх розрахунку за вищезазначеними формулами використовуються
вхідні дані з таблиці N 1.
У 6 стовпчику міститься інформація щодо напрямку оптимізації
показників, тобто він максимізується (max) чи мінімізується (min)
(розд.5, п.5.2.).
Вихідні дані, тобто значення інтегрального показника
інвестиційної привабливості, розраховуються в автоматичному режимі
і відображаються в таблиці N 3.
Вищезазначені таблиці наведені в додатку 2.
Додаток 1
до Методики інтегральної оцінки
інвестиційної привабливості
підприємств та організацій
Схема
Основні групи показників для визначення
інвестиційно привабливих підприємств
—————————————————————————————————
|I. Показники оцінки майнового |
| стану інвестованого об'єкта |
—————————————————————————————————
|
—————————————————————————————————
|II. Показники оцінки фінансової|
| стійкості (платоспроможно- |
| сті) інвестованого об'єкта |
—————————————————————————————————
|
—————————————————————————————————
|III. Показники оцінки |
| ліквідності активів |
| інвестованого об'єкта |
—————————————————————————————————
|
—————————————————————————————————
|IV. Показники оцінки прибутко- |
| вості інвестованого об'єкта|
—————————————————————————————————
|
—————————————————————————————————
|V. Показники оцінки ділової |
| активності інвестованого |
| об'єкта |
—————————————————————————————————
|
—————————————————————————————————
|VI. Показники оцінки ринкової |
| активності інвестованого |
| об'єкта |
—————————————————————————————————
Сторінки: 1 2

[ назад ][ вгору ]