Міністерство освіти та науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра обліку та аудиту
ЗВІТ
про виробничу практику з бухгалтерського обліку на ТзОВ виробничо – комерційної фірми “Эвро-Експо ”.
Керівник від підприємства:
гол. бухг.
Виконала:
студентка ФЕіП «ОА-22»
Харечко Світлана
Перевірила:
Керівник від університету:
ст. викладач Поліщук Валентина
Лонгінівна
Рівне – 2009
ЗМІСТ:
ст.
Вступ.......................................................................................................................4
Ознайомлення із структурою, технологією, організацією
виробництва і управління їх впливом на організацію
бухгалтерського обліку...................................................................................5
Організація бухгалтерського обліку і облікова політика
підприємства.....................................................................................................8
Облік основних засобів і нематеріальних активів..................................12
Облік виробничих запасів.........................................................................14
Облік оплати праці....................................................................................17
Облік витрат на придбання…………………….....................................19
Облік готової продукції та їх реалізації……………………………….20
Облік грошових коштів і розрахункових операцій................................22
9. Облік власного капіталу…………………………………………………25
10. Фінансова звітність………………………………………………………26
Висновки...............................................................................................................28
Список використаної літератури........................................................................
Додатки
Вступ
Фірма, підприємство, організація чи установа, яка займається виробництвом, наданням послуг тощо, несуть відповідальність за свою діяльність. Для контролю і врегулювання роботи фірм, організацій ведеться бухгалтерський облік.
Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відкрив шлях до перетворення бухгалтерського обліку в реальний інструмент управління.
Облік – це основа основ підприємства будь-якої форми власності і держави загалом. Він є дійсним інструментом, який дозволяє приймати правильні та зважені рішення.
Бухгалтерський облік можна визначити як організований цілеспрямований процес одержання і передання інформації про факти господарської діяльності. Мета цього процесу – надання інформації для прийняття управлінських рішень. Отже, бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Тобто, метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та руху грошових коштів підприємства.
Звітність є одним із найважливіших елементів методу бухгалтерського обліку та являє собою систему взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що характеризують фінансовий і майновий стан підприємства за звітний період.
Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ, ТЕХНОЛОГІЄЮ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ ЇХ ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро-Експо" керується у своїй діяльності законодавством України.
Статут Товариства (див.дод. 1). з обмеженою відповідальністю, (далі в тексті Товариство), розроблений на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства". ст.4 'Закону України "ІІро підприємництво ", «Про зовнішньо-
економічну діяльність.
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Експо» скорочена: ТзОВ "Євро-Експо". Місце знаходження Товариства: Україна, 33013 м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
Товариство має права та обов'язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами, має самостійний баланс, основні фонди та оборотні кошти, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.
Свою діяльність, на підставі чинного законодавства, Товариство здійснює на території України та за її кордоном.
Товариство може бути засновником (співзасновником) будь-якого підприємства (господарського товариства). Товариство може засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. а дочірні підприємства - на підставі статутів.
Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.
Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасника. Учасник відповідає по зобов'язаннях Товариства в межах внеску в Статутний фонд Товариства. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави (Україна), а держава (Україна) не відповідає по зобов'язаннях Товариства, якщо інше не буде визначене в укладених між ними угодах.
Предметом діяльності Товариства є:
Торгівля і послуги:
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна;
-торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних закладів торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- оптова та роздрібна торгівля офісним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля меблями;
- оптова та роздрібна торгівля побутовою технікою;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання , будівельних матеріалів тощо;
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля , торгівля товарами в кредит;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та і т.д.).
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- комісійна торгівля;
- надання послуг з маркетингу і реклами;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості та інші види послуг
- надання послуг інформаційного, консультаційного, матеріального і побутового характеру підприємствам, організаціям і приватним особам;
- комерційна;
- організація та проведення заходів рекламно-виставочного характеру;
- вирішення соціальних завдань для підвищення рівня благополуччя учасників Товариства та трудового колективу;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- проведення виробничої практики студентів, стажування;
Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності встановлюються чинним законодавством України.
Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють:
- виший орган Товариства - загальні збори Учасників Товариства;
- директор Товариства;
- ревізійна комісія.
Вищий орган Товариства.
Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників Товариства.
Правомочність загальних зборів Учасників та прийнятих ними рішень, порядок та строки її скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України.
У загальних зборах беруть участь усі його Учасники, незалежно від розміру частки у Статутному фонді. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, та інші спеціалісти за рішенням загальних зборів Товариства.
Товариство проводить оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність.
Форми звітності встановлюються державними органами, в яку включаються тільки фактичні дані. Плани Товариства є комерційною таємницею і не можуть подаватися в держоргани.
Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються ревізійними органами, державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ і ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА.
Наказ про облікову політику складається у відповідності до виконання вимог Закону України від 16.07.99.р. №996-15 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та з метою складання достовірної фінансової звітності.
В наказі обумовлюється зміна облікової політики, якщо
змінюються вимоги Міністерства фінансів України;
зміняться статутні вимоги фірми;
нові (запропоновані і обґрунтовані фахівцями фірми) положення облікової політики забезпечать більш достовірне відображення господарських операцій.
Для визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів як таких, визначення терміну корисного використання об’єктів та вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експортну технічну комісію.
Основними засобами вважати актив, якщо очікуваний термін його виконанням (експлуатації) установлений засідання виборчої комісії, більше року, вартістю понад 1000 грн.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданій у пункті 5 П(С)БО7 “ Основні засоби” і пункту 4 цього наказу), вартісна оцінка яких менша або дорівнює 1000 грн.
При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації , установлені і затверджені протоколом спільного засідання постійно діючої комісії призначених наказом директора для вирішення даних питань, установивши такі методи нарахування амортизації для:
об’єктів основних засобів – прямолінійний метод;
малоцінних необоротних активів та інвентарній тарі у розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об’єкту;
нематеріальні активи – прямолінійний метод;
Згідно з Положенням ( стандартом) 9 при відпуску запасів у продаж та іншому вибутті оцінка здійсьнюється методом собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО).
Завершення операції з надання послуг, виконаної роботи, оформляється у звітному періоді підписанням актів про надання послуг.
Витрати підприємства проводити в обліку застосовуючи рахунки класу 9.
Затвердити систему оплати праці:
за штатним розкладом фірми.
Вести податковий облік згідно із законодавством України.
Контроль за виконанням даного наказу накласти на директора та головного бухгалтера фірми.
Відповідно до наказу організації бухгалтерського обліку затверджується:
Доручено забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві головному бухгалтеру.
Здійснювати ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами і методами, передбаченими Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Забезпечити безперервність відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи журнально-ордерну форму обліку.
Для повної та реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням затвердити додаткову систему субрахунків, регістрів аналітичного обліку, форми журналів-ордерів та інших облікових реєстрів.
Так розпорядженням №1 від 01.02.2001 року головного бухгалтера затверджено регістри бухгалтерського обліку; перелік журналів-ордерів та відомостей до них, з яким:
Для обліку грошових коштів і грошових документів призначений журнал і відомості по рахунку 30 “Каса”, відомість по рахунку 31 “Рахунок в банку”, відомість по рахунку 33 “Грошові кошти в дорозі”.
Для обліку розрахунків, довгострокових та короткострокових позик призначено журнал за Кт. 50, 60.
Для обліку розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань призначений журнал, який розділений на два розділи:
Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів за Кт. 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68.
Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов’язань за Кт. 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.
Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (рахунок 36), відомість аналітичного обліку розрахунку з різними дебіторами (рах. 37), відомість аналітичного обліку розрахунку з постачальниками та підрядниками (рах. 63), відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів, відомість аналітичного обліку розрахунку з іншими операціями (рах. 68), відомість аналітичного обліку розрахунку з бюджетом (рах. 64).
Для обліку необоротних активів та фінансових інвестицій призначений журнал, який поділяється на два розділи:
Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів за Кт. 10, 11, 12, 13, 19.
Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів за Кт. 14, 15, 18, 35.
Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій, відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій, відомість аналітичного обліку нематеріальних активів.
Для обліку витрат призначений журнал:
За Кт. рах. 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
За Кт. рах. З журналів 1, 2, 3, 4, 6.
За Кт. рах. 20, 22, 23, 24, 26, 28, 39, 65, 66, 91.
Аналітичні дані до рах. 28 “Товари”.
Відомість аналітичного обліку запасів.
Для обліку доходів і результатів діяльності призначений журнал за Кт. рах. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79.
Для обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань призначений журнал за Кт. рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49:
Відомість аналітичних даних рахунків 42 “Додатковий капітал”.
Відомість аналітичних даних рахунка 44 ”Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”
Відомість аналітичних даних рахунка 47 “Забезпечених майбутніх витрат і платежів”.
Відомість позабалансового обліку.
Затвердити графік документообороту.
Порядок руху первинних документів з моменту створення і до здавання до здавання до архіву регулюється графіком документообороту, що затверджений наказом керівника підприємства. Графік документообороту забезпечує оптимальну кількість підрозділів та виконавців, які обробляють первинний документ, поліпшення якості облікової роботи і посилення контрольних функцій бухгалтерського обліку. Контроль за дотриманням графіка документообороту покладений на головного бухгалтера підприємства. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів та служб підприємства.
Який розподіляється на 5 розділів:
Терміни зберігання статистичної звітності;
Терміни зберігання документів, пов’язаних із статтею податків (зборів), інших обов’язкових платежів та перевірками контролюючих органів;
Терміни зберігання документів, пов’язаних з бухгалтерським обліком та звітністю:
Бухгалтерські звіти й баланси організації та пояснювальні записки до них за рік зберігаються постійно, за квартал – 3 роки.
Особові рахунки робітників та службовців, студентів зберігаються 75 років.
Довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей зберігаються 3 роки.
Облікові регістри (головна книга, журнали, розроблювальні таблиці тощо) – 3 роки.
Журнали, книги реєстрації рахунків, касових ордерів, довіреності тощо – 3 роки.
Терміни зберігання документів, пов’язаних з кадрами.
Терміни зберігання організаційно-розпорядчої документації.
Проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітки у вигляді кореспонденції рахунків.
Складати щомісячно журнали-ордери та інші облікові регістри, з підписом виконавця і головного бухгалтера. Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок відображати у Головній книзі фірми, що є підставою для складання Балансу.
Фахівцям відділів збуту, постачання неухильно виконувати вимоги працівників бухгалтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну подання їх до обліку. За порушення вимог, несвоєчасне складання первинних документів і недостовірність відображення в них даних притягати фахівців до дисциплінарної відповідальності. У випадках, якщо документ, підписаний фахівцем, складений з порушенням законодавчих і нормативних вимог, що тягне за собою застосування фінансових санкцій до підприємства, то питання про відповідальність фахівця розглядається на засіданні товариства.
Для забезпечення достовірності даних бух обліку і фінансової звітності проводити інвентаризацію активів і зобов’язань відповідно до інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 року.
Установити термін проведення інвентаризації:
сировини, матеріалів, товарів і тари на складі – щоквартально на перше число місяця, що настає за минулим кварталом;
основних фондів і нематеріальних активів – щорічно на 1 січня;
грошових коштів у касі – щомісяця;
бланків суворої звітності – щоквартально;
розрахунків між постачальниками і покупцем – щорічно станом на перше січня, що настає за звітнім періодом;
у разі зміни матеріально-відповідальних осіб або виявлення розкрадань, нестач, списання природних втрат – інвентаризацію проводити по мірі таких змін.
Для здійснення інвентаризації та прийняття рішення за її результатами створювати діючу комісію згідно наказу директора фірми.
3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЬНИХ АКТИВІВ.
Основні засоби – один із головних компонентів виробничої діяльності кожного підприємства. Відповідно до П(С)БО 7 під основними засобами розуміють матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних чи соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року.
ТзОВ "Євро-Експо ", в складі основних засобів містить: машини і обладнання (рах. 104), транспортні засоби (рах. 105), інструменти, прибори, інвентар (рах. 106), малоцінні необоротні активи (рах. 112), інші нематеріальні активи (рах. 127).
Первісна вартість: “машини і обладнання” становить 9991,53 грн.; “транспортні засоби” – 1300,15 грн.; “інструменти, прибори, інвентар” - 1837,32 грн.; ,будинки та споруди -181670,55грн.
Індексація балансової вартості та зносу основних засобів на фірмі не проводилась.
Під час нарахування основних засобів усі витрати на їх придбання (створення), що включаються до первісної вартості, акумулюються на рахунку 15 “капітальні інвестиції”. У бухгалтерському обліку для обліку основних засобів призначений рахунок 10 “ основні засоби” . придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Придбані за грошові кошти об’єкти основних засобів зараховуються на баланс підприємства первісною вартістю, яка включає:
Суму сплачену постачальникам за придбаний актив або підрядникам за виконання роботи, за вирахуванням суми податку на додану вартість.
Суму непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству.
Витрати, пов’язані зі сплатою зборів за реєстрацію, державного мита, ввізного мита, інших обов’язкових платежів.
Витрати, пов’язані зі страхуванням ризиків доставлення.
Витрати, пов’язані з транспортуванням, монтажем, налагодженням основних засобів.
Інші витрати пов’язані з доведенням до робочого стану придбаних основних засобів.
Внутрішнє переміщення основних засобів відбувається за рахунок списання частини їх вартості. Основні засоби, які безпосередньо приймають участь в процес доведення продукції до готовності, переносять свою вартість частинами на продукцію. Тобто, переміщення відбувається шляхом зносу.
В результаті того, що основні засоби – це предмети, які підлягають процесу старіння, фірма встановлює строк корисного використання основних засобів. Після введення в експлуатацію основних засобів розпочинається процес списання за методом амортизації встановленим на підприємстві. По закінченню даного строку, даний елемент основних засобів списується з балансу фірми.
Для цілей бухгалтерського обліку під амортизацією основних фондів розуміється систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється в місяці, наступному за місяцем вибуття основних засобів. Розрахунок амортизації проводиться кожного місяця.
ТзОВ "Євро-Експо ", використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. При використання прямолінійного методу амортизована вартість об'єкта основних засобів списується рівними частинами протягом усього терміну його корисного експлуатації. (див.дод.19)
Залишкова вартість: “машини і обладнання” становить 2626,61 грн.; “транспортні засоби” – 0.00 грн.; “інструменти, прибори, інвентар” - 0,00 грн., будинки та споруди- 167986,08 грн.. Враховуючи це і дані по первісній вартості, можна визначити суму амортизаційних відрахувань на даний.
Амортизація нараховується аналогічно основним засобам, - за прямолінійним методом, відповідно до строку корисного використання нематеріальних активів.
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів обліковуються в організації на рахунку 11 відносяться на цей рахунок основні засоби вартістю більше 1000 грн. та строком служби більше одного року. Якщо строк корисного використання МШП менше одного року, то такі МШП до рахунку 22. Згідно наказу облікової політики знос малоцінних і швидкозношуваних предметів нараховуються в бухгалтерському обліку в розмірі 100% в момент вводу його в експлуатацію. В податковому обліку МНШП розподіляється як і основні фонди по групах, тобто 1 група, 2 група, 3 група, 4 група. І амортизація нараховується згідно норм за Законом України “Про оподаткування прибутку підприємства”. Списання МНШП проводиться по моральному і фізичному зносу предметів.
Приймання, передача і внутрішнє переміщення основних засобів оформляється Актом типової форми № ОЗ-1. При оформлення приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожен окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною наказом керівника підприємства. До складу приймальної комісії заступник директора, завскладу, бухгалтер. Акт після його оформлення з доданою технічною документацією, що стосується цього об’єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства.
При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів виписується накладна у двох примірниках.
4. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Виробничі запаси – актив, за яким існує ймовірність того, що підприємство в майбутньому отримає економічну вигоду.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси на підприємстві включають:
сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби;
товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року;
інші матеріальні цінності.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.
Придбані або вироблені запаси зараховані на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику, за винятком непрямих податків;
суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
транспортно-заготівельні витрати;
інші витрати , які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до відповідного стану.
При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО).
Для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух запасів, що належать підприємству, призначено рахунок 20 “Виробничі Запаси”. У його структуру включено субрахунки для обліку окремих видів запасів:
201 – “Сировина і матеріали”.
203 – “Паливо”.
204 – “Тара й тарні матеріали”.
205 – “Будівельні матеріали”.
207 – “Запасні частини”.
209 – “Інші матеріали”.
Оборотами за дебетом рахунку 20 “Виробничі запаси” відображають операції, пов’язані з:
нарахуванням запасів;
відображенням в обліку сум витрат, які пов’язані з придбанням запасів та включаються до їхньої первісної вартості;
до оцінкою запасів.
Оборотами за кредитом рахунку 20 відображають операції, пов’язані з:
витрачанням запасів на виробництво продукції;
вибуття запасів у зв’язку з реалізацією;
уцінкою запасів.
Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов, звичайної господарської діяльності, перебувають процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також утримання підприємством.
На субрахунку 201 “Сировина і матеріали” відображається наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється.
На субрахунку 203 “Паливо” обліковується наявність та рух палива, що придбається підприємством для технічних потреб виробництва.
На субрахунку 204 “Тара та тарні матеріали” відображається наявність і рух всіх видів тари, крім тари яка використовується як господарський інвентар.
На субрахунку 205 ”Будівельні матеріали” – відображається рух будівельних матеріалів, та інших матеріальних цінностей, які необхідні для використання в будівельно монтажних роботах.
На субрахунку 207 “Запасні частини” – відображається рух придбаних для власного використання запасних частин.
Всі товарні і грошові документи: накладні;рахунки; довіреності та інші, підлягають обов’язковому обліку бухгалтерською і комерційною службою підприємства в спеціальних журналах (журнали обліку накладних, надходження товарів). Придбавши товари у постачальника за відпускними цінами, постачальник повинен надати покупцю податкову накладну.
Згідно з п.6 П(С)БО-9 МШП – це предмети, “що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року”.
На баланс підприємства їх зараховують за первісною вартістю.
Облік на підприємстві малоцінних і швидкозношуваних предметів регламентовано П(С)БО-9 “Запаси”. Перш ніж відобразити в бухгалтерському обліку МШП, їх необхідно визнати активом. Це можна зробити, якщо існує Ймовірність одержання підприємством у майбутньому економічних вигод, пов’язаних із їх використанням. Тільки після цього придбані або виготовлені МШП зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Таким чином ведеться облік МШП на фірмі.
Первісною вартістю є:
для придбаних МШП – їх собівартість;
для виготовлених власними силами – собівартість їх виробництва, яку визначають відповідно до П(С)БО-16;
для внесених до статутного капіталу – погоджена із засновником підприємства їх справедлива вартість;
для безоплатно одержаних – справедлива вартість;
для отриманих в результаті обміну на подібні МШП – балансова вартість переданих МШП;
для отриманих у результаті обміну на неподібні МШП – справедлива вартість отриманих МШП.
Під час підпуску малоцінних і швидкозношуваних предметів зі складу їх оцінюють за індикативною собівартістю, тобто за балансовою вартістю. При передачі МШП в експлуатацію вони списуються з балансу, і наступний їх облік ведуть за місцями експлуатації відповідної особи в кількісній вартості (картковий облік).
МШП надходять на підприємство безпосередньо від постачальників. У цьому випадку основним компонентом первісної вартості буде сума, сплачена постачальникам. Причому оскільки МШП належать до оборотних активів, їх первісну вартість формують безпосередньо на рахунку 22.
5. ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ
Заробітна плата займає одне із значних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про оплату праці”, заробітна плата – це винагородою, визначеною, як правело у грошовому вимірнику, яку згідно з трудовою угодою власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності і умов виконуваної роботи, професійно ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства.
Структура заробітної плати на підприємстві така:
основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу згідно з установленими нормами праці та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців;
додаткова заробітна плата – винагорода, яка включає доплати , надбавки, гарантійні та компенсаційні витрати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій;
інші заохочувальні і компенсаційні витрати. До них належать витрати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, що не передбачені актами чинного законодавства або здійснюються понад установлену зазначеними актами норму.
Відповідно до статуту підприємства визначено його штатна чисельність в кількості 10 чоловік. Штатний розклад затверджений керівником фірми .
Категорії працівників підприємства за штатним розкладом:
Директор.
Заступник директора
Завідувач відділом
Менеджер з продажу
Головний бухгалтер.
Бухгалтер-касир
Економіст
Продавці.(2)
Прибиральниця.
На всіх працівників прийнятий на роботу заведені особові картки, необхідні для аналізу й обліку руху кадрів. Особові справи зберігаються у відділі кадрів у спеціальному сейфі. Крім того ведеться книга обліку трудових книжок, де реєструється всі трудові книжки.
До облікових документів належить табель робочого часу.
Заробітна плата нараховується на основі спостережного табелю з оплатою праці згідно штатного розкладу і фактично відпрацьованого часу.
Заробітна плата є основною виплатою, що здійснюється роботодавцем своїм працівникам. Відповідно чинного законодавства зарплата включається до складу об’єкта обкладання соціальними внесками т податком з доходів фізичних осіб. До цих внесків належать:
внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.
Виконуючи норми чинного законодавства підприємством здійснюється нарахування на зарплату відповідних соціальних фондів і утримання з зарплати соціальних внесків.
Розміри внесків на пенсійне страхування для роботодавця в розмірі 33,2%, для найманого працівника – 1% або 2% в залежності від розміру загального оподаткованого доходу.
Розмір внесків на соціальне страхування з тимчасової непрацездатності 1,5% і з зарплати працівників 0,5% або 1% в залежності від розмірів оподаткованого доходу.
Внески на страхування на випадок безробіття нараховується підприємством в розмірі 1,3% на фонд зарплати і 0,5% - утримується з зарплати працівника.
Внесок на страхування від нещасних випадків нараховується в розмірі 1,16% від суми нарахованої зарплати.
Терміни оплати утриманих внесків проводиться в день видачі зарплати, не пізніше кожного 20 числа, наступного за останнім днем базового місяця.
З 1.01.2007 р. питання оподаткування доходів фізичних осіб в т. ч. зарплати регулюються Законом №889, відповідно до якого, проводиться утримання з зарплати кожного працівника податку в розмірі 15%. Для обкладання даним податком зарплата зменшується на всі соціальні внески, що утримуються із заробітної плати, а також на розмір соціальних пільг.
Податок з доходів фізичних осіб сплачується до бюджету в день виплати зарплати, але на пізніше термінів, встановлених законом для місячного податкового періоду, тобто 30 числа наступного місяця. На основі нарахованого доходу і утриманого податку складається Податковий розрахунок ф. № 1 ДФ, який подається до органів державної податкової служби в строки протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Облік розрахунків з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб веться на рахунку 641/4.
6.ОБЛІК ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» витрати звітного періоду визнаються тоді, коли в результаті господарської операції зменшуються активи або збільшуються зобов’язання , що призводять до зменшення власного капіталу, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати, пов’язані з основною діяльністю, розрізняються за функціями: виробництво, управління, збут, інші витрати операційної діяльності. Вони відображаються, як відомо, на рахунках: 23 «Виробництво», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»
Залежно від видів діяльності витрати поділяються на:
витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності;
витрати, які виникають в процесі надзвичайних подій.
До витрат , пов’язаних із збутом (реалізацією) товарів, належать:
витрати пакувальних матеріалів;
витрати на ремонт тари;
оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділу, що займаються збутом товарів;
витрати на рекламу та дослідження ринку
витрати на утримання основних засобів, інших необоротніх матеріальних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг
витрати на транспортування і страхування товарів та інші послуги;
витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
інші витрати, пов’язані із збутом товарів.
В кінці звітного періоду відображені витрати списуються з кредиту рахунка 9 на дебет рахунка 793 «Результати операційної діяльності».

7. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ (ПСБО 15 «Дохід»,ПСБО16 «Витрати»)
Облік товарів за партіями ведуться в картках ( або книгах), записи в які здійснюють на підставі прибутково-видаткових дакументів з виведенням залишку після кожного запису.
Після закінчення реалізації товарів даної партії у товарному ярлику і картці підраховують підсумки і разом із звітом матеріально відповідальної особи передають до бухгалтерії. В бухгалтерії аналітичний облік товарів ведеться в картках за партіями і місяцем зберігання. При реалізації товарів в упаковці постачальника кожного тарного місця в картці записується із зазначенням його номера, кількості і вартості товару, що в ньому знаходиться. .
Відповідно до п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції( товарів, інших активів) визнається у випадку наявності таких умов:
покупцю передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію ( товари, інші активи);
підприємство не здійснює в подальшому управління і контроль за реалізованою продукцією (товари, інші активи);
сума доходу може бути достовірно визначена;
існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а затрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Під роздрібним товарообігом розуміють обіг з продажу товарів безпосередньо населенню як за готівку, так і за розрахунковими чеками установ банків, через спеціально організовану торгову мережу (магазини, автозаправні станції тощо.), незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, а також відпуск товарів по безготівковому розрахунку дрібним оптом окремим установам.
Документальне оформлення приймання товарів залежить від місця їх приймання, виду поставки, способу доставки та інше. Для одержання товарів на складі постачальника посадовій особі видається довіреність типової форми. Довіреність реєструється в спеціальному журналі.
Оскільки в роздрібних підприємствах облік товарів ведеться за продажними цінами, то відповідно до п.5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена постачальникам при придбанні товарів, зараховується до торгової націнки записом:
Д-т 282 «Товари в торгівлі»
К-т 285 «Торгова націнка».
Роздрібні торгові підприємства реалізують товари як за готівку, так і за розрахунковими чеками установ банків.
Обсяг реалізації товарів за готівку визначають за грошовою виручкою, що надійшла до каси за товари. Суму виручки від реалізації визначають за показником РРО.
Виручка від реалізації товарів за продажними цінами, що надійшла до каси роздрібного підприємства, на підставі звітів касира зараховується в дохід від реалізації записом (див.дод.15)
Д-т 301 «Каса в національній валюті»
К-т 702 «Дохід від реалізації»
Якщо оплата товарів покупцями здійснюється розрахунковими чеками, тона суму одержаних чеків роблять запис
Д-т 301«Каса в національній валюті»
К-т 702 «Дохід від реалізації»
8. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство повинно мати в необхідній кількості оборотні засоби. В складі оборотних засобів важливе місце займають кошти, які потрібні для розрахунків за придбані матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги; для оплати зобов’язань перед фінансовими органами по платежу у бюджет, установами банку за отримані предмети, виплати заробітної плати.
Для обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій у Плані рахунків передбачені класи:
3 “кошти, розрахунки та інші активи”;
5 “довгострокові обов’язки”;
6 “поточні зобов’язання”;
Структура рахунків і субрахунків цих класів забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. Облік коштів, розрахунків та кредитних операцій повинен забезпечувати:
належний контроль за надходженням і витраченням коштів, цільовим призначенням їх відповідно до діючого законодавства;
своєчасне і правильне оформлення документами ресурсу готівки в касі, банківських, розрахункових та кредитних операцій;
своєчасну звірку даних підприємства і установи банку;
регулярний контроль за станом розрахунків з банком за одержані кредити з бюджетом, заготівельними організаціями, замовниками, різними дебіторами і кредиторами, інвесторами;
вжити заходи щодо зниження і ліквідації заборгованостей.
Для обліку грошових коштів у Плані рахунків призначені рахунки:
30 “Каса”;
31 “Рахунки в банку”;
33 “інші кошти”.
Усі операції по руху грошей здійснює спеціальна особа – касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження грошей в касі.
Підприємство може зберігати в своїй касі готівку в межах лімітів залишки в касі. В касі забороняється зберігати гроші і цінні папери, які не належать даному підприємству.
Порядок ведення обліку коштів на рахунок в банку регламентується “інструкцією про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”.
Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунку в банку і можуть бути використанні для поточних операцій призначений рахунок 31 “Рахунки в банках”. За дебетом рахунку 31 відображається нарахування коштів за кредитом – їх використання.
Рахунок 31 має такі субрахунки:
311 “ поточні рахунки в національній валюті”;
312 “поточні рахунки в іноземній валюті”;
313 “ інші рахунки в банку в національній валюті”;
314 “ інші рахунки в банку в іноземній валюті”.
Облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за іншими операціями ведуться на рахунку 37 “ розрахунки з різними дебіторами”.
За дебетом рахунку 37 відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – їх погашення чи списання.
Для обліку розрахунків з постачальниками призначений рахунок 63 “розрахунки з постачальниками і підрядниками”.
За дебетом рахунку – збільшення заборгованості перед постачальниками, по Кт. – зменшення заборгованості.0
Записи в Касовій книзі ведуться в двох примірниках через копіювальний папір.
паперових грошових знаках.
Касові операції оформляються документами, типової міжвідомчої форми, які затверджені Міністерством України за згодою з НБУ і Мінфіном України:
КО-1 „ Прибутковий касовий ордер”
КО-2 „ Видатковий касовий ордер”
КО-4 „ Касова книга”
Надходження грошей в касу і видача їх з каси, незалежно від використання касових апаратів оформляється прибутковими і видатковими касовими ордерами, які виписуються і реєструються бухгалтером. Нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів на поштамті ведеться по порядку, починаючи з 1 січня і до кінця року. До передачі в касу прибуткові і видаткові ордери реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
Облік касових операцій на підприємстві ведеться в Касовій книзі. Листки книги повинні бути завчасно пронумеровані, прошнуровані й опечатані сургучною або мастичною печаткою. Кількість листків у Касовій книзі засвідчується підписами начальника поштамту і головного бухгалтера і паперових грошових знаках. Записи в Касовій книзі ведуться в двох примірниках через копіювальний папір.
Рахунок 31 „Рахунки в банках” призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку, і які можуть бути використані для поточних операцій. По дебету рахунку 31 відображається надходження грошових коштів, а по кредиту їх використання.
Платіжне доручення – є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної чуми на рахунок іншого підприємства оформленим на спеціальному бланку. При розрахунках платіжними дорученнями ініціатором платежу виступає платник.
Ще одним з головних документів на підприємстві є виписка з банку. Це документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку.
Далі авансовий звіт та додані до нього документи перевіряє на правильність оформлення бухгалтерія, встановлює законність і доцільність здійснених витрат. Після перевірки на звіті зазначаються суми витрат, що підлягають затвердженню керівником.
9. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Для забезпечення діяльності кожне підприємство повинно мати певний капітал – необоротні і оборотні активи. Такий капітал утворюється за рахунок внесків засновників.
Капітал-це актив,який реально існує на підприємстві і здатен приносити йому економічну вигоду. Тому зареєстрований в установчих документах,але ще внесений засновниками капітал, в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відображається як неоплачений капітал.
До власного капіталу належать:
Статутний капітал;
Додатковий капітал;
Резервний капітал;
Неоплачений капітал;
Вилучений капітал;
Нерозподілений прибуток.
Статутний капітал є стартовим капіталом, основою початку і продовження діяльності підприємства. Додатковий і резервний капітал утворюються в процесі діяльності. Вилучений і неоплачений капітал показують зміни статутного капіталу після реєстрації у державному реєстрі.
10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію, необхідну для управління і контролю. Для визначення результатів діяльності підприємства за звітний період дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників . це досягається шляхом складання звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.
Звітність є одним із важливих елементів методу бухгалтерського обліку та являє собою систему взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що характеризують фінансовий стан підприємства за звітний період.
Складання звітності завершує повний цикл бухгалтерської обробки даних.
Звітність буває різних видів, складається і представляється у різні періоди, містить інформацію одного підприємства і декількох підприємств, призначена як для внутрішнього так і для зовнішнього користування.
За видами звітність поділяється на оперативну і статистичну , бухгалтерську і податкову.
Для суб’єктів малого підприємства ТзОВ «Євро-Експо» положення (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємства» встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу (Форма №1-М) і Звіту про фінансові результати (форма №2-М).
Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище господарського суб’єкта, результати господарської діяльності за звітний період (місяць, квартал, рік) і ґрунтується на даних синтетичного і аналітичного обліку. Усі показники звітності мають бути підтверджені даними бухгалтерського обліку.
За користувачами звітної інформації розрізняють внутрішню і зовнішню звітність.
Бухгалтерська звітність, що містить інформацію фінансовий стан результати діяльності та руху грошових коштів підприємства за звітний період, називають фінансовою звітністю.
Однорідні за економічним змістом статті балансу об’єднуються в групи, а групи в розділи активу і пасиву балансу. В основі будови балансу покладено економічну класифікацію засобів та джерел їх утворення.
Зміст і форма бухгалтерського балансу для підприємств регламентується Положенням 2 “Баланс”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №97.
Мал. 1 класифікація звітності.
ВИСНОВКИ
При проходженні виробничої практики в ТзОВ “ Євро-Експо ”, яка тривала з 15 червня по 12 липня набула навички і ознайомилася з організацією роботи бухгалтерського обліку на підприємстві, а також ознайомилася з організацією бухгалтерської звітності. Вміло застосовувала набуті навички з бухгалерського обліку.
Товариство має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах штампи та інші реквізити.
Основні види діяльності ТзОВ “ Євро-Експо ” є:
торгівельна діяльність в т.ч. оптова , дрібно - оптова, роздрібна, комісійна;
2) експорт - імпорт сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, меблів тощо.
3)оптова та роздрібна торгівля офісним обладненням, побутовою технікою,різними видами меблів тощо
4) Інші послуги.
Організація ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на ТзОВ «Євро-Експо» здійснюється у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку згідно п.4 ст.8 Закону покладається на бухгалтерію підприємства.
Головним узагальнюючим показником господарсько-фінансової діяльності Товариства є чистий прибуток.
Прибуток Товариства утворюється з надходжень від фінансово-господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
Чистий прибуток, одержаний після розрахунків зазначених у п. 7.2 Статуту, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання.
Статутний фонд Товариства, а також сплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у Статутному фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, але не пізніше 12 місяців з дня виходу.
Товариство проводить оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність.
Форми звітності встановлюються державними органами, в яку включаються тільки фактичні дані . перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються ревізійними органами, державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах її компетенції.
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці ведеться на рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”
Витрати на збут включають такі витрати, які пов'язані з реалізацією (збутом) послуг (товарів, робіт, продукції). ” саме використовується цей єдиний, для цього підприємства, вид витрат, який знаходиться на рахунку 93 „Витрати на збут”.
Звітність є одним із важливих елементів методу бухгалтерського обліку та являє собою систему взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що характеризують фінансовий стан підприємства за звітний період.
На ТзОВ «Євро-Експо» згідно П(С)БО 25 встановлений такий зміст і форма Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:
Баланс (форма № 1-м);
Звіт про фінансові результати (форма № 2-м).
Перед складанням річного звіту обов’язково проводити повну інвентаризацію господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами і відображають їх результати в обліку.
Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської і кредиторської заборгованості та багато інших показників.
Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.
Контроль за дотримання законодавства про бухгалтерський облік і звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх вповноважень, передбачених законом.
ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

1. Статут ТзОВ «Северин-Ltd».
2. Довідка про реєстрацію в органах статистики
3. Торговий патент
4. Наказ про облікову політику
5. Договір купівлі-продажу
6. фінансова звітність за 2006 та за перший квартал 2007року
7. Головна книга
8. Журнали та відомості за березень 2007року
Первинні документи за березень 2007 року:
9. Накладна;
10. Рахунок;
11. Довіреність;
12. Податкова накладна;
13. Платіжна відомість;
14. Прибутковий касовий ордер;
15. Видатковий касовий ордер;
16. Розрахункова відомість по заробітній платі;
17. Табель;
18. Авансовий звіт;
19. Розрахунок амортизації ОЗ;
20. Платіжне доручення;
21. Виписка банку;
22. Журнал господарських операцій ТзОВ"Северин - Ltd ",
23. Перелік форм первинної облікової документації ТзОВ"Северин - Ltd "
24 Графік документообороту ТзОВ"Северин - Ltd "
25. Робочий план рахунків ТзОВ"Северин - Ltd "
26. Перелік форм реєстрів аналітичного та синтетичного обліку ТзОВ"Северин - Ltd "
27.Організація звітності ТзОВ"Северин - Ltd "
28. Оборотна відомість по синтетичних рахунках бухгалтерського обліку ТзОВ"Северин - Ltd "


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч.пос.. для студ..вищ. навч. зал./ Н.М.Грабова, В.М.Добровський; За ред. М.ВКужельного.-К.:А.С.К.,2004р.
Гарасим Л. М. Давидович І. Є. Хомин П. Я. Управлінський облік на підприємстві – Тернопіль – 2001р. 270с.
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-16.
Скирпан М. С. Бухгалтерський облік – Тернопіль – Економічна думка – 2002р. 496с.