Практичне заняття 2
Аналіз майна підприємства
Таблиця 1
Аналіз активів ____________________________
Стаття активів
2005,
тис. грн..
2006,
тис. грн..
Абсолютне відхилення,
тис. грн..
Темп росту,
%

1.Необоротні активи, всього

1.1Основні засоби

1.2…1. …

2. Оборотні активи, всього

2.1 Виробничі запаси

2.22. Інші оборотні активи

Валюта балансу

Таблиця 2
Аналіз структури активів_______________________
Показники
2004
2005
2006
Абсолютне
відхилення
Темп росту,
%

2005/
2004
2006/
2005
2005/
2004
2006/
2005

Необоротні активи
Оборотні активи
Співвідношення динаміки оборотних і необоротних активів
Коефіцієнт мобільності майна
Коефіцієнт мобільності оборотних активів

Таблиця 3
Аналіз, стану руху та ефективності використання основних засобів
_____________________________________________
Показники
Код
рядка
звітності
Період
Відхилення2004
2005
2006
2005/
2004
2006/
2005

1. Вартість виробленої продукції, тис.грн2.Первісна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.3. Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис.грн.4. Сума зносу основних виробничих фондів, тис.грн5. Середньооблікова чисельність працівників,чол6. Вартість уведених основних виробничих фондів, тис.грн.7. Вартість виведених основних виробничих фондів8.Чистий прибуток підприємства, тис.грн.9. Коефіцієнт зносу10. Коефіцієнт придатності11. Коефіцієнт оновлення12. Коефіцієнт вибуття13. Коефіцієнт приросту14. Фондовіддача грн/грн16. Фондомісткість грн/грн17. Фондоозброєність грн/чол