Практичне заняття 1
Таблиця 1
Зв’язки між фінансовими звітами підприємства
Показник
Форми звітності,
що перевіряються
Код
рядка
Значення показника, тис. грн..
2005
2006

Грошові кошти
Баланс
230
Звіт про рух грошових коштів
430Чистий прибуток
Звіт про фінансові результати
220
Звіт про власний капітал
130Статутний капітал
Звіт про власний капітал
300
Баланс
300Нерозподілений прибуток
Звіт про власний капітал
300
Баланс
350
Таблиця 2
Арифметична перевірка активу балансу __________________________________

пп
Показники
2004, тис. грн..
2005,тис. грн..
2006, тис. грн..

1
Необоротні активи
2
Оборотні активи
3
Витрати майбутніх періодів

Валюта балансу
Таблиця 3
Арифметична перевірка пасиву балансу ______________________________________

пп
Показники
2004,тис. грн..
2005, тис. грн..
2006, тис. грн..

1
Власний капітал
2
Забезпечення наступних витрат і платежів
3
Довгострокові зобов’язання
4
Поточні зобов’язання
5
Доходи майбутніх періодів

Валюта балансу
Таблиця 4
Динаміка валюти балансу ______________________________________
Показники
Формула розрахунку
2004
2005
2006

Валюта балансу, тис. грн..
y
абсолютне відхилення, тис. грн.

базисне
yn-y0
ланцюгове
ym+1 - ym
Темп росту, %

базисне
yn/y0·100
ланцюгове
ym+1/ym·100
Темп приросту, %

базисне
Tp-100
ланцюгове
Tp-100