Геракліт
Сократ
Платон
Арістотель
Августин
Фома Аквінський
Мартін Лютер
Френсіс Бекон
Декарт
Спіноза
Лейбніц
Кант
Фіхте
Гегель
Феєрбах
Ніцше
Кьєркегор
Хайдеггер М.
Маркс
Енгельс
Ленін
Драгоманов
Сковорода
Юркевич
Донцов
Липинський
Камю А.
Фрейд
Юнг
Карл Попер
Хейзинг
Гумільов
Леві – Стросс

Філософія Стародавньої Індії.
Філософія Стародавнього Китаю.
Філософське вчення Платона.
Філософське вчення Арістотеля.
Західноевропейська середньовічна філософія. Боротьба реалізму та номіналізму.
Філософське вчення Фоми Аквінського, його значення.
Натурфілософія доби Відродження.
Філософське вчення Декарта.
Філософське вчення Бекона.
Філософське вчення Спінози.
Проблема людини у філософії Французського Просвітництва.
Філософія французського матеріалізму.
Філософське вчення Канта.
Філософське вчення Фіхте і Шеллінга.
Філософське вчення Гегеля. Суперечність між його методом та системою.
Філософське вчення Феєрбаха.
Маркс про відчуження праці.
Ідеї матеріалізму та діалектики в роботах Енгельса.
Філософське вчення Леніна.
Філософська думка Київської Русі.
Філософські погляди Сковороди.
Франко,Драгоманов,Грушевський про українську ідею.
Філософські погляди Шевченка та його роль в становленні української ідеї.
Філософська думка укр.діаспори – Чижевський,Липинський.
Проблема людини у філософських вченнях Соловйова та Бердяєва.
Філософія неопозитивізму – історія та проблеми.
Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми.
Роль Києво-Могилянської академії у розвитку кур.філософії.
Філософське значення психоаналізу.
Філософські погляди Юркевича.
Філософські погляди ідеологів Кирило-Мефодіївського Братства.
Герменевтика, як метод філософії.
Предмет та призначення філософії.
Поняття світогляду, його функції та історичні типи.
Поняття природи, його філософське осмислення.
Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
Система діалектики : принципи, закони, категорії.
Поняття матерії. Місце матеріалізму в історії філософії.
Закон взаємопереходу кількісних та якісних змін у діалектиці.
Закон єдності та боротьби протилежностей в діалектиці.
Закон заперечення у діалектиці.
Категорії окремого та загального у філософії.
Категорії форми та змісту у філософії.
Категорії явища та сутності у філософії.
Проблема причинності, характер і види причинних зв’язків.
Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.
Поняття свідомості, її структура та функції.
Поняття практики в філософії.
Проблема пізнання в філософії.
Наукове пізнання, його специфіка, рівні та форми організації.
Наука як гносеологічний та соціальний феномен.
Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання. Сенсуалізм та раціоналізм.
Поняття істини, її абсолютність та відносність.
Проблема критерію істини.
Проблема соціального пізнання, його специфіка.
Загальнологічні методи пізнання.
Поняття суспільно-економічної формації, його осмислення у філософії.
Суспільство як феномен, проблеми його осмислення у філософії.
Роль потреб, інтересів та цінностей в житті людини та суспільства.
Поняття суспільної свідомості, її структура.
Людина, як індивід, індивідуальність, особа та особистість.
Феномен релігії, його осмислення в філософії.
Проблема соціального прогресу та його критерії.
Проблема життя та смерті в філософії, життя як цінність.
Поняття випадковості та необхідності, можливості та необхідності.
Філософія неотомізму – історія та проблема.