Академія Платона –164
Александрійська школа –168
Антична філософія була космоцентричною або антропоцентричною? –43-2
Апологетика є характеристикою патристики або схоластики? –49-2
Атомісти –162
Буддизм -153 -6
Від чого абстрагувався Макіавеллі: морально-етичних оцінок або законів? -53
Віденський гурток –173
Гегель був представником об”єктивного ідеалізму, або представником суб”єктивного ідеалізму?-36-2
Герменевтика –177
Даосизм –155
Декарт розробив індуктивний метод, або дедуктивний метод? –37-2
Доповнити атрибутивні властивості матерії -144
Доповнити елементи системи натурального права за Локком -148
Доповнити етапи розвитку абсолютної ідеї за Гегелем -146
Доповнити етапи розвитку античної філософії –121 –5
Доповнити етапи розвитку давньоіндійської філософії -122
Доповнити етапи розвитку середньовічної філософії -123
Доповнити етапи розвитку філософії позитивізму –124
Доповнити етапи розвитку філософської думки –125
Доповнити можливі шляхи пізнання за Беконом -149
Доповнити основні види матерії -143
Доповнити основні види творчості –138 -5
Доповнити основні загальнологічні методи пізнання –127 -5
Доповнити основні концепції розуміння суспільства –132 -5
Доповнити основні концепції філософської антропології -140
Доповнити основні критерії істини -134
Доповнити основні критерії суспільного прогресу -136
Доповнити основні логічні форми пізнання –130
Доповнити основні методи емпіричного пізнання –126
Доповнити основні рівні методологічного знання –131 -5
Доповнити основні рушійні сили розвитку суспільства -135
Доповнити основні суб”єкти суспільного розвитку -137
Доповнити основні теоретичні методи пізнання –128
Доповнити основні форми буття -141
Доповнити основні форми суспільної свідомості -142
Доповнити основні форми чуттєвого пізнання –129
Доповнити основні функції практики –133
Доповнити основні характеристики свідомості -145
Доповнити правила наукового методу Декарта –150 -5
Доповнити структуру психіки людини за Фрейдом -139
Доповнити ступіні заперечення заперечення у формі гегелівської тріади –147-5
Екзистенціалізм –178
Елейська школа –157
З сучасного погляду на предмет філософії вона є світоглядною наукою, або світоглядом? –32-2
Індуїзм –152 –6
Києво-Могилянська академія –171
Кініки –159
Кіренаїки -160
Конфуціанство –154
Львівсько-Варшавська школа –172
Марксизм створив формаційний або культурологічний підхід вивчення історії філософії? –41-2
Мегарська школа –161
Мілетська школа –156
Неоплатоніки –166
Неопозитивізм –180
Німецька класична філософія –174
Номіналісти –169
Особистістю народжуються, або стають? –31-2
Перипатетики –165
Піфагорійський союз –158
Реалісти –170
Світ символів за Сковородою: це Біблія або логіка? -59
Світорозуміння характеризує міфологічне або філософське відображення світу? –39-2
Світорозуміння характеризує релігійне або філософське відображення світу? –40-2
Світосприйняття відноситься до релігійного або філософського відображення світу? –38-2
Софісти –163
Стоїкі –167
Схоластична філософія була теоцентричною або космоцентричною? –42-2
Український романтизм –179
Філософія Відродження була “техноцентричною” або антропоцентричною? –44-2
Франкфуртська школа –175
Хто засновник томістської філософії: Фома Невіруючий або Фома Аквінський? –50-2
Чарвака –151 –6
Чи була марксистська філософія першою в світі системою матеріалізму? –8-1
Чи визнає апологетика античну філософію? –25-1
Чи визнає монофізитство людську природу Ісуса Христа? –23-1
Чи визнає пантеїзм тотожність природи і Бога? –24-1
Чи визнає суб”єктивний ідеалізм існування матеріального світу незалежно від відчуттів і розуму людини? –6-1
Чи визнає східний перипатетизм авторитет Арістотеля? –27-1
Чи визнає схоластика філософські ідеї Платона і Арістотеля? –26-1
Чи є агностики серед матеріалістів? –3-1
Чи є в істині абсолютне? –21-1
Чи є в істині релятивне? –20-1
Чи є загальне в одиничному? –13-1
Чи є серед ідеалістів моністи? –4-1
Чи є серед філософських систем такі, які не можна визначити ані як матеріалістичні, ані як ідеалістичні? –1-1
Чи є системи філософії, що ототожнюють матерію і свідомість? –9-1
Чи змінювався предмет філософії в історії розвитку філософської думки? –7-1
Чи існує у світі суб”єктивна компонента? –12-1
Чи може за Арістотелем матерія існувати без форми? –10-1
Чи може необхідне водночас бути випадковим? –15-1
Чи може об”єкт пізнання існувати без суб”єкту пізнання? –30-1
Чи може об”єктивний ідеалізм визнавати реальне існування матеріального світу? –5-1
Чи може свобода бути абсолютна? –22-1
Чи можна агностицизм розглядати як форму ідеалізму? –2-1
Чи погоджуються номіналісти з вченням Платона про ідеї, поняття? –28-1
Чи погоджуються реалісти з вченням Платона про ідеї, поняття? –29-1
Чи тотожні поняття “індивид” і “особистість”? –17-1
Чи тотожні поняття “культура” і “цивілізація”? –19-1
Чи тотожні поняття “народонаселення” і “суспільство”? –16-1
Чи тотожні поняття “причинність” і “каузальність”? –14-1
Чи тотожні філософські поняття “мова” й “мовлення”? –11-1
Чим є праця за Лютером: покликом або тягарем? –60-2
Чому віддає перевагу детермінізм: випадковості або причинност? –47-2
Чому віддає перевагу індетермінізм: випадковості або причинності? –48-2
Школа психоаналізу –176
Що в людській мові сформувалось раніше: поняття якості, або поняття кількості? –33-2
Що визначається марксистами як об”єктивна реальність, яка дана нам в почуттях? –61
Що відображає сутність явища за Кантом – “річ у собі” або “річ для себе”? –35-2
Що відроджує філослофія Відродження: гармонійну людину доби античності, або політеїзм стародавніх греків? –51-2
Що для софістів було головним: досягнення істини або засіб доказу? –46-2
Що є більш багатим за змістом – одиничне, або загальне? –34-2
Що є основою неповторності людини за Юркевичем: розум або серце? –58
Що може стимулювати людську працю за Мором: примус або висока мораль? -54
Що таке суспільний договір: угода між народом і владою або угода між кількома державами? –45-2
Що у філософії визначається як вчення про світ? -64
Що у філософії визначається як джерело розвитку? –87-3
Що у філософії визначається як єдність сутності і існування? -62
Що у філософії визначається як перехід у протилежну нову якість? –90 –3
Що у філософії визначається як система цінностей і життєвих сенсів? -65
Що у філософії визначається як теорія пізнання? -63
Що у філософії визначають як активну діяльність конкретно-історичного суб”єкта, у ході якої він здійснює матеріальне перетворення об”єкта відповідно до своїх цілей, розвивається і змінюється сам? -83
Що у філософії визначають як діяльність на грунті пізнання необхідності? -84
Що у філософії визначають як здійснену можливість? –88-3
Що у філософії визначають як міру людського у людині? -81
Що у філософії визначають як найвищу форму і результат відображення дійсності? -82
Що у філософії визначають як образ, адекватний відображуваному об”єкту? -79
Що у філософії визначають як специфічну форму взаємодії суб”єкту й об”єкту, кінцевою метою якої є істина, розробка моделей, програм, спрямованих на освоєння об”єкта відповідне до потреб суб”єкта? -80
Що у філософії визначають як такий напрям розвитку, що забезпечує більш високий ступінь і потенціал розвитку? -85
Що у філософії визначають як цілеспрямовану діяльність, яка створює принципово нові і соціально значущі матеріальні та духовні цінності? -78
Що характеризує натурфілософію Відродження: геоцентризм або геліоцентризм? -52
Як можна подолати “відчуження” за Марксом: шляхом знищення приватної власності або шляхом підвищення свідомості людей? –57
Яка філософська дисципліна осмислює власний шлях, генезу філософї? -67
Яка філософська категорія визначається як сукупність елементів, що знаходяться у певних зв”язках і відношеннях один до одного, створюють певну цілісність? -76
Яка філософська категорія відображає відносність істини? –89-3
Яка філософська категорія відображає єдність суттєвих властивостей об”єкту або процесу, що відрізняють їх від інших об”єктів або процесів? -75
Яка філософська категорія відображає єдність якості і кількості, межу між якісними змінами? -68
Яка філософська категорія відображає обов”язковість, стійкість зв”язків, неминучість явищ і подій? -72
Яка філософська категорія відображає полярну спрямованість тенденцій, явищ процесів, що є взаємовиключеними? -74
Яка філософська категорія відображає послідовність явищ і процесів? -69
Яка філософська категорія відображає проблематичність або необов”язковість зв”язків, явищ, подій? -71
Яка філософська категорія відображає процес переходу до нової якості? -73
Яка філософська категорія відображає розташування одних предметів біля інших? -70
Яка частина філософського знання вивчає загальні підходи до пізнання і розуміння буття? -66
Які якості є вторинними за Локком: густина, протяжність, число або колір, смак, звук? -56
Які якості за Локком є первинними: смак, звук, колір або форма, простір, рух, спокій? -55
Якою філософською категорією позначають такий перехід від старої якості до нової, за якого певні риси старої якості входять у нову якість? -86
Яку філософську категорію визначають як соціально організоване виробництво різновиду знання? -77
Якщо філософія визначається як наука, чи може така філософія визнавати існування національної філософії? –18-1