«Кредитором ост.надії» - ЦБ
Абсолютна цінова дискримінація …-- встановлення…
Абстрактна праця – праця людини у візіологіч
Абстрактна праця- вартість товару
Авансований капітал – початково вкладений
Автомат.фіск.пол.-зміна податк.
Акціонерне тов. відкритого типу…- поширення виключно
Акціонерне тов. закритого типу – іменні акції
Амортизація осн. вироб. фондів – поступове перенесення
Аналіз загальної рівноваги: всі відповіді правильні.
Антиінфл.програми урядів – замороження цін
Безпосередньою причиною – міжгалузева конкуренція
Бухгалтерський прибуток---міжсукупним виторгом і зовнішніми витратами
Бюджетна лінія---всі відповіді
Бюджетне обмеженя споживача---доход споживача і ціни товарів
Бюджетний дефіц.може – всі відпов.
В ек.зрост.розвинут.країн у20ст. – помітного збільш.
В економіці діє закон спадної ---відбувається зменшення приросту...за незмінності інших факторів
В результаті зміни ставки под. і кільк.грошей в обігу – кільк.грошей в обігу зросла,а ставка под.знизил.
В сучасн.умовах монет.пол. ЦБ здійсн.шляхом впливу – грошову базу через операції
В сучасних умовах…за певного
В умовах капіталіст товарн- створювати додаткову в-сть
В умовах інфляційного – факт ВВП > потенційний ВВП
В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується -- скороченням рівня безробіття.
В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується -- зростанням номінального ВВП.
В умовах повної…фрикційного – може бути будь-який
В умовах повної…циклічне безроб. – дорівн. Нулю
В якій з відповідей – споживча в-сть і мінова
В якій сфері суспіль відтвор – в усіх сферах сусп відт
В якому з положень…застосування
В якому з варіантів – криза,депресія,рецесія,пожвавлення
В якому з положень…диверсифікація це проникнення
Валовий внутрішній… сукупна…іноземними ресурсами
Валові інвестиції -- є умовою амортизації та чистих інвестиції.
Валові прив інв-ції–ВВП за методом видатків
Вартісна будова капіталу – органічна будова капіталу
Вартість роб сили-в-стю засобів існування
Ваш сусід заважиє відпочивати. Запропонуєте допомогу
В-во сусп.. благ. Потреби споживачів у цих благаг
ВВП відрізн від ВНП – чистих факторних доходів
ВВП це – сукуп ринк в-сть усіх товарів, вироб за рік
Величина вартості – к-сть суспільно-необхідної
Величина грошов.агрегату М2 відр. Від М1 – крупних
Величини дефіцитів і надлишків….. – прямо залежать…
Взаємозвяз між вал і чис–ВВП перевищ ЧНП на суму Ар
Взаємозвязок між всіма можливими поєднаннями факторів---виробничої функції
Виберіть найбільш повну в-дь – це наука,що вивчає в-чі відносини у взаємодії…
Виберіть правильне співідношення -- 0<S1<1
Виберіть правильне співідношення -- с1+s1=1
Виберіть умови, які не сприяють ренти 1…рівень
Видатки на буд-цтво ВР– збіл інв-ції в осн к-л
Визнач.неправел - ….неповяз…активності
Визначте характеристику кор-ї---сукупний продукт змінного фактора досягає максимуму
Визначте, що з вищенавед– купівля акцій
Виробник збільшив … на 30%, обсяг… 25%:-- спостерігається спадний…
Виробництво продуктів – товарне в-цтво
Виробнича функція може бути описана: всі…
Виробнича ф-ція може бути описана---всі відповіді
Виробничі відносини – економіч відносини між людьми
Витрати в-ва…-це витрати – матеріальні витрати
Витрати обігу, пов’язані з продовженням… – додатковими
Витрати обігу, пов’язані з формальними… - чистими
Витрати п-ва..в грош. формі – собівартість
Від непередб.інфл. – ті хто стали боржн.
Від’ємний нахил кривої сукупного попиту пояснюється всіма ефектами, крім ефекту -- витіснення.
Відкрита національна економіка -- сума інвестиційних видатків.
Відмін між дефлят–деф-р ВВП відобр зміни..."спож кошика"
Відмінність між поняттями ринкового попиту та сукупного попиту полягає в тому, що -- сукупний попит стосується усіх кінцевих товарів.
Відмінність між постійним… - це засоби в-ва, а осн.-засоби праці
Відомий візажист – природн.та фракц.
Відповідність між обсягом…ринкова
Відс. Виробнич. Ефективн. Розш. Можл. Спож. Вибору
Відстав.факт.ВВП – циклічне
Відстрочка платежу, яка.. – споживчим кредитом
Вкажіть правильно визначен- Громов вираз в-сті
Вкажіть ф. норми додаткової варт.- m/v*100%
Вкажіть форм. новоствореної варт – v+m
Вкажіть які фонди…фонд споживання
Властивість товару – мінова вартість
Внаслідок встанов податку на виробників – ціна попиту перевищуватиме
Внаслідок обмеженості ек-х ресурсів ..постає- проблема вибору і оцінки
Внаслідок якої …вартість – внутрішньогалузевої
Внаслідок якої конкуренції…внутрішньогалузевої
ВНП– сукуп ринк в-сть усіх товарів створ факторами в-ва
ВНП– сукуп ринк в-сть усіх товарів створ факторами в-ва
Внутрішньогалузева …впливає на – перелив капіталу
Всі твердження відносно – природн…постійний
Встановл.А.В. Філліпсом обернена залежн. – необх.обмеження грош.пропон.
Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноваж-появу стійкого надлишку товару
Встановлення державою ціни, нижчої за рівноважну…: зменшення… суспільного добробуту.
Втілена у товарі суспіль - вартість
Галузеве об’єднання акціонерних… трест
Галузеве об’єднання підприємств…синдикат
Галузь, що складається з 50 виробників диференційованої продукції,ринкова частка не перев.3% Монополістичної конкуренції
Галузь, що складається з 50 виробників…монополістичної конкуренції
Гіперінфл.виникає – уряди змуш.друкув.гроші
Головна перевага конкурентної ринкової системи полягає у тому, що ринок досконалої конкуренції забезпечує - ефективний
Головним критерієм Парето-ефективності є: -…..розтрати ресурсів;
Готовність виробників…пропозиція
Гран.дог.ф-ра в-ва. Всі ідпов.прав.
Гранична корисність---всі відповіді
Гранична норма заміни одного товару---всі відповіді
Гранична норма трансформації: всі
Гранична норма часової переваги. Всі відпов. прав.
Гранична схильність до заощадження -- всі відповіді правильні.
Гранична схильність до заощадження – це -- всі відповіді правильні.
Гранична схильність до зоащадження показує -- на яку величину зміниться обсяг запланованих заощаджень при зміні використовуваного доходу на одиницю.
Гранична схильність до споживання – це -- всі відповіді правильні.
Гранична схильність до споживання -- це частина приросту використовуваного доходу, яка спрямовується на приріс споживання.
Гранична схильність до споживання показує -- на скількі зміниться обсяг споживання при зміні використовуваного доходу на одиницю.
Граничний виторг конкурентної фірми---збільшить обсяг
Граничний продукт змінного фактора---додатковий продукт
Граничні видатки фірми на ресурс це-. Дод.вид. на кожну дод.
Граничні витрати дорівнюють---приросту змінних
Граничну вигоду фірми. Очікувана гран.
Грош. капітал… - позичковим капітало
Грош.мультипл. – всі відп.правел.
Грошове пропон.в ек. Зрост.щоразу – зб.обсяг позик
Держ втручання. Існ чисел сфер
Держ трансф платежі– стипендії
Дефлятор ВВП – індекс цін ВВП
Дефлятор ВВП – номін ВВП до реал ВВП
Дж. М. Кейнс стверджував, що видатки на споживання в країні залежать від -- поточного використовуваного доходу.
Дж.М.Кейнс виділ.наступн.мотиви – всі відп.правел.
Дивіденди врах– ВВП за методом дох
Дискреційна фіскал. Пол. – зміни ставок оподатк.та велич.уряд.подат.
Диференційна рента 1….при екстенсивному
Диференційна рента 2…при інтенсивному
Дійсне уявлення..працівника дає – рівень реальної з/п
Для визнач вкладу фірми– в-сть сировини та енергії
Для зб.грош.пропон. ЦБ – знизити
Для підвищ.ліквідн..Яке поєдн.інструм.монетарн.пол. – зниз.обл.ставку і купув.
Для розширення вир– НД перевищ суму
Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним – картопля
До засобів праці належать – машини, устаткування, в-чі будівлі
До змін у пропонуванні телевізорів-зниження цін телевізорів
До зрушення кривої попиту. Підвищення прод. ресурсу
До інвестицій не відносять -- покупка родиною нового будинку.
До інструм.фіскал. пол.- змінна держ.видатків і ставок оподатк.
До категорій зайн. Не – студент вечірн.
До методів корекції зовнішніх ефектів не належ. Ринкове ціноутворення
До не цінових детермінант сукупного пропонування не відноситься -- державні закупівлі товарів і послуг.
До непродуктив операцій– держ видаткина утрима армії
До нец. Дитирмінант. Всі відп. Прав.
До осн.індекаторів – рівень зайнятості
До основних типів ек-х інтересів не відн – суспільні інтереси
До підвищення рівноважної ціни-збіл попиту на товар
До позитивних сторін…формування
До показників…собівартість
До реальних екон сист належить–змішана ек-ка
До ринкових методів. Прав відп. а і б
До складу роб.сили. – домогосп.
До складу роб.сили.- викладачі вищих
До скорочення сукупного попиту за інших рівних умов призводить -- зростання імпорту порівняно з експортом.
До специфічних методів-граничний аналіз...
До сусп.. благ не можна віднести. Електроенергію
До урядових закупівель товарів і послуг не можна віднести -- прийом на роботу міліціонера.
До утворення монополій не призводить: виробництво…
До цінових чиників сукупного попиту не відноситься -- ефект витіснення.
До чистих інвестиц– будівництво складу ГП
До якого типу інфляц- повзуча іінфляція
До якої величини-до велич.витрат праці
Добровільне або примусове..назив – централізацією кап.
Добровільне галузеве об’єднання …картель
Довгострок. Рівновага Моноп. конкурента всі відповіді правильні
Довгострокова крива пропонування конкурентної фірми співпадає з кривою:-- довгострокових граничних … довгострокових середніх…;
Довгострокова крива ринкового пропонування конкурентної галузі:-- всі правильні.
Довгостроковий період з точки зору---період, достатній для того
Довгостроковий період функцііонування---час, необхідний для заміни
Досконало конкурентний ринок праці. Прав відпов. а і б
Доход від акцій назив. – дивідендом
Доходи громад Укр – ВНП Укр. та ВВП Росії
Другим крупним суспільним поділом праці – відокрем ремісництва в самостійну галузь сус-го в-ва
Ек.цикл – чинниками…сукупн.попиту
Ек0не поняття «обмеж ресурсів»- неможливість задоволення
Ек-на категорія – поняття що відображає
Ек-ні інтереси – усвідомлені ек-ні потреби
Ек-ні інтереси стають могутньою рушійною силою – має місце оптимальне поєднання приватних,колективних та суспільних інтересів
Екон рента проп яких абс. Неел.
Економ. категорія…назив. – рентою
Економ.цикл характериз. – періодичн. Піднесеннями
Економічне моделювання-застосовують припущення,які спрощують ситуацію
Економічний прибуток утворюється---між сукупним виторгом і екномічними витратами
Економічний прибуток фірми---суму альтернативної
Економічний прибуток---менший
Економічними важають ресурси – всі відповіді правильні
Економічні витрати це---витрати
Економічні витрати---дорівнюють сумі явних
Економічні закони,які діють в межах окремої сус-но-ек-ої формації – це абстрактний, теоретичний вираз
Економічно ефективним є---мінімізує
Еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби – 25 %
Еластичність попиту на прод. моноп. конкурента всі відповіді правильні
Ефект витіснення означ. – зрост.держ.витрат
Ефект доходу полягає---зміни осягу попиту внаслідок зміниреального доходу
Ефект заміни у моделі Хікса---зі зміною відносних цін споживач змінює...корисності
Ефект заміни це заміна обсягу попиту---зміною відносних цін
Ефект зворотного зв'язку:… всіх взаємопов'язаних ринках;
Ефект масштабу супроводжується: правильні б) і в).
Ефект Фішера полягає – підвищ.рівня інфл. На 1%
Єдність продуктивних сил і в-чих відносин – суспільний спосіб в-ва
Життєво необхідні матеріальні і духовні умови буття людей – економічними потребами
З метою подол.інфл.розриву іряд не стане – підвищ.рівня
З метою подол.спаду – підвищ. ЗП держ.служб.
З наведених визначень робочої сили вкаж невірне – це праця людини
З підвищ.податків крива IS – вниз,ліворуч,ставка проц. І рівень дох.знижується
З підвищенням ставки з_п. може працювати
З підвищенням ціни на готову прод-ю. збільшить попит на працю
З т.зору кейнсіансів – впливає на ВВП
З т.зору прихильн.теорії ек.пропонув. – правел.відпов а і в
За даного рівня використовуваного доходу…= -- 1.
За джерелами походження розр. Види інф. – інф. попиту, інф. виду
За ін.. рівних умов рівноважна ставка з_п. нища
За ін.рівних умов в ек. Країн – менший стаціонарн.
За ін.рівних умов.в ек.країн – вищі темпи зрост. Нац.прод.
За інш рівних умов попит на ресурс. Більш еластичний
За темпами розрізняють види інфляції – помірна, галопуюча
За умов недосконалої конкуренції: гранична цінність…
За умови підвищ.рівня цін попит на реал.кас.залишки - зменш.
За формою прояву розр. Види інф. – відкрита, пригнічена
За яких умов..коли пропозиція товару
За якою ф-лою визн в-сть товар-W=c+v+m
За якою формулою (P”) – m/(c+v)*100%
За якою формулою (W) – C+V+m
Зазначте основні методи…встановлення
Зазначте спільні риси,властиві ек-м законам і законам природи - виникають
Закон в-сті не викон. – захисту нац виробник
Закон Оукена – процентною зміною.
Закон спадної граничної корисності---величина задоволення
Заходом стимулювальної – новий випуск…видатки
Збільшення держ.видатків -
Збільшення суспільством…продукції…інтенсивне
Збільшенням суспільством… переважно шляхом…екстенсивне
Звільнення викладача – всі відп. Неправел.
Згід. Теор. Коуза. Прав відпов а і б.
Згідно з золотим правелом – нормі амортиз.
Згідно з кейнсіанською теорією -- рівнем розвитку країни.
Згідно з монетариським поглядом – надмірний темп приросту
Згідно з парадоксом заощадливості - перемістити фун-ю заощадж. Донизу
Згідно закону Оукена – 2-2,5%
Згідно закону Сея -- підвищення цін призводить до зростання сукупного пропонування.
Згідно концепц….держ. видатки – змінюють… на ту ж велицину.
Згідно критерію Парето-ефективності в економіці…: -- підвищується добробут…
Здатн.ком.банку створ.гроші – всі відп.прав.
Зі зміною товару Х бюджетна лінія---б)
Зі встановленням акцизного податку – попит на товар менш…
Зі зниженням цін ресурсів…крива його пропонування-зміститься вниз і праворуч
Зі зростанням … ізокванта буде зміщуватись:--праворуч вгору
Зі зростанням доходів споживачів скороч-ніжчі товари
Зі зростанням доходу споживача---а)
Зі зростанням осягу---праворуч вгору
Зміна автономних…до – зміщення кривої сукупн.
Зміна обовязк.резерв.не змін.грош.пропонув. – обсяг надлишк.
Зміна уряд.видатків…до – дискриційної фіскальної
Зміни у потенц.ВВП – змінами технологій
Змінний кап. … представлений – коштами на оплату
Змінний капітал – ….. робочої сили
Зміщення кривої пропонування борошна – надання субсидій
Зміщення кривої пропонування-зниження ціни товару
Зміщення кривої сукупного попиту в моделі „AD-AS” -- одночасно підвищення рівня цін та скорочення реального обсягу ВВП
Зміщення кривої сукупного попиту матиме місце коли -- змінюються очікування споживачів.
Зниж. % ставки зростання обсягу попиту на позичкові кошти
Зниження норми обовязк.резервув. - зб.пропонув…коефіц.депонув.
Зняття готівки з пот.рах. – зб. Грош.масу
Зовнішній ефект. Виробник не відшкодовує
Зовнішньою формою прояву –мінова вартість
Зростання в-ва – концентрацією в-ва
Зростання попиту на товар-товару-доповнювача
Зростання продуктивності – зменшує в-сть 1товару
Зростання сукупного попиту в моделі „AD-AS” призведе до -- підвищення рівня цін на кейнсіанському відрізку кривої AS.
Зростаючий ефект масштабу…-- темп … перевищує …ресурсів;
Зростаючий ефект масштабу---темп зростання обсягів в-ва перевищує
Ізокванта ілюструє:-- всі можливі ….. обсягу продукції;
Ізокванта ілюструє---всі можливі комбінації праці і капіталу, які забезпечують
Інвестиції в людський капітал. Рішення про видатки на освіту
Індекс цін Пааше– дефлятором ВВП
Індуковані інвестиції – це інвестиції, які -- залежать від динаміки національного доходу і є його функцією.
Інновац. Призвели – структурного
Інтенсивний шлях…розширення в-цтва за рах. Підвищення
Інтенсивність праці-характеристика якості
Інф.витрат може бути спричин. Зрост. – цін енергоносіїв
Інф.витрат може виник. – підвищ.ставок ЗП
Інф.витрат обумовл. – зрост.витрат виробн.
Інф.попиту – всі відповіді правильні (?)
Інф.попиту не може бути викл. – зрост.уряд.видатків
Інф.попиту як правило виник. – повної зайнятості
Інфл.витрат в моделі «AD-AS» - вміщ.кривої сукупн.пропонув. праворуч
Інфл.може бути повяз. – зі зрост.або скороч.ВВП
Інфл.попиту в моделі «AD-AS» - вміщ.кривої сукупн.попиту праворуч
Інфл.супроводж. – всі відп.правел.
Кардиналістська модель поведінки---передбачає можливість
Карта байдужості---сукупність кривих однакового рівня корисності
Картель буде діяти успіш. Всі відпов Прав.
Кейнсіанський відрізок кривої сукупного поропонування є -- горизонтальним на рівні потенційного ВВП.
Кількість товарів та послуг…грош.заробіток - реальна з/п
Класична теорія -- всіх перерахованих змінних.
Класичний відрізок кривої сукупного пропонування є -- вертикальне на рівні потенційного ВВП.
Класичний економічний…періодичними
Класичному підходу відповідає положення -- сукупний попит визначається обсягом виробництва.
Кого з цих осіб – вчителя математики
Коли екон сисит виріш частково–змішаною
Коли конкурентна фірма. Макс. Прибуток за мін.витрат
Коли ринкова процент.ставка зрост.,курс облігац. – зниж.
Коли рівень цін в економіці знижується споживачі схильні до -- придбання більшої кількості імпортних і вітчизняних товарів.
Коли ціна нормального боага знижується---в результаті дії і ефекту заміни
Коли ціна товару зростає-…на товари-комплементи зміщується ліворуч
Коливання факт.обсягу ВВП – ВВП – розрив
Комерц.банк може – своїх фактичн.
Комп. «АВС» знизила на 10% олігополія
Компромісний вибір в ЕК-ці є неминучим…а ресурси - рідкісні
Конкретна праця-певний вид праці
Конкретна праця-споживну в-сть товару
Конкур фірма. Гранична доходність праці перевищує ставку з_п
Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості---а) і б)
Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме---ціна=граничним витратам
Конкурентна фірма максимізує прибуток у короткостроковому---ціна перевищє середні змінні витрати
Конкурентна фірма може мінімізувати збитки---а) і в)
Конкурентна фірма, для якої P=min ATC---отримує нормальний прибуток...ATC
Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді---всі відповіді
Концепція «природн.рівня безроб М.Фрідмена» - стагнація (?)
Корисна властивість –споживна вартість
Корисність це---задоволення
Короткостр.крива Філліпса – обернена залежн.між рівнем
Короткострокова крива пропонування …співпадає з кривою – граничних витрат….. змінних витрат
Короткострокова крива пропонування конкурентної фірми---граничних витрат...змінних витрат
Короткострокова крива ринкового пропонування конкурентної галузі: -- всі відповіді правильні.
Короткострокова крива ринкового пропонування … може бути одержана – як горизонтальна сума відрізків…
Короткострокова крива ринкового пропонування---всі відповіді
Короткострокова крива ринкового пропонування---як горизонтальна сума відрізків
Крива «доход-споживання»---б) і в)
Крива виробничих контрактів - будь-якою … можливостей;
Крива індивідуального попиту---всі відповіді
Крива контрактів … скриньці Еджворта: всі відповіді правильні.
Крива Лаффера показує взаємозв’язок між -- податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету.
Крива Лаффера показує, що -- усі відповіді неправильні.
Крива Лоренца за декілька останіх років змістилась від бісектриси донизу . це означає що -- збільшилася диференціація доходів населення.
Крива Лоренця відображає-- фактичний розподіл доходів.
Крива Лоренця матиме вигляд -- вертикалиної прямої на позначці 98 % населення, якщо 2 його % привласнюють весь дохід.
Крива попиту є лінійною. Цінова еластич – буде вищою зі зростанням ціни
Крива попиту зруш ліворуч-знизиться…субституту
Крива попиту на продукцію конкурентної фірми---всі відповіді
Крива попиту на ресурс. Прав відп.а і в
Крива ринк проп. Висх з дод. Нахилом оск. з підв. ставки
Крива сукупного попиту відображає взаємозв’язок між -- рівнем цін і запланованими сукупними видатками усіх економічних суб’єктів.
Крива сукупного попиту може зрушитись праворуч врезультаті -- підвищення рівня цін.
Крива трансформації показує: множину …
Криві байдужості мають---всі відповіді
Криві байдужості це---однакового рівня корисності
Криві Енгеля хар-ть---залежність обсягу споживання товару від доходу споживача
Кривої попиту в мод. Свізі обов. Супр. Розривом кр ивої гран. Виторгу
Кругооборот кап. ,взятий …назив – оборотом кап.
Люди які втратили - невход. До скл.
Макро моделі – встановлюють у спрощ формі
Макроек-ка вивчає - закономір функц. нац. ек-ки
Макроек-ка вивчає–фактичний стан ек-ки
Макроек-ка дослідж екон процеси на рівні - екон системи
Максимал.можливе зб….банківськ.депоз.= - добутку обовязк.
Матеріал.основою(Кондратьєва) – радикальні зміни
Межа можливих корисностей…: -- правильні відповіді а) і б).
Метою споживача є максимізація ---сукупної корисності
Між граничною схильністю до споживання і граничною схильністю до заощадження існує наступний зв’язок -- їх сума =1.
Між кривими сукупної та граничної корисності---всі відповіді
Міжгалузеве об’єднання…концерн
Міжнародні корпорації…транснаціональними
Мікроекономіка – вивчає поведінку споживачів
Мінімальний ефективний розмір підприємства - це:--…. середні витрати;
Міський метрополітен …: природної монополії;
Модель Мандела-Флемінга досліджує – всі відпов.правел.
Модель можливого---всі відповіді
Модель Штакельберга всі відповіді правильні
Монетаристи вважають, - є вертикал.прямою
Моноп. конкурент мах. Приб. Або мін. Збитки гран. Виторг дор. Гран. Витратам.
моноп. конкуренція виникає на ринках товарів правильні відповіді а)іб)
Монополіст ніколи не вироблятиме … Еd < 1…: МС>MR
Монополія призначає ціну: вищу … обернено пропорційну….;
Монопсонія …: на ринку …. і лише один покупець;
Мультиплікатор видатків не -
Мультиплікатор інвестицій - зміни рівноважного…обсягу івнвестицій
Мультиплікатор інвестицій визначається як відношення--зміни рівноважно7го обсягу ВВП до змінип обсягу інвестицій.
На відміну від класичних економістів, Дж. М. Кейнс стверджував, що -- ринковій економіці властива нестабільність.
На відміну від конкурентної фірми, монополіст: може збільшити ….
На відміну від мод дуополії Курно у моделі Бертрана всі відповіді правильні
На відміну від моделі Хікса---б) і в)
На інвестиційний попит не впливає -- рівень багатства.
На конк ринку. Найм менше робітників
На ринкове пропонування без посеред не вплив- доходи споживачів
На ринку монопол. Конкур. Найб. Поширеним способом боротьби нецінова конк.
На ринку певного товару обсяг попиту перевищ- дефіциту
На ринку фін. Капіталу. Грошово кредитні ресурси та цінні папери
На якому ринку ціна…на ринку вільної
На яку величину…витрати в-ва – на величину вартості
Набір товарів та послуг – прожитковий мін.
Навідм.від пол. «Дорогих грошей» - зниж.обл.ставки.
Надання субсидії виробникам – всі відповіді
Надлишк.резерви комерц.банку – різниця між велич.факт.резер.та велич.обовязк.резерв.
Надходження до держ. бюджету…-- попит на товар нееластичний
Назвіть визначальну суперечність сус-ва,яка стимулює розвиток - …між продуктивними силами і виробничими відносинами
Назвіть що не належать ренти 2…рельєф
Найвищі темпи інф. спост. – інф. витрат
Найвищі темпи інфляції-гіпернфляція
Наталі, Ігорю – тільки Петро
Натуральне виробництво – виробництво для задов.влас.потреб
Нахил бюджетної лінії---співвідношеня цін товарів
Націонал.ек. не прямує – зрост.віддачі
НД – сума дох всіх екон аген
НД обч – ЧВП і непрям под на бізнес
Не обхід роб час –відтвор вартість власної роб сили
Негативний вплив монополізації …: всі
Недосконало конкурентними є ринки – правильні А і Б
Недостатн.сукупного попиту – природнього рівня
Необхідною умовою загальної …. економіки досконалої конкуренції є: підтримання …
Неспроможність держ влади. Лобіювання політичних рішень
Нех зов ефект. Міська влада
Неявні витрати це---альтернативна віртість
Нова варт. створю. - уречевленою та живою
Номін ВВП –в поточ цінах
Норма позичкового проценту – відношення суми
Норма прибутку банку…- власного кап. банку
Об’єктом макроек-ки є–екон система
Оберіть ознаки,які стосуються лише ек-х законів – мають об’єктивний
Обсяг в-ва сусп.. благ є оптим. Всі відпов прав
Обсяг інвестиційного попиту визначається -- всі відповіді правильні.
Одна з реал.проблем – частина нац.,
Олігополія-це неон. Число конк. Фірм -виробників однор.
Операц.попит на гроші – змінює пропорц.
Опсіг поп. На ресурс. Всі відп.прав.
Оптимальний розподіл ресурсів між галузями досягається, коли: всі відповіді
Оптимальний розподіл ресурсів у галузі досягається, коли: всі
Оптимальний споживчий вибір---всі відповіді
Оптимальним способом. Сприяння підвищення попиту на працю
Організаційний ринок…фондова
Ординалістський підхід---не вимагає вимірювання
Осн методом макро ан-зу є- моделювання
Основн.причиною…2 ост. Десятиліть – різке зменш….у с/г.
Основна ЕК-на суперечність…зумовлена- безмежність потреб
Основна х-ка моноп. конкуренції фірми випускають диференційовану продукцію
Основними суб’єктами пропонування. Банки
Основні елементи процесу праці – праця, предмети праці, засоби праці
Основною утворення..ренти ІІ – додаткові капітал.
Особливостями господарського…поєднання
П’яте морозиво---дії закону спадної
Парадокс прибутку -- можливість отримати …нових фірм;
Парето-ефективний розподіл. Держава всановлює на продукцію природної мон суспільно оптимальну ціну
Парето-ефективними є розподіли, за яких: всі відповіді правильні
Парето-ефективні результати конкурентного …. ліберального підходу
Парето-оптимальнин розподіл благ:-- є лише економічно ефективним;
Першим крупним суспільним поділом праці - ..скотарства від землеробства
Під час інфл. – номінал.ВВП зрост.швидше ніж реал.
Підвищ.граничн. ставки под. – зрушує криву сукупних видатків і змінює (?)
Підвищ.граничн.ставки – збільшує сукупні видатки і знижує (?)
Підвищ.податків кеніціанск.модел.-вгору на вел. Зб.податків
Підвищ.податків коли – в екон….інфляції
Підвищ.рівня цін що супроводж. – стагфляцією
Підвищення ціни бензину-ліворуч…товарами-доповнювачами
Платоспроможна потреба…попит
Повна зайнятість…умов – відсутн. Циклічного
Податок на додану вартість це приклад -- непрямого податку.
Поєдн.інф.попиту – створ.інф.спіралі
Позика, яка надається – комерційним кредитом
Позитивна макро – перша вивч факт стан ек-ки
Позитивна функція макро – фактичного стану ек-ки
Позитивні зовн. Ефекти призвод. До того. Виробляють товар у надмірній кіл-ті і призначають низькі ціни
Позитивні зовнішні ефекти. Правильні відпов а і б.
Політика надання..політикою
Поняття "інвестиції"– товари тривалого користув
Посилення тенденції до монополізації …: встановлення вищих….
Послідовний рух кап. – кругооборотом капіталу
Постійний кап… представлений – засобами в-ва
Постійний капітал – частина капіталу…засоби виробництва
Постійні витрати фірми це---витрати які мають місце
Потенц.обсяг – впровадж.у виробн.
Правило максимізації корисності---а) і б)
Предметом макроек-ки є–механізм функц екон сист
При обчисл ВВП– пенсію слідчого карного розшуку
Прибуток банку…результат – різниці між активними
Приватні транф платежі– оп-ціїї, не повяз з в-вом ВВП
Прийняття урядом антимоноп. Забезпечення прав основи
Прикладом дискрец.фіскал. –
Прикладом позитивного зовнішнього ефекту. Збільшення врожаю
Прикладом цінової дискримінації третього ступеня є: продаж залізничних квитків…
Принцип раціональності поведінки- кожна людина робить вибір
Припустимо, що під тиском вимог – підвищ рівня цін
Природна монополія відрізняється від простої монополії …: всі Основною метою цінової дискримінації є: захоплення…
Природнє безроб. - З фрикц. Та структурн.
Причина утворення абс. зем. ренти – монополія
Причиною виникнен.та об'єктивною-суспільний поділ
Причиною виникнення товарного- розв.прод.сил
Причиною існування диф. зем. ренти – різна родючість
Проб землі. Абс неел
Проблема доцільності запровадж податку на тютюн – нормативної
Проблему обмеж ресурсів- неможливо вирішити за жодних умов
Продуктивні сили сус-ва – засоби в-ва і робоча сила
Пропон. Праці для фірми. Всі відпов прав.
Простий мультиплікатор – EMBED Equation.3
Профспілка на рин. Прац. Всі відп. Прав.
Процес зростання … продукту назив. – концентрацією кап.
Рахунки до запитання вкл.до грош.агрег. – М1
Раціональність поведінки---споживач прагне максимізувати корисність
Реакцію на зрост. Ризик – всі відп.правел.
Реальна % ставка. Всі відпов. прав.
Реальний ВВп – ВВП скориг з врах інфл або дефл
Реальний ВВП – у сталих, базисних цінах
Рецесійний розрив - …повинні зрости сукупні видатки щоб підвищити рів. ВВП до неінфляційного
Рецесійний розрив виникає – недостатності сукупного
Ринкова влада монополіста буде тим більшою: чим менш ….
Ринкові ціни - встановлюються
Ринок товару знаходиться у стані рівноваги-всі відповіді правильні
Рівень безроб. – безроб./чисел.роб.сили
Рівень інфляції – правильні б і в
Рівень природн. – величини допомоги
Рівень ставки з_п. всі відпов.прав.
Рівновага в моделі міжчасового. Всі відпов. прав
Рівновага в моделі суспільного добробуту … -- всі
Різниця між роздрібною… - торгового прибутку
Робоча сида – здатність людини до праці
Робоча сила скл. – з 2 груп, зайн. І безроб.
Розподіл благ між споживачами М і N є Парето-ефективним, якщо: MRSMXY= MRSNXY на кривій контрактів
Розподіл податкового тягаря – відносної еластичності….
Розподіли благ на межі …:-- допускають …
Рух вздовж кривої – альтернативні витрати виробництва
Середні змінні витрати---граничним витратам виробництва
Середні сукупні витрати матимуть мінімальне---граничні витрати=середнім сукупним витратам
Середній продукт змінного фактора---він =його граничному продукту
Система фінансового…система участі
Скорочення попиту на товар-…доходів споживачів
Спільним для ринків доск. та мополістичної конкуренції є відс. Барєрів для вступу в гал. Нових конк.
Споживач перебуває у стані рівноваги---б) і в)
Споживна вартість товару –сукупність його
Стагфліція це – підвищ.рівня інфл. На фоні.
Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми …-- Р= тіп АС = МС;
Стан рівноваги на конк. ринку з_ п робітників
Стаціонарн.обсяг капіталу… «Золотому – найвищ.рівня спожив.
Стимулюв.монетарн.пол. моделі IS-LM – зниж.ставки проценту
Стимулюв.фіск.пол.-зб. Урядов.
Стимулюв.фіскал.пол. моделі ISLM – зрост.ставки проценту і рівня доходу
Стійкі,сутнісні, постійно повторювані зв’язки – ек-ні закони
Стримувальна монет.пол. «Дорогих грошей» - підвищ.норми
Стримувальна фіскал.-скороч.урядов.видатків
Структура економіки є оптимальною, якщо: всі
Суб’єк зміш ек-ки є–домогосп, фірми, держава, закорд
Суб’єктивний(особистий) фактор в-ва – робоча сила
Сукупна в-сть усіх кінц товарів – ВВП
Сукупна корисність---всі відповіді
Сукупна корисність---загальна сума
Сукупний попит це -- загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни.
Сукупний продукт змінного фактора---граничний продукт змінного фактора =0
Сукупні витрати обчислюються---FC+VC
Сума грошей …роб.сили – номінальна з/п
Сусп. Блага відр. Всі відпов прав
Суспіль велич вартості- величини в-ат праці
Суспільний спосіб в-ва – єдність продуктив сил і виробничих відносин
Сутність проблеми обмеж ресурсів- ресурсів завжди не вистачає
Сучасні економ. – виникає під час рецесії
Твердження «Зниж.рівня інфл.»… - кривої Філліпса
Темп інф. – показує як змін сама інф. за пер.
Теорії раціонал. Очікувань – безроб.і рівень інфл.
Теорія довгих…М.Кондратєва
Термін «економіка»- Ксенофонтом
Термін «політична економія» -Монтескєном
Технологічно ефективним є---максимізує обсяг випуску
Товар вважається нижчим-зменшується зі зростанням доходів
Товар вважається нормальним-…зростання доходів споживачів
Товар Гіффена це---всі відповіді
Товар можна віднести до категорії нижчих – еластичність попиту – 0,5
Товар спож вартість- гроші
Товари Веблена---всі відповіді
Товари-комплементи-…скорочення попиту на ін
Товари-субститути – підвищеня ціни одного викликає зростання попиту на інший
Товарне в-цтво- організація суспільного господ.
Товар-продукт праці
Точки на кривій ринкового попиту показують- обсяг попиту
Точки перетину бюджетної лінії---перебуваючи в цих точках
Традиційн.методами – всі відп.
Транс-в-ти. Додаткові витрати фірм пов.зі встановленням
Трансфертні платежі– випліти, не повяз зі створ ВВП
У 70-80 рр. – поєднан.спаду
У будь-якій конкурентній галузі ціна …-- мінімуму АТС;
У випадку встановлення відсоткового податку – крива пропонування зміститься ліворуч, змістивши
У випадку двосторонньої монополії. Ставці, що менша за рівноважну ставку
У випадку…про - профіцитн.бюджет
У відкритій економіці вел. Мультиплікатора –менша за вел. Мультипл.витралт у закритій ек.
У довгостроковому періоді зі збільшенням:--динаміка
У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі…-- ціна нижча за довгострокові….;
У довгостроковому періоді конкурентна фірма: увійде в галузь…
У довгостроковому періоді нові фірми увійдуть…-- ціна перевищує довгострокові середні…;
У довгостроковому періоді:-- правильні відповіді а) і в).
У довгостроковому періоді---а) і в)
У доярки клави. Всі відпов прав.
У конкурентній ринковій економіці проблеми що, як І для кого виробляти вирішуються: ціновим механізмом;
У коростр. Періоді Моноп. конкурент всі відповіді правильні
У короткостроковому періоді конкурентна фірма---збитки перевищують величину постійних
У короткостроковому періоді---обсяги принаймні
У моделі домін. Фірми домін. Фірма визн. Обс вип.. і ціну за правилом
У моделі лам. Кривої попиту … зниж. Цін.
У моделі Мандела-Флемінга (у кординатах…) – рівень процент.ставки
У період пожвавл. – зрост. Податкових.
У системі національних рахунків не рараховують до інвестицій -- інвестиції у людський капітал.
У стані довгострок. Рівноваги Моноп. конкурент не досягає ні виробничої ефект. Ні ефективності розподілу ресурсів.
У стані загальної рівноваги: всі відповіді правильні.
У т.рівноваги моделі IS-LM – всі відп.правел.
У фазі пожвавлення…зниження
У чому відмінність…оборот.кап. - …..лише предметів праці
У чому полягає сутність методу наукової абстракції – у відмові при вивчені…
Удосконалення технології в-ва- зменшення пропонування
Узагальнена модель споживчого вибору---всі відповіді
Умови досконалої конкуренції не виконуються, якщо: крива попиту…
Умовою забезпечення оптимальної структури економіки є: рівність граничної норми трансформації …
Уряд прагнучи…повинен – зб.держ.видатки та скоротит. Податки
Урядова політика в обл.видатків і оподаткув.- фіскальною політикою.
Учасник картелю може збільшити свій приб. Збільшить обсяг випуску
Фактичний ВВП = потенц. лише– структурн. Та фрикційного
Фірма має взяти кредит на буд-во 15%-17%. Буде буд нове п-во
Фірма максимізує обсяг … точці дотику:-- ізокости та найвищої…
Фірма максимізує обсяг---ізокости та найвищої
Фірма мін.вид. ціни всіх залучених ресурсів однакові.
Фірма мінімізує витрати ….т. дотику:-- ізокванти та найнижчої…
Фірми на ринк. моноп. конкуренції мають обмеж. Контр. Над. Цін. всі відповіді правильні
Фіскал.пол. … недискреційної –
Фіскал.пол….менше фіктивної – зб.чутливість
Фіскальна пол…дискреційної-знизяться ставки
Форма державного…планування
Форма і нахил---від уподобань споживача
Форма орг-ції праці,яка хар-ся відсутністю внутрішвир-чого поділу праці – проста кооперація
Фрикц. Безроб….стадії – піднес..
Фрикц.безроб. – робітників…виробництва
Функція суспільного добробуту:-- всі правильні.
Ф-я реакції у моделі Бертрана визн. Ціну…за кожн. Зад. Рівня ціни
Ф-я реакції у моделі Курно визн обс вип 1 дуопліста за кожного за кожного заданого обсягу в-ва іншого
Централ суб’єктами мікроек-го аналізу- споживач і фірма
Централ.банку складно упов.темпи – центр.банк не може
Ціна в-ва – витрати в-ва
Ціна земельної…середньої
Ціна землі визнач. – R/r*100%
Ціна землі….від величини
Цінова еластичність попиту на товар – залежить від наявності в товарі заміників
Цінова еластичність пропонування залежить – періоду часу
Ціною позичкового капіталу є. процент
Чи можуть люди ств-ти та змін ек-ні закони - ні
Чим вищою є гранична схильність – більшою … мультиплікатора
Чим зумовлена двоїста-двоїстим х-ром
Чимало економ.віддають перевагу – дозвол.викор.монетарну
Чисельне знач. – обсяг товарн.запасів
Чисельне значення…обсяг товару
Чистий екон добробут – всі відпов прав
Чистий економічнийдобробут – це ВВП скоригований з врахуваанням - всі відповіді правильні.
Чому = курс акцій – D/r*100%
Чому = ціна в-ва – C+V+P
Чому роль грошей надовго – відповідали вимогам
Широко диверсифікований…конгломератом
Шляхом збільшення .. створюється – абсолютна
Шляхом скорочення …. створюється – відносна додат. варт
Що дає змогу встановлювати –посередництво грошей
Що є джерелом вартості в с/г – земля
Що є джерелом з/п на п-ві – прибуток
Що є джерелом…компанії – засоби
Що є об’єктом …ринку праці – здатність виконувати
Що є умовою утворення диференційної ренти І –різна
Що з навед. Є – сталевар.
Що з наведеного – гроші виникли стихійно
Що з наведеного відноситься до „ін’єкцій” потоку „доходи - видатки”-- інвестиції.
Що з наведеного не відноситься до „вилучень” з потоку „доходи- видатки”-- інвестиції.
Що з наступн. Не спричин.витрат – монополізація окремих галуз.
Що з наступного- грошов вираз
Що з наступного…піднесення – скороч.обсягів виплат
Що з нище наведеного -…довгостр.сукупн.пропонув.
Що з перерахованого…безпосереднє
Що з перерахованого…при розширеному відтворені частин
Що із перерахованого нижче не входить до поняття «ек-на система» - комплекс ек0х наук
Що не впливає на велич – однорідність праці
Що не є властивим – скороч.інвестицій
Що не є властивим…скорочення
Що не являється…дія закону
Що обумовл існування –тип приват власності
Що робить … капіталом – спосіб використання
Що таке інфляція – це знецін грошей
Як вплине на велич.варт.1 тов. зрос.інтенсив-не зміниться
Як вплине на велич.варт.1 тов. зрос.продукт – в-сть о знизиться
Як змін сукуп виторг продавця за умови зниж ціни - зменшиться
Як співвіднос ВВП– ВВП за доход завжди=ВВП за видат
Яка безпосередня причина… концентрація
Яка з величин не включ– з/п найм робітників
Яка з відповідей … п-ва – це самостійна ініціатива
Яка з властивостей не хар-на для ек-х ресурсів- безмежність
Яка з навед проблем не макроек–визнач оптим обсягу в-ва
Яка з наведен.характер. не відн. До гіперінфл. – фірми посилено вклад.гроші
Яка з наведених- Г=(Ц-К+П-В)/О
Яка з наведених ситуацій. Збільшення споживання
Яка з подій не міст кривої попиту на кольорові олівці-підвищення ціни
Яка з ситуацій на ринку яблучного соку-ціна апельсинового соку знизились
Яка ознака – споживан життєв засобів
Яка суперечність- між приватною та суспільною
Яка угода буде зареєстрована– людина купує держ обліг
Яке визначення найточніше …ринок це певна сукупність
Яке визначення національного…НД-це новостворена
Яке визначення речового фактора в-ва є найбільш – засоби в-ва
Яке визначення сутності…попит це платоспроможна
Яке визначення..криза означає
Яке з визначень найповніше…це досягнення
Яке з визначень розкрив- створен.для продажу
Яке з визначень сутності акцій…- а.– це вид цінного паперу
Яке з визначень…прибутку – прибуток-це реалізована
Яке з наведених нижче значень коефіц еластичності попиту за доходом стос товарів перш необхідності – більше 0,але менше 1
Яке з наведених нижче тверджень….нееластичного за ціною попиту на товар – коефіцієнт цінової еластичності
Яке з наведених пок-ків – ВВП
Яке з наведених співвідношень – осн.кап.<пост.кап.
Яке з наст твердж є нормат – рівень безробіття знизити
Яке з наст твердж щодо мікро не–мікро і макро не можна
Яке з перерахов….ділового циклу – інфляція
Яке з перерахованих…інфляції
Яке з положень відповідає кейнсіанській моделі -- рівень сукупного попиту визначає обсяг виробництва.
Яке з положень найбільш повно розкриває основні ф-ції політ. Екон - …виконує практичну,пізнавальну,методологічну ф-цію
Яке з положень найповніше…національне багатство-це нагромадження
Яке з положень неправильно…пакету акцій – за допомогою
Яке з положень правильно хар-є структуру технологічного способу в-ва – єдність прод-х сил і техніко-ек-х відносин
Яке з положень…економічний цикл-це послідовність
Яке з положень…трудової вартості – з/п-це грошова форма
Яке з тверджень є вірним…попит визначає
Яке твердж….економ.циклу – всі відпов.неправ.
Який з активів населення –запас готівкових грошей
Який з наведених факторів… прибутку – споживна вартість
Який з наст доходів– дивіденди на акції ВАТ "Азот"
Який з перерах видів– покупка нової авторучки
Який з перерах.видів активів- чековий депозит
Який з перерах….проциклічним – обсяг…попиту
Який захід не…рецесійного розриву – підвищ.обмінного курсу.
Який із зазначених чинників…прибутку – прагнення підприємця
Який із назван факторів не зниж- зростан інтенсив праці
Який показник…виробництво
Який тип ринку властивий…всі
Який фактор знижує- зростан продуктив сусел
Який чинник … реальної з/п – зниження цін на товари
Який чинник …у товар – зростання
Який чинник збільшує змінні---підвищення заробітної плати робітників
Які властив – вартість
Які з інструм.монет.пол.викор.ЦБ для регул.грош.пропон. – операції
Які з наведених…фіскал.пол.- операції НБУ
Які з наступн.чинників сприяє інф.попиту – зрост.дифіциту ДБ.
Які з перелічених…машина
Які з перерах.елем.портфелю активів – запас готівкових грошей
Які з ринк струк до реальних-монополістична конкуренція та олігополія
Які з ринк структур..до ідеальних-досконала конкуренція та монополія
Які з цих ситуацій хім. комбінат
Які ознаки не притаманні в-ву – в умовах товарного в-ва
Які основні методи конкурентної…зменшення
Які п-ва є оптимальними… - це такі розміри
Які переваги мають..простими – привілейовані акції
Які риси характерні..п-в – акції цих п-в…у вільний продаж
Які чинники …зростання обсягів
Яку функцію викон гроші при отр стипен – засобу платежу
Яку функцію не можуть викон папір гроші- міри вартості
Яку ф-ю вик гроші при купів –засіб платежу
Якщо "Дженерал Моторз"– ВВП Укр. зрост швидше
Якщо будь-яка к-сть товару може бути продана за тією ж ціною – абсолютно еластичним
Якщо в економіці обміну розподіл благ є Парето-ефективним, то: всі відповіді правильні.
Якщо в ек-цікраїн задіяні всі ресурси- можна…ін товарів
Якщо в насл.стимулюв.фіскал.і стримувал.монетарн.пол.- це ситуац.ліквідної пастки
Якщо в національній економіці обсяг виробнимцтва дорівнює сукупним видаткам, то-- всі відповіді правильні.
Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам, то--правильні ві-ді б і в
Якщо ВНП Укр. перевищ ВВП - укр. фактори в-ва
Якщо граничний виторг монополії дорівнює нулю, то: правильні б) і в).
Якщо граничний виторг типової фірми конкурентної галузі перевищує середні витрати виробництва….-- число … зросте;
Якщо граничний виторг фірми за всіх рівнів---б) і в)
Якщо граничні витрати конкурентної фірми---максимізує економічний прибуток
Якщо два блага є абсолютними дововнювачами----...прямого кута
Якщо два блага є абсолюттними замінниками---а) і в)
Якщо два товари є взаємозаміниками – зростання попиту
Якщо для галузі … має значний відрізок постійної віддачі від масштабу…-- в галузі будуть…
Якщо економіка перебуває у стані рівноваги на класичному відрізку кривої сукупного пропонування то зниження урядом податків -- не вплине ні на рівень цін ні на реальний випуск.
Якщо з НД – особистий дох
Якщо за будь-якого обсягу випуску середній виторг фірми перевищує її граничний виторг, то: правильні… а) і в).
Якщо зі зниж ціни на 2% обсяг попиту – коеф перехресн еластич попиту перевищує 1
Якщо зміна к-сті товару,яку бажають та можуть купити споживачі- у попиті на товар, що зрушить криву попиту
Якщо люди втрачають – цеклічна
Якщо людина хворіє – зайнятих
Якщо людина…за власн.бажанням – фрикційне.
Якщо людина…зменшення попиту – структурна
Якщо людина…спад в екон. – природний.
Якщо людина…то рівень безроб. – зростає.
Якщо монополіст обирає комбінацію обсягу випуску і ціни…монополіст отримує….
Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропонування-рівноваж к-сть збільш-ся
Якщо насел.почне зберігати більше готівк.грошей – всі відп.правел.
Якщо номін. Ставка % складає 20%. 8%
Якщо обсяг національного виробництва перевищує заплановані видатки, то--запаси фірм зростають, а рівень доходу скорочується.
Якщо обсяг номін ВВП – Реальний ВВп не змін
Якщо обсяг фактичн. Рівнов.ВВП – підвищ.рівень цін
Якщо перехресна еластич попиту є відємною,то товари – товари-комплементи
Якщо попит на гроші не чутливий – LM стрімка, зміни у монетарній
Якщо попит на картоплю … тільки на ринок картоплі
Якщо пропонування представлене вертикальною лінією – абсолютно нееластичне
Якщо реальна процентна ставка зростає, то -- крива попиту на інвестиції зміститься вгору.
Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну-виникає дефіцит товару
Якщо рівень інфл.зниж.від 6-4% - номінал.проц.ставка зниз.на 2
Якщо рівень оподаткування в економіці зросте то за інших рівних умов -- скоротяться і сукупне пропонування , і сукупний попит.
Якщо рівень цін зросте – Номін ВВП збільш
Якщо рівень цін зросте – номін ВВП зросте швидше
Якщо середнізмінні витрати фірми є мін---всі відповіді
Якщо споживчі видатки зростають, коли виробництво знаходиться на межі виробничих можливостей… – якої події за винятком -- зниження рівня цін.
Якщо сукуп. Гран гот громадян. Збільшити обсяг в-ва
Якщо сукупн.попит…у стан рецесії, то – фактичний
Якщо сучасне…ринкові регулятори
Якщо у моделі Солоу - менші ніж амортиз.
Якщо уряд має 10 млрд.грн. …зб. – більше як на 10 млрд. грн.(?)
Якщо уряд має…скоротити – податки
Якщо уряд щорічно – ніяк не вплине
Якщо уряд.видатки 20 млн.грн НД – незміниться
Якщо факт рів. ВВП більше потенц. ВВП – існує інфл. Розрив
Якщо факт.ВВП=потенц.ВВП. – всі відпов.
Якщо фірма очік. Що при зниж. Є цін. Лідером на олігополістичному ринку
Якщо ЦБ видає держ.облігац. – до зруш.тільки кривої LM
Якщо ЦБ продає…цінні папери домогосп.і КБ – зменш.сума позик
Якщо ЦБ Укр. Підвищ. Обл.ставку – збільшення
Якщо ціна на конкурентному ринку---продовжувати в-во на рівні, де
Якщо ціна товару зросла на 1%-одиничної еластичності
Якщо ціна товару зростає-обсяг попиту скорочується
Якщо ціни і зарплата фіксовані у короткостроковому періоді, але є гнучкими у довгостроковому -- всі відповіді правильні.
Якщо ціни на імпорт – Дефлятор ВВп зросте,а інд не змін
Якщо ціни на імпорт взут– номін ВВП не змін,а індекс зросте
Якщо цінова еластичність попиту-0,5 – зниження ціни товару