Зміст
Основні положення......................................................................................4
Аналіз системи організації перевезень та управління роботою автотранспортного підприємства........................................................................................10
Висновок.............................................................................................................14
1.Основні положення.
Відкрите акціонерне товариство “Шепетівське АТП – 16807” засновано згідно наказу Представництва Фонду державного майна України по Шепетівському району від 25 березня 1996 року №15 шляхом перетворення державного підприємства Шепетівського АТП – 16807 у ВАТ відповідно до Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26.11.1994 р. № 699/94.
Повна назва Товариства: Відкрите акціонерне товариство “Шепетівське автотранспортне підприємство 16807”.
Місце знаходження Товариства : Україна, 281900, Хмельницька область,
м. Шепетівка, вул.Лермонтова,2.
Метою діяльності Товариства є:
- задоволення соціально-економічних потреб членів товариства на основі ефективного використання майна, виробничо-технічного потенціалу та фінансово-господарської діяльності;
- одержання максимально можливих прибутків.
Предметом діяльності товариства є :
внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, організація та здійснення спеціальних рейсів по перевезенню негабаритних та спеціальних вантажів;
здійснення перевезень згідно контрактів з військовими частинами, утримання спеціальної автотехніки;
міжгосподарські та внутрішньогосподарські перевезення і вивіз сільськогосподарської продукції і господарств на заготівельні пункти і підприємства по їх переробці;
збір та відправлення на відновлення зношених деталей, агрегатів, вузлів автомобілів, сільськогосподарської техніки, тракторів, різних засобів виробництва, пристроїв, систем, товарів народного споживання;
надання платних послуг населенню в тому числі з ремонту вантажного та легкового автотранспорту;
надання посередницьких, маркетингових, лізингових, інформаційних послуг, в тому числі послуг, пов’язаних з сервісним обслуговуваням та ремонтом автомобільної техніки, надання готельних послуг.
проведення технічного контролю автотранспорту, медогляду водіїв та лінійного контролю роботи автотранспорту.
продаж квитків та інших станційних послуг.
торгово-закупівельна та посередницька діяльність, бартерні операції;
гуртова та роздрібна торгівля в тому числі алкогольними напоями та тютюновими виробами, бензином та іншими видами пального;
участь у цільових державних програмах, заходах, акціях;
оптова та роздрібна торгівля, включаючи внутрішню оптову та роздрібну зовнішню торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями;
транспортно-експедиційні послуги на замовлення;
інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.
Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до іншого законодавства України та цього статуту.
Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства.
Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші розрахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті; печатку зі свою назвою.
Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими особами якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Операції продажу, безкоштовної передачі, обміну, передачі в оренду юридичним та фізичним особам засобів виробництва, відчуження іншими способами здійснюється правлінням за погодження з Вищим органом або Спостережною радою акціонерного товариства, відповідно до їх компетенції.
Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати у суді, арбітражному або Третейському суді.
Статутний фонд товариства становить 193030 гривень. Його поділено на 772120 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривнень кожна.
Організаційна структура управління автотранспортним підприємством ВАТ АТП –16807 зображена на рисунку 1.1.
Диспетчерський пункт


Автоколони


Рис. 1.1 Організаційна структура управління товариством
Голова правління зобов’язаний здійснювати свою діяльність з метою виконання основних напрямків економічного і соціального розвитку товариства. Він: планує діяльність роботи товариства; здійснює поточне керівництво діяльністю ВАТ; формує адміністрацію, трудовий колектив; є розпорядником фінансових коштів товариства; здійснює кредитні та інші операції в установах банку; діє від імені товариства; укладає угоди, контракти, договори; здійснює інші юридичні дії; видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства; видає доручення; приймає та звільняє з роботи; накладає стягнення на осіб, які працюють в товаристві. Голова правління може передавати частину своїх прав представникам адміністрації ВАТ. Він несе персональну, в тому числі і матеріальну, за всю діяльність товариства, відповідальність.
Заступник голови правління за дорученням може здійснювати лише ряд певних обов’язків і не може приймати рішення, які суттєво вплинуть на господарську діяльність і фінансовий стан товариства.
Головний механік організовує роботу чергових механіків, які йому підпорядковуються. Перед виїздом транспортного засобу на лінію черговий механік засвідчує своїм підписом технічну справність транспортного засобу, покази спідометра, наявність пального, який дає дозвіл на виїзд.
Начальник ремонтних майстерень забезпечує організацію виконання вчасного ремонту і ТО рухомого складу, який є в наявності на АТП. В його підпорядкуванні знаходиться ремонтний персонал.
Пункт миття. На ньому транспортні засоби очищають від бруду, миють і витирають
Відділ експлуатації займається організацією роботи диспетчерів і водіїв. Диспетчера: складають добовий план перевезень; розподіляють рухомий склад по об’єктах, що обслуговуються, виходячи з кількості справних автотранспортних засобів, які АТП випускає на лінію; складають графік роботи автотранспортних засобів на об’єктах; контролюють за своєчасним виїздом рухомих одиниць з парку; спостерігають за роботою рухомого складу на лінії, встановлюють і усувають причини порушення графіків руху; приймають дорожні листи і товарно-транспортні документи після кожної зміни. Протягом всього часу перебування в наряді водії безпосередньо підлягають диспетчеру, який у разі необхідності направляє рухомий склад з одного об’єкта на інший, змінює маршрути руху, повертає в парк або направляє на об’єкти резервні транспортні засоби. Оперативне керівництво роботою на лінії забезпечує чітке виконання добового плану перевезень. Також до відділу експлуатації відноситься і технічна служба яка надає допомогу несправним автотранспортним засобам, коли водій не в змозі сам усунути несправності.
Головний бухгалтер є заступником голови правління по фінансах. В його обов’язки входять: забезпечення наявності вільних оборотних коштів; складання річної фінансової звітності; знання всіх законів, нормативно-правових актів, що забезпечують правильність розрахунків та складання документів, по яких оцінюється результати діяльності АТП і за якими держава отримує кошти у бюджет.
Бухгалтери займаються документальним спостереженням, відображенням і контролем за господарською і фінансовою діяльністю товариства. Кожен бухгалтер має певні обов’язки, які покладені лише на нього згідно з трудовим договором та інструкцією “Про права і обов’язки” (наприклад, один з бухгалтерів нараховує заробітну плату, а інший - відрахування на соціальні заходи).
Каси, отримавши платіжні доручення і відповідно гроші в банку, видає заробітну плату працівникам АТП. Після повернення з рейсу, водій віддає готівку в касу, яка належним чином обліковується.
Інженер відділу кадрів проводить роботу по забезпеченню товариства кадрами робітників і службовців потрібних спеціальностей і кваліфікації згідно з планом по праці і заробітній праці. Приймає трудящих по питанням найму, звільнення, переведення, правильного використання спеціалістів і таке інше. Вивчає ділові риси спеціалістів АТП з цілю підбору кадрів на заміщення посад, що входять в номенклатуру голови правління товариства, створення резерву на висунення, проводить прийом, розміщення і правильне використання молодих спеціалістів згідно з утриманою спеціальністю.
Відділ безпеки руху і охорони праці опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконалення діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. Проводить оперативно-методичне керівництво роботи з охорони праці. Складає разом з структурними підрозділами комплексні заходи, щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів товариства у розробленні заходів з охорони праці. Контролює дотримання чинного законодавства міжгалузевих, галузевих і інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці. Перед виїздом транспортної одиниці на лінію водії проходять медичне обстеження, яке здійснює інспектор з медичного огляду.
2. Аналіз системи організації перевезень та управління роботою автотранспортного підприємства.
Для планування, обліку і аналізу роботи рухомого складу автомобільного транспорту застосовується система показників, які дозволяють оцінити степінь ефективності використання рухомого складу і результати його роботи.
Показники роботи автотранспортного підприємства поділяються на такі підгрупи: кількісний склад АТП; показники перевезень; використання транспортних засобів в часі; показники технічної експлуатації транспортних засобів; економічні показники.
Провізні можливості парку рухомого складу і ефективність його використання характеризують наступні фактори: кількісний склад парку; використання часу перебування рухомого складу в автотранспортному підприємстві для роботи на лінії; використання пасажиромісткості рухомого складу; використання пробігу рухомого складу; швидкість руху автомобілів.
Списковий склад парку охоплює рухомий склад автотранспортного підприємства, призначений для виконання перевезень по встановленій програмі.
Перерахована підгрупа показників не розраховувалась а була отримана на основі звітності АТП та занесені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Показники, які характеризують кількісний склад АТП
Показники
Роки


2001
2002
2003

Кількість автомобілів всього.
48
47
42

Автомобіле-дні перебування в господарстві.
18658
17823
16313

Автомобіле-години перебування в наряді, тис.
61,6
70,7
79,1

Автомобіле-місце дні перебування в господарстві.
563651
532779
469322


Об’ємними показниками роботи автомобільного транспорту являється виконаний об’єм перевезень в тис.чол. і пасажирообіг в тис.
Обсяги перевезень та пасажирообіг виконані підприємством протягом трьох років наведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Обсяг перевезень та пасажирообіг за 2002 – 2004 роки
Показники
2002р.
2003р.
2004р.

Перевезено пасажирів, тис.чол.
5762,1
6911,2
5987,6

Пасажирообіг, тис.
48436,2
68135,8
75371,9


Як видно з таблиці обсяг перевезень за 2002 рік становив 5762,1 тис. чоловік, а в 2003 році він збільшився і становив 6911,2 тис. чоловік. Порівняно з 2003 роком обсяг перевезень за 2004 рік суттєво змінився і становить 5987,6 тис. чоловік.
Пасажирообіг за 2002 рік становив 48436,2 тис., а в 2003 році він зріс і становив 68135,8 тис. Порівняно з 2003 роком в 2004 році пасажирообіг зріс і становив 75371,9 тис.
Звідси можна зробити такий висновок, що обсяги перевезень пасажирів суттєво знизились, але зріс пасажирообіг, а отже зросла відстань перевезень пасажирів.
Зміну обсягів перевезень показано на рис. 2.1 у вигляді діаграми

Рис. 2.1 Діаграма зміни обсягів перевезень.
Коефіцієнт використання парку показує частку робочого часу парку рухомого складу від всього календарного часу; визначається відношенням сумарного часу знаходження транспортних засобів в роботі до сумарного знаходження їх на балансі транспортного підприємства.
Коефіцієнт технічної готовності парку автобусів показує, яка частина автобусів із їх загальної кількості використовується для роботи на лінії.
Використання рухомого складу характеризується кількістю днів його експлуатації за календарний період і тривалістю роботи автомобілів протягом дня.
Таблиця 2.3
Показники використання транспортних засобів в технічнії експлуатації
Показник
Роки


2002
2003
2004

Коефіцієнт використання пробігу
0,96
0,96
0,95

Коефіцієнт технічної готовності парку
0,75
0,76
0,72


При плануванні і організації перевезень головними задачами являються: підвищення техніко-експлуатаційних показників рухомого складу; зниження собівартості перевезень.
До економічних показників відносяться: доходи, витрати, прибуток. Економічні показники роботи ВАТ “Шепетівське АТП - 16807” зведено в таблицю 2.4.
Таблиця 2.4
Фінансові результати підприємства
Економічні показники,
тис. грн.
Рік


2002
2003
2004

Дохід від реалізації продукції
1328,7
1425,6
1632,9

Податок на додану вартість
139,1
154,8
224,5

Витрати
1482,0
1703,9
1945,7

Прибутки (+), збитки ( - )
-292,4
-433,1
-537,3

Склад витрат

Заробітна плата
265,5
372,1
431,6

В тому числі водіїв
121,4
180,7
214,8

Мастила та інші експлуат. матеріали
623,0
703,3
881,4

Автомобільні шини
43,8
48,6
79,1

Ремонт і техобслугов. автомобілів
98,8
87,9
128,1

Відрахування на соціальні заходи
102,1
139,0
159,2

Амортизація транспорту
97,8
113,1
105,8

Інші витрати
251,0
239,9
160,5Рис.2.2 Доходи та витрати від експлуатації автомобілів
На основі даних таблиці 2.4 можемо зробити висновок, що підприємство протягом трьох років є збитковим. Збиток в цілому по підприємству утворюється в наслідок сплати податків та за рахунок витрат на утримання будівель та споруд, а також за рахунок витрат на мастила та інші експлуатаційні матеріали.
Висновок
Проаналізувавши роботу підприємства можна зробити висновок, що воно працює не на повну потужність. Структура рухомого парку є недосконалою і застарілою.
Пасажирообіг за 2002 рік становив 48436,2 тис., а в 2003 році він зріс і становив 68135,8 тис. Порівняно з 2003 роком в 2004 році пасажирообіг зріс і становив 75371,9 тис., обсяги перевезень пасажирів суттєво знизились, але зріс пасажирообіг, а отже зросла відстань перевезень пасажирів.
Однією з найважливіших задач покращення приміських та міжміських пасажирських перевезень є підвищення якості послуг, що надаються.
Є певні показники якості обслуговування пасажирів, яких необхідно дотримуватися і по можливості покращувати, а саме:
- коефіцієнт використання загальної місткості салонів транспортних одиниць;
- рівень регулярності руху, тобто відсоток виконання заданого розкладу руху.
Вдосконалення показників плану роботи АТП є одним із важливих заходів подальшого підвищення ефективності виробництва.
Основна задача транспорту - забезпечення потреб населення в перевезеннях при систематичному покращенні якості обслуговування пасажирів. Це повинно бути досягнуто шляхом зниження затрат часу на поїздку при створенні максимального комфорту. Це досягається, якщо збільшити кількість транспортних одиниць за рахунок наявності резервних транспортних засобів, якщо по можливості змінити маршрут руху (згідно якості доріг).
Однією з найважливіших пропозицій щодо покращення роботи Відкритого акціонерного товариства “Шепетівське АТП – 16807” є поступова заміна старих автобусів на новіші чи зовсім нові транспортні одиниці. Міцність і довговічність автобусів відомих марок закордонного виробництва є високою, тому кількість ремонтів зменшується, що призводить до зменшення витрат і збільшення прибутків, так як витрати на ремонт входять у валові витрати. При зменшенні витрат можна знизити вартість проїзду і це не вплине на зменшення доходу, так як зменшиться кількість запасних частин, що закуповується. Зниження вартості перевезень сприятиме збільшенню кількості пасажирів.
Всі ці зміни призведуть до підвищення рентабельності і ліквідності АТП, а, отже, фінансовий стан товариства покращиться.