Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства
067-190
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахункової роботи
з навчальної дисципліни «Витрати підприємства»
на тему:
«Зниження витрат виробництва та вплив його
на результати господарської діяльності підприємства»
для студентів спеціальності 06.050.107
«Економіка підприємства»
денної та заочної форми навчання.
Рекомендвано до друку методичною комісією спеціальності економіка підприємчства.
Протокол № від
РІВНЕ –2005
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни « Витрати виробництва» на тему : «Зниження витрат виробництва та вплив його на результати господарської діяльності підприємства « для студентів спеціальності 06.050.107 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання / Стахів О.А., - Рівне, НУВГП, 2005, -20 с.
Упорядник - О.А. Стахів,доцент, к.е.н.
Відповідальний за випуск - Н.Б. Кушнір, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства.
Рецензент Т. В. Кузнецова, к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства.
З М І С Т
Стор.
1. Вимоги до виконання розрахункової роботи…………………………………………….
2. Рекомендована література…………………………………………………………..
Методичні поради щодо виконання розрахункової роботи………………………….
ВСТУП………………………………………………………………………
Розділ 1. Теоретичні основи формування витрат виробництва на підприємстві та їх зниження……………………………………………………………………
Розділ 2. Обгрунтування рівня витрат виробництва і заходів щодо їх зниження..
Розділ 3. Аналіз одержаних результатів і вплив їх на господарську діяльність підприємства………………………………………………………………
Додаток 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На основі вивчення теоретичних основ навчальної дисципліни «Витрати виробництва» студенти за спеціальністю 06.050.107 «Економіка підприємства» повинні показати вміння та практичні навички щодо пошуку та виявлення резервів зниження витрат виробництва та обгрунтування пропозицій щодо їх впровадження у виробництво.
Вирішення вищенаведених завдань здійснюється при виконання розрахункової роботи на тему : «Зниження витрат виробництва і вплив його на господарську діяльність підприємства». Адже, в умовах ринкової економіки підприємство самостійно вирішує питання забезпечення підвищення ефективності виробництва. У вирішенні цього завдання на підприємстві велика роль відводиться проблемі зниження витрат виробництва ( зниження собівартості продукції), оскільки величина собівартості продукції безпосередньо впливає на прибуток підприємства. Тому підприємства безпосередньо зацікавлені у зниженні витрат виробництва , та, відповідно, у збільшенні прибутку.
Для забезпечення підвищення ефективності за рахунок збільшення прибутку, підприємство щорічно визначає рівень витрат та передбачає заходи щодо їх зниження та здійснює обгрунтування запланованих заходів. Всі ці роботи виконує економіст підприємства, що потребує відповідних знань та навиків.
В розрахунковій роботі передбачається здійснення обгрунтування рівня витрат підприємства на поточний рік, виходячи із потреби підприємства у прибутку, та передбачити заходи щодо зниження витрат виробництва (собівартості продукції). Ці заходи повинні забезпечити відповідний рівень витрат підприємства та підвищення ефективності виробництва підприємства.
Виконання розрахункової роботи має свої певні особливості. Вони обумовлені об’єктом досліджень, структурою роботи, наявністю інформації, глибиною знань студентів, навиками та вмінням студентів викладати теоретичні та практичні питання. Разом з тим, кожна курсова робота повинна бути побудована за загальною схемою на основі єдиних методичних вказівок, що відображають сучасний рівень вимог до підготовки економіста підприємства.
Методичні вказівки стосуються лише форми побудови розрахункової роботи, а не її змісту. Розрахункова робота виконується студентом за варіантом, який визначається викладачем кафедри економіки підприємтсва. В процесі виконання розрахункової роботи необхідно надати розгорнуте рішення з поясненням всіх етапів її виконання та короткий аналіз отриманих результатів.

1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАНННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
Розрахункова робота на тему : « Зниження витрат виробництва і вплив його на господарську діяльність підприємства» складається з таких частин:
1. Титульний лист.
2. Завдання на курсову роботу.
3. Вихідні дані для виконанння розрахункової роботи.
Зміст.
Основна частина.
Список використаної літератури.
Основна частина розрахункової складається із вступу, теоретичної та розрахункової частини, висновків.
У вступі до розрахункової роботи висвітлюється актуальність теми, виходячи з вимог ринкової економіки, визначаються цілі та завдання, які будуть вирішуватись студентом в процесі виконання розрахункової роботи, характеризуються вихідні дані, які використовуються, а також показується її практична спрямованість.
В основній частині розрахункової роботи повинен міститися матеріал, який відображає теоретичну сутність, методику та основні результати роботи. У загальному вигляді вона складається з двох частин: теоретичної та розрахункової.
Матеріал слід викладати послідовно, з дотриманням загальноприйнятої термінології без скорочення термінів. Поділ основної частини розрахункової роботи на теоретичну та розрахункову виклячно змістовний, а не структурний. Текст основної частини, за розсудом автора, може поділяться на розділи, підрозділи, пункти, які повинні бути логічно пов»язані між собою , кожному із яких дається номер і коротке найменування, що відображає його зміст.
Розділи повинні мати порядкові номери в межах розрахункової роботи, підрозділи - в межах одного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і підрозділу, розділених крапкою, а пункту - із номерів розділу, підрозділу і пункту, які теж розподіляються крапками. Усі номери позначаються арабськими цифрами із крапкою. Наприклад : 2.; 2.3; 2.3.1. Вступ та висновки не нумеруються.
Текст розрахункової роботи по мірі необхідності ілюструється таблицями, які поміщають безпосередньо після посилання на них у тексті. Таблиці повинні мати номер, найменування та бути зрозумілі без читання тексту роботи. Текст розрахункової роботи може бути виконаний рукописним або машинописним способом (через 1,5 інтервали). При виконанні рукописним способом текст представляється написаним від руки чітким, розбірливим почерком, чорнилами або пастою фіолетового, синього або чорного кольору. Виконання тексту різнокольоровими чорнилами не допукається. Текст пишеться на одній стороні білого паперу формату А-4 (210х297). У випадку необхідності допускається наявність у тексті аркушів більшого формату, які після згинання будуть вкладатися у формат А-4.
По всіх сторонах аркуша залишаються поля. Розмір лівого берега становить не менше 25 мм, правого – 10 мм, нижнього і верхнього – 20 мм. Вирівнювання тексту справа не вимагається. На аркушах, де починаються розділи, зміст, вступ і список літератури розмір верхнього берега слід збільшити до 40 мм. Розмір абзацного інтервалу - 15 мм.
Кожний розділ тексту починається з нового аркушу. Заголовки розділів розміщують симетрично тексту великими літерами. Заголовкии підрозділів і пунктів пишуться малими літерами ( крім першої), відступивши від краю тексту 15…17 мм. Перенос слів у загаловку не допускається. Крапку в заголовках не ставлять. Усі заголовки розміщують на одному аркуші з наступним текстом. Між ними залишається незаповнений рядок. Всі аркуші текстової частини повинні мати суцільну нумерацію, починаючи з титульного аркуша. Номер аркуша пишеться у правому верхньому кутку без крапки в кінці.
Орієнтовний обсяг розрахункової роботи 25 – 30 сторінок рукописного тексту.
2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Горфинкель В.Я., Мамонтов Н.П. Снижение себестоимости продукции. – М.: Знание, 1985. – 64с.
2. Горфинкель В.Я., Куприянова Е.М. Экономика предприятия. – М.: Банки и биржи, 1996.
3. Добрусин А.М. Снижение себестоимости продукции. – М.: Профиздат, 1986. – 120с.
4. Ковязин Ф.Я. Пути снижения себестоимости продукций. – К.: Знание, 1989. – 48с.
5. Немчинский А.Б. Резервы использования основных фондов строительства. – К.: Будівельник, 1980.
6. Огіенко А.Д. Матеріаломісткість виробництва : шляхи зниження. – К., 1990.
Ратников В.И. Стимулирование резервов производства. – Л., 1987.
Синавина В.С. Резервы эффективности управления производством. – М., 1984.
Федорищева А.Н., Алимов В.А. Использование основных фондов в промышленности. – К.: Наукова думка, 1986. – 223с.
Рынок (бизнес, коммерция, экономика) – Толковый словарь – М., 1994.


3. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
Пропонується такий приблизний зміст розрахункової роботи:
Вступ.
1. Теоретичні основи формування витрат виробництва на підприємстві та їх зниження (теоретична частина).
2. Обгрунтування рівня витрат виробництва і заходи щодо їх зниження.
Аналіз одержаних результатів та вплив їх на господарську діяльність підприємства.
Висновки.
Вступ
У вступі головна увага приділяється обгрунтуваннню теми, її актуальності, виходячи з вимог ринкової економіки, визначаються цілі та завдання, які будуть вирішуватись студентом при виконанні розрахункової роботи, та її практичну спрямованість. Обсяг 2-3 стор.
Розділ 1. Теоретичні основи формування витрат виробництва на підприємтві та їх зниження (теоретична частина)
В цьому розділі студетн висвітлює такі питання:
1.1. Витрати виробництва як економічна категорія.
1.2. Склад витрат підприємства за місцем виникнення.
1.3. Зниження витрат виробництва як фактор підвищення ефективності виробництва.
Обсяг 5-8 стор.
Розділ 2. Обгрунтування рівня витрат виробництва і заходів щодо їх зниження
В цьому розділі здійснюються економічні розрахунки щодо визначення рівня витрат виробництва та обгрунтовуються заходи щодо забезпечення відповідного рівня витрат виробництва ( зниження собівартості продукції).
Обсяг 12-15 стор.
2.1. Визначення рівня витрат (собівартості продукції) підприємства на плановий рік.
Задоволення потреб підприємства щодо розвитку його матеріально – технічної бази, соціальнної сфери та матеріального заохочення його працівників залежить від величини прибутку, який отримує підприємство в резуьтаті його господарської діяльності. Значну долю річного прибутку підприємство отримує за рахунок зниження витрат виробництва ( зниження собівартості продукції). Виходічи з цього, підприємствоо щорічно визначає загальну величину прибутку, який буде одержано за рахунок зниження витрат підприємства. Це вимагає здійснення обгрунтування рівня витрат виробництва щоб забезпечити одержання планового розміру прибутку за рахунок зниження витрат виробництва. Таке обгрунтування щорічно здійснюють економісти підприємтсв.
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Розрахунки щодо обгрунтування рівня витрат підприємства в розрахунковій роботі здійснюються на основі вихідних даних ( Додаток 1 ) та варіанту, який видається студенту викладачем кафедри економіки підприємства.
2.1.1. Визначається величина прибутку підприємтсва у базовому році:
Пб = Об - Сб,
де Пб - прибуток підприємства у базовому році,
Об - обсяг реалізації продукціїї у базовому році,
Сб - собівартість реалізованої продукції у базовому році.
Сб = Об * Са грнб,
де Са – витрати виробництва у базовому році на 1 грн. реалізованої продукції.
Пб = 9 100 - 9 100 * 0,81 = 1 729,0 тис.грн.
2.1.2. Визначається приріст прибутку підприємства у плановому році

Ппл = Пб + П ,
Де: Ппл - приріст прибутку підприємства у плановому році, грн.
П - приріст прибутку у плановому році, відсотків
Ппл = 1729,0 * 0,34 = 587,86 тис.грн.
В тому числі:
а) за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції:
Ппл о = Ппл * По,
де : Ппл о - приріст прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції, тис.грн.
По - приріст прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році, відсотків.
Ппл о = 587,86 * 0,48 = 282,17 тис.грн.
б) за рахунок зниження витрат (собівартості продукції) виробництва:
Ппл с = Ппл - Ппл о,
де: Ппл с - величина прибутку у плановому році, яку буде отримано за рахунок зниження витрат виробництва, тис.грн.
Ппл с = 587,86 – 282,17 = 305,69 тис.грн.
2.1.3. Визначається величина прибутку підприємства у плановому році:
П пл = Пб + Ппл ,
де: П пл – величина прибутку підприємства у плановому році.
П пл = 1729,0 + 587,86 = 2316,86 тис.грн.
2.1.4. Визначається збільшення обсягу реалізації продукції для одержання запланованого приросту прибутку підприємства:
Ппл о
О пл = ----------------- ,
1 – С 1грн б
де: Опл - приріст обсягу реалізації продукції у плановому році
282,17
Опл = --------------- = 1 485,11 тис.грн.
1 – 0,81
2.1.5.Визначаємо обсяг реалізації продукції у плановому році:
О пл = Об + Опл ,
де: О пл – обсяг реалізації продукції у плановому році.
О пл = 9 100,0 + 1 485,11 = 10 585,11 тис.грн.
2.1.6. Визначаємо рівень витрат виробництва у плановому році:
а) загальні витрати підприємтсва:
С пл = О пл – П пл,
де: С пл - загальні витрати підприємства у плановому році
С пл = 10 585,11 – 2 316,86 = 8 268,25 тис.грн.
б) на 1 гривню реалізованої продукції:
С пл
С грн пл = ---------------- ,
О пл
8 268,25
С грн пл = ---------------- = 0,78 грн.
10 585,11
2.2. Економічне обгрунтування заходів щодо збільшення
обсягу реалізації продукції
Збільшення обсягів виробництва продукції на підприємстві передбачається досягти за рахунок:
а) покращення використання основних виробничих фондів в часі ( збільшення коефіцієнту використання календарного часу та змінності використання основних виробничих фондів;
б) підвищення рівня продуктивності праці.
2.2.1. Обгрунтування збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок покращення використання основних виробничих фондів.
2.2.1.1. Збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок підвищення коефіцієнтів використання календарного часу основних виробничих фондів підприємства.
На основі аналізу використання основних виробничих фондів в часі визначаються можливості підвищення коефіцієнту використання календарного часу. Наприклад, у плановому році він зросте на 4 відсотки.
Визначається приріст робочого часу використання основних виробничих фондів в зв»язку з підвищенням коефіцієнта використання календарного часу :
Рч пл = Р ч * Ккч б * К кч пл ,
де: Рч пл - приріст робочого часу використання основних виробничих фондів в плановому році, днів,
Р ч - календарний час, днів,
Ккч б - коефіцієнт використання календарного часу в базовому році,
Ккч пл - збільшення коефіцієнту використання календарного часу в плановому році, відсотків.
Рч пл = 365 * 0,53 * 0,04 = 8 днів
Визначається збільшення обсягів виробництва продукції в плановому році в зв»язку із збільшенням робочого часу використання основних виробничих фондів:
Об
О пл кч = ------------ * Рч пл ,
Рч б
де: Опл кч - приріст виробництва продукції у плановому році за рахунок підвищення коефіцієнта використання календарного часу,
Рч б - робочий час використання основних виробничих фондів у базовому році ( Рч б = Рч * Ккч б);
9 100
Опл кч = --------------- * 8 = 377,20 тис.грн.
193
2.2.1.2. Збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок підвищення змінності використання основних виробничих фондів підприємства.
На основі аналізу змінності використання основних виробничих фондів підприємства визначається можливість збільшення змінності їх використання. Наприклад, у плановому році змінність використання фондів зросте на 0,10.
Визначається збільшення величини змін використання основних виробничих фондів у плановому році:
Зм пл = Рч пл * Кзм б * Кзм пл ,
де: Зм пл - збільшення числа змін використання основних виробничих фондів у плановому році,
Рч пл - робочий фонд використання основних виробничих фондів у плановому році ( Рч пл = Рч б + Рч пл = 193 + 8 = 201 день),
Кзм пл - збільшення коефіцієнта змінності використання основних виробничих фондів підприємства,
Кзм б - крефіцієнт змінності роботи в базовому році.
Зм пл = 201 * 0,1 = 20 змін
Визначається збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок збільшення змінності використання основних виробничих фондів :
Об
Опл зм = ------------- * Зм пл ,
Зм б
де: О пл зм – приріст обсягів виробництва продукції за рахунок збільшення змінності використання основних виробничих фондів,
Зм б - число змін роботи основних виробничих фондів у базовому році ( Зм б = Рч б * Кзм б, де: Кзм б - коефіцієнт змінності у базовому році).
9 100
Опл зм = ------------- * 20 = 628,67 тис.грн.
193 * 1,5
Визначаємо збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок покращення використання основних виробничих фондів підприємтсва:
Опл оф = Опл кч + Опл зм,
Опл оф = 628,67 + 377,2 = 1 005,87 тис.грн.
Визначаємо збільшення робочих місць в зв’язку із збільшенням змінності використання основних виробничих фондів підприємства:
Чп зм = Чп б * Кзм пл ,
Чп зм = 414 * 0,1 = 41 чол.
2.2.2. Обгрунтування збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок росту продуктивності праці
Підвищення рівня продуктивності праці насамперед спрямоване на збільшення обсягу виробництва продукції на підприємстві.
Визначається обсяг приросту виробництва продукції за рахунок росту продуктивності праці:
Опл в = О пл - Опл оф,
де: О пл в - приріст обсягу виробництва продукції за рахунок росту продуктивності праці.
О пл в = 1 485,11 - 1 005,87 = 479,24 тис.грн.
Визначається рівень продуктивності праці, який необхідно досягти, щоб забезпечити приріст обсягу виробництва продукції за рахунок росту продуктивності праці:
О пл в = ( В пл - В б) * Чп пл або
В б * Ч п пл + О пл в
В пл = ------------------------------------- ,
Ч п пл
де: В пл - виробіток (продуктивність праці ) в плановому році, грн.
В б - виробіток в базовому році, грн.
Ч п пл - чисельність працівників в плановому році, чол.
О пл в - збільшення обсягу виробництва продукції в плановому році за рахунок росту продуктивності праці, грн.
21, 98 * 452 + 479,24
В пл = -------------------------------------- = 23,04 тис.грн.
452
Визначається ріст продуктивності праці у плановому році в порівнянні з базовим роком:
В пл - В б
В пл = -------------------- * 100
В б
23,04 - 21,98
В пл = --------------------- * 100 = 4,82 %
21,98
2. 3 . Обгрунтування зниження собівартості продукції ( витрат виробництва)
Зниження собівартості продукції на підприємстві досягається за рахунок комплексу заходів, спрямованих на :
а) економію умовно - постійних витрат виробництва;
б) економію витрат щодо використання основних виробничих фондів;
в) економію матеріальних витрат;
г) підвищення продуктивності праці ( економію трудових витрат);
д) на іншу економію ресурсів.
Обгрунтування зниження собівартості продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва продукуції
Зниження собівартості продукції при збільшенні обсягів її виробництва досягається за рахунок зменшення долі умовно - постійних витрат в одиниці продукції:
а) визначається величина умовно-остійних витрат у собівартості продукції базового року:
С упв = С б * Д упв,
де: С упв - величина умовно-постійних витрат у собівартості продукції базового року;
Д упв - доля умовно-постійних витрат у собівартості продукції базового року.
С упв = 7 371 * 0,14 = 1 031,94 тис.грн.
б) визначається величина умовно-постійних витрат у собівартості продукції планового року:
С упв 1 031,94
С 1 упв пл = --------------------- = --------------------- = 0,12 тис.грн.
С пл 8 268,25
в) визначається величина зниження собівартості продукції за рахунок зменшення умовно-постійних витрат у собівартості продукції:
С упв = ( С 1 упв - С 1 упв пл) * С пл,
С упв = ( 0,14 - 0,12) * 8 268,25 = 165,37 тис.грн.
Обгрунтування зниження собівартості продукції за рахунок покращення використання основних виробничих фондів
Покращення використання основних виробничих фондів на підприємстві забезпечує не тільки збільшення обсягів виробництва продукції на підприємстві , але й зниженню собівартості продукції за рахунок зниження долі амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції:
а) визначається величина річних амортизаційних відрахувань у собівартості продукції

Б вб * а
- базового року А/вб = ------------------,
Сб
де: Б вб - балансова вартість основних виробничих фондів у базовому році,
а - норма річних мортизаційних відрахувань, відсотків.
4 333,33 * 0,089
А/вб = ---------------------- = 0,0523 грн/грн
7 371
Б впл * а
- планового року А/впл = ------------------,
С пл
де: Б впл - балансова вартість основних виробничих фондів у плановому році,
а - норма річних мортизаційних відрахувань, відсотків.

4 333,33 * 0,089
А/вб = ---------------------- = 0,0466 грн/грн
8 268,25
б) визначається зниження амортизаційних відрахувань у собівартості продукції планового року:
А/в пл = ( А/в б - А/ в пл) * С пл,
А/в пл = ( 0,0523 - 0,0466) * 8 268,25 = 47,13 тис. грн.
в) визначаються додаткові витрати, пов’язані з покращенням використання основних виробничих фондів :
С зм = Зм пл * с зм,
де: С зм - додаткові витрати, пов’язані із збільшенням змінності використання основних виробничих фондів,
Зм пл - збільшення кількості змін у плановому році ( за рахунок збільшення змінності та підвищення коефіцієнта використання календарного часу),
с зм - додаткові витрати виробництва в зв’язку із збільшенням змін використання основних виробничих фондів ( с зм = 800 грн/в рік).
С зм = ( 13+ 20 ) * 800 = 26,40 тис.грн.
г) визначається зниження собівартості продукції за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції ( поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства:
С оф = А /в пл - С зм,
С оф = 47,13 - 26,40 = 20,73 тис.грн.
Обгрунтування зниження собівартості продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат виробництва
Зменшення матеріальних витрат у собівартості продукції є важливим фактором зниження собівартості продукції. Це може здійснюватись як за рахунок зменшення витрат матеріалів, сировини, енергії тощо на виготовлення продукції, так і за рахунок зниження їх.
а) Визначається зниження собівартості продукції за рахунок економії матеріалів, сировини:
Смв = М грн * М * О пл,
де: Смв - зниження собівартості продукції за рахунок економії матеріалів,
М грн - матеріальні витрати на 1 грн. реалізованої продукції,
О пл - обсяг реалізації продукції в плановому році,
М - економія матеріалів, відсотки.
С мв = 10 585,11 * 0,54 * 0,005 = 28,58 тис. грн.
б) Визначається зменшення собівартості продукції за рахунок економії транспортних витрат:
С т = О пл * В т - В т,
де: Ст - зниження собівартості продукції за рахунок зменшення транспортних витрат,
В т - транспортні витрати на 1 грн. реалізованої продукції,
В т - зниження транспортних витрат , відсотків.
С т = 10 585,11 * 0,09 * 0,005 = 4,76 тис. грн.
в) Визначається зниження собівартості продукції за рахунок використання дешевих матеріалів та сировини:
С мс = О пл * С м * Ц м,
де: С м с - зниження собівартості продукції за рахунок здешевлення матеріалів ( сировини ), грн.;
С м - витрати матеріалів на 1 грн. реалізованої продукції;
Ц м - зниження ціни ( вартості) матеріалів ( сировини), відсотків.
С мс = 10 585,11 * 0,54 * 0,0052 = 29,72 тис.грн.
г) Визначається загальна величина зниження собівартості продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат:
С м в = С м + С т + С мс,
С м в = 28,58 + 4,76+ 29,72 = 63,06 тис.грн.
2.3.4. Обгрунтування зниження собівартості продукції за рахунок росту продуктивності праці
Підвищення продуктивності праці на підприємстві забезпечує зниження собівартості продукції за умови, коли ріст продуктивності праці випереджує ріст середньої заробітної плати. Зниження собівартості продукції відбувається за рахунок зменшення витрат праці на одиницю продукції.
В результаті випереджуваних темпів росту продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої заробітної плати відбувається за рахунок економії:
а) основної заробітної плати,
б) додаткової заробітної плати,
в) відрахувань на соціальні заходи.
Визначається економія основної заробітної плати :
100 + ЗП
С озл = 1 - --------------------- * Д озп,
100 + В
де: С озп - економія основної заробітної плати, відсотків;
ЗП - рост середньої заробітної плати , відсотків;
В - рост продуктивності праці, відсотків;
Д озп - питома вага основної заробітної плати у собівартості продукції планового року, відсотків.
100 + 2,9
С озл = 1 - ---------------- * 22 = 0,4 відсотки
100 + 4,82
В абсолютних величинах ця економія складатиме:
Созп = С пл * С озп = 8 268,25 * 0,004 = 33,07 тис.грн.
Визначається економія додаткової заробітної плати, величина якої залежить від економії основної заробітної плати:
С дзп = С озп * Д дзп,
де: С дзп - економія додаткової заробітної плати;
Д дзп - величина додаткової заробітної плати, відсотків від основної заробітної плати ( 10%)
С дзп = 33,07 * 0,1 = 3,31 тис.грн.
Визначається загальна економія заробітної плати за рахунок підвищення продуктивності праці:
С зп = С озп + С дзп,
С зп = 33,07 + 3,31 = 36,38 тис.грн.
Визначається економія відрахувань на соціальні заходи:
С сз = С зп * С з,
де: С сз - зменшення відрахувань на соціальні заходи;
С з - відрахування на соціальні заходи, відсотків ( 37,5).
С сз = 36,38* 0,375 = 13,64 тис.грн.
Визначається загальна величина зниження собівартості продукції за рахунок випереджаючого росту продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої заробітної плати:
С п = С ЗП + Ссз,
де: С п - зниження собівартості продукції за рахунок росту продуктивності праці.
С п = 36,38 + 13,64 = 50,02 тис.грн.
Аналіз одержаних результатів і вплив їх на господарську діяльність підприємства
Одержані результати економічного обгрунтування заходів щодо витрат виробництва ( собівартості продукції) зводяться в таблицю 1 на основі якої робляться короткі висновки.
Зниження витрат виробництва ( собівартості продукції) впливає на результат господарської діяльності підприємства, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності виробництва на підприємстві. Вплив зниження витрат виробництва на господарську діяльність підприємства наводиться в таблиці 2.
На основі даних таблиці 2 робляться висновки щодо ефективності запланованих заходів щодо зниження витрат виробництва (зниження собівартості продукції).

Таблиця 1.
Зниження витрат виробництва за рахунок запроектованих заходів

Заходи
Одиниці
виміру
Величина
Ріст
Додаткові витрати
РезультатБазовий рік
Плановий рік


Збільшення обсягу продукції, тис.грн
Зниження собівартості продукції,
тис. грн.

1.Збільшення обсягу виробництва продукції (зменшення умовно-постійних витрат)


165,37

2.Покращення використання основних виробничих фондів
2.1.Підвищення коефіцієнта використання календарного часу

0,53
0,55
0,01

377,20


2.2.Збільшення змінності роботи

1,5
1,6
0,1

628,67


Разом по 2:
26,40
1005,87
20,73

3.Підвищення продуктивності праці
Тис.грн/ %
479,24
50,02

4.Зниження матеріальних витрат
4.1.Економія матеріалів
%

0,005
0,005


28,58

4.2.Зниження транспортних витрат
%

0,005
0,05


4,76

4.3.Здешевлення матеріалів, сировини
%

0,0052
0,0052


29,72

Разом по 4:


-
-
-
-
63,06

Всього:


-
-
26,40
1485,11
299,18

За планом:

1485,11
305,69


Примітка: заплановані заходи повинні забезпечувати зниження собівартості продукції в межах 97-102 відсотків запланованого зниження.

Таблиця 2.
Вплив зниження витрат виробництва на результат господарської діяльності підприємства

Показники
Одиниці виміру
Базовий рік
Приріст
Плановий рік
Абсолютний
Відносний


Обсяг реалізації продукції
тис.грн.

Фондовіддача
грн./грн.

Чисельність працівників
чол.

Продуктивність
праці
тис.грн./чол

Середня заробітна плата
грн.

Собівартість продукції
тис. грн.

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції
грн./грн.

Прибуток : всього
тис.грн.

в т.ч. від заходів щодо зниження собівартості


Рентабельність
%


ДОДАТОК 1
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
№п/п
ПОКАЗНИКИ
Од.
виміру
В А Р І А Н Т И


1
2
3
4
5
6
7

1
Обсяг реаілізації продукції базового періоду
млн.грн
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0

2
Фондовіддача
грн./грн
2,0
2,1
2,3
2,2
2,3
2,4
2,5

3
Продуктивність праці
тис.грн./прац.
20,0
20,0
20,0
21,0
21,0
21,0
22,0

4
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції
Грн.
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,79
0,79

4.1
В т.ч. матеріальні витрати
грн.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,5
0,5

4.2
Із них – транспортні витрати
грн.
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06

5
Коефіцієнт використання календарного часу

0,5
0,5
0,52
0,52
0,53
0,53
0,53

6
Коефіцієнт змінності роботи ОВФ

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,75
0,75

7
Збільшення прибутку, всього
%
20
22
24
25
26
27
28

7.1
В т.ч. за рахунок заходів по зниженню собівартості
%
52
50
54
55
56
50
52

8
Доля умовно-постійних витрат в собівартості

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13

9
Питома вага ОЗП в собівартості продукції
%
18
18
18
18
19
19
19

10
Річний знос ОВФ
%
8,8
8,8
8,8
8,9
8,9
8,9
9,0

11
Ріст продукт. праці
%
4
4
4
3
3
3
3

12
Ріст середньої ЗП

3,2
3,2
3,2
2
2
2
2


Продовження додатку 1

п/п
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
13,5
14,0
14,0
13,5
13,0
10,1
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6

2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3

3
22,0
22,0
22,0
21,5
21,5
20,0
20,0
20,0
20,5
20,5
20,5
20,5

4
0,79
0,79
0,79
0,80
0,80
0,77
0,77
0,78
0,78
0,79
0,79
0,80

4.1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,51
0,52
0,53
0,54
0,53
0,54

4.2
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07

5
0,53
0,52
0,53
0,52
0,55
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,48
0,5

6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

7
29
30
29
28
27
20
18
19
20
21
23
21

7.1
54
55
56
52
52
28
52
39
52
63
65
55

8
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,12
0,12
0,13
0,13
0,14
0,14
0,15

9
19
20
20
20
20
18
18
18
19
19,5
19,5
20,0

10
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
7,9
8,0
8,1
8,2
8,4
8,6
8,5

11
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,1
4,3
2,6
2,8
3,1
3,2
3,3

12
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,3
3,5
1,9
2,0
2,9
2,4
2,5


Продовження додатку 1
№п/п
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11.4
11.5
11.6
11.7

2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2.6
2,7
2,7
2,7
2,8

3
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,5
21.5
21,5
21,5
21,6
21,6

4
0,80
0,81
0,81
0,82
0,83
0,83
0,84
0,84
0,85
0,85
0,84

4.1
0,55
0,50
0,51
0,52
0,53
0,53
0,51
0,51
0,51
0,51
0,52

4.2
0,07
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,06
0,05

5
0,5
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,54
0,51
0,52
0,52
0,53

6
1,75
1,73
1,72
1,70
1,65
1,66
1,65
1,7
1,55
1,53
1,52

7
25
26
28
30
31
32
33
30
32
31
30

7.1
50
45
45
48
32
45
47
45
40
42
43

8
0,14
0,14
0,13
0,13
0,14
0,14
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14

9
20,1
20,5
21,0
20,0
20,0
21,5
19,5
19,3
19,8
20,1
21,0

10
8,3
8,4
8,5
8,7
8,9
9,0
9,2
9,4
9,3
9,5
9,6

11
3,4
3,5
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,1
3,2

12
2,6
2,7
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,0
2,1