ГРАФІКА
Графіка Web-сторінок може містити як прості зображення, так і складні. Важливим у використанні графіки є не міра її складності, а ефективність у питаннях передавання тієї інформації, яку необхідно надати користувачам.
Горизонтальні лінії
Горизонтальні лінії є простим способом поділу великих текстів або виділення частини документа.
Для розміщення горизонтальної лінії використовується тег <HR> (Horizontal Rule). Internet Explorer підтримує різні атрибути тега <HR>, які дозволяють управляти розміром, товщиною, вирівнюванням, кольором і виглядом тіні від лінії.
Атрибути тега <HR>
WIDTH =pixels|persent Дозволяє змінити розмір лінійки,
задавши його в пікселях або в процентах від ширини екрана.
ALIGH=LEFT|RIGHT|CENTER Задає вирівнювання частини
лінійки (за замовчуванням 1).
SIZE=n Задає товщину лінії (за замовчу-
ванням 1).
COLOR=RGB (або назва кольору) Задає колір,'
яким відображається лінія.
ПРИКЛАД
Файл у форматі HTML:
<HTML>
<HEAD>
<ТІТLЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка</ТІТLЕ>
</HEAD>
<BODY>
<Н2 ALIGN= CENTER>yKPAlHCbKA МИНУВЩИНА </Н2>
<HR SIZE=8 WIDTH=40% COLOR=RED>
</H2><BR>
<P ALIGN= CENTER>Етнографічний довідник</Р>
</BODY>
</HTML>
Відображення файла програмою-броузером:

Графічні зображення
Графічні зображення, які демонструються на Web-сторінках, зберігаються в окремих файлах. Для вміщення зображення на сторінку використовують тег <IMG SRC="URL">, де URL - адреса файла, який містить графічні дані.
Розташування тексту, який слідує за зображенням, і те, як зображення розташоване на сторінці, контролює атрибут ALIGN. За замовчуванням текст з'являється внизу зображення.
Internet Explorer дозволяє використовувати властивості тега IMG, які надають можливість задавати значення висоти і ширини зображення за допомогою атрибутів HIGHT і WIDTH. Висота і ширина вимірюються в пікселях.
ALIGN=TOP|MIDDLE
ВОТТОМІ LEFT|RIGHT Контролює розташування тексту.
Значення атрибуту ALIGN:
TOP MIDDLE
BOTTOM LEFT
Вирівнює текст по верху зображення. Вирівнює базову лінію тексту по центру зображення.
RIGHT
Вирівнює базову лінію по низу зображення. Розташовує зображення ліворуч, дозволяючи тексту "обтікати" зображення праворуч Розташовує зображення праворуч, дозволяючи тексту "обтікати" зображення ліворуч.
Ефективним для розміщення зображень є застосування атрибутів тега <BR>. Використання тега <BR> в його основному варіанті у тексті, який обтікає зображення, просто розбиває рядок без переривання ефекту обтікання. Щоб перервати рядок і очистити поле праворуч або ліворуч від зображення, застосовують атрибут CLEAR.
Атрибут CLEAR тега <BR> використовується для того, щоб зупинити у зазначеній точці обтікання текстом об'єкта, а потім продовжити текст у порожній зоні за об'єктом. Текст, який продовжується за об'єктом, вирівнюється у відповідності із значеннями LEFT, RIGHT або ALL атрибуту CLEAR:
<BR CLEAR=LEFT> - перериває рядок і очищає ліве поле (текст буде продовжений, починаючи з найближчого порожнього лівого поля);
<BR CLEAR=RIGHT> - перериває рядок і очищає праве поле {текст буде продовжений, починаючи з найближчого порожнього правого поля);
<BR CLEAR=ALL> перериває рядок і очищає обидва поля (текст буде продовжений, як тільки ліве і праве поля виявляться порожніми).
Наприклад, якщо зображення вирівняне ліворуч, а текст обтікає його праворуч, тоді необхідно очистити ліве поле, щоб якийсь інший елемент, який слідує за текстом, не виявився розміщеним праворуч від зображення.
ПРИКЛАД (текст буде розташований поряд з малюнком; після <BR CLEAR=LEFT> буде очищене ліве поле, і наступний текст буде розташований, починаючи з найближчого порожнього лівого поля):
<IMG SRC="iM'я файла" ALIGN=LEFT>
На цьому малюнку зображено....
<BR CLEAR=LEFT>
Атрибут ALT тега IMG визначає текст, який відображається бро-узером на місці зображення, якщо броузер не може знайти файл із зображенням або включений у текстовий режим. Текст, записаний у атрибут ALT, відображається біля курсору мишки при наведенні її вказівника на малюнок. У атрибуті, як правило, вказується текст з описом зображення.
ПРИКЛАД
Файл у форматі HTML:
<HTML> <HEAD>
<ТІТЕЕ>Моя перша HTML-CTopiHKa</TITLE> </HEAD> <BODY>
<H2><P ALIGN=CENTER>yKPAiHCbKA МИНУВШИНА </Р> <HR SIZE=8 WIDTH=40% COLOR=RED> </H2> <IMG SRC="MAMAI5JPG" WIDTH=200 HIGHT=200 ALIGN=LEFT ALT ="Козак Мамай>"
<P ALIGN= СЕЇЛ^>Етнографічний довідник </Р>
</BODY>
</HTML>
Відображення файла програмою-броузером:

Створення маркірованого списку із графічними маркерами
При необхідності для створення маркірованого списку можна створити свої власні графічні зображення для використання їх як маркерів.
ПРИКЛАД
Файл у форматі HTML:
<HTML>
<HEAD>
<ТІТLЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка</ТІТLЕ>
< IIEAD>
<B()[)Y>
<112><P ALIGN= CENTER>ПOCEЛEHHЯ) ЖИТЛО, ЗАБУДОВА </Р>
<HR SIZE=8 WIDTH=40% COLOR=RED></H2> ;
<IMG SRC="BUT1_UP.GIF" WIDTH=60 ALT = " ' \>
<AHREF= "l.HTM">
<FONT SIZE=5><B>TnnH пoceлeнь</B></FONT></A><BR>
Поселення землеробської людності України, які складалися з будівель, пристосованих для життя, різноманітних підсобних занять, утримання свійських тварин та зберігання продуктів, сягають глибини BHdB.<BR>
<IMG SRC="BUT1_UP.GIF" WIDTH=60 ALT = " ">
<A HREF="2.HTM">
<FONT SIZE=5><B> Типи народного житла</В></РОШ> </A><BR>
В основі типології традиційного сільського житлового комплексу також лежить поділ території України на зони, проте він більш розгалужений і детальніший.
</BODY>
</HTML>
Відображення файла програмою-броузером:

При використанні графічних маркерів слід звернути увагу на такі особливості:
текст елементу списку знаходиться ближче до графічного зображення, ніж у звичайному невпорядкованому списку;
центр графічного зображення не вирівнюється по центру текстового рядка;
якщо текстовий елемент списку перевищує у довжину один рядок, він не вирівнюється так, щоб другий рядок починався точно під першим - другий і всі наступні рядки починаються під графічним зображенням.
Графічне зображення може бути використане як гіперпосилання: <А HREF= "http://www.nbuv.gov.ua"> <IMG SRC="адpeca графічного файла" ></А>