Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства і природокористування
Кафедра фінансів та економіки природокористуванняРеферат
з дисципліни “Фінанси”
на тему:
“ Структуктура податкової служби і її функції”


Виконав :
Студент факультету
Економіки підприємства
Спец.ЕП-23
Фейцер М.В.
Перевірив :
Подлевський А.А


Рівне 2007

Зміст
Вступ.
1. Сутність та функції податків……………………………………………………....4
а- Економічна сутність податків……………………………………………………….7
б- Елементи податку, їх характеристика……………………………………………..8
в- Класифікація податків та їх види………………………………………………….9
г- Принципи формування податкової системи……………………………………...10
д- Податкова служба в Україні……………………………………………………….12
2.Податкова система , її принципи побудови та призначення………….................14
3 Структура органів ДПС України……………………………………......................17
4.Основні завдання органів ДПС України…………………………………………..18
5.Вплив економічної кризи України на державні податки………………………...19
Висновки………………………………………………………………………..20
Список використаної літератури……………………………………………...23

«Людина почуває себе спокійною
коли її совість чиста, передусім перед державою»
А. Сміт.
Вступ
У своїй роботі мені хочеться показати перші кроки на шляху створення єдиної комплексної системи податків в Україні.На теперішній час, враховуючи специфічні особливості економіки та традиції, Україні необхідно провести глибоку податкову реформу, створити таку податкову систему, яка реально стимулювала б економічну діяльність , захищала б інтереси держави – це не тільки захист бюджету, але й захист інтересів підприємця.Створити ефективну податкову систему дуже непросто. Предметом роботи є податкова система України, об’єктом - доходи фізичних і юридичних осіб.Податки перебувають на перехресті економічних інтересів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Відбуваються важкі пошуки компромісу. Корені процесу формування податкової політики знаходяться глибоко в історичному процесі зародження нашої держави.Укарїнська державність на початку 20-го століття зароджувалась та розвивалась в умовах революційних подій в Росії у 1917 році. Мета – розкрити роль податків та податкової системи України. Лютнева революція та повалення царизму, утворення Тимчасового уряду та прихід до влади більшовиків позначились на соціально-політичних процесах, які відбувались тоді в Україні.Українська Центральна Рада в ніч на 22 січня 1918 року оприлюднила останній, четвертий Універсал, в якому Україна проголошувалась незалежною республікою.Фактично Українська Центральна Рада ( створена у березні 1917 року) до проголошення незалежності України не проводила своєї особливої фінансової політики, хоча і було створено Генеральний Секретаріат фінансових справ на чолі з Барановським. Україна не мала ні своїх грошей, ні свого банку, ні своїх податків. 20 грудня 1917 року було видано постанову Генерального Секретаріату УНР про внесення податків на утримання українських державних установ, проте реально вона не діяла.За час свого існування уряд Центральної Ради так і не розпочав жодних реформ і не вжив ніяких заходів до покращення фінансового та економічного стану в Україні. У сфері податків він обмежився лише підвищенням акцизних ставок та введенням податку на вино.
1.Суть та функції податків.
Згідно Закону України «Про систему оподаткування» під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язкових внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах , що визначаються законами України про оподаткування. Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні та фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори.
Об'єктами оподаткування є доходи ( прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт,послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних та фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.
Ставки податків і зборів встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів України.Зміна податкових ставок і механізм справляння податків і зборів не можуть запроваджуватися Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Сьогодні на території України збираеться близько 50 видів податків і зборів.Всю сукупність цих податків згідно Закону України «Про систему оподаткування» поділяють на загальнодержавні податки і збори та місцеві податки та збори.
До загальнодержавних належать такі податки та збори:
1)податок на додану вартість;
2)акцизний збір;
3)податок на прибуток підприємств;
4)податок на доходи фізичних осіб;
5)мито;
6)державне мито;
7)податок на нерухоме майно;
8)плата(податок) на землю;
9)рентні платежі;
10)податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;
11)податок на промисел;
12)збір за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок державного бюджету;
13)збір за спеціальне використання природних ресурсів;
14)збір за забруднення навколишнього природнього середовища
15) збір на обов’язкове соціальне страхування
16) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
17) збір до Державного інноваційного фонду
18) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
19) фіксований с/г податок
20) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території країни.
До місцевих податків належать:
податок з реклами
комунальний податок
До місцевих зборів належать:
готельний збір
збір на припаркування автотранспорту
ринковий збір
збір за видачу ордера на квартиру
курортний збір
збір за участь у бігах не іподромі
збір за виграш на бігах на іподромі
збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
збір на право використання місцевої символіки
збір за право проведення кіно- і телезйомок
збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей
збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон.
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг
Збір з власників собак
Місцеві податки і збори, механізм справляння та порядок іх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.
Існуючі податки можна класифікувати за різними принципами:
Об'єктом ( податки на доход, прибуток, власність), суб'єктами оподаткування, платниками (індивідуальні та корпоративні податки), характером стягування податку ( прямі, непрямі).
В даний час податкуи виконують такі основні функції
Розподільча – перерозподіл вартості створеного ВНП між державою і юридичними та фізичними особами.
Фіскальна – централізація частини ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби.
Регулююча- вплив податків на різні сторони діяльності їхніх платників
Економічна сутність податків
Податки — це законодавчо встановлені обов'язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету. За економічний змістом податки — це фінансові відносини мис державою та платниками з метою створення загальнодержавного фонду грошових коштів. Акумуляція грошових коштів здійснюється також за допомогою обов'язкових платежів:
Плата, збір відображає певну еквівалентність платника з державою. Розмір плати залежить від розміру ресурсів, їло використовується, а надходження штати держава визначається державною власністю на ці ресурси.
Відрахування і внески передбачають цільове призначення платежів. З ідносяться на витрати.
Відмінності:
1 Податки сплачуються виключно до бюджету держави. Плата, відрахування можуть сплачуватись іншим юридичним та фізичним особам.
2.Податки не мають цільового призначення
З.Податки справляються на умовах безповоротності. Сплата податку не породжує зустрічного зобов"язання держави вчинити будь - які дії на користь конкретного платника.
Функції податків:
Фіскальна —- податки виступають методам централізації ВВП в держбюджеті
Розподільчо - регулююча — за допомогою .податків здійснюється прерроз поділ вартості ВВП та регулювання соціально-економічногожиття країни.
Елементи податку, їх характеристика
Елементи податку:
Суб'єкт оподаткування — юридична або фізична особа, яка сплачує податки.
06'скт оподаткування — явище, предмет чи процес, внаслідок наявності яких сплачується податок. Об'єкт оподаткування повинен бути стабільним, піддаватися чіткому обліку і мати безпосереднє відношення до платника. З Податкова ставка— законодавчо встановлений розмір податку виходячи із об"скту оподаткування.
Розрізняють ставки:
фіксована — встановлюється конкретна сума (єдиний податок з фізичних осіб — додвухеот гривень на місяиь)
процентна ставка _

Методи встановлення ставок :
-інтуітивний - на основі бажання та волі законотворців;
- емпіричний - на основі аналізу відповідних процесів за попереднійперіод;
-математичного моделювання. Податкові пільги - законодавчо встановлені умови та можливості пониження податкового навантаження та послаблення податкового тиску. Існують пільги :
повне або часткове звільнення від сплати податку конкретного платника;
повне або часткове звільнення віл податку певного виду діяльності;
пониження ставок оподаткування і використання нульової ставки; зменшення належної до сплати суми нарахованого податку і
використання податкового кредиту.
Лооаткові канікули - відстрочення на певний період належних до сплатисум податків або повне звільнення від сплати податку протягом певногоперіоду.
Податковий кредит - термінова відстрочка податку, який належить досплатив бюджет в календарному році.
Податковий період - терм ін, прогягом якого завершується процесформування податкової бази, остаточно визначається розмір податковогозобов"язанш.
Податковий звіт - документ, що подається до податкової інспекції зі звітними даними про розрахунки з бюджетом
Класифікація податків та їх види
1. За формою оподаткування раз репають:
а)непрямі податки;
б)прямі податки.
При прямому оподаткуванні фінансові відносини виникають безпосередньо м іж державою і платниками податкі?.
При непрямому оподаткуванні суб'єктами оподаткування стає продавець товарів чи послуг, виступаючи посередником між державою та споживачем. Непрям і податки включені в ціну товару (ПДВ, акциз ний збір, мито)
2. За економічним змістом об'єкту оподаткування ролрвияють:
а) податки на дохт)и - о6ов"язкові збори, як: стягуються з чистогодоходу фізичних і юридичних осіб в момент його отримання (податок наприбуток, податок на доходи фізичних осібУ.
б) податки на споживання - обов"язкові збори, які стягуються в процесіспоживання товарів, робіт та послуг, причому їх плата не залежить відрезультатів фінансово - господарської діяльності (ПДВ та інші непряміподатки);
в) податки на мегіїно - обов~язкові збори, які стягуються внаслідокнаявності конкретного виду майна, шо перебуває у власності (податок звласників транспортних засобів). ,
3. іл рівнем державних структур, що встановлюють податок:
а) загальнодержавні - встановлюються ВРУ, їх стягнення є обов'язковим незалежно від того, до якого бюджету зараховується.
Поділяються на 3 групи:
-ті, що зараховуються до держбюджету;
-ті, що зараховуються дом юцевих бюджетів;
-ті, що розподіляються між держбюджетом і місцевими бюджетами.
б)місцеві - встановлюються місцевими органами влади. Зараховуються до м ісцевих бюджетів.
4. В залежності від платика
а) податки з юридичних осіб;б)податкиз фізичних осіб;
в)змішані ( платазаземлю, податокз власників транспортних засобів)
5. В залежності від джерел сплати
а} податки що включаються у ватові витрати та собіарткть;
б) податки, що включаються у ціну товару;
в) податки, що сточуються з прибутку або капіталу.
Принципи формування податкової системи
Податкова система — це сукупність встановлених в країні податків, зборів, та інших платежів до бюджету і державних цільових фондів; форм і методів їх установлення ; дій, які забезпечують їх сплату. Податкова система
передбачає :
- порядок встановлення і введення в дію податків,
-види податків,
права і обов"язки платників податків.
порядок роз поділу податків м ис бюджетам и різ них рівнів»
відповідальність учасників податкових відносин.
Найчастіше в податкових системах рвних країн використовуються наступні податки:
подоходний податок з ф ізичних осіб;
відрахування на соціальне страхування;
податок на прибуток підприємств (корпорацій);
податок на майно (землю, нерухоме майноX
— податок, що утримується при передачі майнових прав однієї особиіншій;
— податок на споживання, що встановлюється як надбавка до цін натовари, роботи і послуги (на додану вартість, з покупок і продажу, м ито,акцизний збірХ
Принципи побудови податкової системи:
обов'язковість —встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;
рівнозначність і пропорційність — стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у відповідній частці від прибутку;
недопущення проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до суб"єктів.господарювання при визначенні податкових зобов'язань;
соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення через застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі доходи;
стабіїьність — забезпечення незмінності податків і податкових платежів, їх ставок, і податкових пільг протягом бюджетного року;
економічна обгрунтованість — встановлення податків відповідно до соціально-економ ічної доктрини держави з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходам и;
рівнимірність плати — встановлення термінів плати, виходячи з необхідності забезпеченая фінансування витрат бюджету;
єдиний підхід — забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку, об'єкта оподаткування, джерела сплати, податкового періоду, ставок податку, основ для надання пільг;
доступність — забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і податкових платежів.
Податкова робота — «є діяльність держави та її органів, а також платників я процесі правового регламентування, нарахування, сплати
податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасністю та
повнотою їх надходження до бюджету.
Суб'єктами податкової роботи в Україні виступають:
Верховна Рада України — приймає закони загальної та спеціальної дії в
сфері оподаткування;
органи виконавчої влади (Міністерство фінансів, Державне казначейство.Міністерство економки) — забезпечують дію ме.ханвмів справлянняподатків і податкових платежів; .
органи податково? служби — здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства,
платники податків — нараховують і сплачують податки та податкові платежі, подають податкову звітність, несуть відповідальність за порушення податкового законодавства.
Податкова служба в Україні
Податкова служба — це сукупність державних органів, якіорганізовують та контролюють надходження коштів до бюджету.Структура податкової служби:Виший рівень Державна податкова адм іністрація України
Середній рівень Податкові адміністра ції в областях
Низовий рівень . Податкові інспекції в містах і районах
ДПАУ виконує функції:
1. розробка нормативних актів щодо оподаткування, методикирозрахунку податків, форм податкової звітності,
2. координування діяльності вск'ї податкової служби,
3. роз'яснення окремих норм законодавчих актів про податки, іншіплатежі;
контроль за діяльністю низових рівнів податкової служби;
кадрова політика;
прогноз, аналіз надходження податків, розробка пропозиції щодо їх збільшення та зменшення витрат бюджету;
розробка основних напрямків, форм і методів проведення перевірок додержання податкового та. валютного законодавства;
Функції обласних ДПА:
і. роз'яснення правової бази щодо оподаткування;
контроль за діяльністю низової ланки;
здійснення перевірок та перепровірок діяльності окрем их платників;
кадрова політика;
Первинна ланка ДПС України — Державна податкова інспекція. ДПІочолюють начальники, які призначаються Головою ДПА України за поданням відповідних державних податкових адміністрацій.
Основні функції ДПІ:
контроль за дотриманням податкового законодавства;
облік платників податків і податкових платежів, їх реєстрація;
облік податкових надходжень до бюджету, цільових бюджетних та позабюджетних фондів;
роз'яснення правової бази щодо оподаткування і робота з платниками податків;
прийняття та опрацювання податковоїзвггності;
притягнення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;
перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;
контроль за законністю валютних операцій;
Нг кожному рівні податкової служби діють підрозділи податковоїм іліції.
Податкова міліція складається зі спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями і здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, виконує оперативно-пошукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
2.Податкова система , її принципи побудови та призначення.
Ефективність державного регулювання за допомогою податків вирішальною мірою залежить від вибору податкової системи, висоти податкових ставок, вирів і розмірів бюджетних пільг. Податки, здійснюючи свою регулюючу функцію, завжди прямо або опосередковано впливають на економічну діяльність суб’єктів господарювання.
Податкова система повинна будуватися з урахуванням багатьох чинників, які тією чи іншою мірою можуть впливати на результати її функціонування. Створення податкової системи і розробка податкової політики не можуть вестися спонтанно.
Основне завдання державних органів полягає в тому, щоб створити тонконастроюваний податковий механізм впливу на гомподарську поведінку юридичних та фізичних осіб.
Формування самостійної системи оподаткування в Україні почалося ще в рамках колишнього СРСР. У 1991 році було прийнято закон УРСР “Про систему оподаткування в Україні”, в якому вперше було сформульовано принципи побулови податкової системи України, властиві економіці ринкового типу.З розвитком податкових відносин в Україні зазнали змін і принципи побудови та призначення системи оподаткування.
Згідно діючого Закону України “Про систему оподаткування” принципами побудови системи оподаткування є:
Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу відчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції.
Стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку ( доходу), спрямованого на розвиток виробництва.
Обов”язковість – впровадження норм щодо сплати податків і зборів, визначених на підставі достовірних даних про об”єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства .
Рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних осіб здійснюються у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутків і пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи.
Рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до суб”єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов”язків щодо сплати податків і зборів.
Соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки молозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічнообгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи.
Стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.
Економічна обгрунтованість- встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахованням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами.
Рівномірність сплати – встановлення строків сплати податків і зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат.
Компетенція – встановлення і скасування податків і зборів , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавста про оподаткування виключно ВЕрховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами.
Єдиний підхід – забезпечення єдиного пвдходу до розробки податкових законів з обов”язхкоаим визначенням платника податку і збору, об”єкта оподаткування, джерела оплати податку і збору, податкового періоду, ставок податку і збору, строків та порядків сплати податку, підстав для надання податкових пільг.
Доступність- забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.
Бюджетно-податкова політика
Бюджетно-податкова політика, фіскальна політика - це політика використання державних податків та витрат (видатків) з метою впливу на макроекономічний круг
3. Структура органів ДПС УкраїниВідповідно до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” до системи органів державної податкової служби увійшли:– Державна податкова адміністрація України;– державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;– державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах.У складі органів державної податкової служби функціонують також підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями кримінального характеру (далі – податкова міліція).Державна податкова адміністрація України, залежно від кількості платників податків та деяких інших умов, може утворювати міжрайонні (два і більше райони), об’єднані (місто + район) ДПІ.У ДПА України та ДПА АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя створено колегії, що підвищило статус колегіальних органів управління. Вони є дорадчими органами та розглядають найбільш важливі напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.Колегію Державної податкової адміністрації України очолює Голова Державної податкової адміністрації України. До її складу входять заступники Голови, народні депутати України, віце-президент УСПП та інші відповідальні працівники податкової служби. Загальна кількість членів колегії – 15 осіб. Її засідання проходять у міру необхідності вирішення питань, як правило, один раз на місяць. На засідання колегії запрошуються керівники податкових адміністрацій областей, начальники управлінь та самостійних відділів ДПА України. На колегії розглядаються найбільш важливі питання діяльності податкової служби, затверджуються плани роботи, підводяться підсумки проведеної роботи.З метою вдосконалення роботи, наказом ДПА України від 06.03.98 № 97 затверджена організаційна структура податкових адміністрацій та інспекцій, визначені їх основні функції, чим започатковано діяльність ДПС України на функціональній основі (буде розглянуто дещо пізніше).Згідно із законодавством України Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. ДПА в АР Крим, областях, містах Києва та Севастополі підпорядковуються ДПА України. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі.Органи державної податкової служби координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами СБУ, МВС, прокуратури, статистики, Державною митною і контрольно-ревізійною службами та іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав. 4.Основні завдання органів ДПС УкраїниОсновні завдання державної податкової служби регламентується Законом України “Про державну податкову службу в Україні”:Завданнями органів державної податкової служби є (ст. 2 Закону):– здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі – податки, платежі);– внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;– прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;– формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб;– роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;– запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.Крім того, завданнями податкової міліції є (ст. 19 Закону):– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;– розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.Таким чином, державна податкова служба України є централізованою системою, побудованою за принципом багаторівневої ієрархічної організації: державного, регіонального (область, автономна республіка), міського та районного рівнів управління. Кожен рівень має свою специфіку, функції, а також особливості організаційного, матеріального, інформаційного та іншого забезпечення, необхідного для ефективної роботи в усіх напрямах службової діяльності.
5. Вплив економічної кризи України на державні податки.
Наявність негативних явищ в економіці України, таких як платіжна криза, високий рівень бартеризації, наявність можливостей для юридичних та фізичних осіб ухилятися від сплати податків, створюють значні труднощі у виконанні дохідної частини, повноту стягнення податкової заборгованості. Наявність значних ухилень від оподаткування, існування “тіньового” сектора економіки дуже утруднюють розв”язання цього важливого державного завдання. Податковою службою України наголошується, що сьогодні необхідно значні зусилля спрямувати на перевірки газо- і нафтодобувних підприємств, суб”єктів підприємницької діяльності з продажу електроенергії, природного газу та нафтопродуктів, підакцизних товарів, теле- і радіо-, аудіо- і відеобізнесу, банківської сфери.
Аналіз матеріалів перевірок, оператиіних матеріалів і кримінальних справ свідчить,що на сучасному етапі істотних втрат зазнає бюджет від протиправної діяльності фіктивних комерційних фірм, які обслуговують “тіньову” еконміку й функціонують практично в кожній галузі і сфері економіки.
Протиправна діяльність таких структур, наприклад, у банківській сфері використовується для переведення безготівкових коштів у готівку і незаконного конвертування. Якщо у 1998 році було викрито 14 кронверційних центрів, то 1999 року – вже 21.
У середньому на рахунках однієї фіктивної фірми обертається до 5 млн.грн., і експертні підрахунки показують, що тільки від діяльності фіктивних фірм у 1998 році бюджет не отримав щонайменше 2-2.5 млрд.грн..
У сфері зовнішньоекономічної діяльності втрати бюджету лише від незаконного ввезеня імпортних товарів і продукції становлять до 2.5 млрд.грн.
Значно криміналізована сфера нафтобізнесу, де порушено 513 кримінальних справ, що становить 12% від числа зареєстрованих злочинів за ст. 1482 КК України. Ситуаія, що склалася на нафторинку України зумовлюється рядом суб”єктивних факторів, серед яких слід віокремити існуючу систему пільг, яка дозволяє несумлінним підприємцям ухилятися від сплати належних податків та платежів.
Серйьозну тривогу викликає стан справ на енергоринку. За матеріалами здійснених у 1999 році перевірок порушено 640 кримінальних справ.
З цього приводу Леонід Данилович Кучма наполегливо закликає податкові органи України проводити значну роботу у передбаченні й напрацюванні пропозиції щодо усунення можливостей ухилення від сплати податків, організації належного податкового процесу, прийняття необхідних законодавчих та інших рішень.

Висновок
Одним з перших організаційних кроків у здійсненні податкової реформи було створення Державної податкової адміністрації та її структур на місцях.
У жовтні 1999 року Держаній податковій адміністрації України виповнилось 3 роки. З приводу цього Л.Д.Кучма у зверненні до Голови Державної податкової адміністрації України М.Я.Азарова і до всіх працівників податкової служби відзначив, що створена у 1996 році податкова служба стала однією з найважливіших складових виконавчої влади нової формації. Відзначив, що завдяки чіткій і злагодженій праці податківців держава виходить на більш стабільне, прогнозоване поповнення бюджетів усіх рівнів. Це дозволило, особливо в 1999 році, не тільки своєчасно фінансувати невідкладні потреби, а й розпочати поетапне погашення боргів із зарплати та соціальних виплат. Податкова служба рухається у напрямку відмови від часто фіскальних методів роботи у бік зменшення податкового тиску, спрощення обліку та звітності, удосконалення механізмів оподаткування. Прикладом може бути успішне втілення економічних указів Президента України про зменшення нарахувань на фонд заробітної плати, про фіксований сільськогосподарський податок, про державну підтримку малого підпрємництва, про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва та про створення економічних зон.Держава чекає від податкової служби активної участі у реформуванні податкової системи. Зміни мають бути спрямовані на підтримку і стимулювання економіки, відчизняного товаровиробника, прискорення виходу з тіні прихованих капіталів, набутих некримінальним шляхом. Водночас податкова служба повинна удосконалити процес збирання податків за рахунок впровадження сучасних технологій адміністрування та механізмів сплати платежів до бюджету.Основним принципом повсякденної праці податківців має стати налогодження партнерства між державою та підприємництвом.Історія вчить: жорстокість законів породжуе жорстокість злочинів.Нерозумна жорстокість податкового законодавства, чим би вона не викликалась, об”ективно і закономірно породжує і буде породжувати умови переносу господарської діяльності із легальної економіки в тіньову, протистояння платників податків державі, яка створена для захисту їх інтересів і функціонує за їх рахунок.
Я закликаю планувати роботу таким чином, щоб ідеологія налагодження партнерства між державою і підприємцем увійшла в повсякденну практику, щоб міцніли довіра і взаєморозуміння між податковим працівником і платником податків. Насамперед потрібно зробити так, щоб конституційний обов”язок кожного громадянина нашої країни переріс у його моральний обов”язок, щоб розуміння того, що кожний із нас сьогодні розплачується за вчора і робить внесок у завтра, стало етичною нормою життя.


Список використаної літератури
1.Заруба О. Д. Податкова справа: Підручник. — К.: Знання, 2005. — 321 с.
2.Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України — К.: Наукові праці — 1999. - 58 с.
3. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 220 с.
4.Павлова Л. Н. Финансовьій менеджмент в предприятиях и коммерческих организациях. Управление денежньїм оборотом. — М.: Финансьі и статистика, 2004 р. - 124 с.
5.Юрій С. І., Бескид Й М. Бюджетна система України. — К.: 2000. – 245 с.
6. Павлов В. І. Основи підприємництва. – Луцьк: Надстир’я,1998.