3. Вставляння заданого елемента.
Заданий елемент у рядок вставлятимемо за вказівкою на ланку, після якої він повинен бути. Нехай початковий динамічний рядок має вигляд, показаний на рис. 11.3. Після В треба вставити D. Цей випадок схематично зображено на рис. 3.
Рис. 3. Вставляння ланки в динамічний рядок.
Отже, для того, щоб вставити ланку в рядок, треба:
1) створити новий динамічний об'єкт того ж типу, що й кожна ланка ланцюга;
2) у поле .Elem створеної ланки ввести значення елемента, який вставляють;
3) у поле вказівки .next створеної ланки ввести значення вказівки, взяте з поля вказівки ланки, після якої вставляють елемент;
4) у поле вказівки ланки, після якої вставляють елемент, ввести вказівку на новостворену ланку.
Процедура вставляння має такий вигляд:
program Form4;
type
Link=^LRiad;
LRiad=record
Elem: Char;
Next: Link;
end;
procedure lnsElem(Lanka: Link; Elm: Char);
var Rb: Link;
begin
new(Rb);
Rb^.EIem:=Elm;
Rb^.Next:=Lanka^.Next;
Lanka^.Next:=Rb;
end;
begin
end.