УДК 332
Полюхович Н.О., студент Національного університету водного господарства та природокористування
ФОНДОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
Наведено результати наукових досліджень щодо впливу фондоємності продукції на ефективність виробництва. Дослідженнями установлено, що зниження фондоємності продукції на 10 % забезпечує зменшення витрат виробництва на 3 коп ( 0,03 грн ) на 1 грн витрат . Результати досліджень мають практичне значення.
Polyukhovych N.O.
THE FUND’S CAPACITY OF THE PRODUCTION AND THE EFFECTIVENESS OF THE MANUFACTURE
It is directed to scientific research into the fund’s capacity of the production and the effectiveness of the manufacture. It was firmly established by investigation that decreasing of the fund’s capacity of the production on 10 per cent provides decreasing of the input on 3 coins into 1 gryvnya. The results of the research have practical importance.
Фондоємність продукції як економічна категорія значною мірою визначає рівень ефективності виробництва, оскільки зниження фондоємності продукції призводить до зниження витрат виробництва за рахунок зменшення частки амортизаційних відрахувань. Таким чином, підприємство зацікавлене у зменшенні фондоємності продукції, а відповідно підвищенні ефективності виробництва.
У наукових публікаціях останніх років [ ] мало уваги приділяється вивченню впливу фондоємності продукції на господарську діяльність підприємства. Враховуючи практичне значення рівня фондоємності продукції та невивченість цього питання, актуальним є вивчення ( дослідження ) залежності ефективності виробництва від рівня фондоємності продукції. Це стало підставою для проведення досліджень з цього питання.
Метою роботи було уточнення залежності ефективності виробництва від рівня фондоємності продукції.
Об’єктом дослідження було підприємство «Зарічненський держлісгосп».
Вихідною інформацією була :
річний обсяг виробництва продукції ;
балансова вартість основних виробничих фондів ;
витрати виробництва;
обсяг нових поступлених основних фондів.
Дані було взято за 2002 – 2006 роки.
В дослідженнях використані такі методи:
1 ) методи збору вихідної інформації :
статистичне спостереження на основі статистичної звітності ;
2 ) методи опрацювання вихідної інформації :
вибірка без повторна;
групування;
середні величини ;
абсолютні величини ;
відносні величини;
кореляційний аналіз ;
моделювання.
Результати дослідження наводяться в таблиці 1
Таблиця 1. Фондоємність продукції та чинники, що впливають на неї.
Фондоємкість
Ефективність витрат на 1-цю продукції
Коефіцієнт придатності
Коефіцієнт оновлення
Коефіцієнт змінності

0,63
0,81
0,62
0,02
2,05

0,74
0,90
0,56
0,02
2,04

0,76
0,74
0,54
0,02
2,20

0,78
0,95
0,59
0,02
1,83

0,78
0,96
0,74
0,01
1,60

0,81
0,86
0,61
0,02
1,56

0,82
0,84
0,64
0,02
1,68

0,82
0,76
0,54
0,02
1,65

0,83
0,88
0,67
0,02
1,67

0,83
0,79
0,55
0,02
1,83

0,84
0,90
0,54
0,02
1,64

0,85
0,88
0,79
0,01
1,56

0,86
0,87
0,56
0,02
1,54

0,86
0,79
0,55
0,02
1,95

0,86
0,89
0,63
0,03
2,04

0,87
0,88
0,50
0,03
1,92

0,88
0,88
0,57
0,02
2,20

0,88
0,93
0,59
0,02
2,04

0,89
0,87
0,59
0,01
1,74

0,89
0,86
0,68
0,01
1,83

0,89
0,90
0,65
0,01
1,92

0,89
0,90
0,66
0,01
1,56

1
2
3
4
5

0,90
0,79
0,66
0,01
1,83

0,90
0,92
0,53
0,01
1,60

0,90
0,91
0,56
0,01
2,05

0,91
0,88
0,60
0,01
2,04

0,91
0,90
0,54
0,01
1,53

0,92
0,90
0,48
0,02
2,20

0,92
0,91
0,64
0,01
2,20

0,92
0,90
0,66
0,02
1,83Залежність ефективності виробництва від рівня фондоємності продукції наводиться на рисунку 1.

Рисунок 1. Вплив рівня фондоємкості продукції на ефективність виробництва
Висновок : З графіка видно, що між рівнем фондоємності та витратами на1 грн реалізованої продукції існує пряма лінійна залежність. Тобто при збільшенні фондоємності будуть збільшуватися і витрати на1 грн реалізованої продукції. Тому підприємство повинно прагнути до зменшення рівня фондоємності . Обґрунтувати отримане рівняння залежності між рівнем фондоємності та ефективністю виробництва можна дослідивши статистичні показники на економічну значимість.
Дані рисунку 1 свідчать про те, що :
1 ) на 8,7 % від факторів, які впливають на ефективність виробництва становить рівень фондовіддачі, решту становлять інші фактори;
2 ) Коефіцієнт кореляції ( r ) не прямує до 1 , що свідчить про існування середнього лінійного зв’язку між рівнем фондоємності та ефективністю виробництва;
3 ) Оскільки ( 1,6<1,896 ) , то це свідчить те, що вибірковий коефіцієнт кореляції не є статистично значимим.
На фондоємність за результатами досліджень значною мірою впливають придатність, оновленістьі змінність використання основних виробничих фондів. Залежність між цими показниками та фондоємністю наводиться на рисунках 2,3,4,5,6,7.

Рисунок 2. Вплив рівня придатності ОВФ на фондоємкість продукції
Дані рисунку 2 свідчать про те, що :
1 ) 8,3 % від факторів, які впливають на ефективність виробництва становить рівень фондовіддачі, решту становлять інші фактори;
2 ) Коефіцієнт кореляції ( r ) не прямує до 1 , що свідчить про існування середнього лінійного оберненого зв’язку між рівнем фондоємності та ефективністю виробництва;
3 ) Оскільки ( 1,53<1,896 ) , то це свідчить те, що вибірковий коефіцієнт кореляції не є статистично значимим.

Рисунок 3. Вплив рівня оновлення ОВФ на рівень фондоємкості продукції
Дані рисунку 3 свідчать про те, що :
1 ) 24 % від факторів, які впливають на ефективність виробництва становить рівень фондовіддачі, решту становлять інші фактори;
2 ) Коефіцієнт кореляції ( r ) не прямує до 1 , що свідчить про існування середнього лінійного оберненого зв’язку між рівнем фондоємності та ефективністю виробництва;
3 ) Оскільки ( 3,00>1,896 ) , то це свідчить те, що вибірковий коефіцієнт кореляції є статистично значимим і характеризує реально існуючий зв’язок між змінними.

Рисунок 4. Вплив коефіцієнта змінності на фондоємність продукції
Дані рисунку 4 свідчать про те, що :
1 ) 10 % від факторів, які впливають на ефективність виробництва становить рівень фондовіддачі, решту становлять інші фактори;
2 ) Коефіцієнт кореляції ( r ) не прямує до 1 , що свідчить про існування середнього лінійного оберненого зв’язку між рівнем фондоємності та ефективністю виробництва;
3 ) Оскільки ( 1,67<1,896 ), то це свідчить те, що вибірковий коефіцієнт кореляції не є статистично значимим.
В процесі наукового дослідження були розглянуті не усі аспекти розглянутої теми, тому подальшого дослідження впливу на рівень фондоємності потребують такі питання :
вплив технологічної структури;
термін корисного використання основних виробничих фондів ;
оборотність основних виробничих фондів.