Теорія «штандорту промисловості» А. Вебера та А. Льоша та її прояв у сучасній територіальній організації промисловості регіонів України.
Сутність територіальної організації суспільства та її елементи, сучасні підходи до раціональної організації території.
Генеральна схема планування території України та її роль у розв’язанні проблем регіонального розвитку.
Теорія «центральних місць» та її прояв у територіальній організації сфери послуг і у розселенні.
Територіально-виробничі комплекси, їх компонентна і територіальна структура та відмінності від територіальних кластерів.
Глобальні та регіональні екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення
Сучасні засади регіональної політики в Україні та система органів управління в регіоні.
Сучасний стан та напрямки удосконалення адміністративно-територіального устрою України.
Теорія «штандорту сільського господарства» Й. Тюнена та її прояв у сучасній територіальній організації сільського господарства.
Сучасна демографічна ситуація в Україні та її регіональні відмінності.
Суспільний і територіальний поділ праці та участь у ньому регіонів України.
Етапи формування науки «Регіональна економіка».
Загальна характеристика національного господарського комплексу та економічний потенціал регіонів України.
Закони, закономірності та принципи розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку та їх практичне значення.
Теорія «полюсів росту» («полюсів розвитку») і її сучасні інтерпретації.
Зміст та трактування поняття «регіон» та сучасні підходи і
методи його дослідження.
Чинники (фактори) регіонального розвитку та їх вплив на територіальну організацію суспільства.
Поняття енерго-виробничих циклів у регіональній економіці та їх трансформація у інформаційному суспільстві («дифузія нововведень», інформаційно-технологічні ЕВЦ).
Сталий розвиток продуктивних сил регіонів та система показників його вимірювання (показники рівня економічного розвитку та рівня життя населення регіону).
Сучасні уявлення про соціально-економічне районування в регіональній економіці та підходи до економічного районування території України
Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних територій та регіональний розвиток транскордонного співробітництва в Україні.
Природно-ресурсний потенціал України, його вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.
Предмет, об’єкт дослідження та завдання науки «Регіональна економіка», її зв'язок з іншими науками.
Поняття територіальної структури господарства. Концепція опорного каркасу розселення.
Особливості галузевої та територіальної структури господарського комплексу та сучасні напрямки реструктуризації економіки регіонів України.
Паливно-енергетичний комплекс України. Оцінка стану і перспектив виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні.
Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України та їх конкурентоспроможність.
Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку України до 2015 року.