Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства №2
№ п/п
Показники
Од.вим.
Роки
Відхилення
2008
2009
2010
абсол.,+/-
відносн.%2009-
2008
2010-
2009
2009-
2008
2010-
2009

1
Дохід (виручка)від реалізації продукції зПДВ
Тис.грн.
18728,9
20996,1
25231,8

2
В т.ч. податок на додану вартість
Тис.грн.
3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Тис.грн.
4
Валюта балансу
тис.грн.
10047,9
10161,6
10230,6

5
Витрати виробництва
Тис.грн.
20451,4
19092,3
21090,0

6
Середньорічна вартість основних засобів
в тому числі активна частина ОФ
Тис.грн.
Тис.грн.
6760,02
4513,0
6751,82
4551,0
6993,2
4799,0

7
Середньорічний залишок оборотних коштів
Тис.грн.
1061,1
905,5
1077,9

8
Середньооблікова чисельність працівників
Чол.
110
108
90

9
Фонд оплати праці, всього:
Тис.грн.
1209,7
1420,5
1848,4

10
Середньорічний виробіток одного працівника
Тис.грн./чол.
11
Середньорічна заробітна плата одного працівника
Тис.грн./чол
12
Питомі витрати
грн/грн
13
Прибуток(+),збиток(-)від реалізації
Тис.грн.
14
Фондозабезпеченість
Грн/грн
15
Фондовіддача
Грн/грн
16
Механозабезпеченість
Грн/грн
17
Фондоозброєність праці
тис.грн/чол.
18
Механоозброєність праці
тис.грн./чол.
19
Коефіцієнт обіговості оборотних коштів
об./рік
20
Коефіцієнт обіговості активів
об./рік
21
Рентабельність виробництва
%
22
Рентабельність виробничих фондів
%

1.Висновок про використання основних фондів
2.Висновок про використання оборотного капіталу
3.Висновок про використання трудових ресурсів
4.Висновок про прибутковість діяльності