Абстрактна праця --- праця
Абстрактна праця створює --- вартість
Автоматична фіскальна --- зміну податкових
Акцизний податок --- нееластичний
Акціонерне товариство відкритого типу --- поширення акцій
Акціонерне товариство закритого типу --- іменні
Альтернативна вартість --- кількістю іншого
Амортизація основних --- поступове
Аналіз короткострокової --- зростання інфляції
Безпосередньою причиною --- Міжгалузева
Будуючи моделі --- розробляють
Бюджетна лінія --- вірні відповіді в і г
Бюджетний дефіцит може --- всі правильні
В конкурентній фірмі --- всі відповіді правильні
В ситуації ліквідної --- всі правильні
В умовах інфляційного --- фактичний рівноважний ВВП перевищує
В умовах капіталістичного --- у здатності…додаткову вартість
В умовах повної зайнятості --- зростанням номінального ВВП
В умовах повної зайнятості рівень фрикційного --- менший, ніж
В умовах повної занятості рівень циклічного --- =0
В якій з відповідей….властивості --- споживна
В якій сфері суспільного --- в усіх сферах
В якому випадку цінова --- продавець продав молодику по 6грн
В якому з варіантів відповідей --- бум, рецесія
В якому з випадків йдеться --- коли країни
В якому з положень неправильно негативні --- застосування
В якому напрямку підвищення --- ліворуч…взаємодоповнювачами
Валовий внутрішній продукт – це --- сукупна ринкова вартість
Валовий внутрішній продукт відрізняється --- чистих факторних доходів
Валові приватні внутрішні --- ВВП за методом видатків
Валютний курс --- ціна
Вартісна будова капіталу --- органічна
Вартісний підсумок --- платіжним
Вартість робочої сили --- вартість засобів існування
Вбудовані автоматичні --- всі правильні
Величина вартості --- к-ть суспільно
Величина депозитного --- зменшується
Величина мультиплікатора --- менша
Величина природного рівня безробіття --- а і в правильні
Взаємозв’язок між валовим і --- ВВП перевищує ЧВП на величину амортизації
Взаємозв’язок між всіма --- виробничою функцією
Виберіть …політекономія --- це наука, що вивчає виробничі відносини
Виберіть найбільш повну --- фактичний стан
Виберіть найбільш точне нормального прибутку --- мінімальний
Виберіть найбільш точне…економ. прибутку --- прибуток який отримує фірма
Вивчення ринку досконалої --- ринок досконалої
Визначте в якому з варіантів --- досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія
Визначте відповідь, ….вилучень…доходи-видатки --- податки, заощадження
Визначте відповідь, …ін’єкцій ….доходи-видатки --- інвестиції, урядові видатки, експорт
Визначте, що з нижченаведеного …ВВП --- оплата послуг юриста
Випускник школи --- втрачені…+вартості
Виробник товару зменшив --- нееластичний
Виробництво продуктів не для власного --- товарного
Виробнича функція --- максимально
Виробничий надлишок --- всі відповіді правильні
Виробничі відносини – це --- економічні відносини
Витрати обігу з продовженням --- додатковими
Витрати обігу з формальними --- чистими
Витрати підприємства на виробництво --- собівартість
Від непередбаченої інфляції --- ті, хто стали боржниками
Відмінність між дефлятором ВВП --- всі правильні
Відмінність між імпортним митом --- збільшує
Відмінність між поняттями --- сукупний попит стосується усіх кінцевих
Відносини між людьми --- власність
Відомо, що попит на с/г продукцію --- скоротиться
Відповідність між обсягом і --- ринковою
Відставання фактичного ВВП --- циклічним
Відстрочка платежу --- споживчим
Вкажіть правильне…ціни --- грошовий…товару
Вкажіть причину розпаду --- утвердження
Вкажіть формулу новоствореної --- v+m
Вкажіть формулу норми --- m/v*100%
Вкажіть які фонди --- фонд споживання
Властивість товару обмінюватись --- мінова
Внаслідок обмеженості економічних ресурсів --- проблема вибору
Внаслідок якої конкуренції --- міжгалузевої
Внутрішньогалузева --- перелив капіталів
Встановлення державою ціни --- появу дефіциту
Втілена в товарі --- вартість
Галузеве об’єднання акціонерних підприємств --- трест
Галузеве об’єднання підприємств --- синдикат
Готовність виробників --- пропозиція
Гранична доходність фактора --- всі правильні
Гранична норма заміни --- всі правильні
Гранична схильність до --- показує, ….обсяг споживань
Гранична схильність до --- показує….обсяг заощаджень
Граничний продукт змінного --- додатковий
Граничні витрата на ресурс --- додаткові витрати на кожну
Граничні витрати --- всі правильні
Грошове пропонування --- Міністерство
Грошовий капітал --- позичковим капіталом
Грошовий мультиплікатор --- всі правильні
Державна політика --- фритредерство
Державний борг --- бюджетних дефіцитів за – бюджет.надлишків
Державні трансфертні --- внески на соц.страх
Дефлятор ВВП --- індекс цін ВВП
Дефлятор ВВП може бути --- номінального ВВП до реального ВВП
Дивіденди враховуються --- ВВП за методом доходів
Дискреційна фіскальна --- свідоме…податками
Диф. рента І --- при екстенсивному
Диф. рента ІІ --- при інтенсивному
Для визначення вкладу фірми --- вартість сировини
Для якого з наведених товарів --- дискета
Для якого за наведених товарів за доходом --- подорож
До інструментів фіскальної --- зміна державних
До непродуктивних операцій --- державні видатки на утримання
До нецінових детермінант --- державні закупівлі
До основних індикаторів фази циклу --- динаміка рівнів інфляції
До основних типів економічних --- корпоративні
До реальних економічних систем належить --- змішана ек-ка
До скорочення сукупного попиту --- зростання імпорту
До тарифних методів --- імпортне та експортне мито
До цінових факторів --- ефект мультиплікатора
До яких наслідків призведе --- нові фірми
До якого типу інфляції --- повзуча
До якої величини завжди --- до величини витрат
Добровільне або примусове --- централізацією
Добровільне галузеве --- картель
Довгострокова крива --- всі відповіді правильні
Довгострокова рівновага --- фірми
Довгострокова рівновага монополістичного --- всі правильні
Довгостроковий період --- час необхідний
Довгостроковий період…галузі --- період достатній
Досконала конкурентна фірма --- збільшити
Дохід від акцій --- дивідендом
Другим крупним --- відокремлення ремісництва
Економіка знаходиться --- ніхто
Економіка потрапила --- всі правильні
Економічна категорія …взаємовідносини --- рентою
Економічне зростання --- приріст
Економічний цикл характеризується --- періодичним піднесенням
Економічний цикл, згідно --- факторами…попиту
Економічні витрати --- обчислюється
Економічні закони, які діють --- специфічних
Економічні інтереси --- прагнення людства
Економічні інтереси стають --- коли має місце
Економічно ефективним --- мінімізує
Економічну ренту --- … абсолютно нееластичний
Ефект Фішера --- збільшення рівня інфл.на 1% призв.до підвищ.номін.про.ставки на 1%
Єдність продуктивних сил і --- суспільний
Життєво необхідні --- економічними потребами
З наведених визначень робочої …невірне --- це праця
За джерелами походження --- інфляція попиту
За кейнсіанською теорією --- рівень використовуваного
За наявності багатьох недоліків --- ефективний
За темпами розрізняють наступні види --- помірна, галопуюча
За формами прояву розрізняють --- відкрита
За яких умов --- коли пропозиція товару
За якою формулою W --- c+v+m
За якою формулою…норма прибутку --- m/(c+v)*100%
Завдяки чому може впасти --- зменшились доходи
Закон вартості не --- захисту
Закон Оукена --- процентною зміною
Закон попиту --- обернену
Закон спадної віддачі --- скорочується
Закон спадної граничної --- корисність від споживання
Збільшення податків є --- в економіці спостерігається
Збільшення попиту --- товара-взаємодоповнювача
Збільшення суспільством … збільшення ефективності --- інтенсивним
Збільшення суспільством … збільшення кількості --- екстенсивним
Згідно з законом попиту --- обсяг попиту скорочується
Згідно з теорією раціональних --- способи…населення
Згідно закону Оукена --- 2-2,5%
Згідно концепції мультиплікатора --- змінюють рівноважний
Земельна рента --- зросте попит
Зі зміною ціни товару Х --- змінюється кут нахилу
Зі зростанням доходу --- переміщується паралельно (а)
Зі зростанням обсягу --- праворуч вгору
Зміни у потенційному рівні --- змінами технологій
Змінний --- частина… робочої сили
Змінний капітал --- коштами
Змінний капітал за натурально-речовою --- коштами
Зміщення кривої пропонування --- знизилися ціни
Зміщення кривої сукупного --- змінюється очікування
Зниження ціни на бензин --- криву попиту праворуч
Зовнішній ефект --- виробник
Зовнішньоекономічна політика --- протекціонізмом
Зовнішньою формою --- мінова
Зростання виробництва окремих видів --- концентрацією виробництва
Зростання ПП -- зменшує
Зростання сукупного попиту на кейнсіанському --- зростанням рівня зайнятості
Зростання сукупного попиту у моделі --- зростання реального обсягу на кейнсіанському
Зростаюча віддача --- темп зростання обсягів в-ва перевищує
Ізокванта --- всі можливі …обсягу продукції
Ізокоста --- незмінних витрат
Інвестиційний попит не --- середньої
Індекс цін Пааше --- дефлятором ВВП
Інновації призвели до скорочення --- структурного
Інтенсивність праці --- напруженість
Інфляційний розрив --- повинні скорот.сукупні видатки щоб зменшити рівноважний ВВП
Інфляція витрат в моделі --- зміщення кривої сукупного пропонування ліворуч
Інфляція витрат виникає за умови --- зростають ціни на енергоносії
Інфляція витрат може --- зростання ставок
Інфляція витрат обумовлена --- зростанням витрат в-ва
Інфляція може бути пов’язана --- зі зростанням або скороченням
Інфляція попиту --- всі правильні
Інфляція попиту в моделі --- зміщення кривої сукупного попиту праворуч
Інфляція попиту, як правило --- повної зайнятості
Інфляція супроводжується --- всі правильні
Картель буде діяти --- всі правильні
Кейнсіанський відрізок кривої…є --- горизонтальним при певному
Кейнсіанський відрізок кривої…припущень --- всі правильні
Кількість товарів та послуг --- реальна
Класичний відрізок кривої сукупного --- вертикальним на рівні
Кого з цих осіб можна --- вчителя математики
Кола ринкова процентна --- знижується
Коли економічні проблеми --- змішаною
Коли конкурентна фірма --- максимізує … за мінімізації витрат
Коли рівень цін в економіці --- придбання більшої к-ті вітчизн. і імпортних товарів
Коливання фактичного обсягу ВВП --- ВВП-розрив
Конкретна праця --- праця конкретної
Конкретна праця створює --- споживну
Конкурентна фірма --- …перевищує ставку
Конкурентна фірма досягає --- а і б правильні
Конкурентна фірма максимізує --- перевищує середньо сукупні
Конкурентна фірма може мінімізувати --- а і в правильні
Концепція переходу --- націоналізації банків
Корисна властивість товару --- споживною
Короткострокова крива --- всі правильні
Короткострокова крива --- обернену залежність між темпом
Короткострокова крива пропонування --- граничних…середніх змінних витрат
Крива дохід-споживання --- б і в правильні
Крива Лаффера --- обсягом…оподаткування
Крива Лоренца відображає --- фактичний
Крива Лоренца за --- збільшилась
Крива попиту на --- зниження податку
Крива попиту переміститься --- ціна на товар-субститут
Крива сукупного попиту --- рівнем цін і запланованими …економічних суб’єктів
Крива сукупного попиту може --- зростання рівня цін
Крива Філіпса --- обернену залежність між безробіттям і інфляцією
Крива ціна-споживання --- на основі – крива індивідуального попиту
Криві байдужості --- однакового рівня корисності
Криві Енгеля --- залежність обсягу від доходу
Кругооборот капіталу --- оборотом
Ламана крива попиту --- розривом…виторгом
Ліквідність --- здатність …вартості
Макроекономіка досліджує --- національної економіки
Макроекономічні моделі --- встановлюють у спрощеній формі
Матеріальною основою великих --- радикальні зміни
Метою виробника --- максимізація економічного
Між граничною схильністю --- їх сума=1
Міжгалузеве об’єднання --- концерн
Міжнародні корпорації --- холдингова компанія
Мікроекономіка – це --- поведінка окремих
Мінімальний ефективний --- найменший … середні витрати
Монетаристській теорії --- гроші є
Монополіст, який максимізує --- граничний
Монополістична конкуренція --- фірми випускають
Монополія максимізуватиме --- …граничним витратам
Монополія призначає --- вищу …обернено-пропорційну еластичності
Монопсоніст --- купує товару менше і за нижчою ціною
Монопсонія --- на ринку багато продавців
Морозиво --- дії закону спадної
Мультиплікатор автономних --- k=1/(1-MPC)
Мультиплікатор інвестицій --- зміни рівноважного
Мультиплікатор чистих --- всі правильні
На відмін від конкурентної --- з врахуванням кривої
На відміну від класичних --- економіці приватного
На відміну від конкурентного --- на даній кривій
На відміну від монополії --- виробляє
На ринку певного товару --- дефіциту
На якому ринку ціна --- на ринку вільної
На яку категорію товарів --- нижчі
Набір товарів та послуг --- прожитковий
Надлишок споживача --- всі правильні відповіді
Назвіть визначальну суперечність --- суперечність між продуктивними силами і виробничими відносинами
Найбільш показовими макроекономічними --- б і в правильні
Найвищі темпи інфляції --- гіперінфляції
Наталі, Ігорю --- Лариса і Петро
Натуральне в-во --- в-во призначене
Нахил бюджетної лінії --- співвідношенням цін
Національний доход обчислюється як різниця --- ЧВП і непрямими податками
Необхідний робочий час --- частина відтворює вартість
Неявні витрати --- альтернативна вартість
Нова вартість --- уречевленою та живою
Норма прибутку банку --- власного капіталу
Об’єктом макроекономіки є --- економічна система
Обсяг попиту на інвестиції --- реальної
Одним з аргументів --- захищ.вітчизняного виробника
Одним з методологічних принципів --- продуктивною …з в-ва матеріальних благ
Одночасне зростання рівноважного ВВП --- зміщення кривих сукупного пропонування
Олігополія --- невелике…однорідно або диференційовано
Операційний попит --- змінюється
Організований ринок ЦП --- фондова
Основним інструментом неокласичного --- виробнича ф-ія
Основним методом макроекономічного аналізу --- моделювання
Основними причинами утворення --- всі правильні
Основні елементи процесу праці --- праця, предмети праці, засоби праці.
Основною метою цінової --- захоплення
Основою утворення диф.ренти ІІ --- додаткові
Парадокс прибутку --- можливість утримати економічний
Перевищення ціною граничних витрат --- ринкової
Перехресна еластичність --- процентна зміна…ціни іншого товару
Перешкодою для досягнення каретто --- всі правильні
Першим крупним --- відокремлення скотарства
Питання про доцільність --- нормативної
Під корисністю блага --- можливість
Під час інфляції --- зростає тільки
Платоспроможна потреба --- попит
Повна зайнятість забезпечується--- відсутністю циклічного
Поєднання інфляції попиту --- створює інфляційну спіраль
Позика, яка надається --- комерційним
Позитивна макроекономіка відрізняється --- перша вивчає фактичний
Політика використання бюдж.коштів --- фіскальна
Політика надання податкових --- прискореної амортизації
Попит на продукцію --- абсолютно еластичним
Попит на ресурси --- всі правильні
Порівняно з конкурентною --- меншу ставку ЗП і наймати менше
Посилення тенденції --- до встановлення
Послідовний рух капіталу --- кругоборотом
Постійний капітал --- засобами виробництва
Постійний капітал --- частина… на засоби в-ва
Потенційний обсяг реального ВВП --- впровадження у в-во
Правило оптимального --- використання …до точки де гранична
Предметом макроекономіки --- механізм функціонування економічної
При встановлення акцизного податку --- попит менш
При прийнятті рішень щодо інвестицій --- реальну ставку
Прибуток банку --- різниці
Приватні трансфертні --- операції, не пов’язані з в-вом
Приймаючи рішення щодо оптимального --- граничний
Принцип раціональності --- кожна людина
Природна монополія --- всі правильні
Природне безробіття складається --- фрикційне плюс структурне
Природний рівень безробіття --- циклічного безробіття
Причина існування диф. ренти --- різна родючість
Причина утворення абсолютної --- монополія
Причинами виникнення --- суспільний
Причиною виникнення абс. ренти --- власність
Причиною виникнення товарного --- суспільний
Проблему обмеженості --- неможливо
Продуктивні сили --- засоби в-ва
Пропонування землі --- абсолютно нееластичне
Процес зростання окремих капіталів --- концентрацією капіталу
Раціональність поведінки --- споживач прагне…обмежень
Реакцією на зростаючий --- всі правильні
Реальна процентна ставка --- різниця
Реальний ВВП – це --- ВВП скоригований з врахування інфляції
Рецесійний розрив --- виникає --- недостатності сукупного
Рецесійний розрив - це--- повинні зрости сукупні видатки щоб підвищ. рівноважний ВВП
Ринки досконалої та --- відсутні
Ринкова влада --- чим менш
Ринкове пропонування --- доходів сімей
Ринковий попит --- цін на ресурси
Ринок певного товару --- обсяг попиту
Ринок товару знаходиться --- всі попередні
Ринок якого з продуктів --- губної помади
Рівень безробіття --- відношення числа безробітних до чисельності роб.сили
Рівень інфляції: --- б і в правильні
Рівновага споживача --- точка дотику
Рівновага у моделі --- всі правильні
Рівновага фірми --- дотику ізокванти
Різниця --- торгового
Різниця між дефлятором ВВп та --- дефлятор ВВП розраховується на базі змінного
Робоча сила --- здатність
Робоча сила, або економічно --- з двох груп
Родина вирішила тримати --- в і б правильні
Середній продукт змінного --- дорівнює його граничному продукту
Середньосукупні витрати --- граничні витрати = середнім сукупним
Система національних рахунків --- система …діяльності країни
Система фінансового контролю --- системою участі
Спекулятивний попит --- всі правильні
Споживна вартість --- його здатність…інших людей
Споживчий вибір --- в межах
Стагфляція --- підвищення рівня
Стан довгострокової рівноваги --- P=AC=MC
Стан економіки характеризується --- збільш.податки, зменш.держ.видатки
Стійкі, постійно повторювані --- економічний закон
Стримувальна монетарна --- зниження облікової ставки
Стримувальна монетарна --- підвищення резервної норми
Стримувальна фіскальна --- зменшення урядових
Суб’єктами змішаної ек-ки --- домогосподарства, фірми
Суб’єктивний (особистий) --- робоча сила
Сукупна корисність зростає --- збільшується або зменшується
Сукупний попит --- загальний обсяг….купити домогосподарства і уряд країни
Сукупний продукт змінного --- дорівнює нулю
Сукупні витрати фірми --- середніми сукупними помноженими
Сума грошей --- номінальна
Суспільні втрати --- всі правильні
Сучасна міжнародна --- система регульованих
Сучасні економісти вважають --- виникає під час рецесії
Твердження --- короткостроковою кривою
Темп інфляції --- показує як змінилася сама
Теорія абсолютної переваги --- Сміту
Теорія довгих --- Кондратьєву
Теорія поведінки споживача --- сукупну
Теорія порівняльних переваг --- Рікардо
Термін економіка вперше --- Ксенофонтом
Термін політична економія --- Монкретьєном
Технологічно ефективним --- Максимізує обсяг
Товар --- продукт праці
Товар вважається нижчим --- попит зменшується зі зростанням доходів
Товар вважається нормальним --- попит зростає зі зростанням доходів
Товар, споживна вартість --- гроші
Товари субститути --- зростання ціни одного викликає зростання попиту
Товари-комплементи --- зростання ціни викликає скорочення попиту
Товарне в-во --- організація
Товарне виробництво --- організація суспільного
Точки на кривій --- обсяг попиту
Точки перетину бюджетної лінії --- весь доход лише на один з двох товарів
Традиційними методами скорочення --- всі правильні
Траєкторія розвитку --- ілюструє комбінацію
Трансфертні платежі --- виплати, не пов’язані
Третім крупним --- розвиток
У 70-80рр. --- посилення впливу
У довгостроковому --- всі правильні
У довгостроковому періоді --- залишить галузь якщо P<LAC
У довгостроковому періоді --- захищений
У довгостроковому періоді нові фірми --- ціна перевищує довгострокові
У доярки Клави --- всі правильні
У класичній моделі відновлення --- всіх
У короткострок.періоді --- величину постійних витрат
У короткостроковому --- всі правильні
У моделі кейнсіанський хрест --- у стані рівноваги…обов’язково дорівнюють
У моделі ламаної --- зниження цін
У системі національних рахунків --- всі правильні
У чому полягає … абстракції --- у відмові
У чому полягає відмінність --- оборотний – робочої сили і предметів праці
У чому полягає прогрес у відносинах --- у зміні форм
У якого з наведених товарів --- хліб «Дарницький»
Удосконалення технології --- криву пропонування праворуч
Уряд, прагнучи подолати --- збільш.держ.видатки і скорот.податки
Урядова політика в області --- фіскальною
Фаза циклу --- піднесенням
Фактичний ВВП дорівнює --- структурного і фрикційного
Фактичний дефіцит --- всі правильні
Фактичні вартість --- вартістю
Фірма має намір --- не буде
Фірма мінімізує витрати --- співвідношення
Фірма порівняно з конкурентною --- всі правильні
Фірми на ринку монополістичної --- всі правильні
Форма організації праці … відсутність --- проста
Форма організації праці … промислового --- фабрика
Фрикційне безробіття --- робітників звільняють
Центральним суб’єктами МЕ --- споживач
Цільовою функцією --- зростання продуктивності
Ціна виробництва --- витрати
Ціна земельної ділянки не --- середньої
Ціна землі визначається --- R/r*100%
Цінова дискримінація --- встановлення
Цінова еластичність попиту --- ціни даного
Цінова еластичність пропонування --- період часу
Ціновий вираз підсумку --- торговим
Чи можлива ситуація --- така…перевищує ефект заміни
Чи можуть люди створювати --- ні
Чим вищою є гранична схильність --- більшою буде
Чим зумовлена двоїста --- двоїстим
Чим можна пояснити зміщення кривої --- зміною цін
Чим пояснюється наявність --- це обумовлено
Чисельне значення якого з показників падає --- курси ЦП
Чистий економічний добробут --- всі правильні
Чому дорівнює курс акцій --- D/r*100%
Чому дорівнює ціна виробництва --- C+V+PI
Чому народне господарство --- внаслідок розвитку
Чому роль грошей --- тому що…грошового товару
Широкодиверсифікований концерн --- конгломерат
Шляхом збільшення --- абсолютна
Шляхом скорочення --- відносна
Що відбудеться з кривою пропонування --- вниз і ліворуч
Що дає змогу --- те…обмінюється
Що є джерелом …власного капіталу АТ --- засоби
Що є джерелом вартості в с/г --- земля
Що є джерелом ЗП --- новостворена
Що є об’єктом купівлі продажу на валютному --- національні гроші
Що є причиною масової збитковості --- низька ефективність
Що є умовою утворення --- різна
Що ж об’єктом купівлі-продажу --- здатність
Що з наведеного …олігополії --- декілька
Що з наведеного …причину виникнення грошей --- гроші виникли…і поділу праці
Що з наведеного є прикладом структурного безробіття --- сталевар, якого замінює
Що з наведеного не призведе --- зниження цін
Що з наведеного нижче не є суспільним --- маяки
Що з наведеного нижче не призводить --- виробництво
Що з наведеного нижче…ринкових цін --- вони залежать від змін пропонування
Що з наступного найкраще ….суспільних благ --- національна оборона
Що з наступного характеризує сутність ціни --- грошовий
Що з нижче представленого є сукупними витратами --- FC+VC
Що з перерахованих не може --- безпосередній
Що з перерахованого не входить --- комплекс
Що мають на увазі економісти --- економічні
Що може призвести до збільшення --- збільшення попиту
Що не відноситься до --- обов’язок
Що не впливає --- однорідність
Що не є властивим для фази пожвавлення --- скорочення інвестицій
Що необхідно здійснити --- створити чітку
Що обумовлює існування --- тип
Що робить відповідне благо --- спосіб
Що таке інфляція --- знецінення
Щоб збільшити грошове пропонування --- зменшити
Щоб знайти величину постійних --- від сукупних відняти змінні
Як вплине … підвищ ІП --- не зміниться
Як вплине … підвищ.ПП --- знизиться
Як зміниться сукупний виторг --- зменшиться
Як може вплинути на фізичний --- експорт зросте, імпорт скоротиться
Як співвідносяться ВВП --- ВВп за доходами завжди
Яка безпосередня причина --- концентрація
Яка з величин не включається до ВВП --- заробітна плата найманих
Яка з відповідей найповніше….підприємництво --- це систематична
Яка з наведених нижче … монополістичному --- у довгостроковому фірма виробляє
Яка з наведених нижче…монополіста --- у довгостроковому…на рівні P=minAC=MC
Яка з наведених проблем не є ма/е --- визначення оптимального
Яка з наведених рис …олігополії --- всезагальна
Яка з наведених формул к-ть грошей --- Г=(С-К+П-В)/О
Яка з наступних подій …зміщення кривої --- широка
Яка з наступних проблем --- взаємозв’язок ціни та
Яка з ознак свідчить --- у довгостроковому
Яка з перелічених властивостей --- безмежність
Яка з перерахованих характеристик --- володіння
Яка з подій не змінить --- зростання цін
Яка ознака є головною --- споживання
Яка суперечність безпосередньо --- суперечність між приватною
Яке визначення категорії власності --- власність – це суспільні
Яке визначення найточніше… ринку --- це певна сукупність
Яке визначення НД неправильне --- це новостворена
Яке визначення речового --- засоби в-ва
Яке з визначень … підвищення економічної --- це досягнення
Яке з визначень … прибутку --- це реалізована
Яке з визначень розкриває…товару --- це продукт…для продажу
Яке з визначень…акцій --- це вид ЦП
Яке з наведених нижче … модель чистої монополії --- крива сукупного
Яке з наведених співвідношень --- основний капітал<постійний
Яке з наступним тверджень…закон --- при зростанні ціни
Яке з наступних тверджень …грошей --- знижується зі зростанням рівня цін
Яке з наступних тверджень є нормативним? --- рівень
Яке з наступних тверджень….ма/е рівноваги --- зниження рівня цін
Яке з положень найповніше … ЗП --- це грошова
Яке з положень найповніше…національного багатства --- це нагромаджені
Яке з положень неправильно…контрольного --- за допомогою
Яке з положень правильно структура технологічного способу --- єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин
Яке з положень розкриває … економічна категорія --- це абстрактний
Яке з положень характеризує практичну --- підвищення
Яке з положень х-ує структура суспільного способу --- єдність продуктивних сил і виробничих відносин
Яке з положень…основні функції політичної --- політекономія виконує
Який з видів доходів не враховується --- доход від продажу старого авто
Який з зазначених … не впливає на норму прибутку --- прагнення
Який з інструментів --- операції на
Який з наведений факторів…на норму прибутку --- споживна
Який з наведених показників --- ВВП
Який з названих факторів не знижує --- зростання
Який з названих факторів не сприяє --- зростання ПП
Який з наступних аргументів…негативного…монополізації – всі правильні
Який з наступних чинників може --- зростання дефіциту
Який з перерахованих видів ….ВВП --- покупка нової авторучки замість загубленої
Який з перерахованих елементів портфелю --- запас готівкових
Який з перерахованих показників….показником --- обсяг продажу …попиту
Який інструмент конкурентної --- нецінова
Який показник найбільш обґрунтовано --- виробництво
Який тип ринку властивий --- всі типи
Який фактор збільшує змінні --- підвищення ЗП робітників
Який фактор збільшує постійні --- підвищення ЗП управлінського
Який фактор знижує --- зростання продуктивності
Який чинник не зумовлює --- зростання суспільного
Яким чином будується --- шляхом додавання обсягів
Якими двома основними причинами --- необмеженістю
Які властивості товару --- вартістю
Які дії Національного --- підвищення норми
Які з наведених нижче понять --- правильні відповіді
Які з наведених ситуацій …негативних зовнішніх --- завод
Які з перелічених елементів НБ --- машини
Які переваги мають привілейовані --- привілейовані
Які риси характерні для ЗАТ --- акції…не надходять
Які чинники справляють --- вартість продуктів
Яку функцію виконують гроші --- засіб платежу
Яку функцію не можуть --- міри вартості
Якщо в країні задіяні --- можна…інших товарів
Якщо в моделі AD-AS --- крива сукупного…на кейнсіанському відрізку
Якщо в моделі кейнсіанський хрест --- AD>AS
Якщо ваша фірма --- з ламаною кривою
Якщо ви прочитали --- олігополія
Якщо виробник збільшив --- спадний
Якщо виробництво певного товару --- надто багато товару при низькій ціні
Якщо всі ресурси економіки --- ефективною
Якщо граничний виторг типової --- число…збільшується
Якщо граничні витрати фірми --- граничний
Якщо два товари є --- зростання попиту
Якщо доходи державного --- профіцитним
Якщо з національного доходу вирахувати --- особистий доход
Якщо країна має --- вона може виробляти товар з нижчою альтернативною
Якщо люди втрачають --- циклічне
Якщо людина втратила …попитом --- структурне
Якщо людина втратила …спад в економіці --- циклічне
Якщо людина звільнилась --- фрикційне
Якщо номінальна процентна ставка --- зросте
Якщо обсяг використовуваного --- скоротяться
Якщо обсяг номінального ВВП --- реальний ВВП не змінився
Якщо обсяг фактичного рівноважного ВВП --- зросте рівень цін
Якщо обсяг фактичного рівноважного ВВП --- існує інфляційний
Якщо перехресна еластичність --- товари-комплементи
Якщо при абсолютно нееластичному --- збільшиться …к-ть незмінна
Якщо пропонування товару зменшується --- ціна зростає обсяг або збільшується або зменшується
Якщо реальна процентна --- скоротяться
Якщо ринкова ціна --- виникає
Якщо рівень оподаткування --- скоротяться
Якщо рівновага в моделі AD-AS --- рівень інфляції зросте, а безробіття не зміниться
Якщо сукупний попит скорочується --- фактичне безробіття буде перевищувати
Якщо сучасна економіка --- ринкові регулятори
Якщо уряд має намір --- знизити податки
Якщо фірма очікує --- є ціновим
Якщо Центральний --- зменшення
Якщо ціна --- правильні відповіді б і в
Якщо ціна товару зросла --- одиничної

Меркантилізм:


- ранній період
Стаффорд, Скаруффі

- пізній період
Мен, Монкрет”єн, Лоу, Юм, Серра, Фортей, Стюарт, Кольбер, Даванцаті, Дженовезі

- Росія
Ордін-Нащокін, І.Посошков

- Україна
Прокопович, грабянка, Величко

Класична школа:
Петті, Буагільбер, Сміт, Рікардо

- Англія
Мальтус, Сеніор, Мілль

- Франція
Сей, Бастіа

- США
Кері

Фізіократи
Кене, Тюрго, Гурне, Кантильон.

Критичний напрям політичної економії
Сісмонді, Прудон, Родбертус, Лассаль

Соціалісти-утопісти
Мор, Кампанелла, Вінстенлі, Мореллі, Сен-Сімон, Фур”є, Консідеран, Годен, Оуен, Томпсон

Марксиська школа
Маркс, Енгельс, Ленін?

Німецька національна політекономія
Кант, Фіхте, Мюллер, Ліст

Історична школа
Рошер, Гільдебранд, Кніс

Нова історична школа
Шмоллер, Бренталь, Бюхер, Зомберт, Вебер, Штаммлер, Штольцман

Маржиналізм:


- попередники
Госен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс

- австрійська школа граничної корисності
Менгер, Візер, Бьом-Баверк

- кембріджська школа
Маршалл, Пігу, Хоутрі

- американська школа неокласиків
Кларк

- шведська(стокгольмська) школа
Вікссель

- математична школа
Вальрас, Тюнен, Парето, Бернуллі, Форбонна, Сева

- Україна
Туган-Барановський, Слуцький

Кейнсіанство
Кейнс

Неокейнсіанство:


- американська тенденція
Хансен, Харіс, домар

- англійська тенденція
Харрод, Хікс, Калдор, Філліпс

Посткейнсіанство:


- ліве крило
Робінсон, Калдор, Сраффа

- американське монетарне кейнсіанство
Клауер, Девідсон, Лейонхуфвуд,Вайнтрауб, Мінскі

Неолібералізм:


- лондонська школа
Хаєк, Роббінс

- фрайбурзька школа
Ойкен, Репке, Ерхард

- паризька школа
Рюеф, Аллє, Малінво, Столерю

- чиказька школа
Мізес, Фрідмен

Теорія „економіки пропонування”
Лаффер, Манделл,Фелдстайн, Боскін

Теорія раціональних очікувань
Лукас, Сарджент, Уоллес

Неокласичний синтез
Хікс, Модільяні, Самюельсон.

Інституціоналізм:


- ранній період
Веблен, Коммонс, Мітчелл

- пізній період
Берлі, Мінз, Кларк, чейз, Шумпетер, Перру, Чемберлін, Сраффа, Робінсон

- неоінституціоналізм
Гелбрейт, Ростоу, Коуз, Мюрдаль