1.2.Кореляційне дослідження
Таблиця 1.1.1.
Розрахункова таблиця для обчислення показників кореляції
Рік
Виробництво
м’яса всіх видів, тис. т
(х)
Кількість сільського населення тис. осіб (y)
Розрахункові дані
xy
2005
46
614,4
28262,4
2116
377487,36
611,9279

2006
48,2
610
29402
2323,24
372100,00
609,5346

2007
53,5
607,1
32479,85
2862,25
368570,41
603,769

2008
52,3
604,2
31599,66
2735,29
365057,64
605,0744

2009
49,8
602,4
29999,52
2480,04
362885,76
607,7941

Разом
249,8
3038,1
151743,43
12516,82
1846101,17
3038,1

Середні
49,96
607,62
30348,686
2503,364
369220,234
607,62

Для визначення залежності між виробництвом м’яса всіх видів та кількістю сільського населення скористаємося рівнянням прямої:
вирівняне значення доходів з наданими послугами
х- надані послуги
- параметри рівняння
Параметри рівняння зв’язку визначимо способом найменших квадратів і системи двох рівнянь з двома невідомими:

Підставляємо наші значення в систему рівнянь:

Для того щоб спростити систему рівнянь перше рівняння поділимо на 5, а друге – на 249,8

Звідси випливає що:


Тоді лінійне рівняння матиме вигляд:

Отже зі збільшенням виробництва м’яса всіх видів чисельність сільського населення скоротиться на 1,09 тис. осіб.

Рисунок 1. Графічне зображення залежності
Це означає, що між виробництвом м’яса всіх видів та чисельністю сільського населення існує зворотній досить тісний зв’язок .
Обчислимо коефіцієнт детермінації
Отже, зміна виробництва м’яса всіх видів на 69 % залежить від чисельністю сільського населення.