РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Колективний договір укладено між Власником ДП „Зарічненський лісгосп” в особі директора, з однієї сторони, і Профспілковим комітетом, що представляє інтереси трудового колективу підприємства, з другої сторони (далі - профспілкова сторона).
1.2. Договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових тасоціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників і власника зпитань, що є предметом цього договору.
1.3 Договір розроблено на основі Законів України "Про колективнідоговори і угоди", "Про оплату праці", "Про професійні спілки, їх права тагарантії діяльності", КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та іншихнормативно-правових актів.
1.4 Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумоввиникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізаціїзобов'язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагурозв'язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів іпримирних процедур відповідно до законодавства.
1.5 Договір поширюється на всіх працівників підприємства незалежно відтого, чи є вони членами профспілки, а також на працівників виборнихпрофспілкових органів підприємства.
Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою, поширюються на пенсіонерів, які оформили пенсію на цьому підприємстві, інвалідів праці та сім'ї працівників, загиблих на виробництві.
1.6 Прийняті за цим договором зобов'язання та домовленості єобов'язковими для виконання Сторонами у межах їх компетенції.
Жодна із Сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання договору, або припинити їх виконання.
1.7 Сторони зобов'язуються дотримуватися норм, умов та гарантій, атакож мінімальних соціальних стандартів і соціальних нормативів,передбачених чинним законодавством, угодами вищого рівня, що ємінімальними та обов'язковими для підприємства.
1.8 Колективний договір укладено на 1 рік, він набираєчинності з 26.01.2007 року і діє до того часу, поки Сторони не укладуть новий договір або не переглянуть чинний.
1.9 Зміни та доповнення до колективного договору, що зумовленізміною чинного законодавства та угод вищого рівня, а також ті, щоспрямовані на поліпшення положень чинного колдоговору, приймаютьсяспільними рішеннями власника та профспілкового комітету.
У всіх інших випадках пропозиції Сторін про внесення змін чи доповнень до колективного договору, після проведення попередніх консультацій і переговорів, виносяться на схвалення конференції трудового колективу з метою узгодження позиції, досягнення згоди під час прийняття остаточного рішення.
1.10 Власник подає договір, а також зміни і доповнення на повідомну реєстрацію у відповідних органах.
1.11 Власник зобов'язується в 30 денний термін з дня підписання довести зміст колективного договору до відома працівників підприємства.
РОЗДІЛ II
ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Власник зобов'язується:
2.1 Створити належні умови для забезпечення стабільного таефективного процесу виробництва.
Забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих завдань, норм і нормативів праці та створення безпечних умов праці.
Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння виробництва, підвищення його технічного рівня, запровадження нової техніки, прогресивної технології, автоматизації та механізації виробничих процесів.
Придбати:
- трактор МТЗ-82(строк – протягом року, відповідальний – директор ДП „Зарічненський лісгосп”);
- 4 автомашини для вивозки лісопродукції (строк – протягом року, відповідальний – директор ДП „Зарічненський лісгосп”);
4 комп”ютери (строк – І квартал, відповідальний – директор ДП „Зарічненський лісгосп”);
2.2 Забезпечити за участю профспілкового комітету формуваннястратегії і прогнозування розвитку підприємства.
Вживати заходів, спрямованих на найбільш ефективне ведення лісового господарства, підвищення якості продукції, збільшення обсягів її виробництва, з урахуванням планових завдань, а також підвищення добробуту працівників та членів їхніх сімей.
2.3 Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінніпідприємством.
2.4 Запрошувати представників профспілкової сторони на виробничінаради, на яких розглядаються результати роботи підприємства, проблемніпитання та перспективи розвитку підприємства.
Брати участь в заходах профспілкової сторони щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників на її запрошення.
Профспілкова сторона зобов'язується:
2.5 Сприяти власнику в реалізації заходів, спрямованих на підвищенняефективності роботи підприємства, а також зміцненню трудової і виробничоїдисципліни та підвищенню продуктивності праці.
2.6 Формувати свідоме ставлення працівників до збереження майнапідприємства, ощадливого використання виробничих ресурсів і матеріальнихцінностей.
2.7 Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питаньполіпшення діяльності підприємства, доводити їх до власника й домагатися їхреалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.
2.8 У разі необхідності запрошувати повноважного представника сторонивласника на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання трудових і соціально-економічних прав працівників.
РОЗДІЛ III
ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУЦТВА
Власник зобов'язується:
3.1 Доводити до профспілкової сторони наявну інформацію щодоможливості проведення на підприємстві: реструктуризації (злиття, приєднання,поділу, виділення, перетворення), приватизації, передачі об'єктів з державної укомунальну власність, зміни власника, санації, загрози банкрутства (порушеннясправи про банкрутство), часткового зупинення виробництва, ліквідаціїпідприємства та пов'язані з ними звільнення працівників, чи погіршення умов їх праці.
Проводити не пізніше ніж за три місяці до прийняття відповідного рішення консультації з профспілковою стороною про заходи щодо запобігання, зменшення або пом'якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони з цих питань.
3.2 У разі прийняття рішень стосовно підготовки до проведенняреструктуризації, приватизації тощо обов'язково включати представникапрофспілкової сторони до складу відповідної комісії чи робочої групи.
3.3 Узгоджувати з профспілковою стороною проект реструктуризаціїпідприємства та переліки майна підприємства, що підлягає списанню, продажу,консервації, передачі в оренду, та майна, на базі якого будуть створені новіюридичні особи, філії тощо.
3.4 Узгоджувати з профспілковою стороною пропозиції щодо передачі укомунальну власність: майна, закріпленого за підприємством, житлового фонду,споруджених за рахунок коштів підприємства.
Не допускати зміни форми власності, перепрофілювання та ліквідації об'єктів соціально-культурної сфери та побутового призначення без згоди профспілкової сторони.
3.5 У разі виникнення ознак погіршення фінансового станупідприємства розробляти і вживати заходів щодо упередження банкрутства.Розглядати пропозиції профспілки щодо поліпшення ситуації.
В першочерговому порядку запроваджувати заходи виробничого, організаційного, управлінського характеру і лише у випадку, коли вони не призвели до позитивних змін - вживати заходів, що зачіпають соціально-економічні права та інтереси працівників.
3.6 Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв'язку із зміною організації виробництва або форми власності, банкрутством підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.
Сторони зобов'язуються:
3.7 Надавати трудовому колективу своєчасну і повну інформацію про здійснювані заходи та необхідні консультації працівникам підприємства щодо передбачених законодавством можливостей.
Профспілкова сторона зобов'язується:
3.8 Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації форми власності, банкрутства.
3.9 Брати участь у роботі комісій та робочих груп з реструктуризації, приватизації, передачі об'єктів у комунальну власність тощо.
РОЗДІЛ IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
Власник зобов'язується:
4.1 Вживати заходів до зменшення плинності працівників та скорочення непродуктивних втрат робочого часу.
4.2 Не допускати необгрунтованого скорочення робочих місць.
У разі виникнення об'єктивних причин звільнення працівників за статтею 40п.1КЗпП України письмово інформувати профспілковий комітет (не пізніше як за три місяці) про причини і терміни звільнень, кількість працівників, яких вивільнятимуть, їх спеціальності та кваліфікацію, а також проводити консультації з профкомом про вжиття заходів та пошук можливостей працевлаштування цих працівників.
Якщо на підприємстві виникає потреба одночасно скоротити більше10 відсотків працівників, то рішення про це приймається власником спільноз профспілковим комітетом після погодження з Держкомлісгоспом і ЦКпрофспілки.
При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодопереважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріямпрацівників.
Попереджати працівника про його звільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці пропонувати працівникові іншу роботу на підприємстві за наявності вакантних робочих місць відповідної кваліфікації (посад).
Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування та інформувати працівників, що вивільняються, щодо наявних вакансій на інших підприємствах району.
4.5 Надавати працівникам, які одержали не пізніше ніж за 2 місяціпопередження про звільнення у зв'язку із скороченням штатів, за рахунок частини робочого часу не більше 2-х годин в тиждень для пошуку нового місця працевлаштування з оплатою2/3 тарифної ставки за цей час.
4.6 В останній день роботи звільнюваного працівника провести з нимостаточний розрахунок. Якщо особа не отримає з вини власника належних їй сум,то виплатити їй компенсацію - середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
4.7 Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими зпідприємства з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо виникає потреба у працівниках аналогічної кваліфікації.
У разі повторного прийняття на роботу таких працівників вважати весь попередній стаж їх роботи на підприємстві безперервним при виплаті винагород та інших заохочень, залежних від стажу, а також відновлювати для них соціально-побутові пільги, які вони мали до звільнення.
4.8 Забезпечити та оплатити навчання в профільних середньоспеціальних та вищих учбових закладахпрацівників підприємства та членів їх сімей, передбачивши на ці цілі – 50,0 тис.грн.(додаток №_25 ). Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до затвердженого плану(додаток №_25__), передбачивши на ці цілі 6,0 тис. грн.(додаток №__27,28_).
Профспілкова сторона зобов'язується:
Здійснювати контроль за дотриманням законодавчих та нормативнихактів з питань праці і зайнятості.
Надавати членам профспілки правову допомогу, консультації і принеобхідності відстоювати їх права у державних органах і судах.
РОЗДІЛV
ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Власник зобов'язується:
Здійснювати оплату праці працівників згідно з чиннимзаконодавством, Галузевою угодою та цим Колективним договором.Здійснити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення підвищення рівня заробітної плати.
Оплату праці проводити за формами і системами (відрядна,відрядно-преміальна, почасова, почасово-преміальна, інші) згідно з додатком № 5.
5.3 Розміри тарифних ставок і посадових окладів визначати на базітарифної ставки робітника І розряду на кінно-ручних лісогосподарськихроботах ( дод.№ 6,7,8).
З 1 січня 2007 року базову місячну тарифну ставку робітника 1розряду
установити у розмірі 460 грн.
Надалі, при зміні величини мінімальної заробітної плати на державному рівні проводити перерахунок установленого розміру тарифної ставки робітника І розряду
5.4 Міжрозрядні тарифні коефіцієнти та коефіцієнти співвідношеньмісячних тарифних ставок, посадових окладів (окладів) працівників до місячної тарифної ставки робітника 1 розряду на кінно-ручних лісогосподарських роботах установити на рівні визначених Галузевою угодою.та згідно з додатками №_30,30а.
Окремим висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо важливих, відповідальних роботах, замість тарифних ставок можуть встановлюватись місячні оклади – вищі від місячної тарифної ставки відповідного кваліфікаційного розряду.
5.5 Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок, в т.ч. за сортність, та посадових окладів згідно з додатками №9,10,12.
5.6 Здійснювати поточне преміювання працівників, виплату винагород за підсумками роботи за рік та вислугу років.Конкретні умови, розміри і порядок нарахування премій встановленні відповідними Положеннями, які додаються до колдоговору (додатки №13,13а,13б,13в,13г,13д,13с,14,15,16 ).
Премії виплачувати при наявності коштів.
5.7Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці з метоюзбільшення тарифних ставок і посадових окладів, винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів виробництва та продуктивності праці.
5.8 Фонд оплати праці в лісогосподарському виробництві, який фінансується із бюджету, формується виходячи з діючих ставок, розцінок, окладів,розмірів доплат, надбавок та планової чисельності персоналу і середньої заробітної плати працівника. При наявності додаткових бюджетних коштів, виплачувати премію та матеріальну допомогу для працівників, які фінансуються з бюджету за рахунок бюджетних коштів.
5.9 При введенні нових тарифних ставок (окладів) вжити заходів доудосконалення чинних норм та нормативів праці, систем матеріальногозаохочення з метою збільшення частини додаткової заробітної плати у середній заробітній платі працівника.
5.10 Не допускати зниження загального рівня оплати праці порівняно зраніше прийнятим. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бікпогіршення повідомляти працівників не пізніш як за два місяці до їхзапровадження. Усі зміни в умовах оплати праці проводити лише запогодженням із профспілковим комітетом.
Здійснювати тарифікацію робіт, присвоєння кваліфікаційних розрядіввизначати обов'язки керівників, професіоналів, фахівців згідно з Класифікатором професій та галузевим Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
5.12 При виконанні робіт різної кваліфікації працю почасових робітниківоплачувати за роботою вищої кваліфікації.
Праця робітників відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка виконується. Виплачувати міжрозрядну різницю робітникам, яким доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів.
5.13 У разі невиконання норм виробітку не з вини працівника здійснювати оплату праці за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки(окладу) встановленої йому.
5.14Час простою "не з вини працівника” оплачувати у розмір не нижче від двох третин тарифної ставки(окладу) встановленої йому.
5.15 При тимчасовому переведенні на іншу нижчеоплачувану роботу запрацівниками зберігається заробітна плата за умовами і в розмірах,передбачених його трудовим договором.
5.16 Працівникам, направленим для виконання лісогосподарських ілісозаготівельних робіт, а також на курси підвищення кваліфікації, при неможливості їх повернення до місця постійного проживання, встановлюється надбавка за роз'їзний характер роботи за кожну добу фактичного знаходження за межами постійного місця проживання у розмірі 25 грн.
5.17 Ремонт механізмів оплачується по ІІ розряду.
5.18 Для нормування праці робітників застосовувати галузеві,міжгалузеві норми і нормативи з праці, а також розроблені у встановленомупорядку самим підприємством. Перелік нормативів з праці, які маютьзастосовуватись на підприємстві, приведений у додатках №_11,11 а.
5.19 Здійснювати перегляд норм праці у зв'язку зі зміною умов, на які вони
були розраховані (раціоналізація робочих місць, впровадженнянової техніки, технології та інших заходів, що забезпечують реальнезростання продуктивності праці).
5.20 Про запровадження нових або зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніш як за один місяць до їх запровадження.
Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз'яснювати працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові нормативи.
5.21 Встановлювати знижені норми виробітку для:
-інвалідів, вагітних жінок - на 20 відсотків.
5.22 Застосовувати тимчасові знижені норми:
- при освоєнні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, нових видів продукції;
- при невідповідності фактично існуючих організаційно-технічних умовпраці запроектованим у нормах і нормативах.
Терміни і розміри зниження норм установлювати за погодженням з профспілковим комітетом.
5.23Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв'язку з ростоміндексу споживчих цін згідно з чинним законодавством.
Виплачувати заробітну плату, як правило, у грошовій формі. Яквиняток, може застосовуватись часткова виплата заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, і є бажаною для працівників.
Здійснювати виплату заробітної плати регулярно в робочі дні. Виплата заробітної плати здійснюється до 25 числа наступного місяця.
5.26 Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку передіншими платежами. Не допускати її затримки та виникнення заборгованості.
У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій стороні інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.
У разі порушення термінів виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрату її частини згідно з чинним законодавством.
Профспілкова сторона зобов'язується:
5.27 Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавчих інормативних актів та зобов'язань за колдоговором з питань оплати праці.
5.28 Вимагати від власника виконання зобов'язань цього розділу в повному обсязі в установлені терміни.
5.29 Контролювати розподіл та використання фонду оплати праці. Вносити обґрунтовані пропозиції з удосконалення системи оплати праці .
РОЗДІЛ VI
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
Власник зобов'язується:
6.1 При прийнятті на роботу укладати трудові договори з працівниками здотриманням вимог чинного законодавства.
При укладанні трудових договорів з робітниками при їх письмовій згоді і з врахуванням його кваліфікації (наявності суміжної або іншої професії) може бути вказаний додатковий перелік робіт, які він буде виконувати протягом року, якщо за умовами виробництва відсутня можливість виконання робіт по основній професії.
Кваліфіковані робітники не залучаються для виконання додаткових робіт, які тарифікуються нижче 3-го розряд
Знайомити працівників при прийомі на роботу з колективним договором, Статутом підприємства, їх трудовими обов'язками, правилами внутрішнього розпорядку, умовами оплати праці, проводити інструктаж з охорони праці.
6.2 Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаноїпосади та кваліфікації.
6.3 Включати за згодою голови профкому представниківпрофспілкової сторони до складу кваліфікаційної та атестаційної комісій .
Дотримуватись встановлених законодавством норм тривалостіробочого часу для всіх категорій працівників.
6.5 Встановлювати розпорядок роботи (початок та закінчення денної
зміни роботи чи зміни, перерви для відпочинку і харчування) згідно з затвердженими Правилами (додаток №_1_)
6.6 Не вилучати з робочого часу час приймання їжі, якщо за умовамивиробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використатичас обідньої перерви на свій розсуд..
6.7 Встановити на підприємстві п'ятиденний робочий тиждень знормальною тривалістю робочого часу - 40 годин на тиждень та двома вихідними днями.
Максимальна тривалість робочої зміни не може перевищувати:
__12____годин при роботі в нормальних умовах праці;
__8___годин при роботі зі шкідливими і важкими умовами праці;
__7____годин при роботі в нічний час.
У зв”язку з коротким світловим днем в осінньо-зимовий період з 1 листопада по 1 березня установити шестиденний робочий тиждень з тривалістю зміни 7 годин з вихідним днем у неділю на лісозаготівельних, лісогосподарських роботах, вивезенні та переробці деревини по необхідності.
У період напружених робіт на посіві і посадці лісу та деяких інших роботах не допускати збільшення тривалості робочої зміни зміни більше 12 годин. За перероблений робочий час тривалість робочого дня зменшується в інший період облікового часу або надаються додаткові дні відпочинку (без оплати).
Для водіїв автотранспортних засобів тривалість щоденної роботи(зміни) може бути збільшена до 10 годин. Якщо протягом робочого дня мають місце тривалі періоди простої присутності, очікування чи перерви в роботі – тривалість робочого дня може бути збільшена до 12 годин у тому разі, коли час безпосереднього керування автотранспортними засобами протягом робочої зміни не перевищуватиме 9 годин.
Установити підсумковий облік робочого часу для таких категорій
працівників:
кочегари;
сторожи.
Встановити для них обліковий період 3 місяці.
Узгоджувати з профспілковим комітетом будь-які зміни тривалості
робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи напідприємстві, в окремих підрозділах, для окремих категорій або працівників.Повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.
З метою забезпечення дієздатності підприємства адміністрація може організовувати чергування працівників після закінчення робочого дня та у неробочі дні.
Графік чергувань узгоджується з профспілковим комітетом.
6.10 За взаємною згодою з працівником встановлювати для ньогонеповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і впорядку, визначених законодавством.
6.11 Встановлювати за рахунок прибутку для вагітних жінок, жінок, які
мають 2 х дітей віком до 6 років або дитину-інваліда, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу 39 годин на тиждень.
6.12 Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залученняокремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час тавихідні дні.
Організовувати роботу у вихідні, святкові та неробочі дні тільки з дозволу профспілкової сторони. Компенсацію за роботу у неробочі дні та дні чергувань здійснювати шляхом надання відгулу .
6.13 Надавати працівникам основні і додаткові відпустки в порядку татривалістю, встановленими Законом України "Про відпустки", іншиминормативними актами та цим договором (додатки№_2,3,4 ).
Додаткові відпустки за несприятливі умови праці та зайнятих на роботах з особливим характером, за ненормований робочий день надавати працівникам на підставі результатів атестації робочих місць. Встановити Перелік професій і посад, на яких може застосовуватись ненормований робочий день (додаток _3_).
6.14 Надавати відпустки тривалістю 7 днів працівникам (матері або батьку, який виховує дитину без матері), які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, а також одиноким матерям, що виховують дітей до 18 років, в порядку передбаченому законодавством.
6.15 Затверджувати графік надання відпусток за погодженням
з профспілковою стороною до 5 січня поточного року та доводити його до відома працівників.
6.16 Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та увипадках, визначених законодавством.
6.17 Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин,за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпусткубез збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.
Визначеним законодавством категоріям працівників надавати, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.
6.18 Надавати працівникам за рахунок прибутку додаткові, понадвстановлені законодавством, відпустки у разі:
народження дитини (батькові) 1 день;
проводів на військову службу дітей(батькам) – 2 дні ;
шлюбу працівника або його дітей – 3 дні;
у разі смерті рідних – 3 дні;
з дня народження працівника - 1 день;
1 вересня - батькам, діти яких навчаються у класах, якщо ці
дні припадають на робочий день – 1 день.
Профспілкова сторона зобов'язується:
6.19 Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань цього розділу.
6.20 Надавати працівникам правову допомогу та консультації зчинного законодавства.
РОЗДІЛ VII
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я
Власник зобов'язується:
7.1 Виконувати свої повноваження з охорони праці відповідно доЗакону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів.Створювати на всіх дільницях здорові і безпечні умови праці.
7.2 Установити цільові асигнування на охорону праці у розмірі 3 відсотка
від реалізованої продукції .
7.3 Щорічно спільно з профспілковим комітетом розробляти"Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієнипраці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання,аваріям і пожежам" (додаток_17 ).
На реалізацію "Комплексних заходів...", виділити__427_тис. грн..
Про річні підсумки виконання Комплексних заходів інформувати трудові колективи на загальних зборах (конференціях).
7.4 Дотримуватись законодавчих нормативів щодо обов'язковогозабезпечення працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими, небезпечними танесприятливими умовами праці, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобамиіндивідуального захисту(додаток № 18)
Компенсувати працівникам витрати, підтверджені касовим чи товарним чеком, на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо працівники були змушені придбати їх за власні кошти(при наявності підтверджуючих документів).
7.5 Забезпечувати безоплатно працівників, зайнятих на роботах ізшкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними йому харчовими продуктами (перелік професій у додатку 20).
7.6 Працівникам, які працюють на роботах, пов'язаних із забрудненням,видавати безоплатно за встановленими нормами мило, а на роботах, де можливийвплив на шкіру шкідливо діючих речовин - змиваючі та знешкоджуючі засоби(додаток №19).
7.7 Надавати працівникам окремих професій, понад норми визначенізаконодавством, додаткову оплачувану відпустку за несприятливі умови праці(додаток 2 ).
7.8 Забезпечувати працівників санітарно-побутовими приміщеннями таутримувати їх відповідно до санітарних норм і правил.
7.9 Проводити атестацію робочих місць за умовами праці згідно зрозробленим за участю профспілкової сторони графіком.
Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизутехнічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їхбезпечного використання
При укладенні трудового договору проінформувати під розписпрацівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних ішкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, атакож про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
7.12 Забезпечувати навчання працівників безпечних методів працішляхом підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації з питаньохорони праці відповідно до вимог "Типового положення про навчання зпитань охорони праці" та інших нормативних документів.
Не допускати до виконання робіт працівників, що не пройшли навчання за індивідуальною програмою підготовки та перевірки знань з питань охорони праці.
7.13 За рахунок коштів підприємства здійснювати проведення медичнихоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чинебезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.
7.14 За участю профспілкової сторони щоквартально аналізувати стантимчасової непрацездатності працівників та причини захворювань. Вживатизаходів до зниження захворюваності і втрат робочого часу через хворобу.
Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне і об'єктивне розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних заходів, запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві .
7.16 За рахунок власних коштів підприємства установити додатковівиплати працівникам, які отримали виробничу травму та членам сімей загиблихна виробництві працівників, а саме: одноразову матеріальну допомогу.(Умови зменшення матеріальної допомоги приведені в додатку №24)
7.17 Організувати роботу кабінету з охорони праці підприємства згідно з Типовим положенням про кабінет охорони праці.
Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або
небезпечними умовами праці(додоток №23,23б), та до роботи в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми(додаток №21,22).
7.19 Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщенняречей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми.Не залучатинеповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.
За рахунок коштів підприємства проводити навчання представниківпрофспілки та членів комісії з питань охорони праці, громадських інспекторів,уповноважених профспілкової організації з питань охорони праці.
7.21 Розробити за участю профспілкової сторони Положення про системуекономічного стимулювання та морального заохочення працівників, що недопускають порушень вимог особистої і колективної безпеки та відзначились увирішенні завдань охорони праці, а також матеріальної відповідальності суб'єктівтрудових відносин за стан охорони праці.
7.22 Проводити щомісячно дні охорони праці на підприємстві за участюпредставників профспілкової сторони.
7.23 Здійснювати щоквартальний аналіз стану охорони праці ірозглядати його на виробничих нарадах, що проводяться разом зпредставниками профспілкової організації.
Працівники підприємства зобов'язуються:
7.24 Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобіввиробництва.
Обов'язково користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, передбаченими правилами техніки безпеки праці.
Проходити у встановленому порядку медичні огляди.
Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.
Профспілкова сторона зобов'язується:
7.25 Здійснювати контроль за дотриманням стороною власниказаконодавства про охорону праці та зобов'язань за колективним договором..
7.26 Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці,у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідніподання.
7.27 Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці,зміни в законодавстві з охорони праці.
7.28 У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати відроботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.
7.29 Брати участь:
в розробці програм, положень, нормативно-правових документів зпитань охорони праці на підприємстві;
у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій,складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки інадавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.
РОЗДІЛ VIII
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ
Сторони домовились:
Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-побутові ікультурно-оздоровчі заходи та використовувати їх, виходячи з пріоритетів іреальних фінансових можливостей підприємства відповідно до затвердженогокошторису (додаток 25).
Дотримуватися норм і вимог, передбачених Законом України "Продержавні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
Власник зобов'язується:
8.3 Фінансувати витрати на розвиток та належне утримання об'єктівсоціальної інфраструктури, які перебувають на балансі підприємства, а такожна утримання і заохочення працівників культури, спорту, побуту та інше.
8.4 Матеріально заохочувати працівників соціальної сфери, щообслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.
8.5 Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових,спортивних заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам,які беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських спортивнихзмаганнях, Галузевих спартакіадах, конкурсах, оглядах, фестивалях.
Надавати відповідний транспорт для організації цих заходів.
Звільняти працівників - членів збірних команд та учасників творчих колективів художньої самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи для участі в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з планами, затвердженими власником і профспілковим комітетом.
8.6 Фінансувати витрати на будівництво житла для працівників, щоперебувають на квартирному обліку на підприємстві, в тому числі задольовою участю.
8.7 Для опалення приватних будинків забезпечувати паливною нормою запільговими цінами :
- для працюючих підприємства , які пропрацювали 1 рік і більше- 7 кбм дров(ціна 1м3 згідно прейскуранту на момент виписки), з оплатою 50% вартості;
- для працюючих підприємства, які мають безперервний стаж роботи 30 років(чоловіки),25 років(жінки), – 7 кбм. - безкоштовно;
- Пенсіонерів , які перед виходом на пенсію відпрацювали не менше 10 років і пішли на пенсію з держлісгоспу та сім”ї, члени яких відпрацювали в лісовому господарстві не менше 20 років і померли, перебуваючи на роботі отримують 50% скидки на 7 кбм.дров;
- Учасникам бойових дій, інвалідам війни, воїнам афганцям та інвалідам праці лісгоспу паливна норма(7 кбм. дров) надається безкоштовно.
Один раз в рік працівникам надається транспорт безкоштовно для господарських цілей.
Пенсіонерам, які відпрацювали більше 30 років в держлісгоспі транспорт на перевезення паливної норми один раз в рік надається безкоштовно.
8.8 Надавати допомогу в забезпеченні індивідуальних забудовників будівельними матеріалами по ціні 170 грн. за 1 кбм пиловника хв. д. 20-24 з верхнього складу при наявності документів на будівництво і акта обстеження комісією на необхідність проведення ремонту, погодженим з профспілковим комітетом. Ця допомога буде надаватись тим працівникам, які відпрацювали на підприємстві не менше 3 років , не більше 150 кбм. на рік.
8.9 Організовувати лікування, оздоровлення та відпочинок працівників ічленів їхніх сімей та виділяти для цього кошти згідно (додаток 25 ).
8.10 Компенсувати 1 рік наймання квартири для молодих сімей і молодих
спеціалістів;
Надавати одноразові виплати у зв'язку з такими обставинами:
- виплату одноразової допомоги працівникам при виході на пенсію в залежності від безперервного стажу роботи на підприємстві в розмірі:
До 10 років – 0.5 оклада
10-20 років – 1 оклад
20-30 років - 1.5 оклада
більше 30 - 2 оклада.
- здійснення одноразової виплати працівникам і ветеранам підприємства з приводу :
одруження – 500 грн.
- при похованні – 500 грн. Витрати по проведенню похорон померлих працівників держлісгоспу, які відпрацювали не менше 20 років, проводити за рахунок підприємства.
до Дня працівника лісу
до Дня перемоги.
з нагоди ювілейних дат працівників(якщо безперервний стаж роботи на підприємстві становить більше 10 років) – 1 посадовий оклад;
8.12. Проводити оплату новорічних подарунків для дітей.
8.13. При направленні на курси по підвищенню кваліфікації з відривом від виробництва в Укрцентркадриліс м.Боярка на період до двох тижнів і менше надавати допомогу в розмірі 0,5 посадового окладу, на період більше 2 тижнів – в розмірі окладу.
8.14 Надавати матеріальну допомогу
малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, сім'ям, що маютьдитину-інваліда;
дітям-сиротам, напівсиротам (до досягнення повноліття абозакінчення навчання);
одиноким пенсіонерам - ветеранам праці підприємства, які не працюютьі потребують соціальної допомоги ;
у зв'язку із смертю працівника або близьких родичів ;
працівникам, які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин(стихійного лиха, кражі, пожежі тощо).
Порядок про умови надання матеріальної допомоги та іі розміри встановлюється спільним рішенням власника і профспілкового комітету
Інші виплати і компенсації.
Працівники, які добросовісно і безперервно відпрацювали в
держлісгоспі більше 20 років і потребують поліпшення житлових умов, заносяться в списки працівників, що користуються правом першочергового отримання житла
8.17 3 метою додаткового стимулювання своєчасного і якісного виконання доведених завдань, ефективного і раціонального використання лісосічного фонду, своєчасного проведення робіт по збереженню і відтворенню лісів, забезпечення умов праці згідно з санітарно-побутовими вимогами та правилами організувати трудове суперництво серед лісництв та цехів; бригад, окремих професій робітників підприємства. Підсумки трудового суперництва підводити щоквартально по підсумках .
Для стимулювання переможців трудового суперництва встановити премії:
За 1 місце – 300 грн.
За 2 місце – 250 грн.
За 3 місце – 200 грн.
Показники для підведення підсумків трудового суперництва серед лісництв додаються до колдоговору (Додаток № 32).
8.18 Оплатити медичне страхування працівників держлісгоспу в розмірі 100% його вартості.
8.19 Організувати гаряче харчування працівників підприємства:
8.20 Організувати доставку працівників на роботу і з роботи, в тому числі і працюючих у вечірні та нічні зміни.
8.21 Створювати належні умови для діяльності комісії з соціальногострахування.
8.22 Щомісячно відраховувати профспілковому комітету кошти накультурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 1 % фондуоплати праці підприємства з віднесенням цих сум на валові витрати.
Профспілкова сторона зобов'язується:
Контролювати використання коштів на виплату соціально-побутовихпільг, проведення культурно-оздоровчих заходів і житлове будівництво;доводити інформацію до членів трудового колективу.
Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власникомстрахових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.Щорічно (перед початком року) проводити облік працівників, які потребуютьлікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками
8.25 Контролювати відрахування профкому на культурно-масову,фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, установлених колдоговором.
Кошти витрачати за кошторисом (додаток 25.). Вести облік та звітувати власнику та трудовому колективу про витрачання цих коштів.
Спільно з власником організовувати відпочинок і оздоровленняпрацівників та їхніх дітей, сприяти підвищенню ефективності їх лікування.
Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних іоздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.
Здійснювати контроль за роботою та утриманням об'єктів соціальноїсфери (їдалень, буфетів, медпунктів, побутових приміщень тощо). Зарезультатами перевірок складати відповідні акти, доводити їх до відомавласника і, в разі потреби, вимагати усунення виявлених недоліків.
Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативнимиактами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійногозабезпечення; надавати консультативну й методичну допомогу з питаньсоціального захисту.
РОЗДІЛ IX
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
9.1 Власник визнає профспілковий комітет повноважним представникомправ та інтересів працівників підприємства і погоджує з ним накази та іншінормативні акти з питань, що є предметом цього договору.
Власник зобов'язується:
Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профкому,встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність,обмеження прав профкому або перешкоджання їх здійсненню.
Надавати профспілковому комітету безкоштовно необхідні для їхдіяльності приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням,прибиранням, транспортом для роботи самих комітетів і проведення зборівпрацівників.
Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях.
9.4 Щомісяця і безоплатно утримувати із заробітної плати таперераховувати на рахунки відповідних профспілкових органів внески членівпрофспілки (за наявності їх письмових заяв) у триденний термін післявиплати заробітної плати.
Не допускати утворення заборгованості з перерахування профспілкових внесків.
9.5 Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітноїплати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїхвиробничих обов'язків, для виконання ними повноважень та громадськихобов'язків в інтересах трудового колективу:
голові профкому 2 години на тиждень;
голові цехового комітету профспілки -2 години на тиждень;
членам профкому та цехових комітетів -2 години на тиждень;
членам комісій профкому -2 години на тиждень.
9.6 На час профспілкового навчання, проведення статутних заходівпрацівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надаватидодаткову відпустку тривалістю до_б_календарних днів із збереженнямзаробітної плати за рахунок коштів підприємства.
Якщо виконання громадських обов'язків пов'язане з виїздом у відрядження, то витрати, пов'язані з цим, здійснювати за рахунок коштів підприємства.
9.7 Не допускати зміни умов трудового договору, оплати праці,притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членамивиборних профспілкових органів, без попередньої згоди органу, членамиякого вони є.
9.8 Не допускати звільнення з ініціативи власника працівників, якіобиралися до складу профспілкових органів, протягом двох років післязакінчення терміну виборних повноважень, крім випадку повної ліквідаціїпідприємства чи вчинення працівником дій, за які законодавствомпередбачена можливість звільнення працівника з роботи.
9.9 Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства тапредставникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодновідвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві.
9.10 За працівниками, обраними до складу виборного органу первинноїпрофспілкової організації, зберегти преміювання, виплату винагород, а такожкомпенсації і соціально-побутові пільги, встановлені цим договором для іншихпрацівників підприємства.
9.11 Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору,невідкладно вживати заходів до їх усунення.
9.12 На вимогу профспілкової сторони надавати інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілки.
Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціально-культурні заходи і житлове будівництво.
9.13 Забезпечити участь профспілкової сторони в підготуванні змін і доповнень до Статуту підприємства (підготування проекту Статуту), обов'язковий розгляд її пропозицій.
РОЗДІЛ X
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов'язуються:
10.1 Негайно і безпосередньо співпрацювати в разі будь-якого конфліктуабо порушення умов колдоговору з метою знайти взаємно прийнятне рішенняпроблем,які виникли.
10.2 Визначити осіб, відповідальних за виконання положеньколдоговору, і встановити терміни виконання (додаток 26,31).
Аналізувати хід виконання колдоговору, заслуховувати звітисторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції)трудового колективу двічі на рік : за І півріччя - у липні; за рік - у січні-лютому.
У разі невчасного виконання, невиконання зобов'язаньколдоговору аналізувати причини і вживати термінових заходів іззабезпечення їх реалізації.
Осіб, винних у невиконанні положень колдоговору, притягуватидо відповідальності згідно з чинним законодавством.
Колективний договір укладено у трьох примірниках, що зберігаються укожної із сторін та в органі, який проводить реєстрацію, і мають однаковуюридичну силу.
Колективний договір підписали:
Від сторони власника
Від профспілкової сторони

________________________
_____________________________

М.П.
М.П.

„____”_______________200_року
„____”_______________200_року