Абстрактна праця --- праця
Амортизація основних виробничих фондів - це: поступове перенесення вартості засобів праці на продукцію, що виробляється;
Акція - це цінний папір без встановленого строку обігу, який: а)свідчить про внесок у капітал акціонерного товариства, дає право
Акціонерне товариство відкритого типу мобілізує капітал шляхом: випуску акцій і облігацій через фондову біржу;
Альтернативна вартість вимірюється: в)кількістю одного блага, від якої потрібно
Автономні інвестиції - це інвестиції, які: не залежать від динаміки національного доходу
А. Сміт вважав, що роль держави в економіці повинна бути: б) не ширше ролі „нічного сторожа": держава створює
А. Сміт вважав, що вартість товарів визначається: б)у простому товарному господарстві витратами праці, у розвиненому ринковому господарстві - сумою доходів власників факторів виробництва;
Автором теорії факторів виробництва, який виділив три основних фактори - працю, землю і капітал - і тим самим заклав основи фак-торного аналізу і методу виробничої функції, був: г) Ж. Б. Сей
Автором моделі загальної економічної рівноваги конкурентної ринкової системи, якого вважають засновником макроекономічногомоделювання, був представник математичної школи маржиналізму: б)л.Вальрас
Автором фундаментального „рівняння обміну" {МУ = РО), як класичної версії кількісної теорії грошей, був американський економіст:
б) І.Фішер
Аналіз фактора часу, розмежування коротко- та довгострокового періодів становили визначний внесок у розвиток економічної теорії,зроблений: а).Маршаллом
Автором теорії спадної граничної продуктивності факторів виробництва був американський економіст: в) Дж.Б.Кларк
Автором ідеї розмежування ефектів заміни та доходу в аналізі впливу зміни ціни на рішення споживача був видатний український еко-номіст: Слуцький.
Автором теорії суспільного вибору є американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки: б)дж. Б'юкенен
Автором теорії „довгих хвиль" економічної динаміки був: М.Кондратьєв
Авторами концепції „людського капіталу" є американські економісти, лауреати Нобелівської премії з економіки: Г.Беккер та Т.Шульц;
Бюджетна лінія --- вірні відповіді в і г
Безперервне повторення прдцесу кругообороту капіталу називається: оборотом капіталу;
Бюджетне обмеження споживача утворюють: в) доход споживача і ціни товарів
Бюджетна лінія - це: г) правильні відповіді б) і в).
Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо: її граничний виторг дорівнює граничним витратам
Валютний курс --- ціна
Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характерною ознакою: в) товарного виробництва;
Властивість товару обмінюватися на інший товар у певних кількісних пропорціях - це: мінова вартість;
Внаслідок підвищення продуктивності праці вартість одиниці товару: знизиться;.
Внаслідок підвищення інтенсивності праці вартість одиниці товару: а)не зміниться;
Виробничі відносини - це система відносин, які виникають: а), між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання
Вартість робочої сили визначається: б) вартістю засобів існування робітника та його сім'ї, які
Вартість товару визначається за формулою: W= c + v + m
Витрати підприємства на виробництво товару, виражені в грошовій формі, це: собівартість
Витрати обігу, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу, називаються: а] додатковими витратами обігу
В якому з варіантів відповідей типи ринкових структур перераховані послідовно - від найбільш до найменш конкурентного ринку? : в)досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія;
Виробнича функція показує: в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення вхідних ресурсів;
Відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодами діяльності фірми полягає у тому, що: у короткостроковому періоді частина ресурсів і витрат постійні, у довгостроковому - всі ресурси і витрати змінні
Виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки: а)властивості суспільних благ унеможливлюють їх гарантоване вироб-ництво приватними фірмами
Валовий внутрішній продукт - це: б)сукупна ринкова вартість поточного виробництва кінцевих товарів і послуг, вироблених в межах кордонів країни за рік
Валовий національний продукт - це: сукупний доход, який отримують виробники країни за рік
Валовий внутрішній продукт відрізняється від валового національного продукту на величину: чистих факторних доходів
Відрахування на відновлення зношеного капіталу - це: амортизація;
Валові інвестиції: є сумою амортизації та чистих інвестиції
В умовах рецесійного розриву: б)фактичний рівноважний ВВП менший, ніж потенційний ВВП
В якому з варіантів відповідей послідовно перераховані фази економічного циклу: в) бум, рецесія, депресія, пожвавлення
Від непередбаченої інфляції в меншій мірі постраждають: гі, хто стали боржниками, коли ціни були нижчими
В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується: а) скороченням рівня безробіття
Вихідне припущення теорії народонаселення Т. Мальтуса полягало: а} невідповідності біологічної здатності людей до продовження роду здатності економіки забезпечити необхідний обсяг продовольчих ресурсів;
Визначний внесок у дослідження проблеми зовнішніх ефектів був вперше зроблений представником кембриджської школи: б)А. Пігу
Видатним українським економістом, який розробив математичні методи дослідження функцій корисності та попиту в залежності від зміни цін і доходу споживача, був: г) Є.Слуцький
Готовність виробників --- пропозиція
Грошовий капітал, який власник грошей віддає у позику і який приносить йому доход у вигляді проценту, називається: позичковим капіталом;
Гранична корисність - це: додаткова корисність від споживання
Граничний продукт змінного фактора - це: б)додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової один;
Граничні витрати - це: додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту
Головна перевага конкурентної ринкової системи полягає у тому,що ринок досконалої конкуренції забезпечує: ефективний розподіл ресурсів
Гранична схильність до споживання - це: всі відповіді правильні
Гранична схильність до споживання показує: а)на скільки зміниться обсяг споживання при зміні використовуваного доходу на одиницю;
Гранична схильність до заощадження показує: б)на скільки зміниться обсяг заощаджень при зміні використовуваного доходу на одиницю;
Дефлятор ВВП --- індекс цін ВВП
До засобів праці належать: в) машини, устаткування, виробничі будівлі, споруди, дороги
Додаткова вартість, згідно з теорією К.Маркса, є результатом: неоплаченої праці найманих робітників;
Добровільне або примусове злитгя індивідуальних капіталів називається: централізацією капіталу;
Доход від акцій називається: б) дивідендом
Дія закону спадної віддачі означає, що: б) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні одного фактора за незмінності інших факторів
До утворення монополій не призводить: виробництво та збут товару, який має багато близьких замінників
Довгострокова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що: фірми не отримують економічного прибутку
Дефлятор ВВП - це: а) індекс цш ВВП
Дж. М. Кейнс стверджував, основним чинником споживання є: а)поточний використовуваний доход
До інвестицій не відноситься: покупка родиною нового будинку
Диференціація доходів населення означає: г)нерівномірний розподіл особистих доходів домогосподарств
До інструментів фіскальної політики відносяться: зміна державних видатків та ставок оподаткування
Дискреційна фіскальна політика реалізується шляхом: б)зміни ставок оподаткування та величини урядових видатків
До заходів фіскальної політики не можна віднести: а)операції національного банку з облігаціями державної внутрішньої позики;
Для фази пожвавлення не є властивим: в) скорочення інвестицій
Для збільшення грошового пропонування центральний банк повинен: знизити резервну норму
До кейнсіанської теорії не можна віднести твердження: а)рівновага у ринковій економіці постійно відновлюється на рівні повної зайнятості
Економічне зростання --- приріст
Економічна категорія - це: поняття, що відображає сутнісну сторону економічного явища;
Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: діють виключно у людському суспільстві;
Економічні інтереси - це: в) усвідомлені економічні потреби окремих людей,
Економічна система - це: сукупність галузей матеріального
Економічне поняття "обмеженість ресурсів" означає: неможливість задоволення всіх людських потреб
Ефект заміни - це зміна обсягу попиту на товар, спричинена: г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.
Ефект доходу полягає у: б)зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;
Економічні витрати: дорівнюють сумі явних і неявних витрат.
Економічний прибуток - це: прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат.
Економічна система, в якій макроекономічні проблеми частково вирішуються ринковим механізмом, називається: в) змішаною
Економічний цикл характеризується: г)періодичними піднесеннями та падіннями рівня ділової активності на фоні загальної тенденції до зростання.
Економічному піднесенню не відповідає: в) скорочення податкових надходжень
Економічний цикл, згідно з кейнсіанським підходом, пов'язаний з: чинниками, які визначають динаміку сукупного попиту
Ефект витіснення означає, що: в) зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій
Єдність продуктивних сил і --- суспільний
Життєво необхідні --- економічними потребами
За джерелами походження --- інфляція попиту
Згідно з теорією трудової вартості наявність у товару двох властивостей - вартості і споживної вартості - пояснюється: двоїстим характером праці, яка одночасно є конкретною і абстрактною;
Згідно з трудовою теорією вартості, абстрактна праця - це: праця людини у фізіологічному розумінні
Згідно з трудовою теорією вартості, гроші виникли: а)стихійно в процесі розвитку відносин обміну і поділу праці
Згідно з законом грошового обігу, кількість грошей, необхідних для обігу: а)прямо пропорційна сумі цін реалізованих товарів і обернено пропорційна кількості оборотів однієї грошової одиниці;
Згідно з теорією К. Маркса, капітал - це: певне виробниче відношення, при якому знаряддя праці, гроші, товари слугують знаряддям
Згідно з теорією додаткової вартості К.Маркса, необхідний робочий час - це частина робочого дня: а)тротягом якої робітник відтворює вартість власної робочої сили;
Згідно з теорією К.Маркса, в умовах капіталістичного товарного виробництва споживна вартість робочої сили полягає у зда тника: створювати додаткову вартість;
Згідно з теорією К.Маркса, постійний капітал - це: а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;
Згідно з теорією К.Маркса, змінний капітал - це: б)частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;
Закритими вважаються акціонерні товариства, акції яких: не надходять у вільний продаж;
Збільшення обсягів суспільного виробництва за рахунок збільшення кількості виробничих ресурсів за незмінної техніки і технології на-зивається: б)екстенсивним економічним зростанням;
Закон попиту описує: в) обернену залежність між ціною та обсягом попиту
Закон пропонування твердить, що між ціною і обсягом пропонування: ) існує прямий зв'язок;
Закон спадної граничної корисності твердить, що: величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці
Зі зміною ціни товару X зміщення бюджетної лінії відповідає зображеному на графіку: б)
Зі зростанням доходу споживача зміщення бюджетної лінії відповідає зображеному на графіку: г)
Закон спадної віддачі полягає у тому, що: в)скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів;
3 підвищенням ціни на готову продукцію у короткостроковому періоді конкурентна фірма, що купує працю на конкурентному ринку ресурсів: а) збільшить попит на працю
Зовнішні ефекти - це: побічні наслідки діяльності економічних суб'єктів, які не регулюють-ся
Згідно з „основним психологічним законом" Дж.М. Кейнса: люди схильні збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але в меншій
Згідно з кейнсіанською теорією обсяг споживчих видатків, заощаджень і сукупного попиту насамперед визначається: в) рівнем поточного використовуваного доходу
Зміна урядових видатків і ставок оподаткування задля досягнення бажаного реального обсягу виробництва і зайнятості відноситься до:
б)дискреційної фіскальної політики
Згідно з законом Оукена, зростання циклічного безробіття на 1% викликає відставання фактичного ВВП від потенційного на: б) 2-2,5%:
Закон Оукена відображає взаємозв'язок між: процентною зміною циклічного безробіття і процентним відхиленням фактичного ВВП від потенційного
Зміни у потенційному рівні ВВП можуть бути спричинені: в) змінами технологій
Згідно з „Золотим правилом нагромадження", граничний продукт капіталу повинен дорівнювати: а) нормі амортизації
Згідно з монетаристською теорією, єдиною причиною інфляції є: надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання
За темпами розрізняють наступні види інфляції: в)помірна, галопуюча, гіперінфляція
Зростання сукупного попиту в моделі „ ADAS" призведе до: підвищення рівня цій на кейнсіанському відрізку кривої AS
Закон спадної родючості землі, який став попередником закону спадної граничної продуктивності факторів виробництва, обґрунтував: г)Т. Мальтус
„Закон ринків" - теорію, згідно з якою пропонування створює свій власний попит, обґрунтував французький економіст: в) Ж. Б. Сей
Згідно з монетаристською теорією, головним завданням держави в економіці є: б)забезпечення зростання грошового пропонування тими ж темпами, що зростає реальний ВВП;
Засновником неоінституціоналізму вважають лауреата Нобелівської премії з економіки, присудженої йому за праці з проблем трансакційних витрат і прав власності: Р.Коуза
Інтенсивний тип економічного зростання - це: розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів;
Інфляційний розрив - це величина, на яку сукупні видатки повинні: зменшитись, щоб зменшити рівноважний ВВП до неінфляційного рівня повної зайнятості
Ізокоста --- незмінних витрат
Інтенсивність праці - це: напруженість праці;
Ізокванта ілюструє: всі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують виробництво одного й того самого обсягу продукції
Ізокоста - це лінія: а)незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу,які фірма може придбати за даного рівня витрат;
Інновації призвели до скорочення робітників, зайнятих ручною працею. Безробіття, яке виникло внаслідок цього, відноситься до: г) структурного
Інфляція супроводжується: Bci відповіді правильні
Інфляція витрат може виникнути внаслідок: в)підвищення ставок заробітної плати
Інфляція витрат може бути спричинена зростанням: цін енергоносіїв
„Історія економічних учень" вивчає: а) історичний процес виникнення, розвитку і зміни систем економічних поглядів;
Інституціональні концепції: г) всі відповіді правильні
Кейнсіанський відрізок кривої…є --- горизонтальним при певному
Корисна властивість товару, його здатність задовольняти потреби покупця - це: споживна вартість;
Кількість товарів та послуг, яку працівник може придбати на свій грошовий заробіток, - це: 'реальна заробітна плата;
Курс акції є: прямо залежним від величини дивіденду і
Криві байдужості - це криві: б) однакового рівня корисності наборів двох благ;
Крива "доход - споживання": б)сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу,на її основі будуються криві Енгеля та відстежуються зміни в індивідуальному попиту;
Криві Енгеля характеризують: а)залежність обсягу споживання товару від доходу споживача
Крива "ціна-сноживання": а)сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
Крива ринкового попиту: а)отримується шляхом додавання обсягів індивідуального попиту за кожної з можливих цін;
Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід виробляти продукцію, якщо: г) всі відповіді правильні
Коли граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничні витрати, то фірма зможе збільшити економічний прибуток, якщо:
в)збільшить обсяг виробництва
Конкурентна фірма максимізує прибуток у короткостроковому періоді, виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо: ціна дорівнює граничним витратам
Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді: правильні відповіді а) і в).
Конкурентна рівновага на ринку певного товару означає, що: всі відповіді правильні
Крива Лаффера показує, що: в)зниження податкової ставки збільшує податкові надходження, якщоподаткова ставка була вищою за оптимальну
Крива Лаффера показує взаємозв'язок між: б)податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету
Крива Лоренця відображає: а) фактичний розподіл доходів
Коли ринкова процентна ставка зростає, поточний курс облігацій: а) знижується
Короткострокова крива Філліпса відображає: б)обернену залежність між рівнем безробіття та рівнем інфляції;
Класичному підходу відповідає положення: а)сукупний попит визначається обсягом виробництва
Класична теорія виходила з того, що відновлення макроекономічної рівноваги на рівні повної зайнятості відбувається внаслідок абсолютної гнучкості і змін: г) всіх перерахованих змінних
Класичний відрізок кривої сукупного пропонування є: г)вертикальним на рівні потенційного ВВП
Кейнсіанський відрізок кривої сукупного пропонування є: б)горизонтальним за певного рівня цін, що відповідає значенням ВВП,нижчим від потенційного;
Класичну школу політичної економії відрізняє: б) причинно-наслідковий, якісний аналіз та об'єктивний підхід до вивчення економічних процесів
Концепція "невидимої руки" А. Сміта полягає у тому, що: а) за умов вільної конкуренції ринковий механізм скеровує економічний інтерес кожного індивіда до досягнення суспільних цілей
Ламана крива попиту --- розривом…виторгом
Лауреатом Нобелівської премії з економіки 1984 р. за фундаментальний внесок у створення системи національних рахунків став англійський економіст: б) Р. Стоун
Макроекономіка досліджує --- національної економіки
Мікроекономіка вивчає: б)поведінку індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах;
Мікроекономіка вивчає: поведінку індивідуальних господарських суб'єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів і різних ринкових структур
Метою виробника є: максимізація економічного прибутку
Мінімальний ефективний розмір підприємства - це: а)найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати своїдовгострокові середні витрати
Монополія максимізувагиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого: граничний виторг- дорівнює граничним витратим
Монопсонія - це ринкова структура, за якої: в)на ринку багато продавців і лише один покупець
Монополістичний конкурент максимізує прибуток або мінімізує збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого: б)граничний виторг дорівшоє граничним витратам
Макроекоиоміка вивчає: в)закономірності функціонування національної економіки;
Макроекоиоміка досліджує економічні процеси на рівні: г) економічної системи.
Мультиплікатор інвестицій визначається як відношення: а) зміни рівноважного обсягу ВВП до зміни обсягу інвестицій;
Маржиналізм ґрунтується на дослідженні: в) Граничних величин на різних рівнях економічного аналізу
Монетаризм виходить з того, що стабільний розвиток економіки можна забезпечити лише за умови: стабільного збільшення грошової маси;
На відміну від класичних --- економіці приватного
Найбільш повним визначенням речового фактора виробництва є: б) засоби виробництва;
Натуральне виробництво - це виробництво: призначене для задоволення власних потреб виробника;
Необхідною передумовою існування товарного виробництва є: а)суспільний поділ праці;
Норма додаткової вартості визначається за формулою: м’ = м /v * 100%;
Норма позичкового проценту - це: відношення суми позичкового проценту
На ринковий попит не чинять впливу: б) ціни ресурсів;
На ринкове пропонування безпосередньо не впливають: в) доходи споживачів
На ринку певного товару обсяг попиту перевищує обсяг пропонування. Це приклад: в) дефіциту
На ринку певного товару обсяг пропонування перевищує обсяг попиту. Це приклад: б) надлишку
Надходження від встановлення акцизного податку на товар зростатимуть, якщо попит на цей товар: а) нееластичний
Надлишок споживача: г) всі відповіді правильні
Неявні витрати - цс: альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми;
Нормальний прибуток - це: мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності.
На збільшення постійних витрат фірми впливає: г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу
На збільшення змінних витрат фірми впливає: в) підвищення заробітної плати робітників
Наслідком монополізації виробництва є: а)встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва
Найбільш мінливим компонентом сукупних видатків, динаміка якого чинить найбільший вплив на циклічні коливання, виступають: б)інвестиційні видатки фірм
На відміну від класичних економістів, Дж. М. Кейнс стверджував,що: г)ринковій економіці властива нестабільність
Найвищі темпи інфляції спостерігаються під час: в)гіперінфляції
На відміну від класичної, кейнсіанська теорія вважала визначальними для стану економіки: б) чинники сукупного попиту
На відміну від класичної, кейнсіанська теорія виходила з того, що: Г) ринковий механізм не гарантує автоматичного відновлення рівноваги на рівні повної зайнятості
На відміну від кейнсіанської, неокейнсіанські теорії зосереджують увагу на проблемі: в} забезпечення стабільних темпів економічного зростання
Неолібералізм - одна з основних течій сучасної економічної теорії -об'єднує вчених, які: б)обґрунтовують необхідність поєднання принципів „laissez faire"3 обмеженим державним втручанням в економіку;
На відміну від Дж.М. Кейнса, М. Фрідмен вважав, що: г)всі відповіді правильні
На відміну від кейнсіанської теорії, теоретики „економіки пропонування": всі відповіді правильні
Олігополія --- невелике…однорідно або диференційовано
Основними суб'єктами мікроекономічного аналізу є: споживач і фірма;
Основним чинником еластичності пропонування є: часовий період, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни;
Оптимальний споживчий вибір передбачає: всі відповіді правильні.
Основною ознакою монополістичної конкуренції є: виробництво диференційованої продукції;
Об'єктом макроекономіки є: в); економічна система
Основним методом макроекономічного аналізу є: моделювання;
Особливістю німецького неолібералізму є: а)поєднання ідеї сильної держави та неокласичної ідеї саморегульованого ринкового механізму;
Політична економія вивчає: в) закони еволюції виробничих відносин у взаємодії з розвитком продуктивних сил в усіх сферах суспільного відтворення
Причинами виникнення та об'єктивною основ товарного виробництва є: б) суспільний поділ праці та повна економічна відокремленість виробників;
При поверненні позики, сплаті податків, оплаті комунальних послуг гроші виконують функцію: засобу платежу
Під час купівлі-продажу товарів у роздрібній торгівлі гроші виконують функцію: засобу обігу;
Під час інфляції найшвидше знецінюється: б) запас готівкових грошей;
Процес зростання окремих капіталів шляхом капіталізації частини додаткового продукту називається: а) концентрацією капіталу;
Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії(обіг - виробництво - обіг) і набуває трьох функціональних форм(грошова, продуктивна, товарна), називається: б) кругооборотом капіталу;
Причиною виникнення диференційної земельної ренти є: г) монополія на землю як об'єкт господарювання.
Причиною утворення диференційної ренти І є: різна природна родючість земель та їх віддаленість від ринків збуту продукції;
Причиною утворення диференційної ренти II є: г) різна економічна родючість земель, відмінність в ефективності додаткових вкладень капіталу в землю.
Приватизація - це: відчуження державної власності
Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб'єкти, зумовлена тим, що: в)потреби людей безмежні, а ресурси обмежені
Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар: б)нееластичний
Попит на товар нееластичний за ціною, якщо: б) покупці мало чутливі до зміни ціни
П'яте морозиво, яке ви їсте, надає вам менше задоволення, ніж перше. Це приклад: дії закону спадної граничної корисності
Постійні витрати фірми - це: витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє;
Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва, конкурентна фірма, як і будь-яка інша, повинна виробляти таку кіль-кість продукції, для якої: в)граничний виторг дорівнює граничним витратам;
Парадокс прибутку полягає у тому, що: а) можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі
Природна монополія існує, коли товар виробляє фірма, яка: б)має економію на масштабі на всіх обсягах випуску
Похідний характер попиту на ресурс означає, що: попит фірми на ресурс залежить від попиту на готову продукцію фірми
Порівняно з конкурентним ринком фірма-монопсоніст на ринку праці за інших рівних умов буде платити: в)меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;
Поточна дисконтована вартість — це: сьогоднішнє значення суми, яка може бути виплачена у майбутньому.
Прикладом суспільного блага може слугувати: а) національна оборона;
Прикладом позитивного зовнішнього ефекту може слугувати: в)збільшення урожаю, одержаного фермером
Предметом макроекономіки є: механізм функціонування економічної системи
Податок на додану вартість - це приклад: б) непрямого податку
Показником відставання фактичного реального ВВП від його потенційного обсягу є: б)!ВВП -розрив
Потенційний обсяг реального ВВП може зростати за умови: в) впровадження у виробництво нових, більш ефективних технологій
Поєднання інфляції попиту та інфляції витрат: а) утворює інфляційну спіраль
Підвищення рівня цін, що супроводжується скороченням реального обсягу виробництва, називається: стагфляцією.
Представники меркантилізму вважали джерелом багатства нації: б) зовнішню торгівлю
Представники меркантилізму вперше: б)надали теоретичне обґрунтування політики протекціонізму
Перша спроба макроекономічного аналізу, аналізу процесу відтворення і реалізації суспільного продукту була здійснена: Ф. Кене в „Економічній таблиці";
Попередником маржиналізму, який першим встановив, що максимізація прибутку забезпечується за умови рівності граничного виторгуі граничних витрат, був: А.Курно
Представники австрійської школи у визначенні цінності (вартості) товару ґрунтувалися на теорії: в) граничної корисності
Прихильники теорії „раціональних очікувань" твердять, що: г) всі відповіді правильні
Реальна процентна ставка --- різниця
Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо: а)обсяг попиту дорівшоє обсягу пропонування
Рівновага споживача на карті байдужості - це: гочка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості
Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли: жоден суб'єкт не може поліпшити свого стану
Ресурси економіки розподілені ефективно, якщо: в) збільшення виробництва будь-якого товару можливе лише ;а рахунок зменшення виробництва хоча б одного іншого
Реальний ВВП - це: а)ВВП, скоритований з врахуванням інфляції або дефляції
Реальний ВВП - це вартість поточного виробництва кінцевих товарів і послуг, виражена у: постійних цінах базового року
Рецесійний розрив - це величина, на яку сукупні видатки повинні: б) збільшитись, щоб підвищити рівноважний ВВП до неінфляційного рівня повної зайнятості;
Рецесійний розрив в економіці виникає внаслідок: недостатності сукупного попиту;
Робоча сила, або економічно активне населення, складається: з двох груп населення - зайнятих та безробітних
Рівень безробіття визначається як: б)відношення числа безробітних до чисельності робочої сили
Родоначальницею теорії граничної корисності була: австрійська школа
Система національних рахунків --- система …діяльності країни
Стійкі, сутнісні, постійно повторювані причинно-наслідкові зв'язки - це: економічні закони;
Спільним для економічних законів і законів природи є те, що вони: в) мають об'єктивний характер;
Сутність методу наукової абстракції полягає у: в) відмові при вивченні явища від розгляду його поверхневих
Суб'єктивний (особистий) фактор виробництва - це: б)робоча сила людини;
Суспільний спосіб виробництва - це: б)єдність продуктивних сил і виробничих відносин
Сума грошей, яку отримує працівник за продаж власної робочої сили, - це: номінальна заробітна плата;
Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження: б) ресурсів завжди не вистачає для задоволення
Сукупна корисність - це: загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
Споживач готовий купити третій кілограм цукерок тільки за умови,що продавець знизить цін^. Його поведінку найкраще пояснює: а) закон спадної граничної корисності;
Стану рівноваги споживача на карті байдужості відповідає: г)точка дотику бюджетної лінії до найвищої з досяжних кривих байдужості.
Стан економіки є Парето-ефективним, якщо: ніхто не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;
Суб'єктами змішаної економіки є: в)домогосподарства, фірми, держава, закордон;
Стан економіки в цілому найкраще характеризує: валовий внутрішній продукт
Сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в межах кордонів країни за рік, - це: г) валовий внутрішній продукт
Середня схильність до споживання - це: частка використовуваного доходу, яка спрямовується на купівлю
Ступінь нерівності особистого розподілу доходів вимірюється за допомогою: а)кривої Лоренця та індексу Джині
Стримувальна фіскальна політика передбачає: а) скорочення урядових видатків
Стимулювальна фіскальна політика передбачає: а) збільшення урядових видатків
Стаціонарний обсяг капіталу відповідає „Золотому правилу нагромадження" за: б) найвищого рівня споживання
Стримувальна монетарна політика "дорогих грошей" передбачає: підвищення норми обов'язкових резервів;
Стимулювальна монетарна політика "дешевих грошей" передбачає: б)зниження облікової ставки;
Стагфляція - це: підвищення рівня інфляції на фоні загального спаду виробництва
Стимулювальна фіскальна політика в моделі „ISLM" призводить до: б)зростання ставки проценту і рівня доходу;
Стимулювальна монетарна політика в моделі „ISLM" призводить до: зниження ставки проценту і підвищення рівня доходу
Сучасний монетаризм: всі відповіді правильні
Теорія абсолютної переваги --- Сміту
Технологічний спосіб виробництва - це: в) єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин
Товарне виробництво характеризується тим, що: г)всі відповіді правильні.
Товар - це: б) продукт праці, призначений для обміну;
Товар як економічна категорія - це: продукт праці, створений виробником для продажу.
Товари-замінники - це пари товарів, для яких: підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший
Товари-доповнювачі - це пари товарів, для яких: б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;
Теорія споживчого вибору виходить з того, що метою споживача є максимізація: б) сукупної корисності
Траєкторія розвитку фірми: ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді;
Теорія перманентного доходу М.Фрідмена виходить з того, що щорічне споживання домогосподарств залежить від: а) середнього рівня доходу, очікуваного за довгі роки
Термін „економіка" вперше був введений у науковий оборот: в) Ксенофонтом
Термін „політична економія" вперше був введений у науковий оборот: в) А. Монкретьєном
Термін „економікс" був введений в науковий оборот: в)А.Маршаллом та В.Джевонсом
Теорія трудової вартості вперше була обґрунтована: б)В.Пстті у „Трактаті про податки і збори
Теоретичне обґрунтування критерію ефективності розподілу ресурсів у конкурентній ринковій системі належить: Парето
Термін „соціальне ринкове господарство" був введений у науковий оборот: г) А. Мюллером-Армаком
Теорія „раціональних очікувань" виходить з того, що: г)поведінка суб'єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економіч-ної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнятості.
Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена виходить з того, що: а)принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-дження процесу прийняття політичних рішень
Теоретики „економіки пропонування" вважають, що стагнація економіки є наслідком: г)всі відповіді правильні
Теоретики „неокласичного синтезу": г) всі відповіді правильні
Трансакційні витрати - поняття, запроваджене Р. Коузом, - це: в)додаткові витрати фірм, пов'язані зі встановленням прав власності тазаходами, спрямованими на зменшення втрат від зовнішніх ефектів
У короткострок.періоді --- величину постійних витрат
У теоретичній концепції К.Маркса експлуатація праці капіталом полягає у: б)присвоєнні капіталістом додаткової вартості;
У короткостроковому періоді: б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;
У довгостроковому періоді: в) всі ресурси і витрати є змінними
У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво, коли з'ясується, що: а)збитки перевищують величину постійних витрат фірми
У довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва: динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу
У довгостроковому періоді внаслідок одержання конкурентними фірмами економічного прибутку: нові фірми будуть входити в галузь
У стані загальної рівноваги конкурентної ринкової системи: всі відповіді правильніУ довгостроковому періоді монополіст, на відміну від конкурентної фірми: г) захищений від конкуренції нових фірм, що прагнуть увійти в галузь.
У Системі національних рахунків не зараховують до інвестицій: б) інвестиції у людський капітал
У Системі національних рахунків до інвестицій не відносять: в)придбання родиною нового будинку
Урядова політика в області видатків і оподаткування називається: фіскальною політикою
Уряд, праг нучи подолати рецесійний розрив, повинен: б)збільшити державні видатки та скоротити податки
У випадку, коли доходи державного бюджету перевищують видатки: б) утворюється профіцит бюджету
У фазі пожвавлення спостерігається: б) зростання податкових надходжень
Українським економістом, який як і А.Маршалл, здійснив синтез теорії граничної корисності та трудової теорії вартості: Туган-Барановський
Фаза циклу --- піднесенням
Форма і нахил кривої байдужості для одного споживача визначаються: тільки уподобаннями споживача
Ціна виробництва --- витрати
Ціна землі залежить: в) від величини ренти та норми позичкового проценту
Цінова дискримінація - це: б)продаж одного й того самого товару різним покупцям за різними цінами;
Центральному банку складно уповільнити темпи зростання грошової маси, якщо: центральний банк не може знизити норму резервування
Чим вищою є гранична схильність --- більшою буде
Чинником підвищення реальної заробітної плати виступає: б) зниження цін на товари і послуги:
Чинниками інвестиційного попиту є: всі відповіді правильні
Чим менше крива Лоренця відхиляється від бісектриси: тим меншою стає диференціація доходів населення
Чим більше крива Лоренця відхиляється від бісектриси: тим більшою стає диференціація доходів населення;
Чисельне значення якого з показників падає у фазі пожвавлення і зростає у фазі спаду: в)обсяг товарних запасів
Шляхом збільшення --- абсолютна
Що відбудеться з кривою пропонування --- вниз і ліворуч
Як вплине … підвищ.ПП --- знизиться
Якщо ціна товару зросла на 1%, що призвело до скорочення обсягу попиту на 1%, то попит на цей товар є: в) одиничної еластичності
Якщо попит на товар є еластичним за ціною, то сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару: б)збільшиться
Якщо попит на товар є нееластичним за ціною, то сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару: а) зменшиться
Якщо ціна товару знизиться, а виторг продавців зменшиться, то можна стверджувати, що попит на цей товар: є нееластичним
Якщо виробник збільшив кількість всіх факгорів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%, це означає, що: в)'спостерігається спадний ефект масштабу
Яка з наведених ознак характерна тільки для олігополії: всезагальна взаємозалежність фірм
Якщо рівень цін в економіці зростає, а обсяг виробництва не змінюється, то: г)номінальїіий ВВП збільшується
Якщо обсяг національного виробництва перевищує заплановані видатки, то: запаси фірм зростають, а рівень доходу скорочується
Якщо у національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам,то: економіка перебуває у стані за повної зайнятості
Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття: г) фрикційне
Якщо людина втратила роботу в зв'язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття: а) структурне
Якщо люди втрачають роботу у зв'язку зі скороченням сукупного попиту в економіці, то виникає безробіття: б) циклічне
Якщо людина втратила роботу через спад в економіці, то виникає безробіття: в) циклічне
Якщо сукупний попит скорочується і економіка входить у стан рецесії, то: а) фактичний рівень безробіття буде перевищувати природний
Яке з перерахованих понять не відноситься до фаз ділового циклу: інфляція
Який з перерахованих видів активів є найбільш ліквідним: в) чековий депозит
Який з інструментів монетарної політики найчастіше використовується центральними банками для регулювання грошового пропону-вання: грошова емісія.
Яка з наведених характеристик не відноситься до гіперінфляції: фірми вкладають гроші в інвестиційні товари, внаслідок чого
Якщо економіка перебуває у стані рівноваги на класичному відрізку кривої сукупного пропонування, то зниження урядом податків:
не вплине ні на рівень цін, ні на реальний випуск.
Яка з економічних шкіл була історично першою: в) меркантилізм