Етика - це філософська наука предметом вивчення є мораль.
Мораль - це норми, правила, вимоги, які регулюють відносини в суспільстві.
Моральність - це втілення моральних норм в реальні поведінці людини.
Мораль - це інтерпративно оцінний спосіб відношення людини до дійсності, який регулює відносини в суспільстві з точки зору кардинального протиставлення добра і зла.
Імператив - це вимога або повеління, яке є над людиною.
Оцінка -це виявлення значимості людської поведінки з точки зору добра або зла .
Мононорми (табу) - це первісна форма регуляції суспільних відносин, що передбачає категоричну заборону на певні види дій.
Звичаї - це така форма регуляції суспільних відносин, що передбачає певну форму дії, що повторюється в певних ситуаціях.
Традиція - це форма дії ,що регулюючи відносини в суспільстві, що характеризуються особливою стійкістю і бажаннями людей зберегти незмінними успадковані від попередніх поколінь форми поведінки.
Норма - це елементарна форма , вимоги, взірець, який регулює відносини у суспільстві і є необхідними для виконання.
Цінності - значеність певних об'єктів(матеріальних або ідеальних для людини).
Індивідуальні - це чому людина надає певний смисл.
Загальнолюдські - це те, що надає смислу людського буття.
Моральні принципи - це така категорія де моральна вимога подається найбільш узагальнено.
Моральні мотиви - це необхідні для реалізації моральних вимог певні рушійні сили або спонуки до дій.
Легалізм - це така поведінка людини яка є лише зовні високо морально, а по своїй суті грунтуєтьсяна аморальних мотивах.
Ідеал- це ту вищі цінності які конкретно звернені до людини і мають на меті її досконалість.
Добро - це інтегрована сукупність всіх моральних вимог і цінностей, образ того чого мораль вимагає від людини.
Моральне зло - це своє центричне самоствердження людини всупереч або за рахунок інших людей.
Ворожість - це панування над іншими, що приводить до їх використання та загибелі
Розпуста - це таке підпорядкування зовнішнім силам або власним інстинктам, що приводить до деградації людини.
Обов'язок - це таке освідомлення належного., яке передбачає вимогу, яка ставиться перед певною людиною в конкретні ситуації і виступає як дуже важливе завдання.
Самосвідомість - це усвідомлення власної свідомості.
Честь - це оцінка людини з точки зору належності її до певної спільноти.
Гідність - це цінність людини як представника людського роду загалом
Совість - це здатність людини практично оцінювати свою
поведінку і переживати невідповідність належного.
Каяття - це зумовлений роботою совість акт перегляду власної поведінки і виправлення помилки.
Свобода - це дія людини за власним бажанням без будь - якого примусу.
Свобода дії - це здатність вільно досягати певної мети, втілювати свої наміри
Свобода творчості - це здатність людини вільно реалізовувати свої мрії і створювати щось нове.
Свобода самореалізацн - це здатність до довільного самовизначення і самореалізації.
Свобода вибору - це вибір між добром і злом , між позитивними і негативними цінностями.
Свобода хотіння - це на скільки людина вільна у своєму хотінні та бажанні здійснювати той чи інший поступок.
Свобода волі -це здатність людини вільно виразити свою життєву спрямованість.
Воля - це така засада людського буття, яка передбачає, що людина діє не залежно від будь-яких зовнішніх регламентацій прислуховуючись до власного «Я».
Моральна діяльність - це відповідність людської поведінки вищим моральним нормам і правилам.
Вчинок -акт утвердження моральних цінностей в ситуаціях коли ті цінності ставляться під загрозу.
Мета - це ті блага, намагається досягнути людина .
Засоби -це дії, або матеріальні і людські ресурси, які використовуються для досягнення мети.
Спілкування — це суб'єкт, суб'єктивна залежність між людьми.
Комунікація - це інформаційний процес, що передбачає передання певних повідомлень інші людині, тварині ,машині.
Діалогічність - це наявність різних смислів, розумових позицій, які одночасно спів існують і доповнюють одна одну.
Моно логічність - це існування однієї думки, однієї точки зору, не врахування іншої позиції.
Відкритість - це здатність людини включити у свій внутрішній світ інші цінності та смисли.
Замкненість -це неможливість людини включати у свій внутрішній світ іншу людину її цінності і смисли.
Танатологія - наука про смерть.
Евтаназія - це безболісне умертвіння важко хворої , приреченої на смерть людини.
Прикладна етика - це певні больові проблеми які не мають остаточного вирішення і тісно пов'язані з професійною діяльністю.
Ділова етика - це певні норми , правила, які регулюють відносини між підприємствами.
Конфлікт - це втрата узгодження між діловими партнерами , які дбають лише про свої інтереси.
Компроміс - це досягнення учасниками конфлікту певної згоди і перегляду своєї позиції.
Естетичне відношення - це особливе духовно-практичне ставлення людини до світу в якому проявляється творча сутність людини.
Естетика -це наука про встановлення чуттєвої культури людини.
Калокагатія - це єдність внутрішнього і зовнішнього, добра і краси,етичного і естетичного.
Мімезис - здатність до наслідування.
Катапсис - це здатність до очищення людини через споглядання трагедії.
Теоретична естетика - проблема краси і чуттєвого сприйняття дійсності.
Практична естетика - проблема художньої діяльності.
Естетична -це головна категорія естетики, яка ґрунтується на активності людської чуттєвості і її здатності проникати в сутність речей.
Творча діяльність - це створення чогось нового яка найбільше проявляється в мистецтві.
Здібності- це індивідуально психологічні особливості конкретної особи завдяки яким успішно виконується та чи інша робота.
Задатки -це анатомічно- фізіологічні особливості нервової системи та мозку людини.
Обдарованість-це якісне поєднання здібностей , яке проявляється в тій чи іншій діяльності.
Талановитість - це високий рівень розвитку здібностей ,в першу чергу спеціальних, які дають можливість успішно займатися професійною діяльністю.
Геніальність - це найвищий ступень розвитку здібностей, який визначає появу творів, які мають історичне значення в розвитку людства і засвідчить появу нової епохи культури.
Естетична діяльність людини - це діяльність за законами краси.
Праця - це опосередкований певною метою зв'язок між людиною і природою, коли людина змінює природу за власними бажаннями і вподобаннями.
Естетичне почуття - це емоційне переживання людиною свого естетичного відношення до дійсності.
Естетичний ідеал - це мита естетичної діяльності людини, що виступає як праобраз, норма, або зразок для наслідування.
Естетичні теорії - це науковий та теоретичний вид естетичного відношення людини до світу.
Нормативне - заперечує наявність певних зв'язків для наслідування, але формує певні норми ,яких митець обов'язково повинен дотримуватися.
Прекрасне - це естетична категорія яка характеризує явище з точки зору її естетичної довершеності.
Героїчне - це моральне і духовне опанування несприятливих життєвих обставин, що і відрізняє повсякденне буття віл героїчного вчинку.
Низьке - це негативна естетична категорія, яка критикує вади і недоліки людського буггя.
Трагічне - це конфлікт, який виникає між свободою і необхідністю , людиною і суспільством, ідеалом та реальним буттям.
Комічне - це спосіб критики та висміювання вад людського буття.