1.Підвищення вик-ня ОВФ.
В умовах ринк. економіки ефективн. в-ва на п-ві не розривно пов’язане з проблемою економії всіх видів ресурсів, серед яких важливе місце належить ОВФ.ОФ на п-ві представлені засобами праці.Вони приймають участь у процесі в-ва протягом тривалого часу(більше 1 року), зберігаючи при цьому свою натур.форму, не входять до складу новоствореної пр-ії, свою вартість передають на готову пр-цію частинами по мірі їх зносу, ств-чи елемент витрат в-ва п-ва.На базі зрост.ОФ збільш.економ.потенціал і виробничі можливості п-ва, підвищ.технічний рівень в-ва, що забезпечує збільш. обсягів випуску пр-ції, поліпшення умов праці тощо.Підвищ. ефект. вик-ня ОФ забезпеч. 2 шляхами:
збільш тривалості роботи ОВФ протягом року-екстенсивний шлях;
підвищ. продуктивності ОВФ в одиницю часу – інтенсивн. шлях.
Підвищення ефект. вик-ня ОВФ знаходить свій вираз у збільш. в-ва валової пр-ції, що призводить до росту продуктив. праці і фондовіддачі і зниж. собівартості пр-ції. Підвищення вик-ня ОВФ забезпечує зменш. витрат на експлуатацію обладн. в соб-ті пр-ції(робіт). Зменш. цих виртат проходить за рахунок зменш. амортизації, величина якої є постійною і не залежить від обсягу в-ва пр-ції, тобто чим більші обсяги робіт виконуються ОФ, тим менше питома вага аморт. відрахувань у соб-ті одиниці пр-ції(робіт).Крім того на 1 працюючого припадатиме більший обсяг виробленої пр-ції, тобто зростає продукт. праці працівників, що призводить до зрост. середньої ЗП. Підвищення вик-ня ОВФ зменш. потребу п-ва у капітальних вкладеннях для р-ку матеріально-техн. бази та зменш. витрати від морального зносу. Ефект від поліпшення вик-ня ОВФ реалізується значно швидше, ніж від капіт. вкладень.
2. Механізм впливу технологічної структури.
ОФ на п-ві представлені засобами праці.Вони приймають участь у процесі в-ва протягом тривалого часу(більше 1 року), зберігаючи при цьому свою натур.форму, не входять до складу новоствореної пр-ії, свою вартість передають на готову пр-цію частинами по мірі їх зносу, ств-чи елемент витрат в-ва п-ва.
В залежності від ступеню участі у вир-чих процесах ОВФ поділ. на активну та пасивну частини. Пасивна част. ОВФ безпосередньо не діє на предмети праці, а ств. сприятливі умови для процесу в-ва. Вона дозволяє зберігати активну част. ОВФ, поліпшує вир-чо-побутові умови працівників. До неї відносяться вир-чі будівлі, споруди, госп. та конторський інвентар тощо. Активна част. ОВФ безпосередньо приймає участь у ств. пр-ції(виконання робіт), тобто вони безпосередньо діють на предмети праці.До них віднос. машини та устаткув., інструменти, трансп. засоби, що вик-ся для транспортування засобів та предметів праці.Активна част. вир-чих фондів визнач. вир-чу потужність п-ва і її величина безпосередньо впливає на обсяги в-ва пр-ції або виконаних робіт.Чим вища питома вага активної част. у структурі ОВФ, тим більш ефективніше вони вик-ся, тим більші обсяги робіт вик-ся. Збільш. обсягів робіт, що виконуються ОВФ зменшує питому вагу аморт. відрахувань у соб-ті одиниці пр-ції(робіт).Крім того на 1 працюючого припадатиме більший обсяг виробленої пр-ції, тобто зростає продукт. праці працівників, що призводить до зрост. середньої ЗП.
3. Механізм відтворення
Відтворення ОФ означ. постійне їх відновлення, яке зумовлене тим, що ОФ у процесі в-ва зношуються та втрачають свої первісні техніко-економ. х-ки. Тому важливішою умовою підвищ. ефективн. в-ва на п-ві є постійне відтв.ОФ, яке здійсн. на базі науково-технічн. процесу
Основні види відтвор.:
Часткове- відшкодув. фіз.. зносу та відновлення первісних техніко-економ. х-ик при проведенні капіт. ремонту ОФ.
Просте- заміна фіз..-зношених ОФ на п-ві новими, але це здійсн. на більш високій технічній основі зп рахунок амортиз. відрахувань.
Розширене- розширення матер.-технічної бази п-ва за рахунок придбання (будівництва) нових ОФ для збільш. обсягу в-ва(здійсн. за рахунок прибутку, позичкових і залучених коштів).
За рахунок оновлення ОФ відбувається збільш. обсягу в-ва пр-ції, що зумовлює зменш. соб-ті одиниці пр-ції(збільш. прибутку) за рахунок зменш. частки амортиз. відрахувань чи інших складових.Також збільш. продуктив. праці, зменш. витрати на одиницю пр-ції, а середнє ЗП збільш.
4. Механізм впливу прискорення оборотності оборотних засобів на ефект-ть д-сті п-ва
Оборотні засоби виражаються величиною грошових коштів, необхідних для створення оборотних фондів (в-чі запаси, засоби у в-ві: незавершене в-во, витрати майбутніх періодів) та фондів обігу (готова прод., грошові кошти і дебіторська заборгованість) з метою забезпечення безперервності процесу в-ва і реалізації продукції.
В процесі в-ва вартість ОЗ переноситься на новостворену продукцію за один кругооборот, який передбачає проходження ОЗ через грошову, в-чу і товарну стадії.
Ступінь ефективності використ. ОЗ залежить від швидкості їх обігу. Чим менше часу вимагається для повного обороту, тим швидше вони можуть вступити в новий кругооборот, тим менші розміри ОЗ необхідно для виконання певного обсягу робіт. Економічне значення оборотності ОЗ полягає в тому, що від неї залежить розмір коштів, необхідних п-ву при даних обсягах в-ва та реалізації продукції.
Підвищення ефективності використання ОЗ забезпечується за рахунок прискорення їх оборотності, що характеризує зменшення тривалості перебування ОЗ на окремих стадіях обороту. Шляхами прискорення оборотності ОЗ на кожній стадії кругообороту є:
1. На стадії придбання предметів праці (засобів в-ва) – удосконалення нормування запасів та матеріально-технічного забезпечення, що дозволить зменшити залишок в-чих запасів за рахунок збільшення числа поставок (щоб не відбувалося нестачі ОЗ або заморожування коштів при нагрормадженні понаднормативних запасів). Виділяють поточний (залежно від періодичності), страховий/резервний (при збої постачання), транспортний, підготовчий / технологічний (підготовка до вимог технології) запаси, сукупність яких формує норматив власних оборотних засобів.
2. Стадія виробництва передбачає небагато можливостей для прискорення оборотності ОЗ через стабільність технології. Основними шляхами є оптимізація обсягів в-ва продукції, скорочення процесу в-ва прод., якщо дозволяє технологія, зменшення обсягу незавершеного в-ва, зниження матеріаломісткості прод. на основі застосування прогресивних технологічних процесів та матеріальна зацікавленість працівників в економному витрачанні матеріальних ресурсів на основі внутрігосподарського розрахунку.
3. При реалізації готової продукції важливим є її прискорення, прискорення розрахунків зі споживачами прод., зменшення дебіторської заборгованості, поліпшення платіжної дисципліни тощо.
Економічний зміст прискорення оборотності ОЗ полягає в тому, що при тих же ОЗ п-во може виконати більші обсяги робіт, або при тих же обсягах робіт п-во може вивільнити з кругообігу частину ОЗ. Прискорення оборотності впливає на господарську діяльність п-ва, даючи можливість збільшити обсяг продукції та знизити її собівартість. Це відбувається за рахунок зменшення витрат на збереження запасів, витрат, пов'язаних зі збутом готової продукції, пов'язаних з незавершеним в-вом. Висока оборотність оборотних фондів означає швидке повернення у грошовій формі витрачених коштів, що дає можливість своєчасно виплачувати з/п, здійснювати оплату постачальникам тощо.
Прискорення оборотності ОЗ відбувається за умов, коли запаси цінностей зростають меншими темпами ніж випуск продукції.
В результаті прискорення оборотності ОЗ відбувається:
Вивільнення оборотних коштів з обороту, що дає можливість п-ву використати їх для збільшення обсягу в-ва продукції при тих же ОЗ. А у випадку, якщо на ринку нема потреби в додатковій продукції – використати їх на інші господарські цілі (депозит).
Зменшення потреби в позичкових засобах (що дозволить зменшити плату за кредит), адже при збільшенні тривалості обігу відчувається потреба у додаткових коштах.
5. Механізм підвищення ПП
ПП як ек категорія характеризує ефективність витрат праці, здатність робочої сили виробляти відповідну споживчу вартість або виконувати корисну роботу, характеризується співвідношенням між обсягом виробленої продукції і витратами праці.
Чим більше виготовляється прод в 1роб. часу або чим менше витрачається праці на 1прод, тим вищий рівень ПП.
ПП категорія динамічна, вона залежить від рівня кваліфікації працівників; від досконалості засобів в-ва, які викор; від умов праці; матеріальної зацікавленості працівників; природної обдарованості л-ни фіз. і розум енергією.
Ріст ПП— ЕК категорія, яка характеризує економію витрат праці на виготовлення 1 прод або збільшення обсягу в-ва прод в 1 роб часу.
В результаті росту ПП відбув економія витрат праці (живої), яка повинна відбуватися вищими темпами, ніж збільшення минулої (уречевленої) праці. Ефективне зрост ПП забезпечується тоді, коли збільшується частка уречевленої (автоматизованої) і зменш живої праці. Збільшення частки уречевленої праці призводить до зростання фондоозброєності праці.
Зменшення витрат праці на 1 продукції при тих самих обсягах призводить до зростання виробітку і зменш трудоємності продукції.
Осн шляхи підвищення ПП: 1. Екстенсивний (зменш витрат праці на виготовлення 1 прод при незмінному обсягу в-ва). 2. Інтенсивний (збільшення обсягу в-ва при незмінних витратах праці).
Заходи щодо підвищ ПП: 1. Облаштування роб місця. 2.Підвищ рівня кваліфікації. 3.МТЗ в-ва. 4.Поліпшення викор ОВФ. 5.Підвищ рівня механізації праці. 6. Удоск засобів праці. 7.Матеріальне стимулювання працівників. Умовою ефективності в-ва є зростання ПП більшими темпами, ніж зростає сер ЗП. 8.Поліпшення умов праці. 9.Удосконалення с-ми оплати праці. 10. Удоск технології в-ва.
Можливі такі варіанти росту ПП: 1. Збільш обсяги в-ва, а витрати праці залишаються постійними. 2.Збільш обсяги в-ва прод і збільш витрати праці, проте обсяги в-ва повинні зростати вищими темпами. 3.Обсяги залишаються постійними, а витрати праці зменшуються. 4.Обсяги в-ва зменш і витрати праці зменшуються, проте витрати праці повинні зменш більшими темпами.
Економічне значення росту ПП заключається в тому, що за його рахунок: збільш обсяги в-ва прод; зменш с/в виготовленої продукції за рахунок зменш витрат праці з розрахунку на 1 виготовленої продукції, тобто за рахунок зменшення частки ЗП у с/в 1 продукції (проте це не впливає на сер ЗП працівників).
Соц значення росту ПП заклечається в тому, що ріст ПП забезпечує збільш сер ЗП, що забезпечує підвищення матеріального добробуту працівників.
6. Механізм впливу підвищення ПП на господарську діяльність підприємства
ПП як ек категорія характеризує ефективність витрат праці, здатність робочої сили виробляти відповідну споживчу вартість або виконувати корисну роботу, характеризується співвідношенням між обсягом виробленої продукції і витратами праці.
Чим більше виготовляється прод в 1роб. часу або чим менше витрачається праці на 1прод, тим вищий рівень ПП.
ПП категорія динамічна, вона залежить від рівня кваліфікації працівників; від досконалості засобів в-ва, які викор; від умов праці; матеріальної зацікавленості працівників; природної обдарованості л-ни фіз. і розум енергією.
Ріст ПП— ЕК категорія, яка характеризує економію витрат праці на виготовлення 1 прод або збільшення обсягу в-ва прод в 1 роб часу.
В результаті росту ПП відбув економія витрат праці (живої), яка повинна відбуватися вищими темпами, ніж збільшення минулої (уречевленої) праці. Ефективне зрост ПП забезпечується тоді, коли збільшується частка уречевленої (автоматизованої) і зменш живої праці. Збільшення частки уречевленої праці призводить до зростання фондоозброєності праці.
Зменшення витрат праці на 1 продукції при тих самих обсягах призводить до зростання виробітку і зменш трудоємності продукції.
Зменш с/в продукції за рахунок зменшення частки витрат праці у с/в 1 продукції. Збільшується прибуток.
Економічне значення росту ПП заключається в тому, що за його рахунок: збільш обсяги в-ва прод; зменш с/в виготовленої продукції за рахунок зменш витрат праці з розрахунку на 1 виготовленої продукції, тобто за рахунок зменшення частки ЗП у с/в 1 продукції (проте це не впливає на сер ЗП працівників).
Соц значення росту ПП заклечається в тому, що ріст ПП забезпечує збільш сер ЗП, що забезпечує підвищення матеріального добробуту працівників.
7. Механізм впливу збільшення умовно-постійної частини витрат на зменшення умовно-змінної частини витрат
В залежності від обсягу в-ва продукції на п-ві всі його витрати поділяються на :
1)умовно-постійні, які представляють собою витрати п-ва на виготовлення прод., загальна величина яких не залежить від обсягу виготовленої продукції( амортизаційні відрахування, утримання ОФ, реклама, страхування, витрати на організацію та управління п-вом ). Загальна величина є постійною, а з розрахунку на 1цю виготовленої продукції вони змінюються.;
2)умовно-змінні витрати – це втирати п-ва на виготовлення продукції, величина яких зменшується або збільшується при зміні обсягу в-ва продукції. З розрахунку на 1цю продукції УЗВ залишаються постійними. Для розширення в-ва продукції необхідно збільшити к-ть змінних ресурсів та інтенсивніше використовувати наявні виробничі потужності, тобто їх величина зростає.
Збільшення УП частини витрат може відбутися за рахунок запровадження НТП. І хоча нове обладнання значно дорожче, збільшуються амортизаційні відрахування, але:
1)збільшується обсяг в-ва продукції;
2)зменшуються витрати праці на 1цю продукції( зниження с/в 1ці прод., експлуатаційних витрат, питомих капітальних вкладень);
3)менші витрати на ел/ен на од.прод.;
4)зменшуються відходи матеріалів і сировини.
Тобто зменшується умовно-змінна частина витрат. Непривабливою властивістю НТП є його вірогідний характер, розрив у часі, тобто потреба у значних одноразових витрат сьогодні, а одержання віддачі – у майбутньому. Економічний ефект НТП – результат використання нововведень, що виражається у прирості кінцевого продукту і нац.доходу.
Госпрозрахунковий ефект НТП заклечається в тому, що він втілюється у прибутку п-ва. Фінансування витрат щодо впровадження нової техніки на п-ві здійснюється за рахунок власних коштів ( прибутку, амортизац.відрах. і с/в ) та кредитів банків.
8. Механізм впливу державного «регулювання» економіки(собівартості продукції) на ефективність виробництва
Собівартість продукції представляє собою грошовий вираз витрат підприємства на виготовлення продукції.
На сучасному етапі економічного розвитку держава своїм законодавством здійснює регулювання рівня собівартості продукції на підприємстві:
на ЗП нараховуються відповідні відрахування на соц.захист;
у собівартість включається плата за користування короткотерміновим кредитом;
включаються витрати на страхування майна підприємства та його працівників;
включаються витрати на гарантійний ремонт і обслуговування реалізованих виробів; до собівартості також можуть бути включені інші витрати(напр.штрафні санкції за понаднормативні викиди).
Ефективність значною мірою залежить від рівня собівартості продукції. Чим вищий рівень собівартості продукції, тим менший прибуток підприємства.
На сучасному етапі практично відсутні важелі, які б стимулювали зниження собівартості продукції.
Одержання прибутку основане на підвищенні цін. У зниженні собівартості продукції повинні бути зацікавлені усі структури підприємницької діяльності.
З іншого боку, зменшення витрат виробництва створює умови для зниження ціни на продукцію. Зниження собівартості на підприємстві забезпечує підвищення ефективності виробництва за рахунок збільшення прибутку.
В сучасних умовах господарювання підприємство самостійно визначає рівень собівартості продукції.
Зниження собівартості продукції можна забезпечити за рахунок:
оптимізації обсягу виробництва продукції;
зменшення матеріальних витрат на виготовлення одиниці продукції, але при цьому не порушуючи технологічних вимог(як у натуральному виразі, так і у вартісному);
поліпшення використання ОВФ підприємства(зменшення амортизаційних відрахувань);
якщо зростання ПП відбувається більшими темпами, ніж зростає середня ЗП;
зменшення витрат на реалізацію;
зменшення витрат на загальновиробничі та загальногосподарські витрати;
забезпечення режиму економії ресурсів.
9.Механізм впливу впровадження досягнень НТП на ефективність в-ва
Науково-технічний прогрес представляє собою процес росту і удосконалення матеріальних елементів в-ва – засобів і предметів праці, удосконалення технології в-ва, організації праці і в-ва на основі освоєння результатів наукових досліджень і розробок з метою задоволення потреб населення. Винаходи представляють собою вирішення технічної задачі, яке відрізняється суттєвою новизною і забезпечує одержання позитивного ефекту – зниження с/в прод, ріст ПП, поліпшення умов праці.
Непривабливою властивістю НТП є його вірогідний характер, розрив у часі, тобто потреба у значних одноразових витрат сьогодні, а одержання віддачі – у майбутньому, через кілька років, але:
1)збільшується обсяг в-ва продукції;
2)зменшуються витрати праці на 1цю продукції( зниження с/в 1ці прод., експлуатаційних витрат, питомих капітальних вкладень);
3)менші витрати на ел/ен на од.прод.;
4)зменшуються відходи матеріалів і сировини.
Економічний ефект НТП – результат використання нововведень, що виражається у прирості кінцевого продукту і нац.доходу.
Госпрозрахунковий ефект НТП заклечається в тому, що він втілюється у прибутку п-ва. В залежності від величини ефекту вирішуються питання про доцільність впровадження нової техніки, визначається термін повернення вкладених коштів та розраховується розмір винагород за впровадження нововведень.
Фінансування витрат щодо впровадження нової техніки на п-ві здійснюється за рахунок власних коштів ( прибутку, амортизац.відрах. і с/в ) та кредитів банків.
10. Механізм формування прибутку підприємства
Прибуток – кінцевий фін.результат госп.діяльн. Характеризується обсягом (кількістю) коштів, які залишились в п-ва після відшкодування всіх витрат. В госп.діяльн. прибуток визначається як різниця між виторгом і с/в проданої (реалізованої)продукції. Прибуток на п-ві створюється за рахунок:
1)Предмети праці споживаються у процесі в-ва, отримується певна економія за рахунок зменшення частки амортизаційних відрахувань у 1-цю с/в продукції;
2)Відбувається економія матеріальних ресурсів (предметів праці) за рахунок зменшення витрат на виготовлення 1 продукції, якщо дозволяє технологія;
3)кон’юнктури ринку;
4)прискорення оборотності основних засобів;
5)підвищення продуктивності праці (зменшення частки витрат на ЗП в 1-цю с/в продукції).
Зменшення праці дає можливість формувати прибуток. Ріст ПП повинен випереджати ріст сер.ЗП