29. На кожному підприємстві щодня приймається безліч рішень, для обгрунтування яких використовуються різні види економічного аналізу. Основою прийняття рішень щодо регулювання виробництва є оперативний аналіз. Для даного виду аналізу характерним є застосування стандартних рішень та експериментування. Оперативний аналіз використовується на всіх рівнях управління, але його питома вага в загальному обсязі управлінських рішень зростає в міру наближення безпосередньо до процесу виробництва на підприємстві. Оперативний аналіз отримав свою назву, тому що він спрямований на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням господарською діяльністю організації. Головне завдання оперативного аналізу - постійний контроль раціональності функціонування господарської системи, за виконанням планових завдань, процесами виробництва і реалізацією продукції, а також своєчасне виявлення та використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання бізнес-плану. Оперативний економічний аналіз близький у часі до моменту здійснення господарських операцій. Він грунтується на даних первинного обліку (оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного) і безпосереднього спостереження за процесом виробництва, бесідах з працівниками. Тому згодом легше розкривати причини недоліків у роботі та їх конкретних винуватців, виявляти резерви і своєчасно вживати відповідних заходів. При використанні оперативного аналізу в поєднанні з внутрішньогосподарським розрахунком виробничих підрозділів та підрядною формою організації праці швидше виявляються недоліки в роботі та невикористані резерви, тому що в цьому випадку самі керівники матеріально зацікавлені в ефективності результатів аналізу. З іншого боку, такий аналіз сприяє зміцненню внутрішнього комерційного розрахунку, тому що дозволяє постійно оцінювати підсумки роботи і вчасно усувати неполадки. Оперативний аналіз являє своєю метою швидке втручання у необхідних випадках у процес виробництва для забезпечення безперервного й ефективного функціонування господарського процесу внаслідок повсякденного вивчення виконання планових завдань. Зміст оперативного економічного аналізу: 1. Визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними та кількісними показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів за зміну, добу, п'ятиденки, декади і т.д.; 2. Оцінка ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану (норм) за цими показниками; 3. З'ясування конкретних причин дії окремих факторів, встановлення винуватців недоліків; 4. Швидка розробка і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних чинників, поширення передового досвіду. У першу чергу оперативного аналізу піддаються госпрозрахункові показники діяльності підприємства і його підрозділів. Оперативний аналіз включає такі види показників: · Виробництво, відвантаження та реалізація продукції; · Використання робочої сили, виробничого обладнання і матеріальних ресурсів; · Собівартість; · Прибуток і рентабельність; · Платоспроможність. У процесі аналізу кожен з показників деталізується і доповнюється. Джерела інформації для оперативного аналізу: · Первинна документація, · Дані бухгалтерського обліку, · Дані оперативно-технічного обліку, · Матеріали особистого спостереження. Зазвичай економічні показники розглядаються в натуральному вираженні, що є відмінною рисою оперативного аналізу. Інша характерна риса цього виду аналізу - його відносна неточність, пов'язана з наближеністю в розрахунках. Наприклад, не можна точно визначити вплив на прибуток собівартості продукції, так як заздалегідь невідомо, яка частина продукції буде реалізована в даному місяці, а яка - в подальшому; не можна точно визначити вплив на обсяг виробництва продукції чисельності робітників, так як передчасно неясно, скільки людина буде трудитися в той чи інший робочий день на тій чи іншій ділянці виробництва.
Оперативний економічний аналіз на відміну поточного наближений у часу на момент скоєння господарських операцій. Він полягає в даних первинного обліку (оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного) і безпосереднього контролю над процесом виробництва, зустрічі з працівниками. У результаті з її допомогою легше розкривати причини недоліків у роботи і їх конкретних винуватців, виявляти резерви і своєчасно приймати відповідні меры.
Оперативний аналіз є систему повсякденного вивчення виконання планових завдань із метою швидкого втручання у необхідних випадках у процес виробництва задля забезпечення безперервного й ефективного функціонування господарського комплекса.
Оперативний економічний аналіз охоплює: оцінку ступеня впливи різних чинників на відхилення від плану (норм) за цим показником, з'ясування конкретних причин дії окремих чинників, встановлення винуватців недоліків, швидку розробку й здійснення заходів, вкладених у усунення негативних факторів, поширення передового опыта.
Джерелами інформації щодо такого аналізу є: первинна документація, дані бухгалтерського і оперативно-технічного обліку, а також матеріали особистого спостереження. Частіше у тих документах економічні показники вони дають у " натуральному вираженні. Дослідження саме натуральних показників — характерна риса оперативного анализа.
Інша характерна риса цього виду анализа—его відносна неточність, що з наближеністю під час розрахунків. Наприклад, не можна точно розрахувати про всяк день місяці фактичну собівартість випущеної продукції, по окремих статей обсяг витрат брати по нормативним уровням,
Не можна точно визначити впливом геть прибуток собівартості продукції, так як заздалегідь невідомо, яка частка буде реалізовано у цьому місяці, яка – наступного. Але ця вада не знижує значення оперативного анализа.