?
Предметом економічного аналізу:
- оцінка ефективності управлінських рішень у бізнесі;
- вивчення зовнішнього оточення підприємства, ринків збуту готової продукції, попиту і пропозиції;
- діяльність окремих підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку, звітності і даних позаоблікової інформації.
?
До об’єктів економічного аналізу відносять:
- економічні результати господарської діяльності (виробництво, реалізація, собівартість, фінансовий стан підприємства);
- виробничі відносини підприємства з фінансовими, кредитними та іншими організаціями;
- фактори і резерви виробництва.
?
За ступенем синтезу показники аналізу класифікуються:
- натуральні та вартісні;
- директивні і розрахункові;
- узагальнюючі, окремі, непрямі, часткові.
?
Основними задачами економічного аналізу є:
- оцінка виконання планових розрахункових завдань, вивчення динаміки показника;
- розрахунок впливу факторів на зміну явища, що аналізується, пошук резервів поліпшення результатів господарської діяльності;
- всі відповіді правильні.
?
Які основні принципи економічного аналізу?
- комплексність та системність;
- плановість, точність, конкретність, оперативність;
- аналіз попиту і пропозиції, ефективність.
?
Резерви використання трудових ресурсів, засобів праці, предметів праці відносять до класифікації:
- за напрямами мобілізації на підставі вдосконалення;
- за способами виявлення;
- за факторами процесу праці.
?
До видів економічного аналізу відносять наступні:
- техніко-економічний, фінансово економічний, функціонально-вартісний;
- комплексний, тематичний, вибірковий;
- техніко-економічний, фінансово економічний, функціонально-вартісний, комплексний, тематичний, вибірковий
?
Ретроспективний аналіз проводиться:
- до моменту здійснення господарських операцій;
- після прийняття управлінських рішень;
- після здійснення господарських операцій.
?
Метод порівняння використовується при:
- порівняння фактичних показників з показниками минулого року;
- зіставлення показників підприємства із середнім показником;
- порівняння фактичних показників з показниками минулого року, зіставлення показників підприємства із середнім показником.
?
Спосіб дослідження причинних зв’язків, за якими дослідження проводиться від окремого до загального, від вивчення окремих факторів до узагальнень, від причин до результатів – це:
- метод дедукції;
- метод індукції;
- інтегральний.
?
Метою порівняння фактичних даних з плановими є:
- виявлення резервів виробництва;
- визначення тенденції розвитку економічних процесів;
- встановлення ступеня виконання плану.
?
У яких випадках використовується відносне відхилення?
- коли потрібно підкреслити, на скільки відсотків порівняльний показник більший або менший за показник, з яким порівнюють;
- коли необхідно розрахувати, у скільки разів порівнювальний показник більший або менший за показник, з яким порівнюють;
- обидві правильні відповіді.
?
Виберіть модель, яку можна застосувати для розрахунку впливу часткових факторів на результативний показник (способом абсолютних різниць), якщо:
А1 – фактичний кількісний показник;
А0 – плановий кількісний показник;
Б1 – фактичний якісний показник;
Б0 – плановий якісний показник.
- (А1- А0)? Б0;
- (А1- А0)? Б1;
- (Б1- Б0)? А0.
?
Прийом ланцюгових підстановок дозволяє:
- оцінити зміну економічних показників у динаміці;
- оцінити вплив показників-факторів на результативний показник;
- розділити загальне відхилення результативного показника від базового рівня на часткові відхилення.
?
До складу бухгалтерської (фінансової) звітності входять:
- баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки;
- баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;
- баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінанси та майно, пояснювальна записка.
?
Виробничою собівартістю продукції охоплюється:
- витрати на зв’язок (пошта, телеграф, телефон, телекс, факс тощо);
- витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);
- заробітна плата робітникам виробництва.
?
Для аналізу беззбитковості виробництва необхідний поділ витрат в залежності від обсягів виробництва на:
- прості та комплексні;
- прямі і непрямі;
- змінні й постійні.
?
Класифікація витрат за економічними елементами дає змогу:
- оцінити та порівняти собівартість певного виду продукції;
- визначити валову собівартість на виробництво;
- порівняти питому вагу кожного елемента витрат у різних галузях виробництва.
?
Поділ витрат на постійні та змінні здійснюються з метою:
- прогнозуванні прибутку;
- визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує не збиткову діяльність (критичний обсяг);
- обидві правильні відповіді.
?
Як визначається рівень витрат на 1 грн. товарної продукції?
- відношенням обсягу товарної продукції до її собівартості;
- відношенням матеріальних витрат до обсягу товарної продукції в оптових цінах;
- відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових цінах.
?
До фактори, які впливають на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції належать:
- зміна обсягу виробництва, зміна структури виробництва;
- зміна цін на сировину та матеріали, зміна цін на готову продукцію;
- зміна обсягу виробництва, зміна структури виробництва, зміна цін на сировину та матеріали, зміна цін на готову продукцію.
?
Вплив факторів на зміну матеріалів розраховується за наступною формулою:
Н0, Н1 – норми витрат;
Ц0, Ц1 – ціни на матеріали.
-(Н1 - Н0)?Ц0;
- (Н0 - Н1)?Цф;
- (Ц0 - Ц1)?Нпл.
?
Методами, які застосовуються при аналізі собівартості продукції є:
- порівняльний, балансовий, табличний;
- абсолютних різниць, ланцюгових підстановок;
- порівняльний, балансовий, табличний, абсолютних різниць, ланцюгових підстановок.
?
Назвіть фактори, які впливають на зміну фонду оплати праці:
- продуктивність праці, кількість відпрацьованих людино-днів;
- чисельність працівників, середня заробітна плата;
- продуктивність праці, кількість відпрацьованих людино-днів, чисельність працівників, середня заробітна плата.
?
Визначити зміну суми валового прибутку підприємства за рахунок відпускних цін на продукцію можна за допомогою:
- порівнянням фактичної та планової виручки від реалізації;
- зіставленням планової виручки з умовною, яку підприємство одержало б за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах;
- порівнянням фактичного прибутку з умовним, який підприємство одержало б за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах та собівартості.
?
Основні фактори, що впливають на зміну валового прибутку наступні:
- структура та асортимент;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут.
?
Горизонтальний аналіз дає змогу визначити:
- зміну показників звітного періоду порівняно з попереднім періодом;
- структуру фінансових результатів;
- динаміку показників прибутку.
?
За допомогою вертикального аналізу встановлюється:
- зміна показників звітного періоду порівняно з попереднім звітним періодом;
- зміна структури фінансових результатів;
- зміна фактичних фінансових результатів порівняно з плановим.
?
Для визначення рівня виробничого лівериджу використовуються відношення:
- темпу приросту валового прибутку до темпу приросту обсягу реалізації;
- темпу приросту чистого прибутку до темпу приросту прибутку від звичайної діяльності до оподаткування;
- темпу приросту виручки до темпу зростання обсягу виробництва.
?
Для встановлення фінансового лівериджу використовуються відношення:
- темпу приросту чистого прибутку до темпу приросту прибутку від звичайної діяльності;
- темпу приросту чистого прибутку до темпу приросту валового прибутку;
- темпу приросту виручки до темпу зростання обсягу виробництва.
?
Виробничо-фінансовий ліверидж – це:
- виробничий ліверидж, помножений на фінансовий ліверидж;
- темп підвищення валового і чистого прибутку;
- темп зростання чистого доходу і валового прибутку.
?
Резервами збільшення якого показника є підвищення цін, якості продукції, пошук вигідних ринків збуту, реалізація продукції в короткі строки:
- чистого прибутку;
- обсягу товарної продукції;
- обсягу продаж.
?
Які технічні прийоми (елементи методу) економічного аналізу використовуються для аналізу рентабельності:
- елімінування, порівняння;
- групування, економіко-математичні прийоми;
- елімінування, порівняння, групування, економіко-математичні прийоми.
?
Основними етапи здійснення аналізу будь-якого економічного явища є наступні:
- підготовчий, основний, заключний;
- підготовчий, основний, пояснюючий, заключний;
- підготовчий, заключний.
?
За ступенем охоплення економічний аналіз класифікують на:
- оперативний, побіжний, перспективний;
- комплексний, вибірковий, тематичний;
- міжгалузевий, галузевий, міжгосподарський, внутрігосподарський.
?
Економічний аналіз тісно пов’язаний з наступними науками:
- математикою, політекономією, бухгалтерським обліком, управлінням, плануванням, аудитом, правом, статистикою, контролінгом;
- фізикою, хімією, психологією, етикою, естетикою;
- математикою, політекономією, бухгалтерським обліком, управлінням,
плануванням, аудитом, правом, статистикою, контролінгом, фізикою, хімією,
психологією, етикою, естетикою;
?
Форми організації аналітичної роботи на підприємстві:
- централізована, децентралізована, змішана, комплексна;
- централізована, децентралізована;
- централізована, децентралізована, змішана.
?
Обов’язковим прийомом економічного аналізу є:
- порівняння;
- абсолютних та відносних різниць;
- середніх величин.
?
Метод абсолютних різниць має наступну сферу застосування:
- мультиплікативні, кратні, адитивні та змішані моделі факторних систем;
- мультиплікативні моделі факторних систем;
- мультиплікативні та кратні моделі факторних систем,
?
Для розрахунку впливу факторів методом ранжування показників ЕКО необхідно здійснити:
- комплексну економічну оцінку результуючого показника;
- комплексну економічну оцінку результуючого показника і факторів, що на
нього впливають;
- визначити експертну оцінку результуючого показника.
?
Моделей Альтмана допомагає оцінити:
- фінансовий стан підприємства;
- ступінь досягнення ділової активності підприємства;
-ймовірність банкрутства підприємства.
?
Для обчислення резервів зменшення собівартості продукції:
- додатні числа, отримані в результаті факторного аналізу, складають суму
необхідних резервів;
- від’ємні числа, отримані в результаті факторного аналізу, складають суму
резервів;
- додатні числа, отримані в результаті факторного аналізу, складають суму
необхідних резервів, від’ємні числа, отримані в результаті факторного аналізу,
складають суму резервів.
?
Загальний оборот робочої сили на підприємстві представляє собою:
- різницю між необхідним і зайвим оборотом;
- суму необхідного, додаткового і зайвого обороту;
- суму необхідного і зайвого обороту.
?
Зростає коефіцієнту плинності кадрів свідчить про:
- закріплення робочої сили за підприємством;
- відтік робочої сили з підприємства;
- погіршення соціального стану колективу.
?
Один людино-день характеризує:
- працю однієї людини протягом одного дня;
- працю однієї людини протягом однієї години;
- загальну кількість відпрацьованих людино-днів.
?
При значенні коефіцієнта випередження Кв, що є більшим одиниці:
- темпи росту середньої заробітної плати перевищують темпи зростання
продуктивності праці;
- темпи росту продуктивності праці перевищують темпи зростання
середньої заробітної плати;
- що темпи росту продуктивності праці і середньої заробітної плати однакові.
?
До фонду денної оплати праці включаються виплати за відпрацьовані людино-дні і також:
- оплата людино-годин, не відпрацьованих протягом року;
- денного фонду оплати праці протягом року;
- годинного фонду оплати праці та оплати людино-годин, не відпрацьованих
протягом робочого дня.
?
В зв’язку з втратами продуктивного часу роботи машин:
- коефіцієнт змінності завжди менше кількості встановлених змін;
- коефіцієнт змінності завжди перевищує кількість встановлених змін;
- коефіцієнт змінності відповідає кількості встановлених змін.
?
Коефіцієнт абсолютної ліквідності має наступну теоретичну величину, яка коливається в межах:
-0,25-0,50;
-0,50-1,00;
-0,20-0,25.
?
Для обчислення коефіцієнта фінансової незалежності потрібно знайти:
- відношенням загальної величини коштів до суми власних коштів
підприємства;
- відношенням власних коштів до середніх залишків нормованих оборотних
коштів;
- відношенням власних коштів до загальної величини коштів підприємства.
?
Вимірниками показників звітності підприємств повинні бути наступних:
- гривні;
- тисячі гривень;
- тисячі гривень з двома десятковими знаками.
?
На збільшення питомої ваги виробничих запасів на підприємстві можуть
впливати:
- нарощування виробничого потенціалу або прагнення за рахунок вкладень у
виробничі запаси захистити грошові активи організації від знецінення під дією
інфляції;
- нераціональність вибраної господарської стратегії, внаслідок якої значна
частина поточних активів іммобілізована в запасах, чия ліквідність може бути
невисокою;
- обидві відповіді.
?
Поняття “фінансова стійкість” означає:
- здатність діяльності підприємства без залучення банківських кредитів та
інших залучених коштів;
- певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну
платоспроможність;
- здатність підприємства здійснювати відрахування в державний бюджет і
позабюджетні фонди.
?
Поняття “ліквідність активів” означає:
- період, на протязі якого майно підприємства повністю зношується і підлягає
ліквідації;
- здатність їх перетворення в грошову форму;
- період ліквідації майна підприємства при банкрутстві.
?
Аналіз рентабельності полягає:
- в оцінці здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі;
- в дослідженні рівнів податків і відрахувань по відношенню до прибутку;
- в дослідженні рівня прибутку по відношенню до різних показників: виручки
від реалізації, витрат, величини коштів підприємства та їх джерел.
?
Вплив часткових факторів на зміну рентабельності можна визначити
методом:
- методом абсолютних різниць з балансовою перевіркою;
- методом розрахунку за середньохронологічною моментного ряду;
-методом ланцюгових підстановок з балансовою перевіркою.
?
Факторний аналіз полягає :
-у визначенні факторів (причин) на результативний показник з наступними
висновками і пропозиціями;
-у виявленні впливу на фактори окремих показників (причин) з наступними
висновками і пропозиціями;
-в обчисленні величин факторів, їх порівнянні і дослідженні з наступними
висновками і пропозиціями.
?
В аналізі руху чисельності робітників використовують:
- середньорічну чисельність робітників звітного періоду;
- коефіцієнт плинності кадрів;
- продуктивності праці.
?
До показника платоспроможності належить:
-коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт чистої виручки;
- коефіцієнт маневреності власних коштів.
?
Для аналізу фінансової стійкості використовують показник:
- коефіцієнт поточної ліквідності;
- рентабельність продаж;
- коефіцієнт незалежності.
?
Аналіз ефективності використання основних фондів виконують на основі:
- методу ланцюгових підстановок;
- показників фондовіддачі, фондоозброєності, рентабельності;
- аналізу хронологічних рядів.
?
Виберіть вірне визначення основної мети економічного аналізу:
- сприяння прийняттю об'єктивних управлінських рішень;
- здійснення оперативного, ретроспективного і перспективного аналізу;
- проведення ретроспективного аналізу і визначення резервів покращення
роботи підприємства.
?
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку
методом:
- абсолютних різниць (при будь-якій кількості факторів);
- відносних різниць;
-абсолютних різниць (кількість факторів = 2).
?
Необхідною умовою початку обчислень методом ланцюгових підстановок є:
- визначення відхилень між звітним і базовим значенням результуючого
показника і факторів, що на нього впливають;
-перший етап розрахунків завжди базовий;
- обчислення рангу кількісного і якісного факторів.
?
Методи елімінування в економічному аналізі дозволяють визначити:
- кількісний вплив часткових факторів на відхилення результуючого
показника;
- баланс між сумарною величиною впливу факторів і зміною результуючого
показника;
-розмір впливу зміни часткових факторів на відхилення результуючого
показника і величину резервів.
?
На основі балансу робочого часу можна обчислити:
- фонди часу і коефіцієнти використання робочого часу;
- резерви збільшення обсягу випуску продукції при умові покращення
використання робочого часу;
- обидві відповіді.
?
Ймовірність банкрутства підприємства характеризується 2-х факторною
моделлю Альтмана:
- Z = ao- a1kn- a2kфз
- Z = ao- a1kn- a2kфс
- Z = ao- a1kоб- а2kнп
де kп – коефіцієнт покриття;
kфз – коефіцієнт фінансової залежності;
kфс – коефіцієнт фінансової стійкості;
kоб – коефіцієнт оборотних коштів в активах;
kнп – рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком.
?
Заключним етапом в проведенні економічного аналізу є:
- збір та обробка економічної інформації в залежності від визначеної мети і
основних задач;
- побудова аналітичних таблиць і графіків, оформленні пропозицій по покращенню роботи підприємства;
- здійснення факторного аналізу зміни результуючих показників.
?
Корисний фонд часу менший табельного на величину:
- вихідних і святкових днів;
- чергових відпусток, прогулів та простоїв;
-неявок по хворобі, навчанню, дозволених законом та чергових відпусток.
?
Показники середньорічної продуктивності праці одного працівника і середньоденної продуктивності праці одного робітника можна охарактеризувати взаємозв'язком:
- ПП = Пв х N х ППд:
- ПП = N х ППд;
- ПП = Пв х N х Т х ППг.
?
Для аналізу фінансової стійкості підприємства використовуються наступні
показники:
- коефіцієнти абсолютної ліквідності, проміжного і загального покриття;
- коефіцієнти мобільності, рухливості коштів, рентабельності активів та
акціонерного капіталу;
-коефіцієнти власності, залежності, ділової активності, використання власних коштів.
?
Зведені резерви зростання обсягу випуску продукції, визначені за умови
покращення забезпечення підприємства ресурсами і їх використання, обчислюються з врахуванням наступних вимог:
- уникнення подвійного чи потрійного рахунку впливу часткових факторів;
- візуального пошуку знака "-", отриманого в результаті факторного аналізу;
- обидві відповіді правильні.
?
Результат прогнозу за 2-факторною моделлю Альтмана показує:
- Z = 0- ймовірність банкрутства дорівнює 50%;
- Z > 3,0- ймовірність банкрутства дуже низька;
- Z < 1,8- ймовірність банкрутства дуже висока.
?
Для розрахунку коефіцієнта плинності кадрів необхідно знайти:
- відношення суми числа звільнених за скороченням, за власним
бажанням та за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працівників;
- відношенням числа звільнених за скороченням до середньоспискової чисельності працівників;
- відношенням числа звільнених до числа прийнятих на роботу.
?
До відносних показників, що характеризують використання робочого часу на підприємстві відносять:
- календарний фонд робочого часу, максимально можливий фонд робочого часу, коефіцієнт використання внутрішньозмінного часу;
-коефіцієнти використання календарного, табельного, максимально можливого та корисного фонду часу;
- загальне число відроблених людино-днів та людино-годин.
?
Сфера застосування методу ланцюгових підстановок:
- всі види факторних систем;
- адитивні та кратні;
- мультиплікативні.
?
Елімінувати – це значить відхилити, виключити вплив всіх факторів на
величину результуючого показника, крім
- трьох;
- двох;
-одного.
?
Важливою методологічною рисою аналізу є те, що він :
- здатний встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та давати їм кількісну
характеристику;
- забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності;
- здатний встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та давати їм кількісну
характеристику, забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності
?
Економіка підприємства як наука вивчає:
-особливості прояву загальних економічних законів на підприємстві та раціональне використання обмежених виробничих ресурсів підприємства при різних формах господарювання;
- як людина забезпечує себе матеріальними благами;
- виробничу діяльність людини.
?
Підприємство як економічна система представляє:
-сукупність виробничих ресурсів;
-споживання виробничих ресурсів і створення нової споживчої вартості у грошовому виразі;
-результати господарської діяльності.
?
Основні фонди підприємства оцінюються за:
-первісною вартістю;
-первісною, залишковою, відновною;
-первісною, відновною, балансовою.
?
Основний капітал – це:
-майно короткострокового користування;
-майно довгострокового користування;
-незавершені капітальні вкладення.
?
Визначення річних амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондах проводиться:
-від балансової первісної вартості основних виробничих фондів;
-від балансової залишкової вартості основних виробничих фондів;
-від балансової залишкової вартості основних виробничих фондів з врахуванням витрат на їх ремонти.
?
Види відтворення основних виробничих фондів підприємства:
-просте, часткове, звужене, розширене;
-просте часткове, звужене;
-просте, часткове.
?
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства забезпечує:
-ріст обсягів виробництва продукції;
-ріст обсягів виробництва продукції, зменшення витрат виробництва і економію капітальних вкладень;
-зменшення витрат виробництва.
?
Оборотні фонди підприємства включають:
-виробничі запаси і засоби у виробництві;
-виробничі запаси;
-засоби у виробництві.
?
Джерелами утворення оборотних засобів на підприємстві є:
-власні кошти;
-позичкові кошти;
-власні, прирівняні до власних, позичкові та залучені.
?
Одиницями виміру витрат праці на підприємстві є:
-людино-година;
-людино-день;
-людино-година, людино-день, середньообліковий працівник.
?
Обліковим показником рівня продуктивності праці в Україні є:
-трудоємність;
-виробіток у вартісному виразі;
-виробіток у натуральному виразі.
?
Повна собівартість продукції визначається витратами на:
-виробництво продукції;
-виробництво продукції і її транспортування до місця зберігання;
-виробництво продукції, її транспортування до місця зберігання та її реалізацію.
?
Умовно-постійні витрати у собівартості продукції:
-не залежать від обсягу виробництва продукції;
-зменшуються залежно від обсягу виробництва продукції;
-збільшуються залежно від збільшення обсягу виробництва продукції.
?
Збільшення умовно-змінних витрат виробництва впливає на:
-собівартість одиниці продукції;
-загальну величину витрат виробництва підприємства;
-обсяги виробництва продукції.
?
Збільшення втрат від браку забезпечує:
- зменшення собівартості продукції;
- збільшення собівартості одиниці продукції;
- збільшення прибутку підприємства.
?
Господарська діяльність підприємства здійснюється на засадах комерційного розрахунку:
-як економічної категорії;
-як методу ведення господарства;
-як економічної категорії і методу ведення господарства.
?
Рентабельність виробництва – це:
-ефективність виробництва;
-прибутковість виробництва;
-зниження оборотності продукції.
?
Допоміжне виробництво підприємства:
-здійснює технічне обслуговування основного виробництва і тим самим забезпечує нормальний і безперервний хід виробничого процесу;
-виготовляє товарну продукцію;
-виконує функції технічного обслуговування основного виробництва.
?
Продукція енергетичного господарства підприємства використовується:
-на виробництво основної продукції підприємства;
-сторонніми організаціями;
-на виробництво основної продукції підприємства і надається як послуги сторонніми організаціями.
?
Механізм впливу нововведень (науково-технічного прогресу) на господарську діяльність підприємства:
- знижує собівартість продукції;
- збільшує обсяги виробництва продукції і підвищує конкурентоспроможність продукції;
- збільшує обсяги виробництва продукції.
?
Важливішим завданням “Економіки підприємства” як науки є:
-формування наукового економічного мислення, економічне обгрунтування використання виробничих ресурсів підприємства;
-економічне обгрунтування використання виробничих ресурсів підприємства;
-методичне забезпечення господарської діяльності підприємства.
?
Суб’єктами ринкового господарювання є:
- господарські товариства, колективні, приватні, комунальні, орендні, приватно-орендні, державні, казенні та фермерські підприємства (господарства);
- приватні та колективні господарства, господарські товариства;
- комунальні і селянські господарства.
?
Основний капітал підприємства:
- основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення, довгострокові інвестиції;
- нематеріальні активи, довгострокові інвестиції;
- основні засоби, нематеріальні активи.
?
Пасивна частина основних фондів підприємства:
-безпосередньо впливає на предмети праці;
-приймає участь у процесі виробництва;
-створює відповідні умови для процесу виробництва.
?
Механізм впливу фізичного зносу основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства:
-збільшуються витрати на експлуатацію основних фондів;
-знижується продуктивність основних виробничих фондів;
-зменшуються обсяги виробництва продукції та підвищується собівартість продукції.
?
Використання амортизаційних відрахувань:
-на придбання матеріалів, сировини;
-на технічне переоснащення підприємства;
-на заробітну плату.
?
Механізм впливу оновлення основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства:
-збільшуються обсяги виробництва продукції;
-зменшуються витрати виробництва;
-збільшуються обсяги виробництва продукції і знижується її собівартість.
?
Механізм впливу інтенсивного шляху поліпшення використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва на підприємстві:
-збільшуються обсяги виробництва продукції;
-збільшуються обсяги виробництва продукції та знижуються витрати виробництва на одиницю продукції;
-зменшуються витрати виробництва.
?
Фонди обігу – це:
-грошові кошти;
-готова продукція, незавершене виробництво;
-готова продукція, грошові кошти, дебіторська заборгованість.
?
Прискорення оборотності оборотних засобів підприємства забезпечує:
-зменшення потреби підприємства в оборотних засобах і вивільнення їх з обороту;
-вивільнення оборотних засобів з обороту;
-зменшення потреби в оборотних засобах.
?
Ріст продуктивності праці передбачає:
-збільшення обсягу виробництва продукції з розрахунку на одиницю витрат праці;
-зменшення витрат праці за певний період;
-збільшення обсягу виробництва продукції за певний період.
?
Економічні елементи – це:
- витрати, які однакові за економічним змістом, призначенням і їх не можна розділити на окремі складові частини;
- витрати, які однакові за економічним змістом;
- витрати, які однакові за економічним призначенням.
?
Собівартість продукції – це:
- грошовий вираз витрат підприємства і відповідних нарахувань на заробітну плату;
- грошовий вираз витрат виробництва підприємства;
- грошовий вираз витрат підприємства на виробництво продукції і її реалізацію.
?
Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства на собівартість одиниці продукції:
-зменшується доля амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції;
-зменшуються річні амортизаційні відрахування;
-зменшується величина витрат виробництва підприємства.
?
Самоокупність витрат виробництва – це:
- відшкодування витрат виробництва власними доходами;
- одержання власних доходів;
- вимірювання витрат виробництва.
?
Прибуток підприємства:
- реалізована чиста продукція;
- реалізований чистий дохід;
- грошовий вираз додаткового продукту.
?
Ремонтно-механічне виробництво підприємства:
-здійснює ремонт і технічне обслуговування усіх видів обладнання та споруд;
-здійснює ремонт і технічне обслуговування усіх видів обладнання підприємства;
-здійснює технічне обслуговування обладнання.
?
Обслуговуюче господарство підприємства – це:
-виробництво, що забезпечує основне виробництво необхідними виробничими послугами;
-виробництво, що створює необхідні умови для функціонування основного і допоміжного виробництва підприємства;
-виробництво, що забезпечує основне, допоміжне і власне виробництво виробничими послугами, а його працівників – відповідними умовами їх роботи.
?
Науково-технічний прогрес представляє:
- процес удосконалення і росту матеріальних елементів виробництва на основі освоєння результатів наукових досягнень і розробок з метою задоволення потреб населення;
- нову техніку;
- нову технологію.
?
Чисельність працівників підприємства залежить від:
-обсягу виробництва продукції;
-структури виробництва продукції.
-трудоємності виробництва продукції.
?
Предметом вивчення “Економіки підприємства” є дослідження:
-підприємства як економічної системи;
-підприємства як виробничої системи;
-підприємства як виробничої і економічної системи.
?
Виробнича інфраструктура підприємства представляє:
-допоміжне і підсобне сільськогосподарське виробництво;
-обслуговуюче та побічне виробництво;
-допоміжне, обслуговуюче та підсобне виробництво.
?
Облік основних фондів на підприємстві проводиться для:
-визначення кількості певних видів основних фондів;
-визначення виробничої потужності підприємства;
-визначення кількості певних видів основних фондів і виробничої потужності підприємства.
?
Моральний знос основних фондів виникає в результаті:
-конструктивного старіння машин і обладнання;
-появи нових дешевих машин;
-появи нових продуктивніших машин.
?
Форми відтворення основних виробничих фондів підприємства:
-нове будівництво, технічне переоснащення, реконструкція, розширення підприємства;
-розширення підприємства;
-реконструкція підприємства.
?
Методи визначення прискореної амортизації основних виробничих фондів
-пропорційний;
-кумулятивного числа, регресії, пропорційний;
-регресії, кумулятивного числа.
?
Підвищення рівня фондовіддач основних виробничих фондів підприємства забезпечує:
-зменшення витрат виробництва;
-збільшення обсягу виробництва продукції і зменшення її собівартості;
-збільшення обсягу виробництва продукції і збільшення її собівартості.
?
Оборотні фонди підприємства – це:
-предмети і засоби праці;
-предмети праці, засоби праці певної вартості за терміном служби до одного року;
-предмети праці.
?
Норматив оборотних засобів – це:
-мінімальна потреба підприємства в оборотних засобах для виробництва і реалізації продукції;
-максимальна потреба підприємства в оборотних засобах для виробництва і реалізації продукції;
-мінімальна потреба підприємства в оборотних засобах для реалізації продукції.
?
Трудоємність як показник праці визначається:
-незалежно від кількості видів продукції на підприємстві;
-при виробництві одного виду продукції;
-якщо не ведеться роздільний облік витрат праці на виготовлення окремих видів продукції.
?
Поточні витрати виробництва:
-спожиті предмети праці;
-спожиті засоби виробництва і витрачена жива праця;
-спожиті засоби праці.
?
Маржинальний дохід підприємства визначається як:
-різниця між виручкою від реалізованої продукції і умовно-постійними витратами;
-різниця між виручкою від реалізованої продукції і умовно-змінними витратами виробництва;
-різниця між виручкою від реалізованої продукції і валовими витратами виробництва.
?
Механізм зменшення собівартості одиниці продукції за рахунок зменшення витрат, пов’язаних із використанням предметів праці:
-збільшується обсяг виробництва продукції;
-зменшуються витрати на матеріали і сировину у натуральному виразі;
-знижуються витрати на предмети праці у грошовому виразі.
?
Якщо підприємство виготовляє декілька видів продукції, то визначається:
-собівартість одиниці продукції;
-собівартість одиниці основних видів продукції;
-собівартість одиниці кожного виду продукції.
?
Кругооборот засобів виробництва підприємства в процесі господарської діяльності спрямований на :
-одержання результатів, які дозволили би забезпечити підприємство ресурсами на новий господарський цикл;
-одержання прибутку;
-раціональне використання ресурсів.
?
Витрати ремонтно-механічного виробництва відносяться на:
-собівартість основної продукції і товарну продукцію ремонтного виробництва;
-послуги ремонтної організації;
-собівартість основної продукції.
?
Водопровідно-каналізаційне господарство підприємства забезпечує:
-основне виробництво підприємства водою;
-підприємство водою і відводить очищені використані води з підприємства;
-основне, допоміжне виробництво підприємства водою.
?
Розвиток науково-технічного прогресу базується на:
-відкриттях;
-відкриттях, винаходах, раціоналізаторських пропозиціях;
-раціоналізаторських пропозиціях.
?
Методами науки „Економіка підприємства” є:
-спеціальні;
-загальний;
-спеціальні і загальний.
?
Механізм впливу поліпшення технологічної структури основних виробничих фондів на ефективність виробництва:
-збільшуються обсяги виробництва продукції, виникає потреба у капітальних вкладеннях;
-зменшуються витрати виробництва;
-збільшуються обсяги виробництва продукції, зменшуються витрати виробництва, знижується потреба в капітальних вкладеннях.
?
Джерелами основного капіталу підприємства є:
-власний та залучений капітал;
-позичкові кошти;
-власні, позичкові та залучені кошти.
?
Основні невиробничі фонди підприємства:
-не приймають участі в процесі виробництва;
-не приймають участь в процесі виробництва і забезпечують умови для відтворення робочої сили;
-приймають участі в процесі виробництва.
?
Механізм впливу прискореної амортизації основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства:
-забезпечуються умови для прискореного відтворення основних виробничих фондів;
-збільшуються витрати виробництва;
-забезпечуються умови для прискореного відтворення основних виробничих фондів, але підвищується собівартість продукції.
?
Механізм впливу зростання фондоозброєності праці на ефективність виробництва підприємства:
-збільшується обсяг виробництва продукції;
-підвищується продуктивність праці;
-підвищується продуктивність праці вищими темпами ніж зростає фондоозброєність праці.
?
Механізм впливу зношеності основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства:
-зменшується обсяг виробництва продукції і підвищуються витрати виробництва;
-зменшується обсяг виробництва продукції;
-збільшуються витрати виробництва.
?
Оборотний капітал підприємства:
-готова продукція, грошові кошти;
-матеріальні оборотні засоби, грошові кошти;
-матеріальні оборотні засоби, грошові кошти, готова продукція, короткострокові фінансові вкладення.
?
Оборотні засоби підприємства:
-економічна категорія;
-економічна і фінансова категорія;
-фінансова категорія.
?
Продуктивність праці – це:
-співвідношення між обсягами виробництва продукції і витратами праці;
-витрати робочого часу;
-обсяг виробництва продукції за календарний період.
?
Виробіток при виконанні одного виду робіт визначається:
-у натуральному виразі;
-у вартісному виразі;
-у натуральному і вартісному виразі.
?
Статті витрат виробництва – це:
-витрати виробництва за місцем виникнення;
-витрати виробництва за цільовим призначенням і носять комплексний характер;
-витрати виробництва за цільовим призначенням.
?
Види собівартості продукції залежать від часу визначення:
-планова, фактична, очікувана;
-технологічна, повна;
-фактична, внутрішньовиробнича.
?
Механізм впливу збільшення позавиробничих витрат виробництва підприємства на собівартість одиниці продукції:
-зменшуються витрати виробництва продукції;
-зменшується повна собівартість одиниці продукції;
-підвищується повна собівартість одиниці продукції.
?
Зменшення витрат виробництва підприємства забезпечує:
-збільшення обсягів виробництва;
-збільшення собівартості одиниці продукції;
-збільшення прибутку підприємства.
?
Прибутковість підприємства – це:
-самоокупність витрат виробництва;
-перевищення власних доходів над витратами виробництва;
-одержання власних доходів.
?
Внутрішньогосподарський розрахунок – це:
-метод господарювання структурних підрозділів підприємства;
-надання послуг іншим структурним підрозділам підприємства;
-господарська самостійність структурних підрозділів.
?
Ремонтно-будівельне виробництво підприємства:
-забезпечує підтримання будівель і споруд підприємства у робочому стані;
-виконання ремонтно-будівельних робіт на підприємстві;
-ремонтно-будівельні роботи для сторонніх організацій.
?
Складське господарство, що здійснює матеріально-технічне забезпечення, здійснює:
-матеріально-технічне забезпечення підприємства і підготовку матеріально-технічних ресурсів до використання;
-матеріально-технічне забезпечення підприємства;
-підготовку матеріальних ресурсів до використання в основному виробництві.
?
Основні форми прояву науково-технічного прогресу:
-еволюційна, революційна;
-еволюційна;
-революційна.
?
Активна частина основних виробничих фондів підприємства:
-безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва;
-приймає участь у процесі виробництва;
-створює відповідні умови для процесу виробництва.
?
Амортизація основних фондів підприємства – це:
-грошовий вираз річного зносу основних виробничих фондів;
-процес переносу зносу основних виробничих фондів на готову продукцію;
-амортизаційний фонд підприємства.
?
Знос основних фондів – це:
-втрата основними фондами своєї споживчої вартості;
-зміна зовнішнього вигляду;
-пошкодження окремих агрегатів.
?
Механізм впливу підвищення фондоємності продукції на ефективність виробництва підприємства:
-знижуються витрати виробництва;
-збільшуються витрати виробництва;
-виникає потреба у додаткових капітальних вкладеннях та збільшуються витрати виробництва.
?
Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів в часі на ефективність виробництва підприємства:
-збільшуються витрати виробництва;
-збільшуються обсяги виробництва продукції і знижується собівартість одиниці продукції;
-зменшується собівартість продукції, зменшуються обсяги виробництва.
?
Засоби у виробництві – це:
-незавершене виробництво;
-витрати майбутніх періодів;
-витрати майбутніх періодів і незавершене виробництво.
?
Кругооборот оборотних засобів підприємства визначається:
-тривалістю виробництва продукції;
-тривалістю реалізації продукції;
-тривалістю виробництва і реалізації продукції.
?
Використання робочого часу робітника характеризується величиною:
-календарного фонду часу;
-номінального фонду робочого часу;
-корисного фонду робочого часу.
?
Збільшення загально-господарських витрат забезпечує:
-збільшення обсягу виробництва продукції;
-збільшення собівартості одиниці продукції;
-збільшення прибутку підприємства.
?
Основні засади господарської діяльності підприємства:
-наявність засобів виробництва та кваліфікованих працівників;
-наявність засобів праці;
-наявність предметів праці і кваліфікованих працівників.
?
Продуктивність використання транспортного (автомобільного) господарства підприємства залежить від:
-використання вантажопідйомності автомобіля;
-використання пробігу автомобіля;
-використання вантажопідйомності автомобіля, пробігу, його експлуатаційної швидкості.
?
Справедлива вартість основних виробничих фондів підприємства:
-балансова вартість;
-залишкова вартість;
-ринкова вартість.
?
Організаційний прогрес представляє використання:
-організаційних, економічних, соціальних і юридичних нововведень;
-організаційних нововведень;
-економічних, юридичних нововведень.
?
Об’єктом вивчення економіки підприємства є:
-виробничі відносини на підприємстві;
-технологічні процеси;
-підприємство як товаровиробник і суб’єкт господарювання.
?
Основні виробничі фонди підприємства:
-засоби праці, що приймають участь у виробничому процесі;
-засоби праці, що безпосередньо впливають на предмети праці;
-засоби праці, які забезпечують відповідні умови для процесу виробництва.
?
Виробіток при виконанні декількох видів робіт визначається:
-у вартісному виразі;
-у натуральному виразі;
-у вартісному і натуральному виразі.
?
Підприємство –це:
-товаровиробник;
-самостійний статутний суб’єкт, що має права юридичної особи, який на засадах господарського розрахунку здійснює діяльність з метою отримання прибутку;
-філія або дочірне підприємство.
?
Середньооблікова чисельність працівників підприємства – це їх чисельність:
-на певну дату;
-за певний період;
-за планом.
?
Основні фонди підприємства – це:
-засоби праці підприємства;
-засоби праці, які тривалий період використовуються, мають термін служби більше одного року;
-засоби праці, які мають певну вартість.
?
Шляхи підвищення рівня продуктивності праці на підприємстві:
-інтенсивний;
-інтенсивний, екстенсивний;
-екстенсивний.
?
Матеріальне стимулювання працівників підприємства здійснюється за рахунок:
-оплати праці;
-оплати праці і матеріального заохочення;
-матеріального заохочення.
?
Підприємство як виробнича система представляє:
-сукупність виробничих ресурсів, за допомогою яких створюється нова споживча вартість у натуральному виразі;
-природні ресурси та засоби праці;
-предмети праці та інформаційні ресурси.
?
Персонал підприємства – це:
-робітники і службовці;
-робітники, керівники, спеціалісти, службовці;
-робітники і керівники.
?
Умовно-змінні витрати у собівартості продукції:
-не залежать від обсягу виробництва продукції;
-зменшуються при збільшенні обсягу виробництва продукції;
-збільшуються при збільшенні обсягу виробництва продукції.
?
Зниження собівартості одиниці продукції впливає на:
-обсяг виробництва продукції;
-на прибуток підприємства;
-на збільшення витрат виробництва.
?
Кінцевою метою технічного переоснащення підприємства є:
-створення умов для збільшення виробництва продукції, підвищення її якості і підвищення ефективності виробництва;
-збільшення обсягу виробництва продукції;
-підвищення якості продукції.
?
Умовно-змінний персонал підприємства :
-залежить від обсягу виробництва продукції;
-залежить від тривалості зміни;
-не залежить від обсягу виробництва продукції.
?
Маркетинг виник:
- на початку ХІХ ст. у Німеччині
- на початку ХХ ст. в Італії
- на початку ХХ ст. в США
?
Двоєдиною метою сучасного маркетингу є:
- орієнтація на прибуток фірми
- задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми
- вивчення попиту споживачів
?
Ринковим орієнтиром товарної концепції маркетингу є:
- вивчення споживчих запитів
- створення ефективної системи збуту товарів
- вивчення попиту споживачів
?
Ринковим орієнтиром соціально-етичного маркетингу є:
- вивчення і задоволення потреб і запитів споживачів
- вивчення і задоволення потреб і запитів суспільства
- вивчення і задоволення потреб і запитів підприємства
?
Ринковий попит – це:
- готовність споживачів придбати товар за ціною, яка пропонується ринком
- стан готовності потенційних споживачів придбати товар
- готовність споживачів придбати товар за конкретною ціною
?
Побажання споживачів з урахуванням їх купівельної спроможності – це:
- запити
- попит
- специфічний стан споживачів
?
З погляду маркетингу ажіотажний попит є:
- небажаним
- бажаним
- ефективним
?
Попит на товари, яких немає на ринку, називається:
- латентним
- нульовим
- креативним
?
Латентний попит – це попит, який:
- зароджується
- зменшується
- зростає
?
Основними особливостями послуги є:
- нематеріальність, зміна якості в часі
- невіддільність від джерела, неможливість зберігання
- нематеріальність, зміна якості в часі, невіддільність від джерела, неможливість зберігання
?
Вартість – це комплексне поняття, яке включає:
- споживчу вартість і ціну
- ціну і вартість споживання
- споживчу вартість і вартість споживання
?
Товар, з погляду маркетингу – це:
- будь-який продукт, призначений для реалізації
- продукт праці, призначений для продажу
- результат досліджень, розробок та виробництва
?
Ринок покупців – це ситуація, коли:
- пропозиція перевищує попит
- попит перевищує пропозицію
- пропозиція дорівнює попиту
?
Цільовий ринок підприємства – це ринок:
- споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства
- на якому підприємство реалізує свою продукцію
- потреби і запити якого відповідають можливостям щодо їх задоволення
?
До головних принципів маркетингу відносять:
- свободу вибору способів господарювання
- оберненість до споживачі
- свободу вибору способів господарювання, оберненість до споживачі
?
Основними тактичними завданнями маркетингу є:
- виявлення існуючих і потенційних побажань споживачів
- оцінка реального і можливого попиту
- виявлення існуючих і потенційних побажань споживачів; оцінка реального і можливого попиту
?
Конверсійний маркетинг – це система дій за умов:
- негативного попиту
- ажіотажного попиту
- спадаючого попиту
?
Де маркетинг – це система дій за умов:
- надмірного попиту
- нерегулярного попиту
- оманливого попиту
?
Нераціональному попиту відповідає:
- синхромаркетинг
- протидіючий маркетинг
- ремаркетинг
?
Маркетингова суміш – це:
- продукт, збут, просування, комунікації
- розподіл, ціна, продукт, реклама
- продукт, розподіл, просування, ціна
?
Маркетингова товарна політика включає:
- планування, модифікування та обслуговування товарів
- розроблення, модифікування та елімінування товарів
- розроблення. обслуговування та елімінування товарів
?
Концепція товару за Ф. Котлером включає:
- три рівні
- чотири рівні
- п’ять рівнів
?
Згідно з концепцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:
- розроблення та дослідження товару
- впровадження товару на ринок
- зростання ринку збуту
?
Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у загальному вигляді можна виразити формулою:
- корисний ефект / вартість споживання ? maх
- вартість споживання / корисний ефект ? max
- вартість споживання / корисний ефект ? min
?
Характеристики асортименту товарів:
- широта, довжина, глибина, густота
- широта, густина, глибина, гармонійність
- широта, довжина, глибина, гармонійність
?
Доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями – це:
- диверсифікація
- диференціація
- концентрація
?
Логічно послідовним є планування нової продукції за такими рівнями:
- товар за задумом, товар з підкріпленням, товар у реальному виконанні
- товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням
- товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, товар за задумом
?
Позиціювання нового товару – це:
- сегментування ринку
- визначення рівня сприйняття споживачем нового товару
- пошуки належного місця товару на ринку, виходячи з його сприйняття споживачем
?
Перцепцій на карта – це засіб, за допомогою якого:
- здійснюється позиціювання товару на ринку
- здійснюється сегментування ринку
- будується крива ЖЦТ
?
„Візитною карткою” будь-якого товару є:
- упаковка
- етикетка
- товарна марка
?
Вдалість товарної марки (S) описується формулою:
- S = K - D - C;
- S = K х D х C;
- S = K х D - C.
?
Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:
- чистої монополії
- олігопольному
- досконалої конкуренції
?
Метою ціноутворення може бути:
- отримання стабільного прибутку, збільшення обсягів збуту
- вихід на нові ринки, перемого в конкурентній боротьбі
- отримання стабільного прибутку, збільшення обсягів збуту; вихід на нові ринки, перемого в конкурентній боротьбі
?
Цінова еластичність попиту – це:
- залежність ціни товару від величини обсягів попиту
- відношення зміни попиту до зміни ціни
- відношення зміни попиту до зміни ціни з урахуванням вихідної кількості попиту й вихідної ціни
?
Цінова стратегія проникнення на ринок характеризується початковими цінами:
- низькими
- високими
- вигідними підприємству
?
Має на меті продаж того самого товару різним споживачам за різними цінами:
- стратегія проникнення на ринок
- стратегія гнучких цін
- стратегія диференційованих цін
?
Метод ціноутворення „середні витрати - прибуток” передбачає використання такої формули:
- Ц= (Вп-П)*100
- Ц=[Вп(1-П)]*100
-Ц=Вп/(1-П)*100
?
Значення точки беззбитковості (Q) можна визначити за формулою:
- Q = F / P – V
- Q = F / (P – V)
- Q = F - P – V
?
Скільки видів франко-цін існує?
- чотири
- п’ять
- шість
?
Які цінові умови відносяться до поняття „Інкотермс”?
- FAS, FOB, FOR, CIF
- франко-станція
- франко-порт
?
Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:
- реклама, пропаганда, товарна марка, газети, журнали
- реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж
- рекламні звернення, товарні марки, персональний продаж
?
Вихідним етапом формування комплексу маркетингових комунікацій є:
- виявлення цільової аудиторії
- визначення його складу
- визначення його цілей та завдань
?
Ключовим поняттям маркетингової політики розподілу є:
- реалізація виготовленої продукції
- формування каналів розподілу
- формування логістичних систем
?
Розрізняють три базисних типи каналів розподілу:
- інтенсивні. селективні, ексклюзивні
- торгівельні, збутові, сервісні
- прямі, опосередковані, змішані
?
Довжина каналу розподілу – це:
- кількість наявних у ньому проміжних рівнів
- кількість посередників на проміжних рівнях
- кількість підприємств роздрібної торгівлі у ньому
?
Для досягнення віддалених ринків порівняно дешевими є:
- прямі канали
- опосередковані канали
- як прямі, так і опосередковані канали
?
Горизонтальні та вертикальні конфлікти в каналах розподілу – це явище:
- об’єктивне
- суб’єктивне
- випадкове
?
Співпрацю у каналах розподілу можна забезпечити:
- створенням вертикальних маркетингових систем
- створенням горизонтальних маркетингових систем
- адміністративним регулюванням
?
Власники потужних складських господарств – це:
- брокери
- консигнатори
- трейдери
?
Швидкий перепродаж продукції здійснюють:
- маклери
- джобери
- дистриб’ютори
?
Вибір суб’єктів каналу розподілу – це:
- визначення типів та видів посередників, які працюватимуть у ньому
- пошуки потенційних посередників
- вибір оптимальних варіантів посередників
?
Суб’єкти каналів розподілу – це:
- товаровиробники та посередники
- товаровиробники та споживачі
- контактні організації та організації сприяння
?
Головна проблема комбінованих (змішаних) каналів розподілу:
- складність управління
- недосконалість організаційної структури
- адміністративне втручання
?
Множинні канали розподілу створюють для:
- обслуговування різних сегментів ринку
- обслуговування конкретного сегменту ринку
- обслуговування всіх сегментів ринку
?
Торгові доми створюються для:
- інвестування капіталу у виробництво
- торгівельно-посередницької діяльності
- інвестування капіталу у виробництво, торгівельно-посередницької діяльності
?
Рівень обслуговування споживачів (Ро) в логістичній системі визначається за формулою:
- Ро=(Кг-Кв)*100
- Ро=(Кг-Кв)/100
- Ро=Кг/Кв*100
?
Головною передумовою створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві є:
- наявність коштів та кадрів
- знання поведінки споживачів
- доскональне знання кон’юнктури ринку
?
Найбільш сучасною концепцією організації маркетингу на підприємстві є:
- відділ збуту
- маркетингово-збутовий відділ
- відділ маркетингу
?
Для підприємств з великим асортиментом продукції рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:
- функціональна
- товарна
- орієнтована на ринки
?
Для підприємств з незначним асортиментом продукції рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:
- функціональна
- орієнтована на споживачів
- орієнтована на ринки
?
Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві:
- збори акціонерів;
- збори засновників;
- ради з маркетингу.
?
Процес визначення і оцінки про співвідношення фактичних показників з плановими – це:
- контроль маркетингової діяльності підприємства
- ревізія маркетингової діяльності підприємства
- маркетинговий аудит
?
Контроль річних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:
- Q = pі*qі
- Q = pі/qі
- Q = pіqі*pіqі / 100
?
Амортизація не нараховується на:
- програмне забезпечення
- споруди
- транспортні засоби
?
Введення проекту в експлуатацію здійснюється на фазі:
- експлуатаційній
- інвестеційній
- передінвестиційній
?
Виділяють такі фази проекту:
- концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту
- попереднє техніко-економічне обгрунтування, висновок по проекту і рішення про інвестування
- передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази
?
Внутрішня норма рентабельності - це ставка дисконтування, при якій:
- ЧТВ=0
- ЧТВ=1
- ЧТВ<0
?
Грошові потоки розраховуються за:
- витратами та доходами
- витратами на проект та амортизацією
- чистими доходами та неявними надходженнями
?
Для кількісної оцінки ризику використовується показник:
- строк окупності
- середньоквадратичне відхилення
- чиста теперішня вартість
?
До аспектів проектного аналізу не відноситься:
- технічний
- екологічний
- ергономічний
?
До внутрішнього середовища проекту належать:
- кліматичні умови
- стиль керівництва проектом
- рівень оподаткування
?
До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів відносять:
- не враховує вартість грошей у часі
- складність розрахунку
- не враховує альтернативну вартість витрат.
?
До прямих трансфертних платежів відносять:
- сплата процентів за кредит
- оплата транспортних послуг
- податки
?
До учасників проекту не відносяться:
- замовник
- субконтрактор
- інвестор
?
До факторів підвищеної ризикованості проекту належить:
- низьке значення ЧТВ
- довготривалість проектів
- висока процентна ставка за крадит
?
Залежно від цілі здійснення проект може бути:
- промисловим
- монопроектом
- безпечним проектом.
?
Залежно від складності проект може бути:
- економічним
- монопроектом
- безпечним проектом
?
Залежно від характеру діяльності проект може бути:
- промисловим
- монопроектом
- безпечним проектом.
?
Кількість стадій життєвого циклу проекту:
- 4
- 6
- 7
?
Метод зниження ризиків проектів за рахунок відмови від даного виду діяльності називається:
- усунення ризику
- страхування
- поглинання ризику.
?
Метод зниження ризиків за рахунок фінансової компенсації із страхових фондів називається:
- усунення ризику
- страхування
- поглинання ризику.
?
На етапі ідентифікації проекту не передбачається:
- дослідницьке забезпечення
- визначення цілей проекту
- підписання контрактів
?
На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:
- прийнятності проекту
- перспективності проекту
- ступеня досягнення поставлених цілей
?
Ставка дисконтування, яка використовується при обрахунку показників ефективності проектів:
- встановлюється національним банком
- може прийматися рівною процентам за кредит
- визначається підбором з умови, що ЧТВ=0
?
На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікавлених осіб проекту:
- експертиза
- розробка концепції проекту
- реалізація проекту
?
Найбільш досконалим методом дослідження власного ризику проекту є:
- аналіз сценаріїв
- метод Монте-Карло
- аналіз чутливості
?
Найбільший вплив на грошовий потік від проекту має:
- амортизація
- заробітна плата
- податок на прибуток
?
Неодержана вигода — це:
- вигоди альтернативного варіанту
- витрати на проект
- вигоди "з проектом" мінус витрати "без проекту".
?
Основна відмінність економічного аналізу від фінансового полягає в тому, що:
- не розглядаються грошові потоки проекту
- здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості
- аналіз проводиться в масштабі держави.
?
Поняття ліквідації участі у проекті для акціонерів означає:
- отримання плати за виконані роботи
- реалізація акцій
- повернення кредиту та процентів за нього.
?
Поняття ліквідації участі у проекті для кредиторів означає:
- отримання плати за виконані роботи
- реалізація акцій
- повернення кредиту та процентів за нього.
?
Поняття ліквідації участі у проекті для підрядників означає:
- отримання плати за виконані роботи
- реалізація акцій
- повернення кредиту та процентів за нього.
?
При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:
- графіка поставок
- законодавчих обмежень
- форм розрахунків за виконання поставок
?
Проведення узгоджень по проекту здійснюється на фазі:
- експлуатаційній
- інвестиційній
- передінвестиційній.
?
Проект — це:
- план довгострокових фінансових вкладень
- бізнес-план
- комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях
?
Проект подолання наслідків природних катаклізмів є:
- економічним
- соціальним
- промисловим.
?
Проект розвитку ринку капіталів є:
- економічним
- соціальним
- промисловим
?
Проект створення нової організації є:
- організаційним
- соціальним
- промисловим
?
Проекти ухвалюються , якщо внутрішня норма рентабельності:
- більша альтернативної вартості грошей
- більша одиниці
- менша одиниці
?
Проекти ухвалюються тоді, коли чиста теперішня вартість:
- більша 0
- більша 1
- більша ніж капіталовкладення
?
Проектний аналіз не може розглядатися як:
- інструмент планування й розвитку певної діяльності
- сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити проект, визначивши умови його успішної реалізації
- стадія життєвого циклу проекту.
?
Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі:
- експлуатаційній
- інвестиційній
- передінвестиційній
?
Розробка ТЕО здійснюється на фазі:
- експлуатаційній
- інвестиційній
- передінвестиційній.
?
Статистична невизначеність має місце тоді, коли:
- не визначено параметри проекту
- невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій
- здійснюється нормальний закон розподілу випадкової величини.
?
Такий зовнішній фактор впливу на проект, як міждержавні стосунки, належить до групи:
- політичних чинників
- природних чинників
- суспільних чинників.
?
Такий зовнішній фактор впливу на проект, як рівень освіти, належить до групи:
- політичних чинників
- культурних чинників
- суспільних чинників
?
Такий зовнішній фактор впливу на проект, як свобода слова, належить до групи:
- політичних чинників
- природних чинників
- суспільних чинників
?
Укладання контрактів здійснюється на фазі:
- експлуатаційній
- інвестиційній
- передінвестиційній
?
Управління проектними ризиками включає:
- усунення ризику
- оцінку ризику
- страхування ризику
?
Сумарну вартість нарощених грошових потоків проекту відображає:
- чиста приведена вартість
- чиста майбутня вартість
- модифікована внутрішня норма рентабельності.
?
До властивостей широкомасштабних проектів радикально нових технологій відносять:
- високу надійність прогнозованих результатів
- значні соціальні наслідки
- коротку тривалість
?
Цикл проекту — це час:
- від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту
- від ідентифікації до початку впровадження проекту
- від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту.
?
Чисту суспільну користь від проекту появи нового товару на ринку можна виміряти як:
- суму премії споживачів і премії виробників
- різницю між премією виробників і премією споживачів
- різницю між премією споживачів і премією виробників.
?
Точка Фішера це:
- процентна ставка
- вартість грошового потоку
- беззбитковий обсяг виробництва
?
Точка Фішера розраховується, якщо проекти:
- значно відрізняються величинами грошових потоків
- вартість грошового потоку одного проекту більша 0
-мають однакову внутрішню норму рентабельності
?
Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають, що:
- сумарні змінні витрати не залежать від обсягу
- сумарні постійні витрати не залежать від обсягу
- обсяг виробництва дорівнює прибутку
?
Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають, що:
- сумарні змінні витрати не залежать від обсягу
- обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації
- обсяг виробництва зростає
?
Точка беззбитковості це:
- обсяг виробництва, при якому витрати дорівнюють доходам
- ціна на продукцію, при якій витрати дорівнюють доходам
-процентна ставка, при якій витрати дорівнюють доходам
?
В проектному аналізі беззбитковість означає, що:
- витрати дорівнюють доходам
- витрати дорівнюють доходам і забезпечується середньо ринковий доход на капітал
- витрати дорівнюють доходам і постійні витрати не зростають
?
Маржинальний дохід це:
- змінні витрати мінус постійні витрати
- ціна мінус змінні витрати на одиницю продукції
- прибуток мінус постійні витрати
?
Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають, що:
- сумарні змінні витрати не залежать від обсягу
- змінні витрати на одиницю продукції не залежать від обсягу
- обсяг виробництва зростає
?
Чисту теперішню вартість проекту:
- тільки в натуральних одиницях
- тільки у вартісних одиницях
- натуральних і вартісних одиницях
?
Внутрішня норма рентабельності проекту вимірюється:
- в натуральних одиницях
- у вартісних одиницях
-у відсотках
?
Надлишковий грошовий потік характеризує діяльність підприємства, як:
- дуже ефективну
- не ефективну
- рентабельну
?
Дефіцитний грошовий потік характеризує діяльність підприємства, як:
- дуже ефективну
- не ефективну
- рентабельну
?
Грошові потоки бувають:
- внутрішні і зовнішні
- тактичні і стратегічні
- позитивні і негативні
?
Грошові потоки бувають:
- внутрішні і зовнішні
- тактичні і стратегічні
- дефіцитні і надлишкові
?
При розрахунках за складними відсотками:
- база нарахування не змінюється
- база нарахування зростає на нараховані відсотки
- база нарахування зменшується на виплачені відсотки
?
При розрахунках за простими відсотками:
- база нарахування не змінюється
- база нарахування зростає на нараховані відсотки
- база нарахування зменшується на виплачені відсотки
?
Процес дисконтування використовують при переході:
- від майбутньою вартості грошей до сьогоднішньої
- від сьогоднішньої вартості грошей до майбутньої
- при розрахунках сьогоднішньої і майбутньої вартостей грошей.
?
Процес переходу від майбутньою вартості грошей до сьогоднішньої називають:
- компандинуванням
-нарощенням
-дисконтуванням
?
Якщо чиста теперішня вартість проекту більша нуля, то внутрішня норма рентабельності:
- більша альтернативної вартості грошей
-більша одиниці
-менша одиниці
?
Якщо чиста теперішня вартість проекту більша нуля, то коефіцієнт „Вигоди/затрати”:
- рівний одиниці
- більший одиниці
- менший одиниці
?
Якщо внутрішня норма рентабельності проекту А більша внутрішньої норми рентабельності проекту Б, а точка Фішера таких проектів дорівнює 20%, то при процентній ставці 10%:
- чиста теперішня вартість проекту А більша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б
-чиста теперішня вартість проекту А менша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б
-ЧТВ проекту А дорівнює ЧТВ проекту Б
?
Якщо внутрішня норма рентабельності проекту А більша внутрішньої норми рентабельності проекту Б, а точка Фішера таких проектів дорівнює 20%, то при процентній ставці 30%:
- чиста теперішня вартість проекту А більша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б
- чиста теперішня вартість проекту А менша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б
- ЧТВ проекту А дорівнює ЧТВ проекту Б
?
Якщо внутрішня норма рентабельності проекту А більша внутрішньої норми рентабельності проекту Б, а точка Фішера таких проектів дорівнює 20%, то при процентній ставці 20%:
- чиста теперішня вартість проекту А більша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б
- чиста теперішня вартість проекту А менша, ніж чиста теперішня вартість проекту Б
- ЧТВ проекту А дорівнює ЧТВ проекту Б
?
Внутрішня норма рентабельності це:
- процентна ставка
- беззбитковий обсяг виробництва
- грошовий потік
?
Якщо ціна продажу зросте, то беззбитковий обсяг виробництва:
- не зміниться
-зросте
-зменшиться
?
Якщо постійні витрати зростуть, то беззбитковий обсяг виробництва:
- не зміниться
-зросте
-зменшиться
?
Якщо постійні витрати зменшаться, то беззбитковий обсяг виробництва:
- не зміниться
- зросте
- зменшиться
?
Розрахунок чистої теперішньої вартості за простими відсотками здійснюється, якщо:
- прибуток реінвестується у проект
- завжди
- прибуток вилучається з проекту
?
Розрахунок чистої теперішньої вартості за складними відсотками здійснюється, якщо:
- прибуток реінвестується у проект
- завжди
- прибуток вилучається з проекту
?
Поняття “стратегія” виникло:
- в період між 480 і 221 рр. до н.е.
- у 50-ті роки ХХ століття
- в кінці 70-х на початку 80-х років ХХ століття
?
Стратегія підприємства розробляється для того, щоб:
- забезпечити розвиток і гнучкість підприємства
- визначити напрямок розвитку підприємства й обгрунтувати шляхи досягнення цілей
- об’єднати рішення керівників усіх рівнів управління щоб забезпечити ефективну роботу підприємства
?
Необхідність стратегії на підприємстві зумовлюється:
- невмінням керівництва думати стратегічно
- появою несподіваних і неочікуваних змін у зовнішньому середовищі підприємства
- кризовою ситуацією поточної діяльності підприємства
?
Економіко-математичний метод дослідження економічних явищ на підприємстві з метою розроблення стратегії його діяльності базується на:
- застосуванні різних норм і нормативів
- проведенні експериментів та вивченні їх результатів, на основі яких розробляються конкретні пропозиції, приймаються найбільш ефективні рішення, що впроваджуються на підприємстві
- побудові моделей економічних явищ та процесів з метою вибору оптимального варіанту управління підприємством
?
Концепція закритого підприємства як економічної системи вважається:
- техніко-економічною системою
- соціально-економічною системою
- еколого-економічною системою
?
Еволюція систем планування розвитку підприємства пройшла такі фази:
- фінансове, довгострокове, екстраполятивне та стратегічне планування
- фінансове, поточне, стратегічне планування та стратегічне управління
- фінансове, довгострокове, стратегічне планування та стратегічне управління
?
Концепція підприємства як відкритої системи набула масового поширення з впровадженням на підприємстві:
- довгострокового планування
- стратегічного планування
- стратегічного управління.
?
Планування стратегії підприємства шляхом екстраполяції його минулої діяльності використовується у системі:
- фінансового планування
- довгострокового планування
- стратегічного планування
?
Довгострокове планування у вітчизняній економіці почало застосовуватись:
- у 20 роки ХХ століття
- у 50 роки ХХ століття
- у 90 роки ХХ століття
?
Процес стратегічного планування передбачає такі етапи:
- аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, вибір стратегії, аналіз шляхів диверсифікації, формулювання короткострокових і стратегічних цілей
- аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, аналіз шляхів диверсифікації, формулювання короткострокових і стратегічних цілей, стратегічне управління
- аналіз середовища підприємства; аналіз перспектив, аналіз конкурентних позицій, вибір стратегії, аналіз шляхів диверсифікації
?
Стратегічне планування характерне тим, що воно:
- оцінює необхідні витрати і ресурси для впровадження розроблених заходів підвищення ефективності діяльності підприємства
- розробляє цілі та альтернативні стратегії їхнього досягнення
- розробляє “стратегічні відповіді” на дії конкурентів і спрямоване на зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та використання шансів, що сприяють його успіху
?
При стратегічному управлінні підприємством передбачається що:
- майбутні тенденції завбачити неможливо, тому потрібно щоб усе підприємство функціонувало у стратегічному режимі реалізуючи розроблену реальну стратегію
- майбутні тенденції можна передбачити шляхом екстраполяції історично складених тенденцій росту з урахуванням поточного стану середовища
- майбутні тенденції завбачити неможливо, тому необхідно регулярно розробляти та коригувати плани розвитку підприємства
?
Головними видами стратегічного управління підприємствами є:
- планування, організація взаємодії, мотивація і контроль
- на основі ранжування стратегічних завдань, за слабкими сигналами, в умовах неочікуваних подій
- виробниче, фінансове і маркетингове
?
У випадку передбачуваного розвитку ринку, доцільно застосовувати:
- фінансове планування
- довгострокове планування
- стратегічне планування
?
Економічна стратегія це:
- комплексна програма дій, спрямована на забезпечення отримання прибутку
- комплексна програма дій, спрямована на забезпечення підприємства всіма ресурсами
- комплексна програма дій, спрямована на ефективну діяльність, реалізація якої забезпечить здійснення місії та досягнення цілей підприємства
?
Якщо на підприємстві раптово виникають нові проблеми всупереч його прогнозам, які не відповідають його досвіду і призводять до фінансового збитку то необхідно застосувати:
- управління на основі ранжування стратегічних завдань
- управління за слабкими сигналами
- управління в умовах неочікуваних подій
?
Стратегічний набір це:
- загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльності
- система стратегій різного типу, які розробляє підприємство на певний проміжок часу, що показує специфіку його діяльності та рівень претендування на місце і роль у зовнішньому середовищі
- сукупність наступальних чи оборонних дій, спрямованих на створення стійкого становища в галузі, з метою успішного подолання чинників конкуренції і, гарантування максимальної віддачі від інвестованого капіталу
?
Ієрархія “стратегічного набору” диверсифікованого підприємства включає:
- корпоративну стратегію, конкурентні стратегії, функціональні стратегії та операційні стратегії
- стратегію бізнесу, функціональні стратегії та операційні стратегії
- ділову стратегію, стратегії бізнесу, функціональні стратегії та операційні стратегії
?
Ієрархія “стратегічного набору” однопрофільного підприємства включає:
- конкурентну стратегію, функціональні стратегії та операційні стратегії
- корпоративну стратегію, стратегії бізнесу, функціональні стратегії та операційні стратегії
- корпоративну стратегію, стратегії бізнесу та функціональні стратегії
?
Процес формулювання стратегій підприємства охоплює такі етапи:
- формування цілей, виявлення можливостей, виявлення альтернатив, аналіз наслідків, відбір стратегій, впровадження стратегій
- аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, аналіз шляхів диверсифікації, вибір конкретних стратегій
- оцінка й аналіз існуючої стратегії, коригування існуючої або формування нової стратегії, прогнозування потенційно можливих господарських ризиків, обгрунтування і вибір стратегічних альтернатив
?
Існують такі функціональні стратегії:
- маркетингової діяльності, НДПКР, виробництва, фінансова, екологічна та соціальна
- зростання, стабілізації, виживання
- найменших сукупних витрат, диференціації, зосередження
?
Корпоративна стратегія це:
- стратегії для управління кожним функціональним напрямком діяльності бізнесу
- загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльності
- стратегія управління кожним окремим видом діяльності підприємства
?
Стратегічна сегментація включає:
- сегмент ринку, ринкове вікно, ринкову нішу
- зони стратегічних ресурсів, відділ (службу) стратегічного планування, підрозділи поточної комерційної діяльності
- стратегічний бізнес-центр, стратегічний господарський центр, стратегічну зону господарювання
?
Стратегічна зона господарювання це:
- самостійна господарська одиниця, для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат, капіталовкладень, і яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства у певному сегменті ринку
- окремий елемент оточення, на який підприємство має або хоче мати вихід
- окремий напрямок, який визначає перспективу і майбутній стан діяльності підприємства
?
Портфельна стратегія передбачає:
- придбання у нових галузях, вихід із небажаних галузей, продаж підрозділів, які можуть влитись у більш прийнятні для них структури, використання ефекту синергізму тощо
- впровадження стратегічного управління кожним окремим видом діяльності підприємства
- створення стратегічних переваг шляхом об’єднання двох чи більшої кількості підприємств для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
?
Стратегічний господарський центр – це:
- окремий елемент оточення, на який підприємство має або хоче мати вихід
- організаційна одиниця підприємства, яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства в одній або декількох стратегічних зонах господарювання
- самостійна господарська одиниця, для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат, капіталовкладень, і яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства у певному сегменті ринку
?
Порядок виділення стратегічної зони господарювання передбачає:
- визначення змінних параметрів, аналіз перспектив та оцінка визначаючих чинників цих перспектив
- визначення перспектив зростання, рентабельності, нестабільності та чинників успіху
- визначення потреби, технології, типу споживача та географічного району
?
Синергія це:
- комплексна програма дій спрямована на ефективну виробничу, науково-дослідну, комерційну, фінансову та іншу діяльність, що забезпечує здійснення місії та цілей підприємства
- об’єднання різних СГЦ, які належать одній особі (знаходяться під одним керівництвом)
- стратегічні переваги, які виникають при об’єднанні двох чи більшої кількості підприємств і створення централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
?
Планування стратегії диверсифікованого підприємства здійснюють:
- керівники і спеціалісти відповідних підрозділів, але затверджується вищим керівництвом
- вище керівництво, керівники і спеціалісти підрозділів, фахівці з планування та консультанти
- відділи та служби стратегічного планування під координацією керівників підрозділів та вищого керівництва
?
Для збирання та опрацювання інформації, яка необхідна для формулювання стратегії на підприємстві, створюються:
- центральний відділ і служби стратегічного планування
- стратегічний господарський центр і стратегічний бізнес-центр
- стратегічна зона господарювання і стратегічний бізнес-центр
?
Відомі такі моделі мислення менеджерів:
- нервовий, сентиментальний, дуже діяльний, пристрасний, сангвінічний, флегматичний, аморфний, аналітичний
- холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік
- лідер, адміністратор, плановик, підприємець
?
Загальне зовнішнє середовища підприємства складають такі фактори як:
- постачальники, конкуренти в галузі, споживачі, потенційні конкуренти, виробники замінників товарів та послуг
- економічні, політичні, екологічні, соціально-демографічні, рівень освіти населення, культурні традиції, складені в країні та рівень технологій
- конкуренти, державні закони, фінансові організації, рівень технологій, джерела трудових ресурсів
?
До головних властивостей зовнішнього середовища відносяться:
- облік, аналіз, перспективи, прогноз і планування
- змінність, непередбаченість, комплексність, прогресивність
- складність, динамічність, багатогранність, невизначеність та взаємозв’язок усіх факторів
?
Сканування зовнішнього середовища – це:
- пошук сформованої інформації і внесення її в базу даних підприємства
- комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за станом і тенденціями розвитку певних процесів
- виявлення процесів та передбачення розвитку подій у майбутньому
?
Методи екстраполяції, які використовуються при прогнозуванні зовнішнього середовища, базуються на:
- побудові моделей об’єктів реальної дійсності
- знаннях і досвіді спеціалістів різної кваліфікації
- припущенні про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій у зовнішньому середовищі
?
Моніторинг це:
- інформаційна система, здатна швидко реагувати на змінні умови, досвід, ноу-хау
- комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за станом і тенденціями розвитку певних процесів
- наукові дослідження інновацій у виробничому процесі
?
Галузь – це:
- сукупність підприємств на основі поєднання їх інтересів з делегуванням окремих повноважень для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
- об’єднання капіталу підприємств для досягнення спільної мети
- сукупність підприємств, які випускають однорідну продукцію, використовують однотипну сировину та матеріали, характеризуються спільністю виробничо-господарської діяльності
?
Модель Портера конкурентних сил у галузі включає такі головні чинники:
- конкуренти, джерела енергії, трудові ресурси, фінансові організації, державні закони
- існуючі конкуренти, потенційні конкуренти, споживачі, постачальники, товари-замінники
- політика, економіка, екологія, соціальний стан, рівень освіти населення, традиції в країні
?
Повільне зростання в галузі:
- перетворюється в конкуренцію між підприємствами за збільшення частки ринку
- змушує підвищувати ціни і конкурувати у сфері послуг
- створює значний тиск на всі підприємства, що часто призводить до стрімкого падіння цін за наявності надлишкової потужності
?
Відсутня або недостатня диференціація галузевого продукту призводить до:
- зниження цін або підвищення якості продукції
- підвищення цін на продукцію
- поліпшення сервісу на продукцію
?
Економія за рахунок масштабів означає зменшення витрат на одиницю продукції:
- за рахунок збільшення абсолютного обсягу продукції за певний час
- по мірі зростання знань і досвіду працівників підприємства
- за рахунок зменшення витрат на дослідження ринку, знижки покупцям, рекламу.
?
Прогресивна інтеграція означає:
- розширення виробничого процесу підприємствами-постачальниками для подальшого перероблення своєї продукції
- розширення виробничого процесу підприємствами-споживачами для виготовлення складових (комплектуючих) для своєї кінцевої продукції
- налагодження прогресуючого збільшення виробництва складових (комплектуючих) для своєї кінцевої продукції для заміни ринкових угод постачанням всередині підприємства
?
Випуск товарів-замінників:
- стимулює галузеву конкуренцію накладаючи нижню межу на ціни
- обмежує прибуток галузі накладаючи верхню межу на ціни
- впливає лише на найбільш прибуткові галузі
?
Цінова конкуренція між підприємствами:
- призводить до збільшення прибутку в усій галузі
- не змінює прибутку в галузі, лише впливає на його перерозподіл між конкуруючими підприємствами
- призводить до зменшення прибутку в усій галузі
?
Вхідними бар’єрами підприємництва є:
- економія за рахунок масштабів, товарна диференціація, вимоги інвестувань, перехідні витрати, доступ до каналів розподілу, відносні перевитрати незалежно від масштабу
- параметри факторів виробництва, параметри факторів попиту, суперництво із галузевими підприємствами, вплив уряду, випадковий вплив
- повільне зростання в галузі, недостатня диференціація, численні конкуренти, значний вплив товарів-замінників
?
Вхідні бар’єри підприємництва створюються:
- урядом, іноземними конкурентами, НТП
- постачальниками, споживачами, замінниками
- існуючими підприємствами галузі
?
До внутрішніх змінних підприємства відносяться:
- основні фонди, оборотні кошти, трудові ресурси
- цілі, структура, завдання, технологія і люди
- організація управління, параметри факторів виробництва, параметри факторів попиту, випадковий вплив
?
До головних методів функціонального аналізу внутрішнього середовища підприємства відносяться:
- крива досвіду, життєвий циклу товару, сегментація ринку, цінова еластичність
- оцінювання платоспроможності, ліквідності, самоокупності та самофінансування
- визначення фондовіддачі, рентабельності, окупності матеріальних витрат, вивільнення оборотних засобів
?
Технологія це:
- вид робіт, який необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін
- засіб перетворення вихідних елементів у кінцеві вироби
- засіб ефективного використання усіх господарських засобів з метою збільшення прибутку, розширення виробництва, покращення культурно-соціальної сфери тощо
?
До функціональних елементів внутрішнього середовища підприємства відносяться:
- матеріально-технічне забезпечення, виробництво, ціноутворення, реклама, збут
- цілі, структура, завдання, технологія, люди
- виробництво, фінанси, маркетинг, персонал, організація управління
?
Маркетинг, як функціональний елемент внутрішнього середовища підприємства характеризують:
- обсяг, асортимент та якість продукції, стратегія ціноутворення, частка ринку, стан системи збуту
- виробничі потужності, розмір і стан обладнання, рівень диверсифікації виробництва, доступність джерел сировини, переваги розташування підприємства,
- обсяг оборотних коштів, капіталовкладень, активи підприємства, чистий прибуток, рентабельність, доступність кредиту
?
Стратегічний баланс – це:
- поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства загроз і можливостей зовнішнього середовища з відносно сильними та слабкими сторонами його внутрішнього середовища
- поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства відносно сильних та слабких сторін його внутрішнього середовища
- поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства загроз і можливостей зовнішнього середовища
?
Наближення підприємства до банкрутства залежить від:
- постачальників, споживачів, конкурентів і виробництва товарів-замінників
- параметрів факторів виробництва, параметрів факторів попиту, суперництва із галузевими підприємствами, впливу уряду та випадкового впливу
- економічного, політичного, екологічного та соціально-демографічного стану
?
Самофінансування підприємства означає:
- що підприємство не має кредиторської заборгованості
- що ресурси вкладені у виробництво та реалізацію продукції окуповуються прибутком, відповідним нормативному рівню рентабельності
- забезпечення потреб підприємства у фінансових ресурсах з формування та ефективного використання усіх господарських засобів, розширення виробництва і покращення культурно-соціальної сфери за рахунок грошових надходжень від реалізації своєї продукції, робіт та послуг
?
Крива досвіду – це:
- тенденція зменшення витрат на одиницю продукції по мірі збільшення обсягів виробництва
- тенденція зменшення витрат на одиницю продукції по мірі зростання знань і досвіду працівників підприємства
- тенденція зменшення витрат на одиницю продукції за рахунок удосконалення і більш ефективного використання обладнання, підвищення кваліфікації робітників, удосконалення методів роботи тощо
?
Цілі підприємства це:
- конкретні види робіт, які необхідно виконати певним способом і в обумовлений час
- філософія, призначення, головний вид діяльності, причина існування підприємства
- конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність
?
Цілі підприємства формулюються у показниках, які характеризують:
- доступність джерел сировини, основні фонди, оборотні кошти, стан системи збуту та частку ринку
- прибутковість, продуктивність, продукцію, виробничі потужності, персонал і ринок
- виробництво, активи підприємства, організаційну структуру підприємства, асортимент та якість продукції, кваліфікацію і досвід працівників
?
Цілі повинні відповідати певним вимогам і бути:
- економічно обгрунтованими, розрахованими на розвиток підприємства, не суперечити стратегії підприємства
- конкретними і кількісно вимірюваними, зорієнтованими у часі, реальними, практично досяжними, взаємно узгодженими і підтримуючими
- орієнтованими на потреби споживачів, гнучкими, узгодженими з ресурсами підприємства і кваліфікацією працівників
?
При визначенні місії підприємства потрібно:
- максимально враховувати поточний стан підприємства, форми і методи його роботи
- максимально враховувати поточний стан підприємства, форми і методи його роботи та орієнтуватися на інтереси споживачів
- максимально враховувати інтереси споживачів
?
Стратегія конкуренції це:
- сукупність наступальних чи оборонних дій, спрямованих на створення стійкого становища в галузі, з метою успішного подолання п’яти чинників конкуренції і гарантування максимальної віддачі від інвестованого капіталу
- суперництво між окремими особами, господарськими одиницями та товаровиробниками за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів
- план дій, спрямований на досягнення і утримання конкурентних переваг у певній області діяльності підприємства, яка є стратегічно важливою з корпоративних позицій
?
Стратегія зосередження спрямована на:
- найкраще обслуговування конкретної цільової групи споживачів
- створення у відповідних галузях унікальної продукції
- створення конкурентоздатної продукції з мінімальними витратами
?
За напрямком діяльності цілі поділяються на:
- всього підприємства, окремих підрозділів, окремих груп, індивідуальні
- стратегічні, тактичні, оперативні
- економічні, техніко-технологічні, екологічні, соціальні тощо
?
З метою забезпечення нормального відтворення робочої сили та підвищення ефективності підприємницької діяльності розробляється:
- фінансова стратегія
- соціальна стратегія
- стратегія маркетингу
?
Структура економічного механізму охоплює:
- механізм формування і використання ресурсів (капіталу);
- механізм управління витратами та фінансами;
- мотиваційний механізм;
- механізм взаємодії з ринком;
- механізм формування і використання ресурсів (капіталу); механізм управління витратами та фінансами; мотиваційний механізм; механізм взаємодії з ринком
?
До принципів, на яких ґрунтується внутрішній економічний механізм підприємства, не належить:
- принцип цільової сумісності та зосередженості;
- принцип прямоточності;
- принцип безперервності і надійності;
- принцип планомірності, пропорційності та динамізму;
- демократичний принцип розподілу функцій управління.
?
До організаційних передумов функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства належать:
- наявність майнової відокремленості, відносної економічної самостійності та прогресивної нормативної бази;
- функціонування системи обліку руху матеріальних цінностей, витрат і продукції та раціональної системи оцінювання та матеріального стимулювання діяльності;
-економічна відповідальність за кінцеві результати роботи;
-створення внутрішньозаводської ринкової інфраструктури;
- наявність майнової відокремленості, відносної економічної самостійності та прогресивної нормативної бази; функціонування системи обліку руху матеріальних цінностей, витрат і продукції та раціональної системи оцінювання та матеріального стимулювання діяльності; економічна відповідальність за кінцеві результати роботи; створення внутрішньозаводської ринкової інфраструктури;
?
Економічними формами функціонування підрозділів підприємства можна вважати:
- функціонування підрозділів як центрів витрат;
- функціонування підрозділів, що формують розрахунковий умовний прибуток;
- функціонування підрозділів як центрів реального прибутку;
- функціонування підрозділів як центрів витрат; функціонування підрозділів, що формують розрахунковий умовний прибуток; функціонування підрозділів як центрів реального прибутку;
- функціонування підрозділів, що формують розрахунковий умовний прибуток; функціонування підрозділів як центрів реального прибутку
?
Підрозділи, що є центрами витрат, як правило, виготовляють:
- продукцію внутрішньокоопераційного призначення;
- кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку;
- проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами;
?
Підрозділи, що є центрами прибутку, як правило, виготовляють:
- продукцію внутрішньокоопераційного призначення;
- кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку,
- проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами;
- кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку; проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми
?
Принцип планомірності, пропорційності та динамізму виявляється в такому:
- взаємозалежні підрозділи підприємства забезпечують приблизно однакову продуктивність;
- система управління має бути націлена на вирішення не лише поточних, а й довгострокових завдань розвитку підприємства;
- досягається найкоротший термін виконання всіх операцій;
- виробничий процес та його складові мають суворо повторюватися в рівні проміжки часу;
?
Принцип цільової сумісності та зосередженості означає:
- створення цілеспрямованої системи управління, за якої всі її ланки функціонують як єдиний механізм, спрямований на вирішення загального завдання;
- створення таких організаційно-господарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і безперервність заданого режиму виробничого процесу;
- створення системи управління, що націлена на вирішення не лише поточних, а й довгострокових завдань розвитку підприємства;
?
Принцип безперервності та надійності означає:
- створення пов'язаної цілеспрямованої системи управління, за якої всі її ланки створюють єдиний механізм, спрямований на вирішення загального завдання;
- створення таких організаційно-господарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і безперервність заданого режиму виробничого процесу;
- створення системи управління, що націлена на вирішення не лише поточних, а й довгострокових завдань розвитку підприємства;
?
Характеристики внутрішніх цін не стосується твердження:
- внутрішні ціни — це умовно-розрахункові ціни;
- внутрішні ціни створюють основу договірних відносин між підприємством та його підрозділами, а також між самими підрозділами;
- згідно з внутрішніми цінами здійснюються реальні (готівкові) платежі між підрозділами;
- внутрішні ціни у практиці внутрішнього обігу виконують ті самі функції, що й ринкові ціни;
- внутрішні ціни формуються з урахуванням взаємозв'язку загальнозаводських критеріїв роботи з критеріями роботи окремих підрозділів.
?
Найпоширенішим методом внутрішнього ціноутворення навітчизняних підприємствах є такий:
- ціноутворення на основі ринкових цін;
- ціноутворення на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції;
- ціноутворення на договірній основі;
- ціноутворення на базі витрат виробництва;
- комбінований метод ціноутворення.
?
Якщо внутрішні товари виробляються підприємством із застосуванням секретних технологій, тоді неможливо використовувати метод внутрішнього ціноутворення, що грунтується на:
- основі ринкових цін;
- базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції;
- договірній основі;
- базі витрат виробництва;
?
Нижня та верхня межі внутрішньої ціни виражаються відповідно рівнями:
- прямих витрат підрозділу-постачальника та собівартості кінцевої продукції;
- доданих витрат підрозділу-споживача та ринкової ціни продукції внутрішиьокоопераційного призначення;
- доданих витрат підрозділу-постачальника та повної собівартості продукції;
- ринкової ціни аналогічної продукції внутрішньокоопераційного призначення та собівартості кінцевої продукції;
- виробничих витрат підрозділу-постачальника та ринкової ціни.
?
До основних методів установлення внутрішніх цін не належить:
- ціноутворення на основі ринкових цін;
- ціноутворення на основі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції;
- ціноутворення на договірній основі;
- ціноутворення на основі витрат виробництва;
- ціноутворення на основі очікуваного економічного ефекту.
?
Основними недоліками встановлення внутрішньої ціни на основі витрат виробництва є:
- відсутність стимулів у підрозділів зменшувати ціну;
- незаінтересованість приймати ефективні управлінські рішення;
- завищення витрат підрозділу-постачальника;
?
До основних переваг методу внутрішнього ціноутворення на базі ринкових цін належать:
- можливість достовірно оцінювати ефективність діяльності підрозділів;
- стимулювання підвищення ефективності роботи підрозділів;
- сприяння зростанню продуктивності праці;
- можливість достовірно оцінювати ефективність діяльності підрозділів; стимулювання підвищення ефективності роботи підрозділів; сприяння зростанню продуктивності праці
?
Основною проблемою встановлення внутрішньої ціни на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції є:
- визначення обсягу витрат виробництва продукції в'нутрішньокоопераційного призначення;
- встановлення розміру прибутку, що включається у внутрішню ціну;
- узгодження інтересів постачальників і споживачів продукції внутрішньокоопераційного призначення;
?
Основними розділами поточного плану внутрішньокоопераційного виробничого підрозділу, що належить до центрів витрат, є:
- виробництво продукції продуктивність праці;
- виробництво продукції та оборотні засоби;
- витрати і продуктивність праці;
- обсяг продажу продукції і прибуток;
- виробництво продукції і витрати (виробнича собівартість).
?
Основними розділами поточного плану підрозділу, що виготовляє і постачає продукцію на ринок, є:
- виробництво продукції і витрати (виробнича собівартість);
- виробництво продукції і прибуток;
- поставка (продаж) продукції і витрати;
- поставка (продаж) продукції і прибуток;
- виробництво продукції і її рентабельність
?
Принцип партисипативності (участі) у плануванні означає:
- розробку планів підрозділів центральним плановим відділом;
- участь у розробці планів усіх працівників підприємства;
- участь у розробці планів працівників, які реалізують плани;
- розробку планів керівниками підрозділів;
- розробку планів конфіденціально.
?
Принцип безперервності у плануванні передбачає:
- підтримку безперервної планової перспективи;
- взаємозв'язок планів різних часових горизонтів (річних, квартальних, місячних);
- своєчасну розробку і доведення планів до виконавців;
- синхронне планування всіх напрямків діяльності;
?
Принцип гнучкості в плануванні означає:
- можливість оперативно реагувати на не передбачені планом впливи і швидко адаптувати його до нових умов;
- розробку плану централізовано зверху-вниз;
- розробку плану на основі дослідно-статистичних норм;
- планування від досягнутого рівня;
- визначення загальних напрямків роботи без певних обчислень.
?
Виробнича програма підрозділів основного виробництва — це:
- план діяльності;
- план поставки продукції;
- сукупність продукції певної номенклатури і асортименту, яка має бути виготовлена у плановому періоді в заданих обсягах;
- послідовність запуску продукції у виробництво у плановому періоді;
- план ресурсного забезпечення виробництва.
?
Для технологічно взаємопов'язаних внутрішньо коопераційних підрозділів виробнича програма розробляється:
- у порядку, зворотному технологічному процесу (від випускних до заготівельних підрозділі-;
- у послідовності технологічного процесу (від заготівельних до випускних підрозділі-;
- незалежно від планів виробництва інших підрозділів;
- з орієнтацією на максимальний обсяг виробництва;
- самостійно кожним підрозділом залежно від кон'юнктури ринку.
?
Оптимальною с така партія (кількість) запуску предметів обробки у виробництво, яка забезпечує:
- належну комплектність виробництва;
- мінімальні експлуатаційні витрати і втрати від відволікання коштів у незавершене виробництво;
- мінімальний виробничий цикл;
- максимальну продуктивність праці;
- максимальне завантаження устаткування.
?
За нормованої трудомісткості роботи облікова кількість робітників обчислюється:
- діленням обсягу роботи у натуральному виразі на фонд часу одного робітника;
- діленням трудомісткості роботи на продуктивність праці у натуральному виразі;
- діленням нормативної трудомісткості роботи на фонд часу одного робітника з урахуванням коефіцієнта виконання норм;
- множенням продуктивності праці на фонд часу роботи одного робітника;
- множенням продуктивності праці на трудомісткість роботи.
?
До змінних належать витрати, величина яких:
- змінюється на одиницю продукції внаслідок НТП;
- залежить від продуктивності праці;
- нестабільна у часі;
- залежить від обсягу виробництва;
- залежить від номенклатури продукції, що виготовляється,
?
До постійних належать витрати, величина яких:
- однакова для різних видів продукції;
- не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності;
- постійна на одиницю продукції;
- має незмінні норми на тривалий час;
- постійно зростає.
?
Загальновиробничі витрати — це витрати на:
- основні матеріали;
- основні матеріали і оплату праці виробничих робітників;
- утримання, експлуатацію устаткування, організацію й управління виробництвом;
- виробництво і збут продукції;
- утримання адміністрації підприємства.
?
В однопродуктовому виробництві загальновиробничі витрати розподіляються між виробами при калькулюванні:
- пропорційно до основної зарплати виробничих робітників;
- пропорційно до часу обробки виробів у машино-годинах;
- пропорційно до прямих витрат на матеріали і зарплату;
- діленням загальновиробничих витрат на кількість виробів у натуральному виразі;
- пропорційно до основної зарплати виробничих робітників; пропорційно до часу обробки виробів у машино-годинах
?
Собівартість кінцевої продукції підрозділу підприємства з тривалим виробничим циклом за певний період:
- завжди дорівнює кошторису його діяльності;
- завжди менша за кошторис діяльності;
- завжди більша за кошторис діяльності;
- не має зв'язку з кошторисом діяльності;
- менша, більша за кошторис діяльності або дорівнює йому залежно від динаміки незавершеного виробництва.
?
У сукупному (комплексному) виробництві в результаті одного технологічного процесу одержують два кінцеві продукти: один — рідина, другий — газ. Спільні витрати на виготовлення цих продуктів можна розподілити між ними пропорційно:
- до обсягу продукції у натуральному вимірі;
- обсягу продукції у цінах продажу;
- обсягу продукції у нормо-годинах;
- зарплати виробничих робітників;
- прямих матеріальних витрат.
?
Основними оцінними показниками діяльності підрозділів – центрів витрат є:
- прибуток;
- обсяг виробництва і прибуток;
- виконання зобов'язань з виготовлення продукції в натуральному виразі (надання послу- та витрати;
- приріст обсягу виробництва і витрати;
- продуктивність праці та витрати.
?
Основними оцінними показниками діяльності підрозділів – центрів прибутку є:
- обсяг виробництва і продуктивність праці;
- прибуток;
- собівартість продукції і прибуток;
- виконання зобов'язань з виготовлення продукції у натуральному вимірі та витрати;
- прибуток і продуктивність праці.
?
Виконання плану виробництва з номенклатури продукції обчислюється діленням на плановий обсяг продукції:
- фактичного обсягу продукції;
- фактичного обсягу продукції, але без урахування перевиконання плану за окремими номенклатурними позиціями;
- планового обсягу продукції, збільшеного на перевиконання плану з дефіцитних виробів;
- планового обсягу продукції, зменшеного на суму невиконання плану з дефіцитних виробів;
- планового обсягу продукції.
?
Економічний механізм - це:
- спосіб взаємодії господарських явищ;
- зв'язок між виробництвом і споживанням;
- господарська рівновага.
?
Предметом внутрішнього економічного механізму є :
- горизонтальні економічні відносини всередині підприємства;
- вертикальні та горизонтальні відносини всередині підприємства;
- горизонтальні та вертикальні економічні відносини як всередині підприємства, так і за його межами.
?
Головні напрямки діяльності підприємства:
- економічна та соціальна діяльність,
- виробнича, інноваційна, комерційна діяльність, післяпродажний сервіс, вивчення ринку товарів. Всі ці види діяльності "пронизує" економічна та соціальна діяльність;
- стратегічне та поточне планування, облік та звітність, ресурсні збереження
виробництва.
?
Підприємство як система включає:
- певну сукупність виробничих та функціональних підрозділів;
- сукупність усіх виробничих підрозділів;
- капітал, виробничі ресурси.
?
Особливості будь-якої системи:
- між елементами системи обов'язково існують зв'язки;
- кожен елемент системи має характерні лише для нього особливості;
- будь-яка система складається з двох або більше елементів, які мають характерні лише для них особливості і між цими елементами існують зв'язки.
?
Результатом горизонтального поділу праці на підприємстві є:
- створення підрозділів, які координують дії всіх інших підрозділів підприємства;
- відокремлення управлінської праці від виконавчої;
- формування підрозділів підприємства, які виконують певні частини загального трансформаційного процесу.
?
В процесі внутрішніх економічних відносин між підрозділами підприємства виникають:
- виробничі відносини;
- фінансові та орендні відносини;
- майнові, орендні, фінансові, виробничі відносини.
?
Кінцевою метою функціонування підприємства як системи є:
- підвищення ефективності виробництва;
- одержання прибутку шляхом випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції високої рентабельності;
- повна фінансова та економічна самостійність.
?
При організації системи внутрішніх економічних відносин підрозділам надається:
- повна економічна та фінансова самостійність;
- відносна майнова, організаційна, економічна і фінансова самостійність;
- відносна майнова, але повна організаційна, економічна і фінансова самостійність.
?
Підрозділи підприємства абсолютно самостійно можуть вирішувати питання:
- внутрішньовиробничого оперативного планування, регулювання і управління виробництвом;
- номенклатурного плану;
- затверджувати норми, нормативи, ліміти.
?
В рамках системи внутрішніх економічних відносин найбільш прийнятним і можливим є виникнення самостійних юридичних осіб, що мають повну організаційно-правову форму, на базі:
- деяких допоміжних та обслуговуючих підрозділів;
- цехів основного виробництва;
- взагалі це не можливо.
?
Відносна майнова самостійність підрозділів на практиці реалізується через:
- організацію договірних відносин;
- організацію фінансових відносин;
- організацію внутрішньовиробничої ринкової інфраструктури.
?
Дія принципів самоокупності та самофінансування на рівні підрозділів проявляється через:
- реалізацію виробленої продукції, одержання прибутку та покриття усіх поточних витрат;
- порівняння фактичних та нормативних затрат на виробництво;
- на рівні внутрішніх підрозділів ці принципи не діють.
?
На рівні цеху нормативна база включає:
- норми витрачання сировини, матеріалів, затрат праці;
- цінники на продукцію і послуги цеху;
- норми витрачання сировини, матеріалів, палива, затрат праці, незавершеного виробництва, цінники на продукцію, напівфабрикат і послуги цеху.
?
На рівні виробничої дільниці і бригади нормативна база включає:
- норми витрачання сировини, основних матеріалів і затрат праці;
- розцінки на продукцію підрозділів;
- норми витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії, використання основних фондів, цінники на готову продукцію.
?
Планові та оцінні показники діяльності підрозділів регламентуються:
- державою;
- підприємством;
- колективом підрозділу.
?
Держава втручається у процес планування діяльності підрозділів за допомогою:
- системи економічних важелів (податки, норми амортизаційних відрахувань та ін.);
- стратегічних плинів розвитку країни;
- нормативів утворення фонду заробітної плати
?
Оперативний план деталізує завдання виконавцям на:
- місяць, тиждень, добу по комплексам робіт
- поточний рік
- місяць
?
При плануванні діяльності підрозділів повинна бути забезпечена співставність такого показника, як собівартість продукції:
- за складом витрат;
- за цінами на матеріальні ресурси;
- за складу витрат і цінами на матеріальні ресурси.
?
При визначенні обсягу продукції (яких саме?) підрозділів використовують гуртові ціни:
- усіх виробничих підрозділів підприємства;
- підрозділів, що випускають продукцію внутрішнього призначення;
- підрозділів, що випускають готову продукцію.
?
При визначенні обсягу продукції (яких саме?) підрозділів використовують планово-розрахункові ціни:
- усіх виробників підрозділів підприємства;
- підрозділів, що випускають продукцію внутрішнього призначення;
- підрозділів, що випускають готову продукцію.
?
Вкажіть правильне твердження:
- валова продукція підрозділу завжди більша обсягу реалізованої продукції;
- товарна продукція підрозділу завжди більша обсягу реалізованої продукції;
- на різницю обсягів валової і токарної продукції впливають залишки незавершеного виробництва.
?
Цехова собівартість продукції включає витрати:
- цеху на виконання технологічних операцій;
- підприємства на виконання даного виду продукції;
- цеху на виконання технологічних операцій і управління цехом.
?
Технологічна собівартість продукції включає наступні витрати:
- цеху на виконання технологічних операцій;
- цеху на управління виробництвом;
- цеху на виконання технологічних операцій і управління цехом.
?
Виробнича собівартість продукції включає витрати:
- цеху па виробництво даного виду продукції;
- цехову собівартість та загальногосподарські витрати;
- на виробництво і збут продукції.
?
Повна собівартість продукції включає витрати на:
- виробництво і збут продукції;
- виробничу собівартість;
- цехову собівартість.
?
Всі витрати поділяють на постійні і змінні з метою:
- виділення технологічної, цехової і виробничої собівартості;
- визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує, беззбиткову діяльність;
- виявлення резервів зниження витрат.
?
Додані витрати виробництва - це:
- всі власні витрати виробництва за мінусом вартості купованих матеріалів та ресурсів;
- всі власні витрати виробництва;
- поточні витрати виробництва підрозділу за виключенням вартості купованих матеріалів та ресурсів і вартості напівфабрикатів, що надійшли по внутрішнім поставкам від інших підрозділів.
?
Економічні збитки включають:
- матеріальні збитки;
- невиконання договірних зобов'язань;
- втрачену вигоду, непродуктивні витрати, матеріальні втрати.
?
Дієвість системи внутрішніх економічних відносин проявляється:
- у величині чистого прибутку підрозділу;
- у зростаючій продуктивності праці;
- у відсутності економічних збитків по вині структурних підрозділів
?
Коефіцієнт дієвості системи внутрівиробничих економічних відносин на рівні підприємства показує:
- сумарні економічні збитки, нанесені усіма підрозділами підприємству;
- частку економічних збитків (по затвердженим претензіям) у чистому прибутку підрозділу;
- сумарні економічні збитки, нанесені виробничими підрозділами підприємству.
?
В основі фінансових розрахунків між підрозділами підприємства лежать:
- відпускні ціни підприємства;
- повна собівартість виробництва;
- внутрішні планово-розрахункові ціни.
?
Форми реалізації економічних інтересів на рівні підприємства:
- збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції;
- рентабельність;
- забезпечення постійно зростаючих потреб споживачів.
?
Для цехів до числа найважливіших показників, за якими планується та оцінюється їхня діяльність відносяться:
- обсяг виробництва продукції (робіт, послуг – найчастіше у натуральному
вираженні та собівартість продукції;
- обсяг реалізації продукції;
- прибуток.
?
Основним показником обсягу продукції підрозділу є:
- кінцева продукція;
- валова продукція;
- валовий оборот.
?
До складу кінцевої продукції підрозділу включаються:
- вироби, деталі, комплекти деталей (робіт, послуг, що пройшли повністю
виробничий цикл на підприємстві;
- вироби, деталі і комплекти деталей, що споживаються всередині
підрозділу;
- вироби, деталі, комплекти деталей, що пройшли повністю виробничий
цикл у даному підрозділі і поступають за межі підрозділу іншим підрозділам або, що поставляються на сторону як товарна продукція.
?
Кінцева продукція є товарною продукцією у:
- основних цехах;
- випускаючих виробничих підрозділах і цехах;
- цехах з тривалим виробничим циклом.
?
Виробничим дільницям і бригадам планується:
- собівартість продукції;
- окремі елементи витрат, що залежать від їхньої роботи;
- кошторис витрат на виробництво продукції.
?
Розподілу між підрозділами підлягає та частина прибутку підприємства, яка залишається:
- після усіх розрахунків підприємства з бюджетом;
- після розрахунків підприємства з бюджетом, банками, кредиторами і
утворення фондів на рівні підприємства;
- після сплати податку на прибуток.
?
Предметом вивчення дисципліни “Витрати підприємства” є
-дослідження спожитих ресурсів підприємства з точки зору їх мінімізації;
- розрахунок витрат на виробництво продукції;
- дослідження собівартості продукції підприємства.
?
Витрати уречевленої праці:
- становлять собівартість продукції;
- не входять до собівартості продукції;
-входять до собівартості продукції, як елементи витрат.
?
Витрати виробництва підприємства:
- спожиті засоби праці;
- спожиті засоби виробництва та витрачена жива праця;
- спожиті предмети праці.
?
Економічні елементи витрат:
- витрати виробництва, які однакові за своїм економічним змістом;
- витрати виробництва, однакові за економічним призначенням;
-витрати виробництва, однакові за економічним змістом і призначенням.
?
Собівартість продукції
- грошовий вираз витрат виробництв;
- грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції;
- витрати виробництва підприємства і нарахування на заробітну плату та інші витрати.
?
Витрати на реалізацію продукції входять до6
-повної собівартості;
- виробничої собівартості;
- технологічної собівартості.
?
У собівартість продукції включаються:
- всі витрати підприємства;
-грошовий вираз витрачених ресурсів на виробництво та реалізацію продукції;
- грошові кошти на придбання ресурсів для виробничої програми.
?
Співвідношення живої та уречевленої праці лежить в основі класифікації:
- за статтями витрат;
-за економічним елементами;
- на прямі та непрямі витрати.
?
Однорідну первинну витрату, яку не можна розкласти на складові частини називають:
- статтею витрат та економічним елементом;
-економічним елементом;
- статтею калькуляції.
?
Витрати по утриманню соціальної сфери
- входять до собівартості продукції;
-становлять витрати підприємства;
- не входять до витрат підприємства.
?
Для визначення суми національного доходу держави використовується групування за :
- статтями витрат;
-економічними елементами;
- статтями та елементами витрат.
?
Для визначення розміру оподаткованого прибутку використовують групування витрат за :
-елементами
- статями витрат;
- по відношенню до зміни обсягу.
?
Стаття витрат це
- однорідна витрат, яку не можна розкласти на складові;
-комплексна витрата, яка складається з декількох елементів;
- витрата, в яку входить один елемент.
?
Стаття витрат це:
- витрати, які відрізняються між собою функціональною роллю у виробничому процесі;
- затрати, які відрізняються між собою місцем виникнення;
-витрати, які відрізняються між собою функціональною роллю у виробничому процесі та місцем виникнення.
?
Постатейна класифікація витрат використовується для розрахунків
-індивідуальної собівартості продукції;
- для визначення загальної суми витрат на виробництво продукції;
- для встановлення співвідношення між витратами живої та уречевленої праці.
?
Групування за місцем виникнення та за носіями витрат показує класифікація за
-статтями витрат;
- за економічним елементами;
- за статтями та елементами витрат.
?
Групування за статтями витрат використовується для визначення
- всіх витрат підприємства;
-всіх видів собівартості окремих видів продукції;
- збитків підприємства.
?
Групування витрат по відношенню до технологічного процесу, це групування:
- на статті та елементи;
- прямі та непрямі;
-основні , накладні.
?
Накладні витрати:
- виступають як елемент технологічного процесу;
-направлені на створення умов для нормального протіканні виробничого процесу;
- обслуговують невиробничу сферу підприємства.
?
Витрати на організацію виробничого процесу відносять до:
- основних витрат;
-накладних витрат;
- відшкодовуються за рахунок прибутку підприємства.
?
Залежно від способів віднесення на собівартість окремих видів продукції
витрати групують:
-прямі і непрямі;
- основні, накладні;
- змінні, постійні.
?
Прямі витрати це:
- пов’язані з виготовленням різних видів продукції;
- не можуть безпосередньо відноситись на собівартість даного виду продукції;
-пов’язані з виготовленням даного виду продукції.
?
Непрямі витрати:
-пов’язані з виготовленням різних виробів і не можуть прямо відноситись на той чи інший вид продукції;
- не пов’язані з виготовленням різних видів продукції;
- пов’язані з виготовленням окремого виду продукції.
?
Вхідні витрати відображаються як:
- виробничі запаси, витрати на виробництво реалізованої продукції;
- витрати на виробництво реалізованої продукції;
-виробничі запаси, витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, готова продукція.
?
Вичерпані витрати відображаються як:
- виробничі запаси, готова продукція;
-витрати на виробництво реалізованої продукції;
- незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.
?
Продуктивні витрати – це:
- витрати виробничого характеру, в результаті яких не будуть отримані доходи;
- витрати виробничого характеру, в результаті яких не було виготовлено продукцію;
-витрати виробничого характеру, в результаті яких отримують доходи від реалізації продукції.
?
Продуктивні витрати:
-витрати на виробництво продукції, в результаті яких отримано доход;
- витрати від браку;
- входять в собівартість продукції, але зменшують прибуток від реалізації.
?
По відношенню до зміни обсягів витрати групуються на:
- прямі, непрямі;
- основні, накладні;
-змінні, постійні.
?
Умовно-постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягу:
-зменшуються;
- збільшуються;
- не змінюються.
?
Умовно-постійні витрати на одиницю продукції при зменшенні обсягу виробництва продукції
- зменшуються;
-збільшуються;
- не змінюються.
?
При збільшенні загального обсягу умовно-постійних витрат при сталому обсязі виробництва продукції:
-збільшуються витрати виробництва на одиницю продукції;
- зменшуються витрати на одиницю продукції;
- не змінюються витрати на одиницю продукції.
?
До умовно-змінних відносять витрати, які при зменшенні обсягу виробництва:
- збільшуються;
- залишаються незмінними;
-зменшуються.
?
Прогресивні витрати:
- змінюються пропорційно зміні обсягу виробництва;
-збільшуються більшими темпами ніж зростає обсяг виробництва;
- не змінюються при збільшенні обсягу виробництва.
?
Пропорційні витрати:
-змінюються такими ж темпами, як і обсяг виробництва;
- зменшуються більшими темпами ніж обсяг виробництва;
- не змінюються при зміні обсягу.
?
Дегресивними називають витрати, які:
- змінюються пропорційно до зміни обсягу виробництва;
-збільшуються більшими темпами по відношенню до збільшення обсягу виробництва;
-збільшуються меншими темпами ніж збільшується обсяг виробництва.
?
Причиною стрибків у змінних витратах можуть бути:
- зміна орендної плати;
-зміна норми витрати матеріалів;
- зміна норми амортизації основних фондів.
?
Причиною стрибків постійних витрат можуть бути:
-індексація вартості основних виробничих фондів;
- зміна норми витрати матеріалів;
- підвищення відрядних розцінок.
?
До контрольованих відносяться витрати, які:
- піддаються контролю зі сторони вищестоящих організацій;
- не піддаються контролю взагалі;
-піддаються контролю зі сторони суб’єктів, працюючих на підприємстві.
?
До неконтрольованих відносять витрати, які:
-не залежать від діяльності суб’єктів управління;
- піддаються контролю тільки на місцях виникнення;
- піддаються контролю зі сторони суб’єктів, працюючих на підприємстві.
?
Групування витрат на виробництво по окремих підрозділах та відповідальних особах, які контролюють собівартість продукції, відбувається:
- на місцях виникнення витрат;
- в центрах витрат;
-центрах відповідальності
?
При збільшенні обсягу виробництва відбувається:
-зменшення собівартості одиниці продукції;
- збільшення собівартості одиниці продукції;
- собівартість продукції залишається незмінною;
?
При зменшенні обсягу виробництва відбувається:
- зменшення собівартості одиниці продукції;
-збільшення собівартості одиниці продукції;
- собівартість одиниці продукції не змінюється.
?
Зменшення долі умовно-постійних витрат у вартості одиниці продукції відбувається:
-при збільшенні обсягу виробництва;
- при зменшенні обсягу виробництва;
- не відбувається ні за яких умов.
?
При поліпшенні використання основних виробничих фондів відбувається зниження собівартості одиниці продукції за рахунок витрат на :
- основну заробітну плату;
- матеріали;
- амортизацію основних виробничих фондів.
?
При випередженні темпів росту продуктивності праці порівняно з темпами росту середньої заробітної плати відбувається:
-зниження собівартості одиниці продукції;
- збільшення собівартості одиниці продукції;
- не змінюється собівартість одиниці продукції.
?
При випередженні темпів росту продуктивності праці порівняно з темпами росту середньої заробітної плати відбувається зниження витрат на одиницю продукції за рахунок:
-витрат на оплату праці і відрахувань по СЗ;
- затрат на амортизацію основних фондів;
- матеріальних витрат.
?
Маржинальний доход підприємства:
-різниця між виручкою від реалізації і умовно-змінними витратами;
- різниця між виручкою від реалізації продукції й умовно-постійними витратами;
- різниця між виручкою від реалізації продукції та валовими витратами виробництва.
?
Точка критичного обсягу показує:
-при якому обсязі виробництва в натуральному виразі можна отримувати прибуток;
- обсяг виробництва, при якому умовно-змінні витрати зменшуються;
- обсяг виробництва, при якому прибуток максимальний.
?
Калькуляція собівартості це:
-визначення собівартості одиниці продукції в цілому та в розрізі окремих статей витрат;
- визначення собівартості в розрізі елементів витрат;
- визначення собівартості в цілому.
?
Калькуляція це:
-розрахунок у грошовому вимірнику результату будь-якого господарського процесу;
- розрахунок в натуральному вимірі результату будь-якого господарського процесу;
- розрахунок матеріалоємності продукції.
?
Об’єкт калькулювання:
- вся номенклатура продукції підприємства;
-вид продукції певної споживчої вартості;
- загальний обсяг продукції підприємства.
?
Калькуляційна одиниця :
-відображає кількісну одиницю продукції певної якості та певної споживчої вартості;
- одиницю продукції певної якості;
- одиницю продукції певної вартості.
?
Проектна калькуляція призначена:
- для визначення фактичних витрат підприємств;
- для обгрунтування економічної ефективності та проектування нових видів продукції;
- для визначення ціни продукції.
?
Планова калькуляція:
-характеризує максимально допустимий рівень, склад та структуру витрат на основі прогресивних норм використання виробничих ресурсів;
- для обгрунтування економічної ефективності нових видів продукції;
- для обгрунтування витрат по індивідуальних замовленнях.
?
Кошторисна калькуляція:
- для обгрунтування витрат по індивідуальних замовленнях та встановлення їх ціни;
- фактичні витрати в розрізі статей витрат на виготовлення продукції;
- витрати по нормах витрат.
?
Звітна калькуляція:
- розрахунок витрат згідно норм витрати матеріалів;
- розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції в розрізі статей витрат;
- розрахунок собівартості по планових цінах.
?
Витрати обслуговуючих підрозділів безпосередньо відносяться на витрати виробничих підрозділів без врахування взаємних послуг обслуговуючих підрозділів:
-метод прямого розподілу;
- метод послідовного розподілу;
- метод взаємних послуг.
?
Витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно відносно до виробничих підрозділів та до їх обслуговуючих підрозділів:
- метод прямого розподілу;
-метод послідовного розподілу;
- метод взаємних послуг.
?
Розподіл витрат обслуговуючих підрозділів із врахуванням їх взаємних послуг та розподіл їх між виробничими підрозділами:
- метод прямого розподілу;
- метод послідовного розподілу;
-метод взаємних послуг.
?
Виробнича потужність підприємства залежить від рівня пропорційності, який визначається ...
- питомою вагою основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв за кількістю робітників, обладнання та виробничих площ
- відповідністю структури устаткування та робочих місць структурі трудомісткості виробів, що виготовляються
- відповідністю основних виробничих та основних невиробничих фондів, що припадають на одного робітника основного виробництва
?
Коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства визначається як відношення ...
- фактичного обсягу випуску продукції до середньорічної виробничої потужності підприємства
- фактичного обсягу випуску продукції до проектної потужності підприємства
- планового обсягу випуску продукції до проектної потужності підприємства
?
Який принцип раціональної організації виробничого процесу характеризується закріпленням за кожним виробничим підрозділом (цехом, дільницею, робочим місцем) обмеженої та стабільної номенклатури продукції або виконання технологічно однорідних робіт?
- диференціація
- спеціалізація
- розподіл
?
Потоковий метод організації виробничих процесів в одиничному виробництві...
- не застосовується
- частково застосовується
- широко застосовується
?
При потоковому методі організації виробничих процесів час між запуском (випуском) двох чергових виробів називається ............. потокової
лінії.
- ритмом
- тактом
-темпом
?
В залежності від номенклатури матеріалів, що зберігаються, розрізняють склади...
-відкриті, напіввідкриті, закриті, спеціалізовані
- універсальні та спеціалізовані
- сипучих, штучних, рідких, газоподібних матеріалів
?
Режим роботи складів визначається...
- з врахуванням виробничих потужностей, спеціалізації підприємства, номенклатури продукції, видів та об'ємів матеріальних запасів
- розміщенням виробничих підрозділів на території підприємства та можливістю скорочення обсягів перевезень вантажів
- періодичністю, обсягами та особливостями прийомки, зберігання та відпуску матеріальних цінностей
?
Коефіцієнт переробки вантажів на складі визначається як відношення...
- об'ємів вантажообороту до об'ємів вантажопереробки за один і той же період часу
- об'ємів вантажопереробки до об'ємів вантажообороту за один і гой же період часу
- об'ємів вантажопереробки до товарообороту складу за один і той же період часу
?
Децентралізований метод організації ремонту застосовується в.
- масовому виробництві
- серійному виробництві
- експериментальному виробництві
?
Виконану транспортну роботу характеризує
- вантажопоток
- вантажооборот
- обсяг перевезень
?
Технічне нормування праці включає визначення...
- норм виробітку
- норм затрат робочого часу або норми обслуговування
- норм затрат робочого часу або норми обслуговування, норм виробітку
?
Вищим критерієм якості продукції є...
- надійність
- довговічність
- відповідність світовим стандартам
?
Організація виробництва визначає, як краще поєднувати… для того, щоб перетворити предмет праці в готовий продукт.
- засоби праці і предмети праці
- предмети праці і робочу силу
- засоби виробництва і робочу силу
?
Організувати виробничий процес означає зробити його …
- безперебійним і ритмічним
- здатним створювати продукцію
- найбільш економічним
?
Цілеспрямованість виробничої системи – це її здатність …
- досягати мети та вкладатися в обмеження по ресурсах
- виготовляти продукцію чи надавати послуги
- не змінюватись суттєво під впливом зовнішнього середовища
?
Резерви обладнання, робітників, незавершеного виробництва тощо відносяться до …
- організаційних резервів
- інтенсивно-екстенсивних резервів
- ресурсних резервів
?
В умовах орієнтації на ринкові потреби ступінь автономії виробничого підрозділу …
- підвищується
- знижується
- між цими факторами немає суттєвої взаємодії
?
Предметна спеціалізація виробничих підрозділів призводить до…
- збільшення часу на транспортування напівфабрикатів
- зменшення завантаження обладнання
- збільшення часу на транспортування напівфабрикатів, зменшення завантаження обладнання
?
Прямоточність виробничого процесу забезпечується при …... спеціалізації виробничих цехів і дільниць.
- технологічній
- предметній
- технологічній та предметній
?
Виробнича потужність підприємства – це …
- річний випуск продукції заздалегідь визначеної номенклатури, асортименту та якості за умов повного використання устаткування та виробничих площ
- середньорічна вартість основних фондів виробничого призначення
- максимально можливий річний випуск продукції у номенклатурі та асортименті за умов повного використання устаткування та виробничих площ
?
Виробнича потужність підприємства визначається виходячи з потужності .......... цехів (дільниць, агрегатів) основного виробництва.
- обслуговуючих
- провідних
- основних
?
Під час розрахунку виробничої потужності використовують корисний
(дійсний) фонд робочого часу одиниці обладнання, який визначається з
врахуванням …...
- простоювання обладнання в планово-попереджувальному ремонті
- простоювання обладнання в аварійному ремонті
- повного використання обладнання, тобто за умови відсутності простоювання обладнання
?
Величина потужності технологічно однорідного обладнання, яке
випускає однакову продукцію, визначається за формулою:
де
n – кількість встановленого обладнання, шт.
КФРЧ – корисний (дійсний ) фонд робочого часу одиниці обладнання, год.
Кв.н. – коефіцієнт виконання норм виробітку
Тє – трудомісткість обробки одиниці виробів, год.
Тн – годинна продуктивність або норма виробітку одиниці обладнання,
шт/год
- П = n * КФРЧ * Кв.н. * Тє
- П = (n * КФРЧ * Кв.н.) / Тє
- П = (n * КФРЧ * Кв.н.) / tн
?
Обсяги та асортимент продукції, що планується виробляти на підприємстві, залежить від ...
- суспільних потреб
- наявності та використання виробничих потужностей
- суспільних потреб та наявності та використання виробничих потужностей
?
Виробнича програма визначає ...
- плановий річний обсяг виробництва продукції при максимально можливому рівні використання виробничої потужності підприємства і відповідній структурі робіт
- оптимальний річний обсяг виробництва продукції при досягнутому рівні використання проектної потужності і відповідній структурі робіт
- оптимальний річний обсяг виробництва продукції при досягнутому рівні використання виробничих потужностей та відповідні й структурі робіт
?
Продукція, яку отримують замість основної в результаті порушення технологічних процесів, називається ...
- супутною
- побічною
- непридатною
?
Відходи виробництва - це ...
- відходи сирих матеріалів, отримані в процесі виробництва продукції
- частина сирих матеріалів, які залишились невикористаними при підготовці матеріалів до виробництва
- відходи сирих матеріалів, отримані в процесі виробництва продукції, частина сирих матеріалів, які залишились невикористаними при підготовці матеріалів до виробництва
?
Для визначення потреби підприємства в робочій силі, обладнанні, виробничих площах, сировині, паливі в якості вихідних даних використовують ...
- натуральні показники виробництва продукції
- вартісні показники виробництва продукції
- сумарні затрати нормованого робочого часу на виробництво продукції
?
Валова продукція - це ...
- показник, який характеризує загальний обсяг виробництва та реалізації продукції у вартісному виразі за певний період часу
- продукція, якій притаманні певні фізичні, хімічні, механічні та інші властивості, що відповідають вимогам стандартів та технічних умов
- показник, який характеризує загальний обсяг виробництва продукції підприємством у вартісному виразі за певний період часу
?
Виробничі програми по окремих цехах складають ...
- в послідовності, аналогічній ходу технологічного процесу
- в послідовності, зворотній ходу технологічного процесу
- орієнтуючись на виробничу програму підприємства в цілому, а не на технологічні процеси
?
Пропорційність як принцип раціональної організації виробничого процесу передбачає ...
- підвищення ступеня однорідності виконуваних на суміжних робочих місцях операцій
- відповідність продуктивності в одиницю часу всіх виробничих підрозділів
- забезпечення випуску однакової кількості продукції протягом однакових
проміжків часу
?
Розрізняють наступні типи виробництва:
- масове, потокове, одиничне
- масове, потокове, крупно-серійне, середньо-серійне, дрібно-серійне,
одиничне
- масове, серійне, одиничне
?
Для масового виробництва характерні ...
- технологічні дільниці
- потокові і автоматизовані лінії
- предметно-замкнені дільниці, групові потокові лінії
?
Для одиничного виробництва характерне таке розташування обладнання:
- спеціальне обладнання розташоване за ходом технологічного процесу
- універсальне обладнання розташоване за технологічно однорідними групами
- обладнання розташоване частково за технологічною, частково за предметною ознакою
?
Під природними процесами розуміють частину виробничого циклу, коли...
- процес праці зупиняється, а процес, виробництва продовжується
- процес виробництва зупиняється, а процес праці продовжується
- природні процеси входять до складу технологічної о, а не виробничого циклу
?
До регламентованих перерв у складі виробничого циклу відносять ...
- вихідні та святкові дні, неробочі зміни, обідні перерви
- перерви на перевірку, наладку та ремонт обладнання
- вихідні та святкові дні, неробочі зміни, обідні перерви, перерви на перевірку, наладку та ремонт обладнання
?
Скорочення тривалості виробничого циклу здійснюється шляхом:
- скороченням часу обробки, часу природних процесів та часу пролежування
- скороченням часу обробки та часу пролежування
- скороченням часу пролежування
?
Скорочення тривалості виробничого циклу здійснюється шляхом ...
- вдосконалення техніки і технології виробництва
- підвищення рівня організації виробництва
- вдосконалення техніки і технології виробництва та підвищення рівня організації виробництва
?
При потоковому методі організації виробничих процесів ...
- партія деталей переміщується під час обробки за встановленим маршрутом у відповідності із заданим темпом
- партія деталей переміщується під час обробки за встановленим маршрутом з темпом, кратним кількості операцій
- предмет праці переміщується (під час обробки за встановленим маршрутом у відповідності із заданим темпом
?
Головними ознаками методу організації виробництва як способу здійснення виробничого процесу є ...
- такт, ритм, крок та синхронність виконаних операцій
- взаємозв'язок між послідовністю виконання операцій технологічного процесу та розміщенням обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу
- послідовність виконання операцій технологічного процесу і ступінь безперервності виробничого процесу
?
При непотоковому методі організації виробничих процесів виготовляється продукція ...
- в одиничних екземплярах
- невеликими партіями
- в одиничних екземплярах та невеликими партіями
?
При потоковому методі організації виробничих процесів особливого значення набуває ...
- оптимальний рівень запасів
- детальна розробка складних транспортних маршрутів
- розташування за групами верстатів
?
При розрахунку параметрів потокової лінії програма запуску або випуску визначається за залежністю ...
де Пз- програма запуску, шт.
Пв- програма випуску, шт.
а- частка технологічно неминучого непоправного браку, %
- Пз=(Пв* 100)/(100-а)
- Пз=(Пв* 100)/(100- а)
- Пв=(Пз* 100)/ (100 - а)
?
Потокове виробництво найбільш ефективне при ...
- обмеженій номенклатурі виробів
- широкій номенклатурі виробів
- не залежить від номенклатури та асортименту виробів
?
Основним завданням організації оперативного виробничого планування є ...
- здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку з метою задоволення спеціальних то економічних інтересів членів трутового колективу та власника майна підприємства
- розрахунок планового обсягу продукції, її собівартості, продуктивності праці, прибутку та рентабельності, а також економічної ефективності ОТЗ
- забезпечення чіткого та безперебійного функціонування підприємства і його внутрішніх підрозділів при найбільш ефективному використанні виробничих ресурсів
?
До планово-облікових одиниць оперативного виробничого планування
відносяться:
- валова продукція, товарна продукція, залишки незавершеного виробництва
- виробниче замовлення, вузловий комплект, умовний машинокомплект,
деталь
- обсяг виробництва продукції у відповідній номенклатурі та асортименті
?
До основних календарних планових нормативів відносяться:
- норми виробітку, норми затрат праці, норми витрат основних та
допоміжних матеріалів
- нормативи трудомісткості продукції, нормативи власних оборотних засобів
- розміри партій деталей, тривалість виробничих циклів, величина
незавершеного виробництва
?
Планово-економічний відділ підприємства розробляє сумарне завдання
по обсягу випуску продукції …
- по підприємству в цілому
- по окремих цехах
- по підприємству в цілому, по окремих цехах
?
Критеріями оцінки ефективності функціонування оперативного
виробничого планування є …
- виконання договірних зобов`язань по поставках продукції
- ритмічна робота підприємства та рівномірний випуск продукції
- собівартість продукції, прибуток та рентабельність
?
Класифікація та індексація інструменту забезпечує на підприємстві …
- його раціональне розміщення, збереження та облік
- оптимізацію планування, проектування та виготовлення
- його раціональне використання
?
Загальна потреба підприємства в оснащенні складається з …
- обігового та страхового фондів
- витратного та обігового фондів
- витратного, обігового та страхового фондів
?
Під нормою оснащення робочого місця інструментом розуміють …
- кількість інструментів, які необхідні для обробки однієї деталі
- кількість інструментів, які необхідні для виконання певного обсягу робіт
- кількість інструментів, які повинні одночасно знаходитись на відповідному
робочому місці на протязі планового періоду
?
Оптимальний запас інструменту та оснащення на центральному
інструментальному складі повинен …
- бути не меншим за мінімальний запас і не більшим за максимальний
- дорівнювати точці замовлення
- дорівнювати величині страхового запасу
?
До складу ремонтного господарства входять:
- ремонтні цехи, ремонтні дільниці, складські приміщення для зберігання
ремонтних матеріалів
- ремонтні засоби, які знаходяться в розпорядженні основних робітників і
ремонтного персоналу, ремонтні цехи, ремонтні дільниці, склади для зберігання ремонтних матеріалів
- ремонтні засоби, які знаходяться в розпорядженні основних робітників і
ремонтного персоналу, ремонтні цехи, ремонтні дільниці, склади для зберігання ремонтних матеріалів, бюро планово-попереджувальних ремонтів
?
Система організації ремонтного господарства, яка передбачає виконання
всіх видів ремонтів та обслуговування службами головного механіка,
називається …
- децентралізованою
- централізованою
- змішаною
?
Системою планово-попереджувальних ремонтів називають …
- сукупність планових технічних та організаційних заходів, які здійснюють основні та допоміжні підрозділи підприємства по підтриманню парку технологічного обладнання основних цехів в стані стабільної експлуатаційної готовності
- комплекс планових та організаційних заходів по відновленню параметрів технічної характеристики обладнання та забезпечення його подальшої експлуатації
- сукупність технічних та організаційних заходів по догляду, нагляду і ремонту обладнання, які проводяться за заздалегідь складеним планом з метою попередження прогресивного зносу, раптових виходів обладнання зі строю і підтримки його в роботоздатному стані
?
Енергетичне господарство підприємства являє собою сукупність
процесів … всіх видів енергетичних ресурсів.
- виробництва та перетворення
- виробництва, перетворення та розподілу
- виробництва, перетворення, розподілу і використання
?
Норма витрат палива і енергії – це планова кількість …
- цих ресурсів, яка потрібна для забезпечення виконання виробничої норми в номенклатурі і асортименті
- цих ресурсів, яка потрібна для виробництва одиниці продукції (робіт) встановленої якості
- палива для виробництва одиниці енергії
?
Під транспортним господарством підприємства розуміють …
- одну з галузей народного господарства, яка забезпечує обіг вантажів між
сферами виробництва та споживання
- комплекс транспортних засобів, які знаходяться в розпорядженні
підприємства та призначені для його обслуговування
- основні фонди, які забезпечують виконання транспортних,
навантажувально-розвантажувальних та інших робіт по перевезенню вантажів
?
Централізована схема організації перевезень, передбачає
обслуговування виробничих цехів транспортом і призначена в основному для
переміщенням вантажів …
- між цехами підприємства
- між цехами і складами підприємства
- між цехами і складами підприємства та для обслуговування зовнішнього
товарообігу
?
Виберіть найбільш суттєвий фактор підвищення ефективності
транспортного обслуговування:
- створення ремонтної бази для забезпечення необхідної якості транспортних
робіт та зменшення витрат на ремонтні роботи
- впровадження у виробництво сучасного підйомно-транспортного
обладнання і підвищення на цій основі рівня механізації та автоматизації
навантажувально-розвантажувальних робіт
- раціональна організація праці водіїв шляхом закріплення транспортних
робітників за цехами, дільницями або окремими транспортними засобами
?
Відокремлення основної роботи від допоміжної забезпечує …
- безперервність виконання робітником виробничої операції
- найбільш повне використання кваліфікації робітника
- можливість послідовно виконувати декілька однорідних операцій на
одному робочому місці
?
Затрати часу на виготовлення одиниці продукції (норма штучного часу)
tшт визначається за формулою...
де
tо – основний час
tдод – додатковий час
tобсл – час обслуговування робочого місця
tвідп – час на відпочинок робітника
tпідг-закл – підготовчо-заключний час
- tшт = tо - tдод - tобсл
- tшт = tо - tдод - tобсл - tвідп
- tшт = tо - tдод - tобсл - tвідп - tпідг-закл
?
Спостереження, запис та аналіз всіх без виключення затрат робочого
часу на протязі повного робочого дня (зміни) або його частини це …
- фотографія робочого дня
- самофотографія робочого дня
- хронометраж
?
Об’єктом хронометражу є …
- час, необхідний для виконання одиниці робіт або виготовлення одиниці
продукції
- операція, яка виконується одним робітником на одному робочому місці
- одиниця робочого часу – година, робочий день, зміна
?
При наявності альтернативних зв'язків між елементами системи предмет праці ..
- переходить з даного робочого місця тільки на одне робоче місце
- переходить на одне з ряду робочих місць
- надходить на склад, а звідти - до іншого або інших робочих місць системи.
?
В цеху основного виробництва ...
- виконується технологічно однорідна робота
- виконуються різні операції по виготовленню однорідної продукції
- виконується технологічно однорідна робота та різні операції по виготовленню однорідної продукції
?
При розрахунку виробничої потужності підприємства не враховується...
- все недіюче внаслідок несправності, ремонту та модернізації устаткування основних виробничих цехів
- устаткування, що знаходиться на складі і в стані монтажу
- устаткування, що знаходиться на випробовуваннях
?
Коефіцієнт змінності роботи обладнання характеризує ...
- екстенсивне використання обладнання
- інтенсивне використання обладнання
- завантаження одиниці обладнання
?
Під виробничим циклом розуміють ...
- календарний період часу від моменту запуску сировини та матеріалів у виробництво до моменту повного виготовлення продукції
- проміжок часу від моменту запуску сировини та матеріалів у виробництво до моменту повного виготовлення виробу та здачі його на склад готової продукції
- сукупність взаємопов'язаних процесів праці та природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію
?
Простоювання устаткування в межах обробки партії деталей є основним недоліком ...... виду руху предметів праці у виробництві
- послідовного
- паралельного
- паралельно-послідовного
?
При ............ виді руху предметів праці у виробництві тривалість циклу обробки партії деталей є найкоротшою.
- послідовному
- паралельному
- паралельно-послідовному
?
Для якого методу організації виробничих процесів характерне використання універсального обладнання та універсальних пристосувань?
- потокового
- непотокового
- автоматизованих ліній
?
Головним завдання диспетчеризації слід вважати ...
- попередження появи негативних відхилень в ході виробничого процесу
- розробку календарних план-графіків та доведення їх до всіх структурних підрозділів
- підвищення рівня спеціалізації виробництва і на цій основі підвищення рівня продуктивності праці
?
Відділ головного механіка здійснює організацію і планування ремонту і експлуатації...
- технологічного обладнання
- енергозабезпечуючого обладнання
- технологічного обладнання та енергозабезпечуючого обладнання
?
На невеликих підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництва застосовується ........ метод організації ремонту
- централізований
- децентралізований
- змішаний.
?
Кількість вантажів, які транспортуються в одному напрямку між двома суміжними пунктами, називається...
- вантажопотоком
- вантажооборотом
- обсягом перевезень
?
Кільцева схема маршрутів може бути ...
- односторонньою та двосторонньою
- односторонньою, двосторонньою та променевою
- вищенаведені класифікації не відносяться до кільцевої схеми маршрутів
?
В залежності від характеру технологічного процесу розрізняють такі робочі місця:
- стаціонарні, пересувні та маршрутні
- немеханізовані, механізовані та маршрутні
- універсальні та спеціалізовані
?
Використання принципу "петля якості" вимагає при розробці системи
управління якістю продукції...
- охоплення всіх етапів життєвого циклу продукції
- використання вхідного, попереднього, проміжного та завершального видів контролю
- розробляти заходи по визначенню, обліку, встановленню причин, усуненню та попередженню браку
?
Форма оплати праці, згідно якої оплата проводиться за виконання певного виробничого завдання (одна споруда, один комплекс) на певній стадії виробництва по укрупненим розцінкам називається … .
- відрядною
- погодинною
- ця форма не є різновидом ні відрядної ні погодинної форм оплати праці
?
Оперативний час включає в себе.
- основний та додатковий час
- основний, додатковий час та час обслуговування робочого місця
- основний, додатковий час, час обслуговування робочого місця та підготовчо-заключний час
?
Об’єктом курса “Організація виробництва” є…
- особливий вид людської діяльності по створенню і вдосконаленню виробничої системи
- підприємство як виробнича система
- будь-який господарюючий суб’єкт
?
Завданням організації виробництва є …
- підвищення потенційних можливостей збільшення обсягу виробництва продукції
- визначення способів і варіантів виготовлення продукції
- визначення методів і умов використання елементів виробництва
?
Наявність єдиних органів управління, адміністративна відокремленість, взаємозв’язок плану виробництва з матеріальними, технічними і фінансовими ресурсами, організація діяльності на основі господарського розрахунку – це ознаки…
- виробничо-технічної єдності підприємства
- організаційно-економічної єдності підприємства
- господарської самостійності підприємства
?
Підприємство як виробнича система складається з…
- окремих підсистем
- окремих елементів
- окремих підсистем та елементів
?
Здатність створювати необхідну споживачам продукцію – це…
- результативність виробничої системи
- ефективність виробничої системи
- управляємість виробничої системи
?
Виробнича структура підприємства є складовою…
- загальної структури підприємства
- організаційної структури підприємства
- управлінської структури підприємства
?
Із збільшенням масштабів виробництва створюються умови для…
- поглиблення предметної спеціалізації
- поглиблення технологічної спеціалізації
- збільшення поставок по кооперації від інших підприємств
?
Резерви обладнання, робітників, незавершеного виробництва відносяться до…
- організаційних резервів
- інтенсивно-екстенсивних резервів
- ресурсних резервів
?
Підвищення рівня спеціалізації підприємства за інших незмінних умов…
- призводить до спрощення виробничої структури
- призводить до ускладнення виробничої структури
- не впливає суттєво на виробничу структуру
?
Дослідні та експериментальні дільниці…
- включаються в загальну структуру підприємства
- включаються у виробничу структуру підприємства
- не включаються у структуру підприємства
?
На робочому місці робітник або група робітників виконує…
- окремі операції по виготовленню продукції
- обслуговування процесу виробництва
- окремі операції по виготовленню продукції та обслуговування процесу виробництва