Задача 1
За 8год. виготовляють 40т. паперу. Вартість перенесена засобів виробництва 200 грн., 1год. створює вартість, яка оцінюється в 10 грн. Що буде з обсягом і вартістю партії, якщо: 1) інтенсивність зросте в 2рази, 2) продуктивність праці зросте в 2рази, 3) інтенсивність і продуктивність праці зростуть одночасно в 1,5рази.
Дано: розв’язок:
t= 8год; W=c+(V+m)
Q= 40т; 1) W=c+(v+m)*t=200+(10*8)=280грн
c (перенесена вартість)= 200грн; W1=280/40=7грн
V+m (додаткова вартість) =10грн; 2) Qe1=40*2=80т WQe1=c*e+(v+m)=200*2+80=480грн
е1(продуктивність праці) =^2р; W1e1=480/80=6грн
і1(інтенсивність праці) =^2р;
е2,і2 = ^1,5 р; 3) Qi1=40*2=80т
WQi1= c*i+(v+m)*i=200*2+80*2=560 грн
W1i1=560/80=7грн
1)W-?, W1-? 4) Qe2i2=40*1,5*1,5=90т
2) Qe1?, WQe1? W1e1-? WQe2i2=c*e*i+(v+m)*i=200*1,5*1,5+80*1,5=570грн
3)Qi1, WQi1, W1i1-? W1e2i2=570/90=6,3грн
4)Qe2i2, WQe2i2,W1e2i2-?
Задача 2
В три галузі вир-ва вкладено капітал по 200 тис. дол. Органічна будова капіталу: в 1-й галузі – 3:1, в 2-й галузі – 4:1, в 3-й галузі – 7:1. Норма додаткової вартості в галузях 200%. Спожитий капітал – 20% від постійного капіталу.
Визначити: 1)витрати вир-ва, 2)вартість товарів по галузях, 3)середні норми прибутку, 4)ціну вир-ва, 5)відхилення.
Дано: розв’язок
K1=K2=K3=200тис$ k=Сспож+V- це витрати
C1:V1=3:1 m’- норма додаткової вартості або ступінь експлуатації
C2:V2=4:1 K=C+V
C3:V3=7:1 1) C1:V1=3:1, C1=3V1, K=3V1+V=4V1, 4V1= 200, V1=50, C1=150
m’=200% k1= 150*60%+50=140тис$
Cспож=60%С C2:V2=4:1, C2=4V2, k2=4V2+V2=5V2, 5V2=200, V2=40, C2= 160
1)k1,k2,k3=? k2=160*60%+40=136тис$
2) W1,W2,W3=? C3:V3= 7:1, C3=7V3, k3=7V3+V3=8V3, V3=25, C3=175
3) p’сер=? k3=175*60%+25=130
4)Ціна вир-ва? 2) W1=Cспож
5)Ціна вир-ва1-W1, Cспож=С1+(V1+m1)=k1+m1
Ціна вир-ва1-W2, m’=m/V*100%, m=m’*V/100%=200%*V/100%=2V
Ціна вир-ва1-W3-? W1=140+2*50=240
W2=136+2*40=216
W3=130+2*25=180
3)Р’сер=?m/?Kab*100%=(100+80+50)/(200*3)*100%=38%
4)Цвир=k+Pсер
Pсер= Кав*Р’сер=200*38%=76тис$
Цвир1=140+76=216$
Цвир2=136+76=212$
Цвир3=130+76=206$
5) Ц1-W1=216-240=-24$
Ц2-W2=212-216=-4$
Ц3-W3=206-180=26$
Задача 3
Авансований промисловий капітал 160 млн. дол. Його органічна будова 3:1, норма додаткової вартості 150%. Витрати на виробництво річної продукції = 50% авансованого промислового капіталу, торговий капітал 40млн. Чисті витрати обігу – 20млн.
Визначити: 1)вартість річної продукції, 2)середню норму прибутку, 3)прибуток промисловий і торговий, 4)ціну оптову і роздрібну.
Розв’язок:
W1=C+(V+m)=k+m
Кпром-промисловий капітал, Кторг.-торговий капітал
С:V-органічна будова капіталу; k-витрати,
ЧВО-чисті витрати обігу
1)k=50%*160=80млн$(якщо витрати відсутні, то k=Kaвансов.)
m’=m/v*100%, m=m’*V/100%=150%*V/100%=1,5V
K=C+V
C:V=3: 1, C=3V, 3V+V=4V, 4V=160, V=160/4=40$
m=1,5*40=60$ W1=80+60=140млн $
2)P’сер=?m*ЧВО/(Кпром+Кторг)*100%=
(60-20)/(160+40)*100%=20%
3)Pпром= Кпром*P’сер=160*20%=32млн $
Pторг= Кторг* P’сер=40*20%=8млн $
4)Цопт=Цвир=k+Pпром=80+32=112млн$
Цроздр=Цопт=+ЧВО+Рторг=112+20+8=140млн$
Задача 4
Придатні 3 ділянки землі А, Б, В однаковою площею. В кожну ділянку вкладено однаковий капітал. Врожай: з 1-ї ділянки 4т., з 2-ї ділянки 5т., з 3-ї ділянки 6т. Середня норма прибутку 20%. Нехай попит на пшеницю 15т., позичковий % = 11, абсолютна рента 10 гр.од. Попит впаде до 11т.
Визначити: 1)ціну індивідуальну, 2)ціну ринкову (суспільну), 3)диференційну ренту з кожної ділянки, 4)зміну ренти і ринкової ціни в с/г, 5)чи зміниться ціна ділянки В?
Розв’язок
R-рента, S-позичковий %,AR-абсолютна рентаDR-диференц рента,k-витрати
Ділянкиии
К, гр.од
Q
P’сер,%
Рсер,гр.од.
Цінд (2+5)
Цінд 1ц (6/3)
Цринк 1ц
Цринк.при Q=15(8*3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

а
100
4
20
20
120
30
30
120

б
100
5
20
20
120
24
30
150

в
100
6
20
20
120
20
30
180

Црин-Цінд (9-6)
DR1
Ц2рин. при Q=11
Ц2ринк 1ц (12*3)
Цринк-Цінд (13-6)

10
11
12
13
14

0
0
-
-
-

30
30
24
120
0

60
60
24
144
24

Цінд=k+Pсер, Рсер=k*P’сер=100*20%=20 гр.од.
DR=Цринк.-Цінд.
Цземлі=?R/S*100%
Ц1зв=(10+60)/11%*100%=636 гр.од
Ц2зв=(10+24)/11%*100%=310 гр.од
Цзв=(AR+DR)/S*100%
Задача 5
Орендовано 1га землі ціною 2000дол. На вирощування пшениці на ній вкладено 1000дол. Середня норма прибутку 10%, банк сплачує за депозити 12%, врожай 100ц/га.
Визначити: 1)величину ренти, 2)ціну індивідуальну врожаю, 3)ціну індивідуальну 1ц, 4) ціну ринкову врожаю, 5)ціну ринкову 1ц.
Розв’язок
1)Цземлі=?R/S*100%, R=Ц*S/100%=2000*12%/100%=240$
2)Цінд=k+Рсер
Рсер=Р’сер*К/100%=10%*1000/100%=100$
Цінд=1000+100=1100$
3)Цінд 1ц=1100/100=11
4)Цринк=k+Рсер+R=1100+240=1340$
5)Цринк 1ц=1340/100=13,4$

Задача 6. На підставі даних обчислити: 1) ВВП за доходами, 2) ЧНП, 3)Національний дохід, 4) Особистий дохід, 5) Використовуваний дохід.
Дані:
особисті споживчі видатки – 280
внески на соц.страх. – 28
податок на прибуток корпорацій – 22
непрямі податки на бізнес – 19
валові приватні внутрішні інвестиції – 115,
зарплата – 165
нерозподілені прибутки – 23
чисті приватні внутрішні інвестиції – 95
рента – 15
дивіденди – 26
прибутки корпорацій – 71
трансфертні платежі – 63
доходи некорпоративного сектора (самозайнятих) – 56
% - 14
Індивідуальні податки – 21
Чисті факторні доходи – 20
Відповідь.
1.ВВП=зарплата + рента + % + чисті факторні доходи + доходи некорпоративного сектора + прибутки корпорацій + непрямі податки на бізнес + амортизація.
Прибутки корпорацій = податок на прибуток корпорацій + дивіденди + нерозподілені прибутки
Амортизація = валові інвестиції – чисті інвестиції = 115-95=20
ВВП=165+15+14+56+71+19+20+20=380 млрд. грн.
2. ЧНП=ВВП-Амортизація=380-20=360 млрд. грн.
3. НД=ЧНП- непрямі податки на бізнес=360-19=341 млрд. грн.
4. ОД=НД-внески на соц.страх.-нерозподілені прибутки-податок на прибуток корпорацій+трансфертні платежі=341-28-23-22+63=331
5. ВД=ОД-індивідуальні податки=331-21=310
Задача 7. Прогнозують, що в наступному році параметри сукупного попиту в країні, потенційний ВВП якої оцінюється в 910, будуть такими: С=90+0,75(Y-T), I=60, G=100, T=80, Yf=910.
Визначити: 1)Рівноважне ВВП наступного року, 2)величину граничної схильності до споживання і заощадження, 3)величини простого мультиплікатора видатків і мультиплікатора автономних видатків, 4)на яку величину уряд повинен податки, щоб економіка досягла стану повної зайнятості?
Відповідь.
1. Y=C+I+G, Y=90+0,75(Y-Т)+60+100, 0,25Y=190, Y=760.
2. МРС=0,75, MPS= 1-0,75=0,25.
3. ?=1/(1-МРС)=1/(1-0,75)=4
?=-МРС/(1-МРС)=-0,75/(1-0,75)=-3
4. 910=90+0,75(910+Т1)+60+100
Т1=30
?Т=30-80=-50 або ?Т=(910-760)/-3=-50
Податки треба знизити на 50.
Задача 10
Модель економіки характеризують наступні дані:
С=150+0,75(Y-Т+Tr); I=100; G=200; T=300; Tr (трансферти)=100.
Визначте:
1)рівноважний ВВП;
2)величину мультиплікатора видатків;
3)як зміниться рівноважний ВВП, якщо уряд збільшить державні видатки на 100;
4)як зміниться сальдо державного бюджету під впливом дискреційної фіскальної політики, якщо початковий бюджет був збалансований..
Розв'язання:
1)Y=C+I+G
Y=150+0,75(Y-300+100)+100+200
Y=1200
2)
3)?1=150+0,75(?-300+100)+100+(200+100)
?1=1600.
??=1600-1200=400. Або
??=???G=4?100=400. Рівноважний ВВП збільшиться на 400.
Доходи бюджету Видатки бюджету
Т = G+Tr
300 = 300
T G+Tr
300 < 400
Дефіцит рівний 100.
Задача 11. Населення країни складає 15 млн. чол. З них особи до 16р. – 3млн. чол., студенти денної форми навчання – 2,9млн. чол., пенсіонери – 3млн. чол., особи що знаходяться в спецзакладах – 0,1млн. чол., особи на лікарняному – 0,2млн. чол., зайняті неповний робочий день – 0,1млн. чол., страйкуючі шахтарі – 0,05млн. чол., безробітні – 0,6млн. чол.
Визначити: 1)чисельність роб.сили, 2)чисельність зайнятих, 3)фактичний рівень безробіття, 4)природний рівень безробіття, якщо рівень циклічного безробіття 3%.
Відповідь.
1. Робоча сила=Все населення-до16р.-студенти денної форми-пенсіонери-особи в спец закладах=15-3-2,9-3-0,1=6млн.чол.
2. Рівень безробіття=(безробіття-робоча сила)*100%
Рівень безр.=0,6/6*100%=10%
3. Число зайнятих=Роб.сила-безробітні = 6-0,6=5,4млн.чол.
4. Природний рівень безробіття=10%-3%=7%
Задача 13
Закрита змішана економіка описується такими рівняннями:
С=400+0,5(Y-Т);
І=50-100і;
G=20; T=40.
Ms=200; Md=0,5Y-80i;
=2 (рівень цін).
Визначте:
1)рівняння для кривих IS i LM;
2) параметри загальної рівноваги згідно моделі ISLM;
3) як зміниться стан рівноваги, якщо уряд в 3 рази збільшить видатки на закупівлю товарів і послуг.
Розв'язання:
ISLM – модель загальної рівноваги.
IS – описує умови рівноваги товарного ринку.
IS: Y=C+I+G
Y=400+0,5(Y-40)+50-100і+20
0,5Y=400-20+50-100і+20
Y=900-200і.
LM – описує рівновагу грошового ринку.
LM: Ms=Md
MV=PY
; ; 0,5Y=100+80i;
Y=200+160i.
IS=LM
900-200i=200+160i
700=360i
I=1,9
Y=900-200·1,9=520.
3) IS: Y=400+0,5(Y-40)+50-100і+20·3
0,5Y=490-100і
Y=980-200і.
IS=LM
980-200i=200+160i
I=2,2
Y=980-440=540.
ВВП рівноважний зріс, але менше, ніж зросли урядові видатки, бо мав місце ефект витіснення (зросла процентна ставка).

Задача 14
Загальні резерви комерційного банку становлять 600 млн.грн..
Депозити=2 млн.грн.. Норма обов’язкових резервів дорівнює 20%. Схильність до ліквідності – 0.
R=600; D=2000; rr=20%; cr=0%.
Визначте:
1)величину обов’язкових і надлишкових резервів банку;
2)величину мультиплікатора резервів;
3)як зміниться грошове пропонування, якщо банк вирішить використати всі свої надлишкові резерви для видачі кредитів.
4)як зміниться грошове пропонування, якщо коефіцієнт депонування (cr) становить 0,15 (15%).
Розв'язання:
1)RR=D·rr=2000·0,2=400 – величина обов’язкових резервів.
ER=R-RR=600-400=200 – величина надлишкових резервів.
2)
3) ?М=200?5=1000 – приріст грошової маси.
4)
?М=200?3,3=660 – приріст грошової маси.
Задача
Модель економіки характеризують наступні дані:
С=1000+0,9(Y-Т); G=600; I=390; T=400.
Визначте:
1)рівноважний ВВП;
2)величину інфляційного розриву, якщо потенційний ВВП (Yf) становить 14950;
3)величину, на яку уряд повинен змінити видатки для досягнення рівноваги на рівні повної зайнятості;
4)на яку величину уряд повинен змінити податки для досягнення рівноваги на рівні повної зайнятості.
Розв'язання:
1)Y=C+I+G
Y=1000+0,9(Y-400)+390+600
Y=16300
2)14950=1000+0,9(14950-400)+390+600+IR
IR=-135 (інфляційний розрив) або


3)?G=IR=-135. Урядові видатки треба зменшити на величину інфляційного розриву, тобто на 135.
4)14950=1000+0,9(14950-400-?T)+390+600
?T=150. Або


Податки треба збільшити на 150.

Задача В країні з закритою економікою функція споживання С=150+0,6Y. Автономні інвестиції (І) 150, урядові видатки (G) 100. Потенційний ВВП оцінюється в 1400.
Визначити: 1)рівноважний ВВП, 2)величину ВВП-розриву, 3)величину рецесійного розриву, 4)чи дозволить збільшення урядових видатків до 200 досягти рівноваги за умов повної зайнятості?
Відповідь.
1. Y=C+I+G, Y=150+0,6Y+150+100, 0,4Y=400, Y=1000
2. ВВП-розрив=потенційний ВВП-фактичний ВВП=1400-1000=400
3. Рецесійний розрив=150+0,6*1400+150+100+?АЕ=1400, ?АЕ=160
Або ?=1/(1-МРС)=1/(1-0,6)=2,5
?=?Y/?AE, звідси ?AE=?Y/?=400/2,5=160
4. G=200, Y1=150+0,6*Y+150+200, 0,4Y=500, Y1=1250
1250<1400, тобто потенційного рівня ВВП не досягти.
5
Споживач вибирає кошик з двома товарами X та У. Початкова рівновага встановлюється у точці Е1. 1) Поясність, внаслідок чого рівновага споживача могла переміститись у точку Е2. Які ефекти виникли за умов зміни точки рівноваги? 2) Побудуйте криву "ціна - споживання". 3) Побудуйте нижче сполучений з зображеним графік кривої індивідуального попиту на товар Х.
Відповідь. 1.Внаслідок зниження ціни товару Х. Виникає ефект заміни (1) та ефект доходу (2).
19
1) на графіку зображена крива Філіпса;
2) крива характеризує обернену залежність рівнями інфляції та безробіття у короткостроковому періоді.
3) обернена залежність створює основну дилему для уряду країни: при зменшенні рівня безробіття зростає рівень інфляції, і навпаки.
4) які дії уряду могли спричинити переміщення економіки з т.А в т.В? такі дії могли спричинити різні обставини,наприклад, стимулювальна політика уряду. Намагання уряду зменшити рівень безробіття призводить до зростання рівня інфляції, ціни і витрати зростають. В результаті в економіці відбуваються зміни, які можна зобразити переміщенням по кривій Філіпса (КФ1) з т.А в т.Б. інфляційні очікування ще не змінюються, але нижчий рівень безробіття пришвидшує темп інфляції.
5) зробити добудову до графіка, яка б проіліструвала б розвиток подій у довгостроковому періоді за умови, що у населення сформовані адаптивні інфляційні очікування, а уряд здійснює стимулювальну монетарну політику.
В результаті стимулювальних дій уряду по зменшенню рівня безробіття відбувається підвищення ЗП та цін і працівники починають очікувати вищої інфляції. Отже, інерційний темп інфляції зростає. Короткострокова крива Філіпса КФ1 переміщується вгору. Нова крива (КФ2) лежить вище від початкової кривої КФ1, чим показує вищий очікуваний темп інфляції. Уряд може керувати лише короткостроковою кривою філіпса. У довгостроковому періоді крива є вертикальною лінією (ДФ), що піднімається вгорувід природної норми безробіття, як показано вертикальною лінією СА. Тому зникає можливість вибору між інфляцією та безробіттям.
1) на графіку зображена функція споживання.
2) крива відображає основний психологічний закон Кейнса – про схильність до споживання та заощадження: люди схильні збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але в меншій мірі, ніж зростає доход.
3) відрізок 0а відображає автономне споживання, яке не залежить від поточного доходу. До т.В домогосподарства живуть в борг, за т.В – заощаджують. т.В – точка нульового заощадження, відображає рівень доходу, за якого домогосподарства і не заощаджують, і не витрачають попередніх заощаджень.
4) добудувати функцію заощаджень. Лінія заощаджень має висхідний характер із зростаючим кутом нахилу.
13
крива Лоренца
характеризує фактичний розподіл доходів населення
екон.зміст бісектриси- лінія абсол.рівності (рівномірнорсті) розхподілу доходів.
Ек.зміст точок А. Б, С –
Т.А – 20% населення отримали 5 % доходів. Найбідніші
Т.В – 40% населення отримали 15 % доходів. Бідні
Т.С – 80% населення отримали 50 % доходів. Багаті
Існує глибока нерівність розподілу
5) добудувати графік так, щоб він ілюстрував зростав нерівності доходів. – глибше прогнути криву Лоренца донизу.
14
короткострокова модель рівноваги ADAS
Добудова, яка характеризує експансію сукупного попиту та досягнення рівноваги на рівнів повної зайнятості- перміщення кривої AD1 в криву AD2 та перміщення точки рівноваги т.Е1 в т.Е2.
при цьому зросли і ціни (з Р1 в Р2) і рівень рівноважного ВВП (до природного рівня).
як зміняться параметри рівноваги, якщо AD зменшиться до початкового рівня за гнучких цін. – точка рівновагги переміститьмя з Е1 в Е2, рівноважний ВВП та рівень цін зменшиться (з Р2 до Р1).
За негнучких цін діє ефект «храповика». Коли сукупний попит розширюється з AD, до AD2, то рівновага перемішується з точки Е1 до Е2. Проте ціни не знижуються з такою легкістю, як підвищуються. Тому якщо сукупний попит зменшиться з AD2 до AD1, то економіка не повернеться до свого первинного рівноважного стану в точці Е1 Скоріше збережеться новий, вищий рівень цін Р2 , і скорочення сукупного попиту перемістить економіку до стану рівноваги в точці Е3. вищий рівень збережеться - ціни «заклинило» на рівні Р2.? реальний ВВП зменшиться до Y3 (Ціни постійні, а рівень ВВП знижується.)
модель «видатки-випуск» або «кейнсіанський хрест» 15
модель характеризує: закриту економіку (NX=0), приватну економіку (G=0), має місце рецесія/спад (рівноважний ВВП менше потенційного рівня ВВП)
добудова і визначення рівня інвестицій (І), необхідних для досягнення рівноваги на рівні повної зайнятості. Через початкову точку Е1 провести лінію (С+І2), паралельну лінії (С+І1). Утвориться нова точка рівноваги Е2, що показує рівновагу за рівня повної зайнятості. Рівень інвестицій, необхідний для для досягнення рівноваги на рівні повної зайнятості становить . При цьому рівень ВВП досягне свого потенційного рівня (
Визначити мультиплікатор видатків.
18
Які моделі зображені на графіках
Зробіть добудови, які б відображали стимулювальну монетарну політику (політику «дешевих грошей»)
За якого стану економіки і з якою метою застосовують політику «дешевих грошей»?
Який інструмент і як саме застосовується для реалізації цієї політики?
Поясніть механізм впливу стимулюючої монетарної політики на рівноважний ВВП?
Розв’зок
1) а) рівновага на грошовому ринку
б) функція інвестиційного попиту
в) «кейнсіанський хрест»
2) Добудовуємо графік
3) Політику «дешевих грошей» застосовують при такому стані економіки, як спад виробництва або ж депресії з метою подолання даного стану або ж для досягнення повної зайнятості
4) Купівля ЦП; зменшення облікової ставки; зменшення норми резервування.
5) Зниження норми резервування та облікової ставки, купівля цінних паперів > збільшує грошову масу в обігу > зменшує рівноважну процентну ставку > збільшується обсяг інвестиційного попиту > збільшуються сукупні видатки > мультиплікативно збільшується рівноважний ВВП.

1. На графіку зображені криві попиту і пропонування для ринку окремого товару. Початкова рівновага встановилась у точці а, після чого був введений акордний податок на продаж.
Ставка податку на одиницю товару – величина bc. Податковий тягар розподілений між продавцем і покупцем. Р1Р2bk – податк. тягар покупця, Р1kсР0 – продавця. Одержаний розподіл податкового тягаря зумовлений відносною еластичністю попиту. Чим більш еластичний попит, тим більший податковий тягар для споживачів, і навпаки. Загальна сума податку – площа фігури Р0Р2bс. При запровадженні універсального податку криві пропонування S1 і S0 не є паралельними, крива S1 змінює свій кут нахилу.
2. 3. Теорія поведінки споживача. Ціна –споживання.
Крива "ціна - споживання" показує функціональну залежність між обсягом споживання кожного блага та його ціною; вона сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів. На її основі будується крива індивідуального попиту.
Випадок 1. Ціна на товар Х спадає. Dx – крива попиту на товар Х.
Випадок 2. Ціна на товар Х зростає.
6. Теорія поведінки споживача. Дохід –споживання.
Крива "доход - споживання" сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані з різними рівнями доходу і показує співвідношення між доходом споживача і кількістю товарів, що купуються. Траєкторія кривої "доход - споживання" залежить від типу благ: для нормальних благ вона є монотонно зростаючою, зі зростанням доходу споживання всіх товарів збільшується; для нижчих благ вона набуває від'ємного нахилу, відхиляється ліворуч, відображаючи скорочення споживання зі зростанням доходу; для нейтральних благ вона має вигляд вертикальної лінії.
Криві Енгеля характеризують залежність обсягу споживання товару від доходу споживача. Вони мають однаковий з кривими "доход - споживання" характер залежності від доходу.

7. а)Модель TR-TC. Ринкова структура – досконала конкуренція (бо ціна незмінна, а виручка залежить від обсягу). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні. Мета фірми – максимізувати прибуток. в
б) Модель TR-TC. Ринкова структура – досконала конкуренція (бо ціна незмінна, а виручка залежить від обсягу). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні. Мета фірми – мінімізувати збитки.
в. Модель TR-TC. Ринкова структура – монополія (бо сукупна виручка має нелінійний характер). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні. Мета фірми – максимізація прибутку.
8. а Модель МR-МC. Ринкова структура – досконала конкуренція (бо ціна незмінна, MR – горизонтальна лінія). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні.
Оптимальний обсяг виробництва встановлюється там, де МR=МС. Р>АТС, тому результат діяльності – прибуток (МR вище АТС і АVС). ЕР=(Р-АТС)*Q

А б в
Б Модель МR-МC. Ринкова структура – досконала конкуренція (бо ціна незмінна, MR – горизонтальна лінія). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні. Оптимальний обсяг виробництва встановлюється там, де МR=МС.
АVС >Р>АТС, тому результат діяльності – мінімізація збитків шляхом виробництва.
В Модель МR-МC. Ринкова структура – монополія (Крива попиту і MR мають спадний характер і не співпадають). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні. Оптимальний обсяг виробництва встановлюється там, де МR=МС.
АТС>Р - збиток. Отже, результат діяльності – мінімізація збитків.
9 а Модель МR-МC. Ринкова структура – монополістична конкуренція (крива попиту має спадний характер, MR – спадає швидше, адже для продажу додаткової продукції потрібно знижувати ціну). Фірма в короткостроковому періоді, оскільки існує поділ витрат на постійні і змінні. Оптимальний обсяг виробництва встановлюється там, де МR=МС.
Р>АТС, тому результат діяльності – прибуток.

А б в
9. б Модель МR-МC. На малюнку зображено довгострокову рівновагу монополістичного конкурента. Ринкова структура – монополістична конкуренція (крива попиту має спадний характер, MR – спадає швидше, адже для продажу додаткової продукції потрібно знижувати ціну). Фірма в довгостроковому періоді, оскільки не існує поділу витрат на постійні і змінні. Оптимальний обсяг виробництва встановлюється там, де МR=МС.
Результат діяльності – ЕР=0, фірма отримує економічний прибуток, так як Р=АС.
В Модель МR-МC. Ринкова структура – монополія (Крива попиту і MR мають спадний характер і не співпадають). Фірма в довгостроковому періоді, оскільки не існує поділу витрат на постійні і змінні. Оптимальний обсяг виробництва встановлюється там, де МR=МС.
Результат діяльності – фірма отримує прибуток, так як Р>АТС
10 Рівноважний обсяг і ціна, які встановились на галузевому ринку за умов досконалої конкуренції – Qс* (там, де МС=D).
2. Оптимальний обсяг і ціна, яку встановить фірма-монополіст – Qm* (там, де МR=MC).
3. Економічні наслідки монополізації конкурентної галузі – обсяг зменшується, ціна збільшується.
4. Величина і складові безповоротних суспільних втрат від монополізації конкурентної галузі: А – частина надлишку споживача, перерозподілена на користь монополії і перетворена на надлишок виробника-монополіста, В і С – безповоротні суспільні втрати. Економічні наслідки – зниження обсягу і підвищення ціни.