1. Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів на економію капітальних вкладень.
В умовах ринкової економіки ефективність виробництва на підприємстві нерозривно пов'язана із проблемою економії всіх видів ресурсів, серед яких важливе місце належить основним виробничим фондам. До недавнього часу у відтворенні та використанні основних фондів переважали екстенсивні тенденції, тобто багато уваги приділялось збільшенню обсягу основних виробничих фондів на підприємстві. Це призвело до випередження росту основних виробничих фондів у порівнянні з ростом обсягу виробництва продукції, що призводить до її подорожчання. Крім того, спостерігається низький коефіцієнт вибуття зношених і морально застарілих основних фондів.
Кількість продукції, що виробляється підприємством, або обсяг виконаних робіт залежить не тільки від забезпеченості підприємства основними виробничими фондами, але і від того на скільки вони повно використовуються. Тому поліпшення використання основних виробничих фондів має велике народногосподарське значення. Підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів знаходить свій вираз у збільшенні виробництва валової продукції, в рості продуктивності праці і фондовіддачі, зниженні собівартості продукції. Поліпшення використання основних виробничих фондів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частина витрат, які утворюють собівартість продукції (робіт), пов'язана з використанням основних виробничих фондів. Так, у собівартості продукції витрати на експлуатацію обладнання становлять біля 20 %, транспортні витрати - 10... 12 відсотків.
Поліпшення використання основних виробничих фондів забезпечує зменшення витрат на експлуатацію обладнання в собівартості робіт (продукції). Зменшення цих витрат проходить за рахунок зменшення постійної величини (амортизаційних відрахувань) у витратах на експлуатацію обладнання - амортизації, величина якої є постійною і не залежить від обсягу виробництва продукції, тобто чим більші обсяги робіт виконуються основними фондами, тим менша питома вага амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції (робіт).
Крім того, від стану використання основних виробничих фондів залежить обсяг виробленої продукції, рівень продуктивності праці, тривалість виконання робіт, які в свою чергу є важливими резервами зниження собівартості продукції, підвищення ефективності виробництва тощо.
Поліпшення використання основних виробничих фондів зменшує потребу підприємства у капітальних вкладеннях для розвитку матеріально-технічної бази та зменшує втрати від морального зносу. Господарська практика свідчить, що ефект від поліпшення використання основних виробничих фондів реалізується значно швидше ніж від капітальних вкладень.
Таким чином, в умовах ринкових відносин, коли відтворення основних виробничих фондів здійснюється за рахунок власних або позичкових коштів, поліпшення використання основних виробничих фондів є важливим фактором росту ефективності виробництва на підприємстві.
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів (активної частини) забезпечується двома шляхами:
а) збільшення тривалості роботи основних виробничих
фондів протягом року - екстенсивний шлях;
б) підвищення продуктивності основних виробничих фондів в одиницю часу - інтенсивний шлях.
Збільшення часу роботи машин і обладнання протягом року досягається за рахунок: збільшення змінності (перехід на дво-трьох змінну роботу); скорочення величини змінних і внутрізмінних простоїв; скорочення часу перебування машин в ремонті і технічному обслуговуванні; ліквідація сезонності робіт тощо.
Інтенсивність використання виробничих фондів досягається за рахунок: впровадження прогресивних методів організації і технології виробництва; підвищення кваліфікації кадрів; впровадження прогресивних форм організації й оплати праці; удосконалення структури основних виробничих фондів; матеріального стимулювання працівників за досягнення високих показників у використанні основних виробничих фондів.
2. Механізм впливу технологічної структури основних виробничих фондів на ефективність виробництва.
Різниця у призначенні окремих видів основних фондів та їх ролі у виробничому процесі обумовлює необхідність їх поділу на окремі групи. Науково обґрунтована класифікація основних фондів дозволяє аналізувати їх структуру, вивчати тенденції розширеного відтворення окремих видів засобів праці.
В залежності від цільового призначення основні фонди підприємства поділяються на такі групи :
ОВФ певного виду , призначення ( галузі ), що використовуються для здійснення господарської діяльності підприємства;
ОВФ інших галузей народного господарства ( промисловості, будівництва, торгівлі, громадського харчування, сільського господарства тощо ) ;
основні невиробничі фонди ( фонди житлово – комунального господарства, культури, спорту, відпочинку, охорони здоров’я тощо ).
ОВФ галузевого призначення приймають безпосередньо участь у виробництві продукції. Ці фонди відіграють виключно важливу роль у виробництві продукції. До складу ОВФ відносяться машини та обладнання, транспортні засоби, виробничі будівлі, інвентар та інструмент тощо.
В залежності від ступеню участі у виробничих процесах ОВФ поділяються на активну та пасивну частину.
Активна частина ОВФ безпосередньо приймає участь у створенні продукції ( виконанні робіт ), тобто вони безпосередньо діють на предмет праці. До них відносяться машини та устаткування, інструмент, транспортні засоби, що використовуються для транспортування засобів та предметів праці. Активна частина виробничих фондів визначає виробничу потужність підприємства і її величина безпосередньо впливає на обсяги виробництва продукції або виконаних робіт.
Пасивна частина ОВФ безпосередньо не діє на предмети праці, а створює сприятливі умови для процесу виробництва. Вона дозволяє зберігати активну частину ОВФ, поліпшує виробничо – побутові умови працівників. До неї відносяться виробничі будівлі, споруди, господарський та конторський інвентар тощо. Дослідженням встановлено, що чим вища питома вага активної частини у структурі ОВФ, тим більш ефективніше вони використовуються, тим більші обсяги робіт виконуються.
На ефективність виробництва підприємства суттєво впливає не тільки розмір ОВФ, але і їх структура, під якою розуміють відсоткове співвідношення окремих структурних елементів у їх загальній вартості. При оцінці структури ОВФ підприємства необхідно враховувати те, що їх структурні елементи суттєво відрізняються за функціональною роллю у процесі виробництва. А тому з неоднаковою мірою активності впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
ОВФ інших галузей народного господарства на підприємстві включають основні фонди промисловості, будівельного призначення, основні фонди торгівлі і громадського харчування та сільськогосподарського виробництва.
Основні невиробничі фонди підприємства не приймають участі у виробничому процесі, але вони створюють необхідні умови для відтворення робочої сили, задовольняють культурні та побутові потреби працівників підприємств. До них відносяться основні фонди житлового, комунального та побутового призначення, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту тощо
3. Механізм впливу відтворення основних виробничих фондів на ефективність виробництва.
Відтворення ОФ означ. постійне їх відновлення, яке зумовлене тим, що ОФ у процесі в-ва зношуються та втрачають свої первісні техніко-економ. х-ки. Тому важливішою умовою підвищ. ефективн. в-ва на п-ві є постійне відтв.ОФ, яке здійсн. на базі науково-технічн. процесу
Основні види відтвор.:
Часткове- відшкодув. фіз.. зносу та відновлення первісних техніко-економ. х-ик при проведенні капіт. ремонту ОФ.
Просте- заміна фіз..-зношених ОФ на п-ві новими, але це здійсн. на більш високій технічній основі зп рахунок амортиз. відрахувань.
Розширене- розширення матер.-технічної бази п-ва за рахунок придбання (будівництва) нових ОФ для збільш. обсягу в-ва(здійсн. за рахунок прибутку, позичкових і залучених коштів).
За рахунок оновлення ОФ відбувається збільш. обсягу в-ва пр-ції, що зумовлює зменш. соб-ті одиниці пр-ції(збільш. прибутку) за рахунок зменш. частки амортиз. відрахувань чи інших складових.Також збільш. продуктив. праці, зменш. витрати на одиницю пр-ції, а середнє ЗП збільш.
Як економічна категорія відтворення основних фондів означає постійне їх відновлення, яке зумовлене тим, що основні фонди у процесі виробництва зношуються та втрачають свої первісні техніко-економічні характеристики. Тому важливішою умовою підвищення ефективності виробництва на підприємстві є постійне відтворення основних фондів, яке здійснюється на базі науково-технічного прогресу.
Основними видами відтворення основних виробничих фондів є часткове, просте та розширене відтворення. Часткове відтворення основних фондів передбачає відшкодування фізичного зносу та відновлення первісних техніко-економічних характеристик при проведенні капітального ремонту основних фондів.
Просте відтворення передбачає заміну фізично зношених основних фондів на підприємстві новими, але це здійснюється на більш високій технічній основі.
Розширене відтворення основних фондів передбачає розширення матеріально-технічної бази підприємств. Розширене відтворення основних фондів підприємств здійснюється за рахунок придбання (будівництва) нових основних фондів для збільшення обсягу виробництва продукції.
Джерелами відтворення основних фондів є: часткове відтворення здійснюється за рахунок витрат на капітальний ремонт, тобто за рахунок ремонтного фонду підприємства; просте відтворення здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань (власних коштів); розширене відтворення здійснюється за рахунок прибутку підприємства та за рахунок позичкових і залучених коштів.
Основними формами відтворення основних фондів є такі:
- нове будівництво - це будівництво підприємства, будівель, споруд, що здійснюється на нових майданчиках;
- розширення діючого підприємства - це будівництво, що здійснюється за новим проектом, будівництво других та наступних черг діючого підприємства, додаткових виробництв, а також нових або розширення діючих цехів основного виробничого призначення на території діючого підприємства. Метою розширення діючого підприємства є збільшення його виробничої потужності в більш короткі строки і при менших витратах у порівнянні із створенням аналогічних потужностей шляхом нового будівництва та одночасним підвищенням технічного рівня і поліпшенням техніко - економічних показників підприємства.
Реконструкція діючого підприємства представляє собою повне або часткове переобладнання і перебудову виробництва (без будівництва нових і розширення діючих цехів основного виробництва, але з будівництвом при необхідності нових і розширенням діючих об'єктів допоміжного і обслуговуючого виробництва з метою заміни морально застарілого та фізично зношеного устаткування, механізацією і автоматизацією виробництва, що забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції на базі нової, більш сучасної технології, розширення асортименту, підвищення якості продукції з меншими витратами і в більш короткі строки ніж при будівництві нових підприємств.
До реконструкції діючого підприємства відноситься також будівництво нових цехів і об'єктів тієї же потужності взамін цехів, що ліквідуються, подальша експлуатація яких з технічних та економічних умов признана недоцільною.
Технічне переоснащення діючого підприємства представляє собою комплекс заходів (без розширення виробничих площ) щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва, агрегатів та установок шляхом впровадження нової техніки і технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, ліквідації вузьких місць, поліпшення організації і структури виробництва, а також інших організаційних та технічних заходів, які спрямовані на забезпечення приросту продукції, поліпшення її якості, підвищення продуктивності праці, поліпшення умов і організації праці та інших показників роботи підприємства. Технічне переоснащення підприємства не вимагає великих витрат на створення пасивної частини основних фондів.
Вплив відтворення основних фондів на ефективність виробництва на підприємстві проявляється у підвищенні фондовіддачі основних виробничих фондів, зменшенні трудомісткості продукції, зниженні собівартості продукції тощо4. Механізм впливу прискорення оборотності оборотних засобів на господарську діяльність підприємства.
ОЗ залежить від швидкості їх обігу. Чим менше часу вимагається для повного обороту, тим швидше вони можуть вступити в новий кругооборот, тим менші розміри ОЗ необхідно для виконання певного обсягу робіт. Економічне значення оборотності ОЗ полягає в тому, що від неї залежить розмір коштів, необхідних п-ву при даних обсягах в-ва та реалізації продукції.
Підвищення ефективності використання ОЗ забезпечується за рахунок прискорення їх оборотності, що характеризує зменшення тривалості перебування ОЗ на окремих стадіях обороту. Шляхами прискорення оборотності ОЗ на кожній стадії кругообороту є:
1. На стадії придбання предметів праці (засобів в-ва) – удосконалення нормування запасів та матеріально-технічного забезпечення, що дозволить зменшити залишок в-чих запасів за рахунок збільшення числа поставок (щоб не відбувалося нестачі ОЗ або заморожування коштів при нагрормадженні понаднормативних запасів). Виділяють поточний (залежно від періодичності), страховий/резервний (при збої постачання), транспортний, підготовчий / технологічний (підготовка до вимог технології) запаси, сукупність яких формує норматив власних оборотних засобів.
2. Стадія виробництва передбачає небагато можливостей для прискорення оборотності ОЗ через стабільність технології. Основними шляхами є оптимізація обсягів в-ва продукції, скорочення процесу в-ва прод., якщо дозволяє технологія, зменшення обсягу незавершеного в-ва, зниження матеріаломісткості прод. на основі застосування прогресивних технологічних процесів та матеріальна зацікавленість працівників в економному витрачанні матеріальних ресурсів на основі внутрігосподарського розрахунку.
3. При реалізації готової продукції важливим є її прискорення, прискорення розрахунків зі споживачами прод., зменшення дебіторської заборгованості, поліпшення платіжної дисципліни тощо.
Основними шляхами прискорення оборотності оборотних засобів підприємства є: збільшення виробництва продукції; зниження матеріаломісткості продукції на основі застосування прогресивних технологічних процесів; матеріальна зацікавленість працівників підприємства в економному витрачанні матеріальних ресурсів на базі впровадження внутрігосподарського розрахунку, скорочення обсягу незавершеного виробництва, удосконалення матеріально-технічного забезпечення; прискорення реалізації продукції; прискорення розрахунків із споживачами продукції; зменшення дебіторської заборгованості; зміцнення платіжної дисципліни тощо.

5. Механізм підвищення продуктивності праці.
Підвищення продуктивності праці означає такі зміни у процесі праці, котрі скорочують робочий час, який необхідний для виробництва одиниці продукції. Економія живої праці, тобто робочого часу на виробництво продукції у масштабі підприємства, означає підвищення продуктивності праці працівників даного підприємства, а економія сукупних витрат живої та минулої (уречевленої) праці означає підвищення продуктивності суспільної праці.
Як відомо, в процесі виробництва витрати живої та уречевленої праці в неоднаковій мірі змінюються. Підвищення продуктивності праці заключається в тому, що доля витрат живої праці зменшується, а доля витрат уречевленої праці збільшується, але збільшується таким чином, щоб загальні витрати праці на виготовлення продукції зменшувалися, тобто витрати живої праці зменшуються в більшій мірі, ніж збільшуються витрати уречевленої праці. Виходячи з цієї залежності, необхідно забезпечувати не тільки економію живої праці, але і здійснювати економію минулої праці, що матеріалізована у засобах виробництва. Проте доля минулої праці в сукупних витратах збільшується. Тому часто скорочення витрат живої праці на одиницю продукції не завжди компенсує ріст витрат уречевленої праці і як наслідок такого явища проходить подорожчання продукції.
Підвищення продуктивності праці має насамперед економічне значення, яке виражається у наступному:
- забезпечує збільшення виробництва продукції;
- забезпечує скорочення витрат живої праці на виробництво продукції та економію робочого часу;
- створює передумови для скорочення робочого дня;
- забезпечує скорочення витрат на оплату праці з розрахунку на одиницю продукції, а за умови випереджувальних темпів росту продуктивності праці у порівнянні і ростом середньої заробітної плати забезпечує здешевлення продукції;
- сприяє підвищенню ефективності використання та економії витрат матеріалізованої праці;
- виступає вирішальним мотивом поліпшення матеріального добробуту працівників підприємства.
Можна виділити кілька варіантів зростання продуктивності праці на підприємстві:
- збільшення виробництва продукції випереджає ріст витрат праці;
- виробництво продукції збільшується, а витрати праці зменшуються;
- виробництво продукції залишається незмінним, а витрати праці зменшуються;
- продукції зменшується, але ще більш високими темпами зменшуються витрати праці.
Соціальне значення росту продуктивності праці заключається в тому, що за рахунок підвищення продуктивності праці збільшується середня заробітна плата працівників, що призводить до поліпшення їх добробуту, до розширеного відтворення робочої сили тощо.
6. Механізм впливу підвищення продуктивності праці на господарську діяльність підприємства.
Підвищення продуктивності праці на підприємстві означає економію витрат праці на виготовлення продукції (виконаних робіт). Між приростом продуктивності праці і економією трудових витрат існує відповідна залежність
?В = ?ВП / ( 100 - ВП ) * 100 ; ?ВП = ?В / ( 100 - В ) * 100
де ?В - приріст продуктивності праці, відсотків; ?ВП - економія праці, відсотків.
Підприємства в умовах ринкової економіки використовують підвищення продуктивності праці як складову підвищення ефективності виробництва на підприємстві. Тому вони самостійно планують продуктивність праці; визначають її рівень, забезпечуючи при цьому випередження росту продуктивності праці у порівнянні із ростом середньої заробітної плати та ростом фондоозброєності праці робітників.
Рівень продуктивності праці на підприємстві та темпи його зростання насамперед визначаються багатьма факторами. Під факторами росту продуктивності праці розуміють умови, за яких можливе її підвищення. До основних факторів росту продуктивності праці відносяться матеріально-технічні, організаційні, економічні, соціальні, природні тощо.
До матеріально-технічних факторів підвищення продуктивності праці відносяться: склад і технічний рівень знарядь праці, інструментів та пристосувань, види і якість предметів праці, ступінь механізації виробництва, прогресивності і інтенсифікації технологічних процесів.
До організаційних факторів росту продуктивності праці належать ступінь ритмічності виробництва, удосконалення управління виробництвом, організація робочих місць і їх обслуговування, створення здорових, безпечних та естетичних сприятливих умов праці.
До економічних факторів підвищення продуктивності праці відносяться матеріальна зацікавленість колективу і кожного працівника в підвищенні ефективності виробництва, в рості продуктивності праці, створенні фінансових та інших економічних стимулів, що сприяють росту продуктивності праці.
До соціальних факторів підвищення продуктивності праці відносяться рівень кваліфікації працівників, умови праці тощо.
До природних факторів відносяться стан навколишнього природного середовища (температура повітря, його вологість, атмосферні опади), якість земельних та водних ресурсів тощо.
Підприємства, виходячи із наявних факторів підвищення продуктивності праці, вишукують відповідні резерви її росту. Під резервами росту продуктивності праці розуміють невикористані можливості підприємства щодо підвищення продуктивності праці, які забезпечують ефективність виробництва. За місцем впливу і використання розрізняють резерви росту продуктивності праці на робочому місці, в бригаді, на підприємстві, в галузі. За часом використання резерви поділяються на поточні та перспективні. Поточні резерви можуть бути використані негайно або ж у ближчий час без серйозної перебудови організації та технології виробництва, вони не вимагають значних додаткових витрат (поточних чи капітальних). Перспективні резерви росту продуктивності праці, як правило, вимагають суттєвої перебудови організації і технології виробництва на основі досягнень науки та техніки. Приведення їх в дію пов'язане із часом та значними витратами.
В економічній теорії розрізняють два шляхи підвищення продуктивності праці:
- екстенсивний, який здійснюється тільки за рахунок зниження трудоємкості виробництва продукції при незмінному або навіть меншому обсягу продукції;
- інтенсивний, який супроводжується збільшенням виробництва продукції. При ньому витрати праці можуть скорочуватися, залишатися незмінними або навіть зростати, але меншими темпами ніж виробництво продукції.
Ріст продуктивності праці досягається шляхом удосконалення знарядь праці, технології, предметів праці, у яких втілюються досягнення науково-технічного прогресу, збільшення масштабів механізації і автоматизації виробництва. При цьому проходить зменшення чисельності працюючих, що призводить до росту виробітку на одного працівника.
Для підвищення продуктивної сили одиниці живої праці необхідно спрямовувати частину праці для створення засобів виробництва і озброєння ними працівника, тобто необхідні певні витрати, а ріст продуктивності праці працівника повинен бути достатнім, щоб ці витрати окупити. Звідси ставиться вимога, щоб темпи росту продуктивності праці були не нижчими темпів росту озброєності живої праці новими засобами виробництва, в яких уречевлена минула праця. В супротивному випадку економія суспільної праці сукупних витрат не забезпечується.
Якщо продуктивність праці зростає повільніше ніж рівень фондоозброєності праці, то це значить, що економимо живу працю, але не ефективно витрачаємо минулу працю, уречевлену в основних виробничих фондах.
Вплив різних резервів на ріст продуктивності праці проявляється по-різному. Одні з них сприяють безпосередньому скороченню витрат праці, інші - посилюють інтенсивність праці, що сприяє більш повному використанню робочого часу, треті - впливають на підвищення активності інших резервів. Таким чином, вплив резервів на ріст продуктивності праці здійснюється не ізольовано один від одного, а у взаємозв'язку, тому необхідно забезпечувати необхідний оптимум поєднання різних резервів росту продуктивності праці.
Інтенсивність та масштаби практичного застосування різноманітних резервів росту продуктивності праці на робочому місці чи на підприємстві багато в чому визначається діючою на підприємстві системою стимулювання працівників за досягнуті результати роботи.
Стимулювання росту продуктивності праці є складовою частиною системи підвищення ефективності виробництва. Воно органічно повинно пов'язуватися із стимулюванням науково-технічного прогресу, поліпшенням використання виробничих фондів. Роль і значення стимулювання росту продуктивності праці суттєво посилюється в умовах ринкових відносин. Основою економічного стимулювання підвищення продуктивності праці є розробка і застосування різних форм та систем оплати праці, посилення госпрозрахункових методів стимулювання тощо.
7. Механізм впливу збільшення умовно-постійної частини витрат на зменшення умовно-змінної частини витрат.
В залежності від обсягу в-ва продукції на п-ві всі його витрати поділяються на :
1)умовно-постійні, які представляють собою витрати п-ва на виготовлення прод., загальна величина яких не залежить від обсягу виготовленої продукції( амортизаційні відрахування, утримання ОФ, реклама, страхування, витрати на організацію та управління п-вом ). Загальна величина є постійною, а з розрахунку на 1цю виготовленої продукції вони змінюються.;
2)умовно-змінні витрати – це втирати п-ва на виготовлення продукції, величина яких зменшується або збільшується при зміні обсягу в-ва продукції. З розрахунку на 1цю продукції УЗВ залишаються постійними. Для розширення в-ва продукції необхідно збільшити к-ть змінних ресурсів та інтенсивніше використовувати наявні виробничі потужності, тобто їх величина зростає.
Збільшення УП частини витрат може відбутися за рахунок запровадження НТП. І хоча нове обладнання значно дорожче, збільшуються амортизаційні відрахування, але:
1)збільшується обсяг в-ва продукції;
2)зменшуються витрати праці на 1цю продукції( зниження с/в 1ці прод., експлуатаційних витрат, питомих капітальних вкладень);
3)менші витрати на ел/ен на од.прод.;
4)зменшуються відходи матеріалів і сировини.
Слід відмітити, що немає витрат, які можна було би віднести тільки до постійних або лише до змінних. В першому та другому випадку в їх складі завжди є якась доля витрат, що змінюється в залежності від обсягу виробництва, а якась доля не змінюється від нього. В господарській практиці віднесення тих або інших видів витрат до постійних або змінних носить суб'єктивний характер і часто базується лише на логічному аналізі. Це призводить до того, що окремі статті витрат повністю відносять до постійних витрат або, навпаки, до змінних. Для економічних розрахунків, аналізу і оперативного контролю за витратами виробництва необхідно мати точні дані про величину постійних та змінних витрат, що підвищують точність розрахунків.
Вищенаведений підхід є класичним щодо розуміння умовно – змінних та умовно – постійних витрат.
Вважається, що УПВ є незмінними в межах заданої виробничої потужності. Тому до збільшення величини УПВ може призвести, наприклад, налагодження нової технологічної лінії виробництва продукції підприємством. У цьому разі за рахунок зростання загальної величини УПВ буде відбуватися зменшення величини УЗВ в розрахунку на одиницю продукції. Механізм зниження величини УЗВ в розрахунку на одиницю продукції пов’язаний із економією наступних витрат у даній ситуації : 1)економія енергії ; 2)заробітної плати ; 3)матеріальних витрат
8. Механізм впливу державного регулювання економіки (собівартості продукції) на ефективність виробництва.
Результати господарської діяльності підприємства залежать від рівня собівартості продукції, проте на сучасному етапі розвитку економіки країни принижена роль категорії собівартості. Адже відомо, що тільки завдяки зниженню витрат на виробництво продукції можна забезпечити стійку і стабільну економіку як підприємства, так і народного господарства країни. В той же час ріст прибутків відбувається у відриві від зниження собівартості продукції за рахунок факторів, які знаходяться поза сферою виробництва, тобто за рахунок підвищення цін. Це зумовлено тим, що зараз практично в країні немає важелів, які стримували би невиправданий ріст витрат виробництва, тобто функціонує витратний механізм господарювання. Одним із способів стабілізації економічного та фінансового стану підприємства є вплив ДРЕ. Державне регулювання економіки (ДРЕ) - це сукупність форм, методів та інструментів, за допомогою яких держава впливає на діяльність суб’єктів господарювання і ринкову кон’юнктуру з метою створення нормальних умов для функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем суспільства.
Держава впливає на економічні показники діяльності господарюючих суб’єктів за допомогою методів ДРЕ. Методи ДРЕ класифікуються за двома ознаками: за формами впливу та за засобами впливу
Класифікація методів державного регулювання економіки
За формами впливу: прямі; непрямі (опосередковані)
за засобами впливу: правові; адміністративні; екон; прропагандистські
Методи прямого впливу безпосередньо діють на функціонування суб’єктів ринку. Такий безпосередній вплив здійснюється за допомогою інструментів адміністративно-правового характеру, які регламентують діяльність суб’єктів господарювання, та економічних інструментів прямого впливу.
Основними інструментами прямого державного регулювання є: держконтракт та держзамовлення, субсидії, субвенції, дотації, ліцензування, квотування, контингентування, прямі витрати уряду, встановлення фіксованих цін, валютних курсів, встановлення економічних, соціальних, екологічних стандартів тощо.
Дотації (лат. dotare - постачати) - це особливий вид асигнувань з Державного бюджету, який використовується для збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів та покриття касових збитків окремих державних підприємств.
Субсидії (nam. subsidium - допомога) - це допомоги, які виплачуються з державного бюджету з метою підтримки населення, а також певних видів підприємницької діяльності, сфер і галузей народного господарства, розвиток яких має велике значення для економіки.
Субвенції (лат. subvenire - приходити на допомогу) - один з видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим органам виконавчої влади, що надається на конкретні цілі. Субвенції використовуються також для санації підприємств, яким загрожує банкрутство.
Методи непрямого регулювання - це методи, які регламентують поведінку суб’єктів ринку не прямо, а опосередковано, через створення певного економічного середовища, яке змушує їх діяти у потрібному державі напрямку. До методів непрямого регулювання належать інструменти фіскального, бюджетного, грошово-кредитного, інвестиційного, амортизаційного, інноваційного та інших напрямів економічної політики, а також методи морального переконування.
Основними формами правового регулювання економіки в Україні є: Конституція та закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови та інші акти Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів (міністерств, відомств); нормативні акти місцевих державник адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Адміністративні методи. Адміністративні методи ДРЕ - це інструменти прямого впливу держави на діяльність суб’єктів ринку. Основними інструментами адміністративного регулювання є ліцензії, квоти, санкції, норми, стандарти, державні замовлення, ціни тощо.
Економічне регулювання здійснюється інструментами фіскальної, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, амортизаційної політики держави, інших напрямів державної економічної політики.
У рамках бюджетної політики держава здійснює пряме фінансування установ сектору загального державного управління, фінансування інвестиційних програм, обслуговування державного боргу. Витрати державного бюджету здійснюються також у таких формах, як дотації, субсидії, субвенції.
Податкова політика застосовується для поповнення державних фінансових ресурсів, а також для стимулювання економічного зростання, науково-технічного прогресу, здійснення структурних перетворень, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників. Податкова політика реалізується за двома напрямами: по-перше, це визначення видів податків і встановлення податкових ставок, по-друге, надання податкових пільг окремим суб’єктам (особам) з метою впливу на інвестиційний клімат і рівень грошових доходів населення.
Структурна політика передбачає формування сучасної прогресивної й ефективної структури національної економіки. 3а допомогою амортизаційної політики держава заохочує нагромадження капіталу, яке у майбутньому стане основою розширення й оновлення виробництва. Найрезультативнішим напрямом амортизаційної політики є механізм прискореної амортизації. За останні десять років амортизаційні фонди українських підприємств практично повністю втратили своє значення як джерело власних коштів для фінансування інвестицій.
Державна інвестиційна політика має на меті регулювання капіталовкладень з метою структурної перебудови виробництва, його технічного та технологічного оновлення і модернізації. Науково-технічна та інноваційна політика держави - діяльність держави, спрямована на розвиток науки й техніки, забезпечення стратегічних наукових і технологічних проривів, впровадження результатів НТП у виробництво. Цінова політика - вплив держави на ціни й ціноутворення з метою приборкання інфляції, стимулювання модернізації виробництва, посилення конкурентноздатності вітчизняних товарів на світовому ринку, здійснення кон’юнктурної та структурної політики, пом’якшення соціальної напруги у суспільстві.
Конкурентна політика держави має на меті розробку заходів, що стосуються створення конкурентного середовища, підтримки та захисту добросовісної конкуренції, боротьби з монополізмом в економіці тощо.
9. Механізм впливу впровадження досягнень НТП на ефективність виробництва.
Науково-технічний прогрес представляє собою процес росту і удосконалення матеріальних елементів в-ва – засобів і предметів праці, удосконалення технології в-ва, організації праці і в-ва на основі освоєння результатів наукових досліджень і розробок з метою задоволення потреб населення. Винаходи представляють собою вирішення технічної задачі, яке відрізняється суттєвою новизною і забезпечує одержання позитивного ефекту – зниження с/в прод, ріст ПП, поліпшення умов праці.
Непривабливою властивістю НТП є його вірогідний характер, розрив у часі, тобто потреба у значних одноразових витрат сьогодні, а одержання віддачі – у майбутньому, через кілька років, але:
1)збільшується обсяг в-ва продукції;
2)зменшуються витрати праці на 1цю продукції( зниження с/в 1ці прод., експлуатаційних витрат, питомих капітальних вкладень);
3)менші витрати на ел/ен на од.прод.;
4)зменшуються відходи матеріалів і сировини.
Таким чином, в поняття науково-технічний прогрес включається створення науково-технічних ідей і їх реалізація у виробництві, тобто включає весь комплекс: дослідження, наукові розробки, виготовлення нової техніки і її використання.
Техніка - це сукупність засобів і предметів праці створених людиною для підвищення ефективності її діяльності в різних сферах. З технікою тісно пов'язана технологія - сукупність способів виготовлення та застосування техніки, поєднання засобів і предметів праці.
Виходячи із завдань економічної стратегії в області науково-технічного прогресу, до нової техніки відносяться тільки такі пропозиції, які відрізняються суттєвою новизною і знаходяться на рівні винаходів. До нової техніки відносяться вперше реалізовані у народному господарстві результати наукових досліджень та прикладних розробок, що містять винаходи, та інші науково-технічні розробки, а також нові або більш удосконалені технологічні процеси виробництва, знаряддя та предмети праці, способи організації виробництва та праці, що забезпечують підвищення ефективності виробництва або вирішення соціальних завдань.
Розвиток НТП базується на відкриттях, винаходах та на раціоналізаторських пропозиціях.
Під відкриттям розуміють встановлення раніше невідомих, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу. Відкриття, будучи результатом наукової творчості, збагачують науку знаннями нових закономірностей та властивостей природи і представляють вирішення певної наукової задачі. Для відкриття обов'язковим є абсолютна новизна, тобто таке вирішення науково-технічної задачі, яке є новим для світової науки. Відкриття служать основою для появи нових винаходів.
Винаходи представляють собою вирішення технічної задачі, яке відрізняється суттєвою новизною і забезпечує одержання, позитивного ефекту. Під позитивним ефектом розуміють зниження собівартості продукції, ріст продуктивності праці, поліпшення умов праці. Необхідно, щоб цей ефект був не епізодичним, а стабільним.
До раціоналізаторських пропозицій відносяться пропозиції, спрямовані на удосконалення існуючої техніки або технології виробництва. Вони відрізняються відносною новизною, яка носить локальний характер, а відповідно, є новим технічним рішенням для даного підприємства.
Вивчення впливу ринку в період його формування на сприятливість науково-технічному прогресу показує, що такий вплив є неоднозначним. З одного боку, ринок повинен базуватися на використанні результатів науково-технічного прогресу. Якість високоефективної та конкурентоспроможної продукції, нової наукоємкої техніки змушують як виробників, так і споживачів нової продукції використовувати результати науково-технічного прогресу і сприяти його прискоренню. З іншого боку, впровадження результатів науково-технічного прогресу повинно базуватися на принципах господарського розрахунку, в основі яких лежить прибуток, який повинен бути джерелом коштів для впровадження результатів науково-технічного прогресу.
Ефект від науково-технічного прогресу є різноманітним за своїм змістом, він може бути не тільки позитивним, але й негативним. Він поділяється на інформаційний (науково-технічний), економічний, ресурсний, екологічний і соціальний.
Інформаційний ефект науково-технічного прогресу - безпосередній результат досліджень, розробок і освоєння нововведень, пов'язаних із накопиченням нових знань (науково-технічної інформації). Він розвиває науковий, науково-технічний і інтелектуальний потенціал суспільства, окремих трудових колективів та окремих працівників.
Економічний ефект науково-технічного прогресу - результат використання нововведень, що виражається у прирості кінцевого продукту і національного доходу. Можна виділити три різновидності економічного ефекту: економія витрат праці (зниження собівартості одиниці продукції, експлуатаційних витрат, питомих капітальних вкладень); обсяговий економічний ефект науково-технічного прогресу пов'язаний із збільшенням обсягу виробництва продукції; структурний економічний ефект пов'язаний із зміною у розподілі ресурсів між різними галузями виробництва, регіонами і сферами прикладання праці, що підвищує збалансованість виробництва, зменшує дефіцит ресурсів тощо.
Ресурсний ефект науково-технічного прогресу пов'язаний із здатністю вивільняти дефіцитні ресурси виробництва, а також залучати в оборот ресурси, які раніше не використовувалися. Екологічний ефект науково-технічного прогресу виражається змінами стану навколишнього природного середовища у результаті впровадження технічних нововведень. Він може бути не тільки позитивним, але й негативним. Соціальний ефект науково-технічного прогресу заключається у створенні сприятливих умов праці та життя.
За рівнем відображення економічних інтересів розрізняють народногосподарський і госпрозрахунковий ефект. Народногосподарський ефект представляє собою повний ефект від впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Він складається із результатів, одержаних в сфері виробництва нової техніки і в сфері її використання.
Госпрозрахунковий ефект науково-технічного прогресу заключається в тому, що він втілюється у прибутку підприємства.
10. Механізм формування прибутку підприємства.
Прибуток – кінцевий фін.результат госп.діяльн. Характеризується обсягом (кількістю) коштів, які залишились в п-ва після відшкодування всіх витрат. В госп.діяльн. прибуток визначається як різниця між виторгом і с/в проданої (реалізованої)продукції. Прибуток на п-ві створюється за рахунок:
1)Предмети праці споживаються у процесі в-ва, отримується певна економія за рахунок зменшення частки амортизаційних відрахувань у 1-цю с/в продукції;
2)Відбувається економія матеріальних ресурсів (предметів праці) за рахунок зменшення витрат на виготовлення 1 продукції, якщо дозволяє технологія;
3)кон’юнктури ринку;
4)прискорення оборотності основних засобів;
5)підвищення продуктивності праці (зменшення частки витрат на ЗП в 1-цю с/в продукції).
Зменшення праці дає можливість формувати прибуток. Ріст ПП повинен випереджати ріст сер.ЗП
Основним джерелом прибутку підприємства від основної господарської діяльності є виручка від реалізації продукції, який визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції')
Пр=Вр-СР,
де ПР - прибуток від реалізації продукції, ВР - виручка від реалізації продукції; Ср - собівартість реалізованої продукції.
Крім прибутку, що отримує підприємство від основної господарської діяльності - реалізації продукції підприємства можуть отримувати прибуток від іншої реалізації та позареалізаційний прибуток. Прибуток від іншої реалізації може бути результатом виробництва і продажу продукції допоміжних (підсобних) виробництв.
Позареалізаційний прибуток утворюється від надходження боргів, які списані були раніше як збитки підприємства, від отриманих штрафів і неустойки та інших джерел.
Основними функціями прибутку є такі:
- прибуток як джерело нагромадження і поповнення дохідної частини бюджету;
- прибуток створює матеріальну базу господарського розрахунку, економічної самостійності, самофінансування підприємства;
- прибуток як критерій економічної ефективності виробництва (рівень рентабельності).
В умовах ринкової економіки важливішим завданням підприємства є збільшення величини прибутку. Вирішення цього завдання пов'язане із поліпшенням використання засобів виробництва (матеріалів, сировини, основних виробничих фондів тощо) та удосконаленням технології та організації виробництва і праці. В кінцевому підсумку знижується собівартість продукції і збільшується прибуток підприємства.
На величину прибутку підприємства впливає такий ринковий фактор як коливання цін навколо вартості продукції. Якщо на ринку попит споживачів дорівнює пропозиції продавців, то ціна встановлюється на рівні вартості продукції і підприємець одержить прибуток, котрий дорівнює величині створеної додаткової вартості. Якщо попит на продукцію буде більшим за пропозицію, то ціни на продукцію будуть вищими за її вартість і відповідно прибуток перевищує величину додаткової вартості. У випадку, коли ціна на ринку встановлюється нижче вартості продукції, то прибуток буде меншим ніж додаткова вартість.
11.Витрати виробництва як економічна категорія
Предметом вивч.витрат є витрати п-ва. Витр.в-ва, як предмет вивчення мають такі особливості: -динамізм-вони знаходь. в постійному русі;- різноманітність-виявляється в класифікації витрат;- складність виміру, обліку та оцінки;-- складність та протиречивість. Об’єктом вивчення витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності, що потребує визначення пов’язаних х їх в-вом витрат. Викор.заг. та спеціальні методи вивч.витрат. Загальні методи основані на вивченні економ. законів, всі явища розглядаються взаємозвязано. До спец. належ. статистичні методи, конструктивно-розрахункові, монографічні-застосовується при узагальненні досвіду роботи різних під-тв, експериментальний та соціологічний методи. Вивчення витрат базується на таких положеннях:1.Витрати визначають використання ресурсів, відображаючи скільки і яких ресурсів використано при в-ві та реалізації прод-ї.2.Обсяг викор-х ресурсів може бути представлений в натур. та грош. одиницях, але в економічних розрахунках викор. тільки грошовий вираз.3.Визначення витрат завжди співвідносять з конкретними цілями та завданнями.Сукупні витрати живої та уречевленої праці становлять дійсні витрати в-ва.Національний стандарт бух.обліку визначає витрати як зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.Об’єкт витрат – це продукція, роботи, послуги або вид діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх здійсненням витрат.Вивчення витрат базується на таких положеннях:-витрати визначаються використанням ресурсів, відображаючи скільки і яких ресурсів використано при в-ві та реалізації продукції;-обсяг використаних ресурсів може бути представлений в натуральних та грошових вимірниках;-визначення витрат завжди співвідноситься з конкретними цілями, задачами, тобто обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірі розраховується для певної ф-ції п-ва або виробничого підрозділу п-ва.Особливості витрат:-динамізм – знаходяться в постійному русі;-різноманітність – виявляється в класифікаціях витрат;-складність виміру, обліку та оцінки;-складність та протиречивість.Собівартість продукції – це витрати п-ва на її в-во та реалізацію.Згідно стандарту бух.обліку 1, собівартість – це витрати п-ва, пов’зані з в-вом та придбанням певного активу.До собівартості продукції включаються витрати праці, засобів та предметів праці, які пов’зані з в-вом та реалізацією продукції. Крім того, до собівартості продукції, робіт та послуг включаються втрати від браку, простої, нестачі матеріальних цінностей у в-ві і на складах в межах норм природного убутку.12. Класифікація витрат за різними ознаками
1.)КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА СТУПЕНЕМ ОДНОРІДНОСТІ Для правильного розуміння ролі та значення витрат в-ва в економіці, необхідно здійснювати їх відповідну класифікацію. Виходячи з їх економічної однорідності витрати в-ва поділ. на:1)економічні елементи(операційні витрати): - матеріальні витрати - оплата праці - відрахування на соцстрах - амортизація ОФ і нематер.активів -інші витрати.Економічні елементи, як одноразові витрати незал. від їх місця виникнення і призначення. Класифікація витрат в-ва за ек.елементами дозволяє: визначити питому вагу уречевленої і живої праці;величину перенесеної вартості на частину продукції. Класиф.витрат в-ва за ек.елем. є єдиною для всіх підприємств. 2)статті витрат-комплексні витрати, до складу яких входять декілька ек.елем. Це групування викор. для обчислення витрат за видами продукції та місцем виникнення витрат і залежить від багатьох факторів: планування витрат, технологічного процесу тощо. Статті витрат під-во визначає самостійно.А)СКЛАД ВИТРАТ ЗА СТАТТЯМИ У ПРОМИСЛОВОСТІДля контролю і аналізу за витратами викор. групування витрат за статтями калькуляції.Це групування викор для обчислення витрат за видами продукції та місцем виникнення витрат і залежить від багатьох факторів: планування витрат, технолог. процесу тощо. Перелік статтей калькуляції п-во обирає самостійно.Промислові п-ва можуть викор. такі статті калькуляції:- сировина і матеріали- покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого хар-ру сторонніх п-ств і організацій- паливо і енергія- зворотні відходи- основна з/п- додаткова з/п- відрах на соц страхув- витрати, повязані з підготовкою і освоєнням в-ва- витрати на утримання і експлуатацію- цехові витрати- втрати внаслідок браку- супутня продукція (вираховується)- інші виробничі витрати.б)СКЛАД ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ.За економ. елементами витрати класифікують на;- матеріальні витрати;- витрати на оплату праці;- відрахування на соціальні заходи;- амортизація;- інші витрати.До складу елемента "матеріальні витрати" входить вартість витрачених у виробництві сировини основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива і енергії, будівельних матеріалів, запчастин, тари і тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів.До ”Витрат на оплату праці” входить з/п за окладами, тарифами, премії і заохочення, компенсації, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші.До "Відрахувань на соціальні заходи" входять відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, інші.До "Амортизації" включається сума амортизації основних засобів матеріальних активів та інших матеріальних оборотних активів.До "Інших": витрати операції діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів (витрат на відрядження, послуги зв'язку, матеріальна допомога, плата за розрахунково-касове обслуговування). Групування витрат за економічними елементами використовується для планування і контролю витр. виробництва, виявлення резервів їх зниження.
2.)Класиф. витрат для калькулювання та оцінки готов п-ції.Фінансовий результат-це різниця між доходами та витратами звітного періоду. Витрати визначаються витратами певного періоду одночасно із визначенням доходу, для отримання якого вони були здійсненні.Для оцінки запасів витрати поділяються на1.вичерпні (спожиті)- це витрати які принесли дохід в даному періоді, і втратили можливість принести дохід в майбутньому. Відображаються в активі балансу.2.невичерпні (не спожиті)- це витрати, які можуть принести дохід в майбутньому. Відображаються в активі у вигляді балансу.На п-вах виробнич. сфери витрати періоду н-ють витратами д-сті. Важливим у виробнич. сфері є х-р зв’язку з їх об’єктами. Залежно від х-ру цього зв’язку витрати поділ. на прямі і непрямі.Прямі - витрати які можуть бути безпосередньо віднесенні на об’єкт витрат економічно можлив. шляхом.Непрямі - не можуть бути віднес. на об’єкт витрат економ. можлив. шляхом.Віднесення витрат до прямих або не прямих не залеж. від об’єкту витрат. Виробничі витрати залежно від ступенні участі у виробнич. процесі поділ на основні-витрати повяз. з безпосереднім перетворенням сировини і матеріалів на готову п-цію праці виробнич. працівників з використ. виробничого обладнання.Накладні витрати- повяз з організацією управлінням та обслугов. процесом в-ва. Вони поділ. на виробничі накладні і інші накладні витрати.( витрати періоду). Класифікація в-т для прийняття рішень витрати поділ:-релевантні-це витрати, величина яких може бути змінена в наслідок прийняття рішень.- не релевантні- це витрати величина яких не залежить від прийняття рішень.Різницю між витратами, які виникають при прийняті альтернативних рішень н-ють диференційними.
Розглядаючи альтернативні рішення необхідно врахувати не лише реальні (дійсні) але і можливі витрати або втрати.Дійсні витрати- це витрати, які вимагають сплати коштів або витрачання інших активів. Вони відображу. в реєстрах бух обліку по мірі виникнення.Можливі витрати або втрати-це вигода, яка втрачається коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від іншого протилежного значення Ці витрати не відображу. в регістрах бух обліку але приймаються до уваги при використ. обмеж. ресурсів.Маржинальні витрати_ це витрати на в_во додаткової одиниці пр-ції. При виробн. певного обсягу п-ції визнач середні витрати.Змінними н-ють витрати загал. обсяг яких зростає або зменш. пропорційно до зміни обсягу в-ва або д-сті. На практиці змінні витрати з метою їх кращого регул. поділ. на пропорційні, прогресивні, дигресивні.Постійні витрати- це витрати загал. величина яких залиш. незмінною при зміні обсягу д-сті.В багатьох випадках при досягненні певного рівні ді-сті витрати змін. різко або стрибком. В такому випадку вони н-ються напівпостійними або ступінчатими.Обов’язкові витрати поділ на:особливі та загальні для різних підрозділів п-ва. Вони мають відношення до певного підрозділу п-ва.Дискреційні витрати – це в-ти, які виникають протягом визначеного періоду часу в результ. конкурентного, стратегічного рішення прийнятим керівником п-ва.13.Формування витрат за рівнями управління
Витрати, які виникають на будь-якому рівні управління пов’язані з певним місцем виникнення витрат називаються витратами за рівнями управління. Центр виникнення витрат - це окремі структурні підрозділи в яких можна організувати нормування планування та облік витрат виробництва з метою спостереження контролю та управління витратами виробничих ресурсів оцінки їх використання Витрати виникають в певних керованих менеджером підрозділах і при формуванні цих витрат необхідно порівнювати планові (кошторисні бюджетні витрати) з фактичними. Кожен з підрозділів очолюваний відповідним керівником називається центром відповідальності - це сфера діяльності в межах якої встановлено персональну відповідальність керівника за показники діяльності які він контролює. Центри відповідальності по відношенню до процесу виробництва поділ на:
Основні –забезпечують та організовують контроль за місцем виникнення витрат;
Функціональні – забезпечують контроль над витратами які виник в різних місцях але під керівництвом.
По відношенню до внутр. механізму центри відпов-ті поділяють на: 1) госпрозрахункові – як правило, співпадають з місцями виникнення витрат і забезпечують контроль в момент виникнення витрат; 2) аналітичні.
14. Розподіл витрат обслуговуючих та допоміжних підрозділів
На підприємствах розподіл непрямих витрат здійснюється так:
визначаються витрати обслуговуючого підрозділу;
витрати обслуговуючого підрозділу розподіляють між виробничими підрозділами основного виробництва;
витрати основних підрозділів розподіляють між видами продукції.
Визначення собівартості продукції потребує точного обчислення всіх витрат пов’язаних з виробництвом, при цьому непрямі витрати, які виникли у підрозділах основного виробництва можуть бути віднесені на окремі вироби. Витрати допоміжного і обслуговуючого виробництва також включають в собівартість продукції, але їх складно врахувати.
Розподіл витрат обслуговуючих підрозділів здійснюється за допомогою таких методів:
метод прямого розподілу – витрати обслуговуючих підрозділів прямо включаються до витрат основних підрозділів пропорційно величині наданих послуг, без врахування наданих послуг іншим обслуговуючим підрозділам;
метод послідовного розподілу – витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно по відношенню до виробничих підрозділів та до їх обслуговуючих підрозділів.
Витрати 1-го обслуговуючого підрозділу послідовно розподіляються і не включають витрати або послуги інших обслуговуючих підрозділів, навіть якщо це йому вигідно. Розподіл починається з того обслуговуючого підрозділу, якому надано найменше послуг.
метод взаємних послуг – передбачає новий розподіл взаємних послуг між обслуговуючими підрозділами через додавання послуг кожного підрозділу, що отримав послуги та вирахуванням витрат кожного підрозділу, що надає послуги; після цього витрати обслуговуючих підрозділів розподіляються між основними підрозділами прямим розподілом;
метод системи рівнянь – цей метод дещо повторює попередній метод, але для визначення кінцевих витрат обслуговуючих підрозділів розв’язується система рівнянь.
15.Розподіл непрямих виробничих витрат
В більшості галузей матеріальні витрати включаються до собівартості виготовленої продукції прямим шляхом на основі перерахованих документів. В комплексних виробництвах де з одного матеріалу виготовляється декілька видів продукції або одні і ті ж деталі використовується для виробництва різних видів продукції, розподіл фактичних матеріальних витрат здійснюється:
1. Розподіл пропорційно до нормативних витрат на фактичний випуск продукції – фактичні витрати на кожен виріб розраховуються виходячи з відношення кількості або вартості матеріалів, що використовуються для виробництва кількох видів або сортів продукції до витрат по нормах на фактично виготовлену продукцію.
2. Метод коефіцієнтів – за основу беруться коефіцієнти витрат матеріалів на кожен виріб, які затверджені на підприємстві. Норма витрат по одному з виробів приймається за одиницю, а по інших розраховуються коефіцієнти шляхом множення випуску виробів на відповідні коефіцієнти; розраховується умовний випуск по кожному виробу, а при додаванні окремих умовних випусків отримуємо загальний умовний випуск в крефіціентоодиницях. В результаті ділення загальної кількості витрачених матеріалів на умовний випуск визначаємо їх витрату на одну коефіцієнтоодиницю випуску.
Фактичне витрачання матеріалів на кожен виріб розраховується як добуток умовного випуску по кожному виробу на величину витрат ресурсу на одну коефіцієнтоодиницю.
3. Розподіл пропорційно кількості або вазі виготовленої продукції – фактичні витрати використаних матеріалів до фактичного випуску продукції.
Розподіл витрат на допоміжні матеріали
Допоміжні матеріали використовуються на технологічні цілі, можуть включатися до собівартості виробів прямим шляхом, але найчастіше вони розподіляються пропорційно до витрат по нормах, до ваги переробленої продукції, кількості виготовленої продукції, годин обробки ресурсу, витрат основних матеріалів.
Розподіл витрат на паливо та енергію на технологічні цілі
Облік витрат технологічного палива на підігрів та плавку металу, сушку деревини, обпалювання буд. матеріалів ведеться за місцем його споживання. Ці витрати відносяться на собівартість продукції прямопропорційно до нормативних витрат, ваги переробленої сировини, відпрацьованих машино-годин.
Енергія на технологічні цілі, яка використовується для електроплавки, електролізу, зварювання, нагріву, стиснення матеріалів враховується при наявності вимірювальних приладів по агрегатах або безпосередньо за видами продукції.
При відсутності вимірювальних приладів витрати енергії розподіляються між виробами пропорційно до кількості годин роботи обладнання з врахуванням його потужності, нормативних витрат на фактично відпущену продукцію, ваги переробленої сировини.
Розподіл виробничих витрат.
Розподіл проводиться згідно обраної бази по всьому переліку витрат, які входять в дану статтю витрат.
16.Поняття про калькуляції та калькулювання
В найбільш загальному значені калькуляція—це розрахунок в грошовому вимірі результату б-я господарського процесу. У більш вузькому значені калькуляція—це визначення собівартості одиниці продукції в цілому та в розрізі окремих статей.
Метою калькуляції є отримання інформації для:
- управлінської системи про формування собівартості продукції на всіх етапах виробничого циклу;
- для визначення вигідності виробництва;
- контролю за витратами;
- вияву резерву для економії ресурсів;
- визначення результатів госпрозрахунку;
- формуванням витрат за місцем виникнення.
Калькуляція тісно пов’язана з виробничим обліком, що проявляється в узгодженні об’єктів обліку з об’єктами калькулювання номенклатури статей витрат та статей калькуляції.
Основні етапи калькуляційних розрахунків:
1. Групування первинних витрат по калькуляційних статтях витрат та по об’єктах обміну витрат.
2. Визначення собівартості та віднесення на витрати основного виробництва витрати допоміжного та інших виробництв.
3. Розподіл непрямих витрат між окремими об’єктами витрат.
4. Оцінка поворотних відходів.
5. Оцінка незавершеного виробництва.
6. Розподіл витрат між товарною продукцією і незавершеним виробництвом.
7. Розрахунок собівартості кожного об’єкта калькулювання та калькуляційної одиниці.
17.Одиниця та об’єкт калькулювання
В системі калькулювання об’єктом калькуляції є різні носії витрат. Під об’єктом калькулювання розуміють вид продукції певної споживчої вартості.
В залежності від технології і характеру продукції об’єктами калькулювання можуть бути:
Комплекс продуктів або 1 продукту по витратах виробництва в цілому або по окремих процесах переділах, фазах, стадіях, його складових використовують на підприємствах де технологічний процес перетворення вихідної сировини і матеріалів в готові продукти складають в послідовно виконуваних фаз, стадій, переділах.
Виріб, його частина, група однорідних виробів по витратах підприємства в цілому або по витратах окремих цехів дільниць-майстерень на підприємствах де заготовки проходять обробку в цехах організованих за технологічною або предметними ознаками.
Вид робіт, послуг, по окремих структурних підрозділах.
Вид робіт на підприємствах що спеціалізуються окремих видах робіт.
Одиниця калькулювання.
З об’єктом калькулювання тісно пов’язана калькуляційна одиниця, яка є вимірником калькуляційного об’єкта.
Калькуляційна одиниця - відображає кількісну одиницю продукції певної якості та відповідної споживчої вартості.
На практиці використовують такі види калькуляційних одиниць.
натуральна одиниця.
умовно-натуральні.
умовні або приведенні одиниці.
вартісні одиниці.
одиниці робіт.
одиниці часу.
експлуатаційні одиниці.
18. Методи калькулювання
Виділ. такі методи калькулювання:
1) позамовний метод – характерний для індивідуальних дрібносерійних, експериментальних, ремонтних, виробництв. Об’єктом обліку витрат виступають окремі замовлення що відкриваються на 1 виріб або на серію виробів в дрібносерійному виробництві собівартості. У виробництвах крупних одиничних виробах з тривалим технологічним циклом для скорочення калькуляційного періоду визначається собівартість окремих технологічних та монтажних частин виробу відповідно до встановленої комплектації може калькулювання і частковий випуск і комплекти однакових деталей. На ремонтних роботах калькулюють виконані роботи виражається в умовних одиницях ремонтної складності.
2) попередільний – використовується в тих виробництвах, де технологічний процес чітко поділяється на окремі переділи. Метод переважає у виробництві з вихідною переробкою вихідної сировини в готовий продукт з комплексним використанням сировини, де виробничий процес характерезується наявністю окремих стадій технологічного циклу із самостійною технологією і організацією виробництва. Витрати узагальнюються по переділах, це дає можливість калькулювання собівартість по кожному переділу, яка виступ. в якості напівфабрикатів в наступних переділах
3) нормативний – характерна особливість – зведення обліку витрат по підрозділах, видах або однорідних групах виробів із виділенням витрат по нормах, по змінах норм та по відхиленнях від норм.
4) попроцесний (простий) - використовується в тих виробництвах, де технологічний процес нескладний відсутнє незавершене виробництво або його обсяги незначні, обмежена номенклатура випуску продукції з єдиною одиницею виміру та одиницею калькулювання статті калькуляції в основному однорідні та близькі до елементів витрат. Метод передбачає диференційований облік витрат по кожному технолог процесу по цехах, дільницях.
Метод має 2 варіанти: однопроцесний, багатопроцесний.
5) по виробний - оснований на узагальненні витрат по конкретних видах продукції на вузькоспеціалізованих підприємствах з крупносерійним та масовим типом виробництва.
6) подетальний - є різновидністю по виробного і забезпечує деталізацію собівартості в розрізі окремих деталей , він є необхідним при напівфабрикатному калькулюванні. Має 2 варіанти: подетальнопартійний, подетальноопераційний.
19.Способи калькулювання
Виділяють такі способи:
Спосіб нагромадження або сумування витрат. Полягає в тому що собівартість калькуляції об’єкту та його 1-ці визначається сумуванням витрат за частинами продукції або продукції в цілому по процесах та переділах.
Спосіб розподілу витрат використовується у виробництві коли неможливий облік витрат по кожному калькулюваню об’єкту, а також при організації калькуляції обліку за групами. Зведений облік організації по групі однорідних виробів, а витрати в середині групи розподіляються на окремі об’єкти пропорційно економічнообгрунтовоній базі.
Спосіб прямого розрахунку полягає в тому, що зібрані витрати в розрізі калькулювання об’єктів діляться на число одиниць кожного об’єкту в розрізі статей або елементів витрат.
Спосіб виключення витрат застосовують при розмежуванні витрат та визначені собівартості та побічної продукції.
Існує зв’язок між методами та способами: при позамовному і попередільному метод викор-ся всі способи, при попроцесному – сумування і прямого розрахунку, при подетальному – прямого розрахунку і сумування.
20.Калькулювання повних витрат
У світовій практиці госп-ня застос-ся різні методи кальк-ня, що зумовлено різним призначенням калькуляцій, типом в-ва та традиціями внутрішньо-фірмового управління. Найчастіше викор-ся кальк-ня за повними й неповними витратами. За викор-ня методу кальк-ня за повними витратами всі види витрат, що стос-ся в-ва й продажу продукції (прямі матеріали; пряма ЗП; інші прямі затрати; накладні загально виробничі затрати) включають у калькуляцію. Такий метод є традиц-м для вітчиз-х вироб п-тв.
Кальк-ня соб-ті продукції з повним розподілом затрат може здій-сь: 1) згідно із замовленням (проектами) - об'єктами обліку є певні окремі замовлення (проекти). Прямі затрати відносять на соб-сть замовлень на підставі груп-ня первинних док-тів. Загальновир-чі затрати, які є непрямими, протягом періоду врах-ть окремо, на окремих рахунках, а в кінці місяця відносять на соб-сть окремих замовлень через їх розподіл. Фактичну соб-ть замовлення визначають лише після його викон-я; 2)згідно з вироб процесами – викор-ть у тих в-вах, де вихідна сировина проходить цілу низку технол-х вироб процесів, переділів в-ва. Затрати за цим методом врах-ть по переділах і видах прод-ї. Об’єктами кальк-ії є напівфаб-ти кожного переділу і гот прод-я останнього переділу. Зведенням затрат у переділах підраховують соб-ть гот прод-ї на останньому переділі; 3)на осн вироб д-ті – дана система зорієнтована на контроль і скорочення трив-ті вироб процесу, особливо тих операцій, які не збільшують цінності виробу (трансп-ня, зберіг-я, контроль, інше), що сприяє зниженню витрат і соб-ті прод-ї. При цій системі кальк-ня вироб накладні затрати облік-ть за так званим "центрами вироб д-ті", а потім розподіляють між видами прод-ї на основі баз розподілу, за які можуть бути прийняті вироб показники, к-сть співроб-ків, к-сть відправ-го часу тощо.
21.Калькулювання обмеженої собівартості, стандарт-пост
Стандарт-кост – заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на в-во одного або декількох виробів одного типу протягом певного звітного періоду і попереднього періоду з яким порівнюють фактичну соб-ть зміст системи Стандарт-кост(СК) полягає в тому, що фікс-ся лише те, що повинно відбутися, а не те що відбулося, і обґрунтовано відобр-ся відхилення, які виникли. В осн лежить чітке запровадження норм витрат матеріалів, ЗП та ін. витрат, пов’язаних із вигот-ям окремих видів прод-ї. перевищення норми витрат над фактом означає, що вона була встановлена помилково.
Переваги системи СК: 1)на підставі встанов-х стандартів можна заздалегідь визначити суму очік-х витрат на в-во і реал-ю виробів, обчислити соб-ть 1-ці прод-ї, встан-ти ціну та скласти звіт про доходи. При цій ситемі кер-во забезп-ся інф-цією про відхилення та про причини їх виникнення. 2)викор-ся менш складна техніка ведення обліку вироб витрат та кальк-ня соб-ті прод-ї, оскільки картки стандартної соб-ті друк-ся заздалегідь із зазначенням нормативів витрат. Кратка вироб соб-ті показує всі в-ти на вигот-я виробу, що включає повторне обчис-ня вироб витрат по операціях або замовленнях; 3)при правильному викор-ня цієї системи потрібний меншй штат облік-ів та ек-ів; 4)ця система може викор-сь для оцінки викон-я замовл-ня та оцінки д-ті підрозділу.
Недоліки СК: 1)складність визнач-я стандартів згідно з технол-ю картою в-ва; 2)не на всі в-ти можна встановити стандарти і це обумовлює послабл-я контролю за ними на місцях; 3) при викон-і п-вом великої великої к-сті різних за хар-ом і типом замовлень за порівняно короткий час, обчислювати стандарт на кожне замовлення за короткий час незручно і невигідно.
22. Калькулювання за діяльністю
Кальк-ня на основі д-ті – це метод кальк-я, що передбачає спочатку груп-ня накладних витрат за осн видами д-ті, а потім розподіл їх між видами прод-ї, виходячи з того, які види д-ті потрібні для вигот-я цієї прод-ї.
Кальк-ня на осн д-ті передбачає, що прод-я вигот-ся в ході вироб процесів, а процеси споживають певні види ресурсів.
Для здійсн-я кальк-ня всі операції поділяють на 4 групи: 1)операції на рівні 1-го виробу; 2) -//- партії виробів; 3) -//- певного виду прод-ї; 4) -//- п-ва.
Потім вивч-ся взаємозв-к між певним видом витрат та їх фактором.
Накладні в-ти, що мають спільний фактор витрат, обєдн-ся в однорідні сук-сті. Накладні в-ти розподіл-ся між виробами диференційовано, тобто для кожної сукупності витрт вибирають відповідну базу витрат, а потім розрах-ть величину цих витрат на й-цю фактору.
23. Управління собівартістю за допомогою бюджетування витрат
Для забезпечененя досягнення мети п-ва здійснюється стратегічне планування. Стратегічне планування – це процес визначення дій необхідних для досягнення стратегічної мети. Результатом стратегічного планування є довгостроковий план фірми розрахоьваний на 10-15 років. Деталізація довгострокового плану здійсанюється через бюджетування, яке визначає короткострокові завдання в межах заг стратегії; продуктом бюджетування є бюджет.Бюджет – це план майбутніх операцій виражених у кількісних (грош) вимірниках.Метою бюждетування є: здійснення періодичного планування; забезпечення координації кооперації та комунікації; створення основи для оцінки і контролю викон завдань; мотивація працівників шлюхом орієнтації на досягнення мети організації.Бюджетування здійс у 2 напрямках:підгот функціональних бюдетів, тобто бюджетів підрозділів п-ва;складання бюдетівЗведений бюждет – це сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції підрозділів п-ва. Вкл 2-і групи бюджетів: 1)операційні (сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюдж звіту про прибуток); 2) фінансові (сукупнісчть бюджхетів, що відображають заплановані грошові потоки і фін стан п-ва). Підходи до складання бюджетів:згори вниз; вище керівництво здійснює процес бюджетування з мінімальним залученням менеджерів підрозділів нижчого рівня. Цей підхід дає змогу врахувати стратегічні зміни компанії, зменшити витрати часу і уникнути проблеми з узгодженням окремих бюджетів.знизу вгору; спочатку керівники підрозділів складають бюджети; далі бюджети послідовно узагальнюються і координуються на вищому рівні управління. Перевагою цього методу є мотивація керівників вищої та середньої ланки.поєднання двох попередніх методів; в процесі складання здійснюється обговорення та узагальнення різних бюджетів. Узгодження бюджетів координує і аналізує аналітик.Процес бюджетування охоплює такі стадії:-доведення основних напрямків політики компанії до осіб, які відповідають за підготовку бюджетів;-визначення обмежувальних чинників;-підготовка бюджету продажу;-попереднє складання бюджетів за видами та напрямками;-обговорення бюджетів з вищим керівництвом;-координація і аналіз бюджетів;-затвердження бюджетів.Методи складання бюджетів1.бюджетування через прирощення – це складання бюджетів на підставі фактичних резьтатів досягнутих в попередньому періоді. За такого підходу фактичні показники попереднього періоду корегують з урахуванням цінової та податлкової політики даржави та ін чинників;2,бюджет з нуля - це метод, за якого управлінці щоразу мають обгрунтовувати в-ти ніби д-ть здійсн вперше. Метод вимагає від кожного бюджетного центру детального аналізу д-ті для виявлення та вибору найцвигідніштх напрямків використання ресурсів.20,Складання та взаємоузгоження бюджетівЗавдання бюджету: 1.бюджет продажу є результатом обговорення планів організації продукції, керівниками аналітиками і працівниками персоналу відділу збуту; прогноз продажу – це передбачення мацйбутніх обсягів продажу продукції або послуг;2.бюджет в-ва – це виробнича програма, що визначає заплановані номенклатури та обсяг в-ва продукції в бюджетному періоді. Випливає з бюджету продажу з урахуванням запланованих залишків готової продукції. Обсяг в-ва в натуральних одиницях розраховується: бюджет в-ва = бюджет продажу+прогнозний запас готової продукції на кінець року – запас готової продукції на кінець року 24. Роль калькулювання в управлінні виробництва
У системі техніко-ек-х розрахунків на п-ві важливе місце займає кальк-ня – обчис-ня соб-ті окремих виробів, виконаних робіт та послуг, а також загот-ої соб-ті матер-х цінностей та засобів в-ва за елементами витрат.
Кальк-ня потрібне для вирішення низки ек-х завдань: обґр-ня цін на вироби, обчислення рентаб-ті в-ва, аналізу витрат на в-во однакових виробів на різних п-вах, визначення ек-ої еф-ті різних організ-техн-х заходів тощо. Метою кальк-ня соб-ті продукції (робіт, послуг) є визначення еф-ті в-ва.
Завданнями кальк-ня є: 1. Складання зведеного кошторису витрат на в-во. 2. Складання планової і нормативної калькуляції. 3. Визначення факт-ї соб-ті одиниці прод-ї (робіт, послуг). 4. Контроль за виконанням планової соб-ті, додержа-м норм і нормат-х витрат. 5. Визнач-я ціни та рентаб-ті продукції. 6. Оцінка еф-ті підрозділів осно, допом, підсобного та побічного в-цтв. 7. Забезп-я внутр користувачів у процесі управління підприємством інформацією для аналізу і пошуку резервів зниження соб-ті продукції (робіт, послуг).
Осн принципами кальк-ня є: 1) визнач-я об'єктів витрат – прод-я, роботи, послуги або вид д-ті п-ва, які потребують визначення пов'язаних з їх в-вом (виконанням) витрат; 2)визначення об'єктів кальк-ня і кальк-х одиниць; 3)наявність наук-технічно обґрун-х норм витрат на в-во; 4)вибір методів оцінки матер-х цінностей при їх відпуску у виробництво; 5)вибір методів обліку і калькулювання виробничої собівартості калькуляційної одиниці; 6)вибір бази розподілу накладних витрат; 7)розрахунок ставки накладних витрат і вибір методів розподілу накладних витрат; 8)розмежування витрат за періодами.
Добре організ-й облік витрат на в-во та вміння застос-ти відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і кальк-ня дають можл-ть приймати еф-ні управ-кі і вироб рішення.
25. Механізм формування накладних витрат підприємства
Накладні витрати – це витрати на управління та обсл-ня в-ва і збуту прод-ї, які впливають на фін результат д-ті п-ва. Їх визначають за сукупністю ознак: неможливістю безпосер-го віднесення на в-во конкретної прод-ї; виник-я поза основним в-вом; призуп-ня випуску окремого виду прод-ї не призводить до зникнення цих витрат; вплив на кінц-й результат д-ті п-ва. До накладних належать в-ти з обсл-ня осн та допом в-ва, в-ти на управ-ня і заг-госп-і потреби, що не пов’язані безпосер з в-вом окремого виду прод-ї. Накладні витрати план-ся на підставі кошторисів цих витрат відповідно до зак-ва. У разі неможл-ті здійснення об’єкт-го нормування окремих елементів, план-ня проводиться на підставі факт-х витрат за попер-й рік. Рівень накладних витрат визнач-ся у % до фонду ЗП осн-х роб-ів. До складу накладних витрат відносяться загально вир-чі та адмін в-ти, в-ти на збут та інші операційні витрати.
Проблема управ-ня накл-ми в-ми полягає головним чином не в економії, а в пошуку та досягненні їх оптим-го рівня для кожного окремого п-ва. Надмірне скорочення накладних витрат призводить до негат-х наслідків: зменш-я мотивації управ-го персоналу, рівня автомат-ї і комп’ютеризації їхньої роботи, зниження якості обсл-ня в-ва тощо.
Реальний шлях підвищення еф-ті накл-х витрат – перехід від системи їх обліку й оцінки до системи безперервного управління ними. З цією метою накладні витрати треба групувати за певними класиф-ми ознаками. Врахування тенденцій та закон-тей форм-я накл-х витрат є обов’язковим при розробленні страт-х програм ек-го розвитку. Це особливо актуально для вітчизняних п-тв, які, випускаючи конкур-спроможну прод-ю, не можуть реалізувати цю перевагу через відсутність практики викор-я всього комплексу засобів конкур-ї боротьби: цінової політики, еф-х методів стимул-я, створ-я позит-го іміджу тощо.26. Управління витратами
Управл-я витратами на п-ві – взаємопов’язаний комплекс робіт, які форм-ть коригуючи впливи на величину витрат під час госп д-ті п-ва та спрямовані на досягнення оптим-го рівня витрат в усіх підсистемах п-ва при виконанні в них будь-якої д-ті.
Усі витрати п-ва можуть бути ідентифіковані за їх видом, місцем виникнення і носієм. Форм-ня витрат на п-ві та управл-ня ними передбачає викон-ня всіх дій, які реаліз-ся під час управл-я будь-яким об’єктом, тобто цей процес включає розробл-я і реал-ю рішення, та контроль за їх виконанням. Ці дії реаліз-ся через елементи управл-го циклу: прогноз-ня, план-ня, організ-ю, мотивацію, облік та аналіз. Функцію оберненого зв’язку виконує контроль.
Система управл-ня витратами склад-ся з 2-х підсистем: тобто тієї яка керує (керуюча) і керованої. Управл-ня витратами на п-ві здійсн-ся свідомо суб’єктами управл-я, якими є кер-ки, фахівці п-ва та його стр-рних п-ств. Об’єктом управ-я є процеси, операції, явища, які виникають на п-ві під час його госп д-ті, і які розгляд-ся з точки зору здійсн-ня витрат, тобто витрачання ресурсів.
27. Зниження собівартості – важлива умова інтенсифікації виробництва
Шляхи і напрями зниження соб-ті розгляд-ся з точки зору способів досягнення оптимального поєднання якості та витрат. Цього можна досягти такими шляхами: 1)технічні (створ-я нової і ^ якості існуючої прод-ї, раціон-ція в-ва, механ-я, автом-я, компют-я в-ва); 2) організаційні (вдоск-я організ-ї в-ва, праці та упрвл-я, стандар-ія і сетриф-я прод-ї, реінжиніринг бізнесу); 3)ек-ні (вартісний підхід до управл-я, ек-не стим-ня персоналу, ^ обсягу в-ва, фін-ня інвестицій). Резерви або джерела v соб-ті є невикор-ми можл-тями, вони або залежать або не зал-ть від д-ті п-ва.
Динаміка соб-ті в короткостр-у періоді визнач-ся, як правило, викор-ям резервів суб’єктивного хар-ру, тобто тих, що залежать від персоналу п-ва. Тому осн резерви v соб-ті проявл-ся у більш еф-му викор-і засобів праці і роб сили.
Обгрунт-ня v витрат проводять в розрізі таких резервів: 1)внутр.-виробничі: а)поліпш-я викор-я засобів праці (вдоск-ня технології в-ва, повне викор-я вироб можливостей, мех.-ія і автом-я вироб процесів); б)поліпш-я організ-ї праці (підвищення каліф-ї персоналу, наук організація праці і управл-я, v втрат роб часу, вдоск-ня нормув-я і мотивації праці); в)поліпш-я викор-я предметів праці (компютеризація обліку, руху оборотних коштів і опису витрат на в-во, попередження втрат від браку, вдоск-ня норм-ня мат витрат, економія матер ресурсів); 2)зовн чинник: інфляційні процеси в макроек-ці; ціни на споживані ресурси, податкове навантаження на п-ва, спеціал-я і кооперув-я в умовах конкуренції.
Існує 3 методи план-ня зниження соб-ті: 1)укрупнений – ведеться на осн стр-ри соб-ті прод-ї звітного періоду і очікуваної зміни витрат за окремими статтями або елем-ми планового періоду; 2)уточнений – провод-ся шляхом зіставл-ня детально розроблених планових і фактичних калькуляцій на окремі вироби; 3)за техн.-ек-ми факторами.
28. Визначення і порядок розрахунку виробничої потужності підприємства.
ВПП-це максимально можливий обсяг продукції,який може виготовити під-во за 1-цю часу при відповідній струк-рі робіт та повному вик-ні обладнання і вироб. площ.ВПП є величиною змінною.Вона залежить від умов дія-сті під-ва і встановлюється тільки на певний момент часу.Осн. завданням розрахунку ВП є визначення потенційної можливості під-ва виготовляти максимальну кількість продукції, а також виявлення і вик-ня резервів пов’язаних з техн.. прогресом та удосконаленням організації вир-ва, а також заходів, що забезпечують збільшення обсягів вир-ва продукції. ВП розрах. в тих самих одиницях вимірювання в яких обчислюється продукція даного під-ва. Для розрахунку ВП вик-ть наступні дані:
номенклатура і асортимент продукції, що виготовляється на під-ві;
трудоємність кожного виду продукції;
наявність, склад та стан технолог. обладнання і вироб. площ;
продуктивність кожного виду обладнання;
строки введення і вибуття обладнання і вироб. площ;
корисний фонд робочого часу;
заходи по модернізації та автоматизації обладнання, впровадження нових технологій та методів наук. орган-ї праці.
До розрахунку ВП включають:
* все обладнання яке закріплене за провідними вироб. цехами і дільницями, включаючи обладнання яке не діє внаслідок поломків, знаходження в ремонті чи модернізації. При розрахунку ВП враховують також обладнання яке знаход. в стані монтажу чи на складі та призначення для введення в дію в плановому періоді.
В розрахунок ВП не включають:
* обладнання яке знаходиться на випробуванні або є дослідним зразком.
ВПП розрахов. за потужністю провідних цехів, потужність цехів за потужністю провідних дільниць, потужність дільниць за потужністю провідного обладнання. До провідного відносять обладнання на якому виконуються осн. технолог. операції по виготовленню виробів. Відповідно під провідними розуміють цехи і дільниці в яких зосереджена найбільша частина провід. обладнання та які займають найбільшу питому вагу в трудомісткості виготовлення продукції. В окремих випадках до провідного відносять: унікальне обладнання на якому виконуються найбільш складні і відповідальні операції які не можна передати на ін. обладнання. В цих випадках не врахов. питома вага такого обладнання в загал. його кіл-сті.
29. Використання виробничої потужності підприємства: фактори і показники.
Всі фактори які впливають на вик-ня ВПП можна умовно поділити на:
зовнішні:
народногосподарська потреба продукції, що виготовляє під-во ;
матеріально-технічне постачання під-ва;
ступінь забезпечення робочої сили;
комплексне введення в дію нових потужностей;
внутрішні:
структуру наявного обладнання; - організацію обслуговування вир-ва;
орган-ю роботи парку машин; - орган-я планування на вир-ві;
орган-я праці; - система матеріального стимулювання;
стан кооперування у вик-ні ВП між різними під-ми.
До показників вик-ня ВП відносять:
коеф. вик-ня проектної потужності- хар-є рівень вик-ня введених в дію нових потужностей , тобто ступінь досягнення випуску продукції обсягом не нижчим ніж передбачено проектом.Цей показник визнач. як відношення план. (фактичного) обсягу випуску продукції до проектної потужності під-ва;
коеф. вик-ня ВП – хар-є вик-ня діючих ВП, визнач. як відношення планового (фактичного) обсягу вир-ва продукції до середньорічної планової (фактичної) ВПП;
ступінь прогресивності технолог. процесу- хар-ся питомою вагою впровадження нових технологій ;
ступінь прогресивності обладнання- хар-ся рівнем механізації та автоматизації вир-ва;
показники вик-ня обладнання :
екстенсивне вик-ня –визначає вик-ня обладнання в часі; найчастіше характеризується коеф. змінності роботи обл.-ня та залежить від величини внутрішньо змінного та цілозмінного простоювання обл.-ня;
інтенсивне вик-ня- хар-є вик-ня обл.-ня по потужності , найчастіше продуктивністю одиниці обл.-ня в натуральному виразі або обсягом виробленої продукції на одиницю продукції;
інтегральний показник- визнач. як добуток коеф. екстенсивного та інтенсивного вик-ня,також вик-ть показник фондовіддачі;
в цехах де осн робота виконується в ручну, тобто низький рівень механізації робіт.Під час аналізу вик-ня ВПП визнач. ступінь вик-ня різних груп обл.-ня.З цією метою розрах. коеф. завантаження обл.-ня, тобто відношення трудомісткості вир. програми під-ва до пропускної здатності певної групи обл.-ня за план. Період. О – трудомісткість ВПП по певній групі обл.-ня;
Р- пропускна здатність тієї ж групи обл.-ня;
- кіл-сть виробів кожного найменування яке обробляється на даному обл.-ні.
В рез-ті розрах. можна отримати :
- О=Р=1-ідеальний випадок завантаження обл.-ня;
О>Р1- вузьке місце, тобто пропускна здатність обл.-ня є меншою за ВП;
О Р1- широке місце.
Розрізняють наступні шляхи ліквідації вузьких місць:
збільшення коеф. змінності роботи обл.-ня ;
збільшення КФРЧ одиниці обл.-ня;
зменшування простоювання в ремонті ;
зменшення або номенклатури виробів або кіл-сті виробів, які обробляються на певній групі обл.-ня, зменшення трудомісткості обробки одного виробу;
збільшення коеф. виконання норм виробітку.
30. Поняття та складові виробничого процесу.
Основою вир. дія-сті під-ва становить вир. процес.Під яким розуміють сукупність взаємопов’язаних осн., допоміжних і обслуговуючих процесів, в рез-ті яких сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію.
Основну частину вир. процесу становить технол. Процес, який забезпечує вир-во гот. Продукції завдяки послідовній зміні форми або стану вхідної сировини. Вир. процес включає 3 стадії: заготівельну; обробну; складальну. Заготівельна – заб-є отримання різного роду заготовок – відмовків, штамповків.
Обробна – включає механ., хім.., термічну та ін. види обробок заготовок.
Складальна – з деталей і вузлів формуються складальні одиниці , а також готові вироби і здійснюється регулювання випробовування і пакування гот. продукції.
За роллю у вироб. процесі розрізняють:
основні, * допоміжні, *обслуговуючи процеси.
Основні передб. технологічну зміну форми і хіміко-фізичних властивостей виробів, випуск яких передбачений планом під-ва.Склад. з окремих операцій для виконання яких необхідний спеціалізований інструмент, обл.-ня, вир. площ та вироб. персоналу.Під операцією розуміють частину вир. процесу яка здійсн. На одному роб. місці над певним предметом праці 1 робітником.Операція хар-ся незмінністю предмета праці,роб. місця і виконавця.
Допоміжні безпосередньо не впливають на предмети праці, а заб-ть безперебійність виконання основних.З їх допомогою виготовляються засоби необхідні для здійснення осн. вир-ва.До таких процесів належать:
виготовлення і ремонт інструментів;
ремонт обл.-ня;
забезпечення вир-ва парою, електроенергією, водою, повітрям;
ремонт будівель і споруд;
техн.. контроль.
Обслуговуючі призначені для ослуговування осн. і допоміжних процесів – включають здійснення міжцехового і внутрішньо цехового транспортуваня та всі складські операції по зберіганню матеріалів, напівфабрикатів, гот. продукції.
За складністю розрізняють процеси:
простий і складний.
Простий передбачає послідовність простих операцій рез-м яких є гот. виріб.
Складний вир. процес передб. поєднання декількох простих.
Під організацією Вир. Процесу розуміють раціональне поєднання в просторі і в часі осн., допоміжних і обслуговуючих процесів, таким чином, щоб забезпечити випуск гот. виробів в потрібній кіл-сті і номенклатурі та в потрібній строки.
31. Типи організації виробництва та їх характеристика.
Під типом вир-ва розуміють ступінь сталості, завантаження роб. місць однією і тією ж вир. роботою і пов’язані з цим особливості в технології , організації, плануванні і економіці вир-ва. В залежності від ступеня сталості завантаження і масштабів вир-ва розрізн. 3 осн. типи вир-ва: 1 масове 2 сирійне 3 одиничне.
Під масовим розуміють вир-во під час якого безперервно і у великій кіл-сті виготовл. вузька номенклатура виробів.
Сирійним назив. вир-во під час якого періодично виготвл. Обмежена номенклатура виробів , які запускають у вир-во серіями.Під серією розуміють певну кіл-сть технологічно і конструктивно-однорідних виробів які запускаються у вир-во одночасно.Ділиться на 3 підтипи: дрібносирійне;середньосирійне; крупносерійне.
Одиничний тип вир-ва хар-ся широкою номенклатурою продукції і невеликим обсягом випуску однакових виробів.
В цеху на окремих дільницях можуть бути різні типи вир-ва, що призводить до необхідності специфічного вирішення орган-х, планових, техн.., технол. Завдань.
Хар-ка різних типів вир-ва
Ознака
Масове вир-во
сирійне
одиничне

1.Вид руху предметів праці
паралельний
Паралельно-послідовний
Послідовний

2.Питома вага ручної праці в заг. трудомісткості виготовлення виробів
Перевага механізованих процесів
Значний рівень механізації праці при невеликій питомій вазі ручної праці
Відносно велика вага ручної праці

3.Спеціалізація роб. місць
За кожним роб місцем закріплені 1 -2 деталооперіції
За роб. місцем закріплені від 3 до 20 деталооперації, які періодично повторюються
За роб. місцями не закріплюються певні деталооперації

4.Номенклатура продукції
постійна
нестйка
Різноманітна неповторна

5. Методи орг-ї вир-ва
потокові
Потокові, партіями, групові
Групові, одиничні

6. Обл.-ня та його розташування
Спеціалізоване, розташоване за входом технол. процесу, автоматизовані лінії
Частина обл.-ня спеціалізоване, розташоване частково, за технол., частково за предметною ознакою
Обл.-ня універсальне, розташоване не за технол. однорідними групами

7. Пристрої і інструменти
Оснащення спеціалізоване
Спеціалізоване оснащення застосовується в значних масштабах
Спец оснащення майже відсутнє

8. Вир-ча стр-ра цехів і дільниць
9. Спеціалізація робітників осн. вир-ва
Потокові і автоматизовані лінії
Сувора на певних операціях
Предметно замкненні дільниці
обмежена
Технол. дільниці
універсальна

32. Структура виробничого циклу.
Виробничий цикл – проміжок часу від моменту запуску сировини у виробництво до моменту повного виготовлення виробу та здавання його на склад готової продукції. Тривалість виробничого циклу визначається в одиницях календарного часу і складається з наступних елементів: 1) часу виготовлення деталей;2) часу складання деталей у вузли, вузлів у групи, груп у виріб;3) регулювання виробу;4) часу випробування і контролю продукції;5)часу комплектування і упаковки. Незалежно від технологічного процесу виробничий цикл складається з часу обробки, часу пролежування і часу на природні процеси. Час обробки складається з операційного циклу (основні технологічні операції, підготовчо-заключні операції) та нетехнологічних операцій(транспортні операції, технологічний контроль). Час пролежування включає міжопераційне пролежування (перерви, які обумовлені технологією виробництва та час на комплектування і упаковку) та міжзмінне (перерви між робочими змінами, неробочі зміни). Природні процеси – частина виробничого циклу коли процес праці зупиняється, а процес виробництва продовжується.
Для характеристики виробничого циклу визначають структуру виробничого циклу, тобто співвідношення затрат робочого часу на окремі види операцій та перерви в процесі виробництва.
Тривалість виробничого циклу залежить від наступних факторів:
1)трудомісткість виготовлення виробу;
2)розмір партії деталей;
3)тривалість нетехнологічних операцій;
4)тривалість перерв з усіх причин;
5) прийнятий вид руху предметів праці.
Перерви у виробничому циклі можна умовно поділити на 2 групи:
1)перерви пов’язані з режимом роботи підприємства(вихідні і святкові дні, неробочі зміни, обідні перерви);
2)перерви пов’язані з незадовільною організацією роботи(простої обладнання, несвоєчасна поставка матеріалів).
33. Види руху предметів праці у виробництві.
Розрізняють 3 види руху предметів праці:
послідовний; - паралельний; - паралельно-послідовний.
При послідовному русі предметів праці кожна наступна операція починається лише після завершення обробки всієї партії деталей на попередній операції. Перевагою руху є відсутність простоювання обл.-ня в межах обробки партії деталей. Недоліком є значна тривалість вир. циклу.Послідовний рух вик-ся гол. чином в одиничному і дрібносерійному типах вир-ва.
При паралельному русі предметів праці, окремі деталі передаються на наступну операцію зразу ж після обробки на попередню операції незалежно від усієї партії. При цьому русі тривалість циклу визн. За формулою
Перевагою даного виду є найкоротша тривалість циклу .недоліком є простоювання обл.-ня в межах обробки партії деталей.Цей вид руху вик-ся в масовому вир-ві.
При паралельно-послідовному русі предметів праці наступні операції починаються раніше ніж завершується обробка всієї партії на попередній операції.
Перевагами даного виду руху є відносно коротка тривалість вир. циклу та відсутність прстоювання обл.-ня в межах обробки партії деталей. Недоліком є удосконалення оперативного управління вир-м.Вик-ся у сирійному вир-ві.
Для розрахунку тривалості вир. циклу при різних видах руху партії деталей спочатку необхідно визначити так звані довгі та короткі операції. Під довгим розуміють операції які розташовані між 2-ма більш короткими, а короткими розуміють операції які розташовані між 2-ма більш довгими. Щоб визначити хар-р кожної операції на початку і вкінці вир. циклу умовно виставляють нульові операції, далі цикл розбивають на трійки операцій і визначають хар-р кожної серед. Операції.
34. Не потоковий метод організації виробництва.
В залежності від особливостей вир. процесів та типу вир-ва вик-ть різні методи орг-ї вир-ва. Метод орг-ї вир-ва- це спосіб здійснення вир. прцесу, гол. ознаками якого є
- взаємозв’язок між послідовністю виконання операцій технол. процесу та розміщення обл.-ня
- ступінь безперервності вир-го процесу.
Розрізняють 2 методи орг-ї вир-ва:
не потоковий
потоковий.
Під не потоковим методом орг-ї вир-ва розуміють орг-ю виготовлення продукції в одиничних екземплярах або невеликими партіями, які не повторюються. Не потоковий метод вик-ся в основному, в одиничному та дрібносерійному вир-ві. Цей метод є хар-м для експериментального, ремонтно-механічного вир-в, вир-в по виготовленню дослідних зразків.Непотокове вир-во хар-ся такими ознаками:
обладнання розташоване за групами верстатів незалежно від технол. послідовності операцій;
на роб. місцях обробляються різні за конструкцією та технологією виготовлення предмети праці;
виготовлення продукції здійснються, як правило, на універсальному обл.-ні з вик-м універсальних пристосувань ; при цьому для не потокового вир-ва характерна наявність значних припусків на обробку;
деталі переміщуються з одного роб. місця на наступне складними маршрутами. Найчастіше після кожної операції деталь надходить на проміжний склад або проходить техн. контроль і лише після цього надходить на наступне роб. місце. Це призводить до утворення довготривалих перерв в обробці деталей;
розробка детальної технології не проводиться . Натомість, на кожний виріб розробляються укрупненні нормативи, в яких визначаються основні цехи – виконавці, порядок операцій, групи обл.-ня, осн. інструментарій;
для виконання робіт залучають універсальні бригади робітників. На багатьох дільницях застосовують багатоверстатне обслуговування та суміщення професій;
не потокове вир-во хар-ся відносно довготривалим виробничим циклом та значним обсяком незавершеного вир-ва.
35. Потоковий метод організації виробництва.
Найбільш прогресивним методом орг-ї вир-ва є потоковий метод.При впровадженні якого предмет праці переміщується під час обробки за встановленим маршрутом у відповідності із заданим темпом.Потоковий метод є осн. методом орг-ї крупно- та середньосирійного вир-ва. В одиничному вир-ві потоковий метод вик-ся під час виготовлення уніфікованих деталей та вузлів.Потокове вир-во хар-ся такими ознаками:
розподіл технолог. процесу на окремі операції та закріплення їх за конкретними роб. місцями;
чітко визначена тривалість операцій;
розміщення роб. місць лише за порядком технол. процесу виготовлення виробу;
оснащення роб. місць спеціалізованим обл.-м та інструментом;
одночасність виконання операцій на всіх або більшості роб. місць;
вик-ня спеціальних транспортних засобів, які призначені для переміщення виробів від одного роб. місця до іншого та для регулювання заданого ритму вир-ва.
При потоковому методі орг-ї вир-ва найбільш повно виконуються основні принципи раціональної орг-ї вир. процесу, а саме: спеціалізація роб. місць, пропорційність, ритмічність, паралельність та безперервність вир-ва. Прти потоковій орг-ї вир-ва потрібно обов’язково витримувати синхронність процесів вир-ва. Під синхронізацією вир-ва розуміють забезпечення рівності чи кратності тривалості операцій такту потокової лінії та співпадання завершення однієї операції із початком іншої – суміжної з нею. Основною ланкою потокового вир-ва є потокова лінія під якою розуміють сукупність роб. місць, розміщених відповідно до послідовності технол. прцесу та призначених для виконання окремих закріплених за ними операцій. Потокові лінії класифікуються за різними ознаками:
за кіл-стю найменувань виробів в обробці:
-однопредметні (масове вир-во)
-багатопредметні (сирійне вир-во);
* за ступенем безперервності вир-ва:
- безперервно-потокові -перевно-потокові;
*за масштабом охоплення вир-ва:
-потокові лінії -предметно-замкнені дільниці
-цехові лінії -міжцехові лінії
- наскрізні лінії;
* за видом транспортних засобів:
-конвеєрні
-неконвеєрні.
Потоковий метод орг-ї вир-ва сприяє підвищенню продуктивності праці, забезпеченню якості продукції, скороченню тривалості вир. циклу та зменшенню обсягу незавершеного вир-ва. Вищою формою орг-ї потокових ліній є автоматизовані потокові лінії, які хар-ся поєднанням в єдиний синхронізований комплекс технолог. , допоміжних та транспортних процесів, що здійснюються без безпосередньої участі робітників.
36. Нормування витрат та запасів інструментів на підприємстві.
До інструменту відносять:
-різальні засоби- різці, свердла, зубила, шліфувальні круги
- вимірювальні засоби- мікрометри, штангенциркулі
-слюсарно-складальні засоби- ключі, викрутки, молотки
-ін. засоби.
До технолог. оснащення відносять:
-штампи
-пресформи
-форми для виливання
-різноманітні пристосування.
Заг. потреба під-ва в інструментах та оснащення склад.: з витратного і обігового фондів.На під-х різних галузей вик-ть різні методи нормування витрат та оснащення. Вибір методу нормування залежить від виду вир-ва, серійності вир-ва, експлуатац. Особливостей певного виду обл.-ня. Витратним фондом назив. кіл-сть інструменту, який повністю споживається під час вир-ва продукції згідно вир. програми під-ва.Розрізн. норму оснащення роб. місця та норму витрат інструменту. Під нормою оснащення роб. місця розуміють кіл-сть інструментів, які повинні одночасно знаходитись на роб. місці протягом планового періоду. Піл нормою витрат інструменту розуміють кіл-сть інструментів які необхідні для обробки 1-ї деталі або виконання певного обсягу робіт.На під-х такі норми встановл. для кожного типу і розміру інструмента. Найчастіше на під-х норма витрат інструменту встановл. в :
масоваму та крупно-сирійному вир-ві в розрахунку на 1000виробів
дрібносерійному та одиничному вир-х в розрахунку на 1000 верстато/годин.
Таким чином витрати інструменту на плановий період визнач. як добуток норми витрат інструменту на одиницю робіт планового обсягу вир-ва продукції в натуральному виразі та кіл-сті інструменту що одночасно вик-ся при обробці 1-ї деталі.
Крім визначення річних витрат інструменту та оснащення на під-ві розрахов. також величина обігового фонду інструменту та оснащення , тобто їх мінім. кіл-сті яка необхідна під-ву для забезпечення безперебійності вир-ва. Обіговий фонд включає:
експлуатаційний фонд на роб. місцях;
і та о в ремонті;
і та о в складських запасах.
В масовому і сирійному вир-х всі елементи обігового фонду нормуються за допомогою розрах. формул. В одиничному і дрібносерійному вир-ві вик-ть укрупнені нормативи.
Регулювання запасів і та о здійсн. за даної системою максимум-мінімум. Сутність даної системи полягає у визначенні максимального запасу, страхового запасу, величини запасу, що співпадає точці замовлення. Під запасом мінімальним розуміють величину запасу яка = добутку денної потреби в І та кіл-сті днів виготовлення наступної партії І. Запас максимуму = сумі кіл-сті І в черговій партії надходження та запасу мінімуму. Точка замовлення має випереджати момент витрачання всього запасу на час достатній для виготовлення або придбання чергової партії І.
час повного спрацювання поточного запасу
час необхідний для виготовлення або придбання чергової партії І.
Запас на централ. Складі по кожному виду І повинен бути не меншим за мінімальний та не більшим за максимальний. Така робота за системою мінімум-максимум забезпечує підтримку запасів в межах нормативів які необхідні для безперебійної дія-сті вир. підрозділів.
37. Організація ремонтних робіт на підприємстві.
Організація ремонтних робіт на підприємстві здійснюється по технологічному обладнанню(службами гол. механіка), по енергетичному обладнанню (службами гол. енергетика) та по будівлях та спорудах(відділом капітального будівництва).
Проведення ремонту технологічного обладнання здійснюється відповідно до Положення про систему планово-попереджувальних ремонтів. Системою планово-попереджувальних ремонтів називають сукупність технічних і організаційних заходів по догляду, нагляду і ремонту обладнання, які проводяться за заздалегідь складеним планом з метою попереднього зношення, раптових виходів обладнання зі строю і підтримання його у дієздатному стані. Система включає:1) догляд за обладнанням;2)міжремонтне технічне обслуговування;3)огляди, перевірки на точність, заміна мастил;4) періодичні планові роботи.
Технічне обслуговування – комплекс заходів по підтримці дієздатності обладнання та забезпечення його технічних параметрів під час експлуатації. Ремонт – комплекс операцій по відновленню технічних характеристик обладнання та забезпечення його подальшої експлуатації. Розрізняють: малий ремонт (заміна швидкозношувальних деталей), середній (передб. часткове розбирання агрегату, заміну або ремонт окремих вузлів і подальше збирання, регулювання та випробування), капітальний (передб. повне розбирання агрегату, заміну або ремонт складних одиниць з наступним збиранням, регулюванням та випробуванням).
Основною технічною документацією, яка використовується є: альбоми креслень на змінні деталі, вузли, механізми;проекти модернізації обладнання;дефектні відомості;інструкція по експл. До основних нормативів системи планово-попереджувальних робіт відносять тривалість і структуру ремонтного циклу. Тривалість ремонтного циклу – період часу між встановленням обладнання і 1-им капітальним ремонтом, або між 2-ма черговими капітальними ремонтами. Структура – перелік і послідовність виконання ремонтних робіт в період між встановленням обладнання і 1-им капітальним ремонтом або між 2-ма черговими ремонтами.
38. Склад, завдання і особливості енергетичного господарства.
Сучасні під-ва є гол. споживачами палива, електроенергії, пари, газу, стиснутого повітря та ін. видів енергії. ЕГ під-ва це сукупність підрозділів які забезпеч. під-во необхідними видами енергії та здійсн. комплекс заходів по економії всіх видів паливно-енергетич. ресурсів. Розріз. види енергії:
технологічну
рушійну
опалювальну
освітлювальну
санітарно-вентиляційну
слабострумні види зв’язку.
ЕГ забезпечує вир. процес різними видами енергії за рахунок різних енергоносіїв, таким чином до енергоцехів під-ва відносять
-теплосилове гос-во- включає котельні, компресорні станції, парові та повітряні мережі , водопостачання, каналізацію,нафтогос-во;
-газове гос-во- включає газогенератори, станції, газові мережі, кисневі станції, холодильні установки, промислову вентиляцію;
-електросилове гос-во- включає електромережі, електропідстанції, акумуляторне гос-во
- пічне гос-во
-слабострумний зв'язок
- електроремонтне гос-во.
Так як ЕГ включає всі процеси по вир-ву, розподілу, перетворенню і вик-ню всіх видів енергії, то до осн. завдань відносять:
1.безперебійне забезпечення вир-ва всіма видами енергії у необхідній кіл-сті
2. комплексна механізація і автоматизація вир. процесів
3. раціон. вик-ня енергоресурсів
4. зниження витрат на енергопостачання під-ва
5.покращення вик-ня електрообл-ня.
ЕГ як вир. система має свої особливості:
- спів падання в часі та за об’ємами вир-ва і споживання енергії без утворення запасів і незаверш. вир-ва.Це обумовлюється тим що по-перше неможливе вир-во енергії на склад, і по-друге режим вир-ва енергії в кожний момент залежить від режиму її споживання
-нерівномірність споживання енергії в часі – обумовлюється кіл-стю роб. змін розподілом енергомістких процесів в часі та орг-єю вир-ва на поч.. і вкінці зміни
-взаємозамінність окремих аналітичних установок видів енергоресурсів та технолог. прцесів при вир-ві енергії.
39. Організація перевезень.
Таблиця вантажообороту та діаграми вантажопотоків дозволяє встановлювати ступінь стабільної величини та напрями вантажопотоків і на цій основі організув. перевезення. При стабільних вантажопотоках перевезення здійснюються у відповідності з графіком, тобто за встановленими маршрутами та розкладом. При змінних вантажопотоках перевезення здійсн. за змінно-добовими планами та окремим завданням. На під-ві застосов. 2 системи орг-х перевезень:
- децентралізована передб. закріплення за окремими вир. цехами окремих трансп. засобів, які обслугов. лише ці вир. вир. цехи
-централізована передб. обслуговування вир. підрозділів трансп. цехам і призначена для переміщення вантажів між цехами, між складами під-ва і для обслуговування зовн. вантажообороту. Регулярне переміщення вантажів з одних пунктів в інші дає можливість вик-ти маятникову та кільцеву схему маршрута. Маятникова схема полягає у взаємно-транспор. зв’язку декількох пунктів між якими переміщ. Постійно закріплені за ними вантажі. Розріз. такі схеми: одностороння, двостороння, променева.
Кільцева схема вик-ся в транспор. обслуговуванні ряду пунктів між якими існують стабільні вантажопотоки.
При виборі схеми маршрутів необхідне забебезпечення:
-найкоротший шлях руху трансп. засобів
-максим. коеф. вик-ня пробігу автомобіля
-раціональне вик-ня вантажопідйом. трансп. засобів.
40. Організація та ефективність функціонування складського господарства.
Орг-я СГ полягає у виборі та обґрунтуванні видів, розміщення структ. складів, розміщення та облаштування складс. приміщень, а також встановл. режиму роботи складів. Кіл-сть та види складів визнач. з врахуванням вир. потужності, спеціалізації під-ва, номенклатури продукції, видів і об’ємів матер. запасів а також розміщ. по тер-ї під-ва виробн. підрозділів. При обґрунтуванні розміщ. складів враховують можливість скорочення обсягів перевезення вантажів та раціон.- орг-х маршрутів для переміщення рухомого складу. Порядок роботи складів визн. періодичністю, об’ємами та особливостями отримання, зберігання і видачі матеріал. цінностей. Осн. показники ефек-сті фуцкц-ня СГ :
вантажооборот складу – хар-ть кіл-сть продукції яка надійшла від постачальника та відправлена споживачам за певний період часу;
вантажопереробка- хар-ть заг. об’єм вантажно-розвантажувальних робіт, який викон. на складі за певний період часу
- коеф. переробки вантажів – визнач. відношення об’ємів вантажопереробки до вантожообороту за одиницю і той же період часу і хар-сть ступінь екон.- вантажн. – складс. робіт
-товарооборот складу – являє собою грош. вираз вартості перорбл. складом або реаліз. ним вантажів за певний період часу
- коеф. вик-ня площі складу- визнач. як відношення корисної площі складу до загал.
-коеф. вик-ня об’єму складу- відношення корисного об’єму до загал.
-рівень механіз.- складських робіт – характериз. питомою вагою робіт виконання механізованим способом
-собівартість переробки однієї тонни вантажу визнач. як відношення заг. експлуатац. витрат по складу за рік до маси вантажів перероблених складом за той же період.
41. Організація технічного контролю якості продукції.
Якість продукції згідно ДЕСТ – це сукупність технічних, економічних, експлуатаційних, соціальних та інших властивостей продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням. Для характеристики якості продукції використовуються наступні групи показників:
1.Узагальнюючі показники, які характеризують загальний рівень якості продукції вцілому(об’єм та питома вага, ґатунок продукції, економічний ефект та додаткові витрати, пов’язані з покращенням якості).
2.Комплексні показники, х-ть декілька властивостей виробів, включаючи витрати пов’язані з розробкою, виробництвом та експлуатацією (напр.відношення строку служби виробу до його собівартості або ціни).
3. Одиничні, які х-ть одну з властивостей виробу. До них відносять: призначення, надійність, довговічність, гарантійність, ергонометричність (зручність та безпечність експлуатації виробу), естетичність, економічність.
Під технічним контролем розуміють перевірку дотримання вимог до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення та всіх виробничих умов, що забезпечують потрібну якість. Головним завдання технічного контролю є забезпечення випуску високоякісної та комплектної продукції у відповідності до стандартів та технічних умов. Технічний контроль якості продукції проводиться на підприємстві централізовано відділом технічного контролю (ВТК). Начальник ВТК підпорядковується безпосередньо директору. Працівники ВТК підпорядковуються лише його начальнику. До завдань технічного контролю належать: контроль якості матеріалів, що надходять на підприємство;контроль стану обладнання та технологічного оснащення;спостереження за якістю продукції;контроль за дотриманням технологічних процесів на всіх стадіях виробництва;запобігання випуску продукції яка не відповідає нормам ; попередження, виявлення та облік браку;встановлення причин браку; розробка заходів по усуненню браку.
Види контролю: а)за охопленням стадій технологічного процесу (попередній, проміжний, кінцевий);б)за можливістю використання продукції(руйнуючий, неруйнуючий);в)за місцем виконання контрольних операцій(стаціонарний, рухомий);г)за ступенем охоплення об’єктів технічним контролем(суцільний, вибірковий, поточний);д)за організаційною формою виявлення відхилень (поточний, статистичний, інспекційний).
Економічний ефект від проведення технічного контролю – відвернутий збиток.
42. Система створення та освоєння нової продукції.
Об’єктивним законом розвитку суспільства є НТП, тобто процес безперервного удосконалення засобів та предметів праці. При цьому на процес створ. нов. продукції впливає велика кіл-сть факторів і умов що призводить до необхідності підходу до процесу створ. нов.. продукції. Повний комплекс створ. нов.. продукції чи впровадження нов.. технології включає наступні стадії:
1.НДР
2.дослідно-конструкторські роботи
3.кострукторська підготовка вир-ва
4.технолог. підготовка вир-ва
5.орг-на підготовка вир-ва
6.освоєння нов.. продукції.
Перші 2 стадії охоплюють роботи які за своїм змістом не відносяться до сфери вир-ва- це є проведення фундаментальних та пошукових НДР як правило такі роботи виконуються в галузевих НДІ або в констр. Бюро і становлять перший етап системи створення і освоєння нов.. продукції.
Наступні 4 стадії разом утворення 2 етап системи створ. нов.. продукції і являють собою техн.. підготовку вир-ва яка найчастіше виконується відділами гол. конструктора і гол. технолога під-ва. Техн.. підготовка вир-ва являє собою сукупність конструкторських, технолог. і орг-х процесів, які взаємопов’язані і виконуються на під-ві що планує виготовляти нов.. вид продукції. Змістом техн.. підготовки вир-ва є:
-проектування і вдосконалення конструкції виробів, тобто визначення об’єкту вир-ва його схеми розмірів матеріалів з яких можна виготовляти заг.-техн. вимоги до виробу
-проектування і вдосконалення технолог. процесів, тобто визначення методів обробки матеріалів, послідовності монтажу, регулювання порядку випробування та техн.. контролю, технології складання вузлів
-забезпечення вир-ва нов.. виробу обл.-м площами матеріалами, кваліфікованими кадрами.44. Економічна модель підприємства як відкритої системи.
В екон теорії існує кілька концепцій п-ва, які описують його виникнення, д-ть і ліквідацію. Серед цих концепцій виділ 4 основних: 1)неокласичну; 2)інституціональну; 3)еволюційну; 4)підприємницьку.В неокласичній теорії п-во розглядається як цілісний об’єкт, який залучає ресурси у в-во і перетворює їх у прод-ю. Поведінка п-ва визначається обсягом і стр-рою ресурсів, що залучаються та прод-єю, що виробляється. Неокласична модель п-ва як носія осн виробничої функції є базовою у світовій екон науці.В інституціональній теорії п-во розглядається як організація, що створена людьми для ефективнішого використання обмежених ресурсів.В еволюційній теорії п-во розгул-ся як один із об’єктів системи, яку можна порівняти з біологічною популяцією. В процесі функціонування п-ва та його взаємодії з ін суб’єктами господарювання формуються відповідні традиції, виробляються процедури прийняття рішень, формуються певні правила реагування на зміни зовн та внутр серед-ща.Підприємницька модель розглядає п-во як сферу реалізації підприємницької ініціативи та наявних у підприємця або доступних для залучення ресурсів.Кожна з наведених концепцій розглядає п-во лише під одним ракурсом. У практичній д-ті п-во розгл-ся як цілісний екон суб’єкт, який поєднує у часі та просторі різні соц-екон процеси та отримує ефект шляхом ефективного використання усіх залучених ресурсів.Сучасне п-во є складною, відкритою, виробн-господарською і соц системою, яка має певні характерні особливості: 1)п-во складається із взаємозалежних частин (виробництв, цехів, служб, дільниць), д-ть яких впливає на кінц результат в-ва; 2)п-во активно взаємодіє із зовн оточенням, з якого надходять необхідні для вир-чої д-ті фактори в-ва та в якому реалізуються і використовуються результати в-ва; між п-вом і заг зовн середовищем знаходиться т.з. проміжне середовище, яке представлене споживачами продукції (робіт, послуг), постачальниками матер-техн ресурсів, ін партнерами, банками, страх компаніями, конкурентами та ін установами, організаціями; 3)п-во здійснює д-ть, спрямовану на задоволення потреб суспільства; 4)п-во має властивості, що притаманні складним відкритим цілеспрямованим системам, а саме: здійснює певні процеси протягом ЖЦ продукції, реагує на зміни зовн оточення і самостійно забезпечує свій розвиток.У практиці господар-ня кожне п-во здійснює багато конкретних видів д-ті, які за ознакою спорідненості можна об’єднати в окремі головні напрями д-ті: 1)вивчення ринку товарів; 2)інноваційна д-ть; 3)виробнича д-ть; 4)комерційна д-ть; 5)після продажний сервіс (обслуговування).З виробничо-техн погляду п-во являє собою техніко-технолог комплекс системно-робочих машин та механізмів, які відповідають його потужності та видам прод-ї, що випускається.Організаційно п-во є вир-чою одиницею економіки країни з певною внутр структурою, зовн оточенням, закономірностями функціонування та розвитку.Із соціальної точки зору п-во є виокремленою ланкою промисловості і визн-ся певною господарського, фін-вою і екон самостійністю. Екон система п-ва охоплює екон відносини п-ва з державою, держ бюджетом, організаціями ринк інфраструктури.З інформаційної точки зору п-во є складною динамічною системою, яка характеризується великим обсягом, інтенсивністю та різноспрямованістю інформац зв’язків.
45. Економічний механізм як складова загального господарського механізму підприємства.
Економічний механізм є складовою заг. госп. механізму. Госп. механізм забезпечує взаємодію адміністративно-упр. апарату з виробничими та функціоналаьними підрозділами. Господарський механізм складається із сукупності конкретних форм і методів свідомого впливу на економіку. Осн. елементами будь-якого економ. механізму є госп. суб’єкти і відносини, у які вони вступають з приводу організації сусп. виробництва.господарські субєкти спираються у своїй дяльності на матеріальні фактори, такі як засоби виробництва, обсяг і структура продукції, пропорції продуктообміну та ін. субєкти господарювання вступають у процесі своєї діяльності в еконо. відносини, які можуть бути прямими і непрямими. Центральним у системі госп. механізму є економ. механізм, який діє через економ. інтереси як усвідомлені матеріальні потреби людей і складається з комплексу економ. способів, важелів, методів, нормативів, показників, за допомогою яких реалізуються обєктивні економ. закони.
Економічний механізм під-ва має складну структуру, але осн. його складовими є:
-механізм формування і використання ресурсів;
- механізм управління затратами;
- механізм управління фінансами;
- механізм взаємодії з ринком.
Функціонування підприємства як системи господарюючих елементів (підрозділів) забезпечується через його внутрішній економ. механізм. Структура цього внутр. механізму пізнається через організацію наступних напрямів діяльності:
формування чітких горизональних і вертикальних звязків між підрозділами;
робота по плануванню діяльності підрозділів
побудова системи контролю і оцінки діяльності підрозділів;
встановлення матеріальної відповідальності підрозділів;
впровадження мотиваційного механізму функціонування.
ВЕМП будується при дотриманні наступних науково обгрунтованих і чітко визначених принципів:
принцип цільової сумісності та зосередженості;
принцип безперервності і надійності;
принцип планомірності, пропорційності та динамізму;
демократичний принцип розподілу функцій управління;
принцип науковості та обгрунтованості методів управління;
принцип ефективності управління.
46. Внутрішні ціни та методи їх формування.
Внутрішні ціни-це умовно-розрахункові ціни, за якими підрозділи передають один одному продукцію, виконують роботи, надають послуги. Ніякі реальні платежі при цьому не здійснюються.
Внутрішні планово-розрахункові ціни є основою договірних відносин між п-вом та його підрозділами щодо матер-техн постачаннята поставки готової продукції на склад п-ва, а також між самими підрозділами стосовно поставок продукції за внутрішньою кооперацією.
Внутр. ціна в практиці внутр. обліку виконує ті самі функції, що і ринкова ціна. З них найважливішими є стимулююча і вимірююча.
Вимірююча появляється через облік витрат вирробництва, стимулююча функція проявляється через формування частки прибутку згідно зі структорою внутрішньої ціни.
Головна мета внутр. розрахунків досягається в тому випадку, коли рівень внутр. цін забезпечує найефективніше функц-ня існуючої системи управління п-вом.
Встановлення внутр. цін, особливо у великих компаніях, є досить складним і трудомістким завданням. Оскільки рух коштів згідно з внутр. цінами є лише документальним і не формує реального прибутку для п-ва, встановлення внутр. цін – це облікова операція.
Внутр. ціни можуть формуватися на рівні ринкових цін на договірній основі та на основі витрат виробництва.
Існують такі методи формування внутр. цін:
внутр. ціни визначені за ринковими цінами- за базу приймаються поточні або усереднені ринкові ціни на внутрішньофірмові матеріали або комплектуючі вироби або ціни на аналогічну продукцію. Ціни, визначені за цією методикою не являються оптимальним інструментом внутр. розрахунків, оскільки не завжди можна визначити ринкову ціну на внутр. продукцію або ціну-аналога. В окремих випадках внутрішні товари через свою специфіку взагалі виключені з ринкового обігу (товари, при виготовленні яких використовуються секретні технології);
внутр. ціни, визначені на базі факт. ціни готової прдукції- при визначенні внутр. ціни на проміжні продукти від факт. ціни готової продукції віднімають витрати виробництва і прибутки підрозділів-постачальників. Процес розрахунку здійснюються у зворотному порядку послідовності технологічного процесу виробництва. В такому випадку виникає проблема визначення величини прибутку у внутр. ціни.
внутр. ціни, сформовані на договірній основі встановлюють при дотриманні наступних правил:
підрозділом-партнером за внутрішньофірмовою угодою надаєтьс свобода вибору в реалізації або придбанні продукції як у внутр підрозділу так і на стороні.
допускається у договірний процес мінімальне втручанння арбітражного комітету компанії;
сторони зобовязані інформувати одна одну про можливі альтернативні закупівлі та продаж.
внутрішні ціни визначені на основівитрат виробництва. Цей метод найбільш широко використ. вітчизняні п-ва. П-ва застосовують різні варіанти затратного методу встановлення внутр цін. В їх основу можуть бути покладені певні виробничі, прямі або непрямі змінні та граничні витрати. Крім цього, набуває поширення метод встановлення внутр. цін на основі доданих витрат виробництва.
Додані витрати виробництва-це всі поточні витрати виробництва у підрозділі, для якого встановлюється розрахункова ціна за мінусом вартості куплених матеріалів і ресурсів та вартості напівфабрикатів, що поступили у даний підрозділ від інших підрозділів п-ва по внутр. поставках.
комбіновані методи внутр ціноутворення. Для поєднання переваг різних методів внутрішніх розрахунків п-ва намагаються використати комбіновані методи внутрішнього ціноутворення
В усіх існуючих методиках нижньою межею ціни є витрати підрозділу постачальника, а верхньою межею-ринкова ціна.
47. Планування як функція менеджменту. Поняття про внутрішнє планування.
Планування являється однією з важливих функцій менеджменту і по суті це процес визначення завдань на майбутнє, а також умов і засобів їх досягнення.План-ня діяльності підприєм-ва має 2 аспекти: зовнішній і внутрішній. Зовнішній аспект планув-ня стосується підприємства як юридичної особи і суб’єкта ринку, що функціонує в певному мікро і макро середовищі. В цьому випадку підприємство розглядається як єдине ціле і за допомогою планування програмується його поведінка на ринку та напрямки розвитку. Внутрішнє план-ня органічно поєднане із зовнішнім,але значною мірою є формалізованим. Оскільки підрозділи підпр-ва технологічно пов’язані між собою і утворюють єдину виробничу систему, то внутр.план-ня відбув-ся на основі цих зв’язків.Внутр. план-ня повино бути гнучким та придатним до оперативної реакції на зміни загальних планових показників і умов діяль-ті підпр-ва вцілому. Зміни, які виник. в діяль-ті підпр-ва повинні бути збалансованими по всій системі взаємозв’язків між підрозділами.зміст внутр-х планів залежить від вибраної схеми внутр-го екон-го управління і передусім від ступення економ-ї самостійності підрозділів.Для підрозділів центрів прибутку характерна розробка наступних внутр-х планів: план маркетингу, виробництва, кадрів та оплати праці, організаційно-технічного розвитку, фінансовий.Для підрозділів центрів витрат слід розробляти такі плани: виробництва, кадрів і оплати праці, організаційно-технічного розвитку, витрат.для підрозділів внутрішньої кооперації, що є центрами витрат план вироб-ва і план витрат харак-ть мету і ефективність їх діяльності і контролюють з боку апарату управління.плани ресурсного забезпечення і розвитку для таких підроз-в суттєвого значення немають, оскільки кадрова, постачальна,науково-технічна та інвестиційна політика для них жорстко централізована і має перспективну спрямованість.для дільниць чи бригад як правило спеціальні плани не розробл-ся, а в ролі плану виступає виробнича програма окремими елементами витрат, що обліковуються на рівні цих підрозділів. Підрозділи,що можуть самостійно діяти на ринку, що мають більш розгорнуту структуру планів розробляють власну маркетингову стратегію, що може впливати на розподіл фін-х ресурсів. Підрозділи, які мають вихід на зовнішній ринок розробл-ть систему планів. Система внутр-го план-ня на підпр-ві умовно поділ-ся на 2 види: техніко-економічне(є комплексним і охоплює всі сфери діял-ті підпр-в), оперативно-календарне(стосується лише виготовлення продук-ї і передбачає календарну ув’язку виробничих процесів, що виконуються в структурних підрозд. підприємств аж до робочих місць з урахув-м послідовності вироб-ва продук-ї та тривал. циклів обробки і складання.)
48. Виробнича програма підрозділів основного виробництва.
Виробнича програма підрозділів основоного виробництва – це сукупність продукції певної номенклатури і асортименту, яка має бути виготовлена у плановому періоді у визначених обсягах згідно із спеціалізацією і вир. потужністю цих підрозділів. Порядок розробки вир. програми підрозділів підприємства залежить від призначення їх продукції та економічного статусу, також має значення технологічний зв’язок між підрозділами, ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її на подальшу обробку, внутрішні коопераційні потреби, чи на ринок за межі під-ва. План вир-ва продукції охоплює виготовлення продукції за номенклатурою і загальними обсягами у певному вимірі. Завдання за номенклатурою на план. період складається з переліку найменувань продукції яку слід виготовити та її обсяг у натурал. виразі. Завдання виробничим підрозділам доводяться у плановооблікових одиницях або номенклатурних позиціях. Плановий випуск продукції цеху розподіляється між дільницями у відповідності з їх спеціалізацією. При цьому повинні бути забезпечені комплексність виготовлення всіх деталей і рівномірне вир-во. Виготовлення деталей на всіх стадіях технологічного процесу повинно бути комплектним. Для цього необхідна організація планування і обліку виготовлення продукції на рівні бригади. Планово-обліковими одиницями на рівні бригади є бригадокомплекти.Бригадо-комплект-це набір заготовок, деталей, вузлів, що входять у певний виріб і виготовляються конкретною бригадою. Крім планування випуску продукції у натурал. виразі визначається загальний її обсяг у межах певного підрозділу. Основним показником обсягу продукції підрозділу є його кінцева продукція.Вк-випуск кінцевої продукції підрозділів у грошовому виразі;n-кіл-сть найменувань виробів, що виготовляються у підрозділі;Ni-випуск виробів і-го найменування у натуральному виразі.Ці-ціна і-го виробу. У підрозділах з тривалим виробничим циклом виробленої продукції її обсяг за певний період виражається показником „Валова продукція”:-зміна залишків незавершеного вир-ва за розрахунковий період.Універсальним заг. вимірником обсягу продукції є ціна. Ціна досить часто застосовується для визначення обсягу продукції підрозділів під-ва. На практиці досить широко обсяг продукції чи виконані роботи вимірюються у нормованому часі на її виготовлення (в нормогодинах). Нормований час як вимірник обсягу продукції застосовується передусім у підрозділах технологічної спеціалізації, а також на вир. дільницях і в бригадах. Основна перевага цього вимірника в його простоті і доступності.
49. Планування випуску продукції. Кінцева продукція.
План в-ва охоплює вигот-я прод-ії за номен-рою і заг-м обсягом у певному вимірі. Завдання за номен-рою на план. період склад-ся з переліку найменувань прод-ії яку слід вигот-ти та її обсяг у натур виразі. При визнач-і номен-ри і обсягу в-ва прод-ї потрібно виріш-ти питання про співвід-ня власного в-ва і купівлі на ринку окремих частин виробів.
План-й випуск прод-ї цеху розпод-ся між дільницями згідно з їх спеціалізацією. При цьому повинні бути забезпечені комплектність вигот-я всіх деталей і рівномірне в-во.
Необх-а умова ритмічної роботи усіх вироб. підроз-в п-ва, випуску і поставки прод-ї згідно з договорами, - своєчасне забез-я склад-х процесів потрібними наборами деталей, тобто вигот-я деталей на всіх стадіях технол процесу повинно бути комплектним. Для забез-я цієї вимоги важливе знач-я має організація план-я і обліку вигот-я прод-ї на рівні бригади. Для того, щоб прод-я вигот-ся бригадами комплектно слід обгр-но вибирати планово-облікові 1-ці для бригад. Ними найчастіше є бригадо комплекти – набір заготовок, деталей, вузлів, що входять у певний виріб і вигот-ся конкр-ю бригадою. Викор-ся і інші план-облік-ві 1-ці: вироб замов-я, вузловий комп-кт, груповий ком-кт, машинокомплект, умовний маш-комп-кт.
Крім план-я випуску прод-ї у натур виразі визнач-ся заг її обсяг у межах певного підрозділу. Осн показ-к обсягу прод-ї підрозділу – його кінцева прод-я, яка включає вироби, складальні 1-ці, комплекти деталей, роботи і послуги, які пройшли вироб процес у даному підрозділі, відповідають стандартам чи техн умовам і надходять в інші підрозділи або на склад гот прод-ії: Вк = ?Ni Ці. У підроз-х з тривалим вироб циклом вигот-я прод-ї її обсяг вираж-ся валовою прод-єю, яка включає кінцеву і зміну залиш-в НВ.
У багатоном-му в-ві викор-ся універ-ні вимірники, які здатні зробити порівнял-ми різні вироби і звести їх у заг обсяг. Нормов-й час як вимірник обсягу прод-ї застос-ся у підроз-х технол-ї спец-ції, і на вироб дільницях та бригадах.
50. Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю і необхідними трудовими ресурсами.
Алгоритм розрахунку виробничої програми (плану виробництва продукції) та її обґрунтування виробничою потужністю у спрощеному вигляді може бути зведений до наступних процедур: 1. Аналізується портфель замовлень. 2. Проводиться перерахунок асортименту портфеля замовлень на один вид продукції, прийнятий як виріб-представник. 3. Аналізується використання середньорічної виробничої потужності в звітному періоді. В процесі аналізу визначається досягнутий рівень використання виробничої потужності, рівень прогресивності використовуваної техніки та технології; досягнутий рівень організації виробництва та праці на підприємстві, чи достатньо потужностей для виконання обсягу продажів на плановий рік. Якщо проект виробничої програми не забезпечує достатнього завантаження виробничих потужностей, необхідно шукати додаткові можливості збільшення обсягу продажів та довантаження виробничих потужностей за рахунок додаткових замовлень. Якщо план продажу перевищує виробничу потужність, то з метою збереження покупців необхідно провести комплекс заходів щодо ліквідації "вузьких місць" та збільшення виробничої потужності. 4.планується коефіцієнт використання виробничої потужності в плановому періоді. 5.Визначається можливий випуск продукції на основі діючих виробничих потужностей. 6. Проект виробничої програми порівнюється з виробничою потужністю по кожному виробу-представнику, після досягнення балансу між виробничою потужністю та проектом програми дається економічна оцінка проекту плану виробництва.
Із метою більш повної ув'язки проекту виробничої програми і виробничої потужності підприємства розробляють баланс виробничих потужностей. У ньому відображають вхідну, вихідну і середньорічну потужність, а також введення і вибуття потужностей.
Баланс виробничої потужності за видами продукції на кінець планового року розраховується як сума потужності на початок року та її приросту за мінусом вибуття.
Точніші розрахунки чисельності необхідно робити окремо за певними категоріями персоналу робітників-відрядників на основі показників трудомісткості продукції, фонду робочого часу і рівня виконання норм; робітників-почасовиків — з урахуванням закріплених зон і трудомісткості обслуговування, норм чисельності персоналу, трудомісткості, нормованих завдань, фонду робочого часу; учнів — з урахуванням потреби в підготовці нових робітників і планових строків навчання. Розраховуючи чисельність основних робітників за трудомісткістю робіт, насамперед потрібно визначити кількість робочого часу, необхідного для виконання виробничої програми. Для цього визначають кількість нормо-годин, необхідну на програму, яка дорівнює кількості продукції, помноженої на чинну норму часу на один виріб. Ураховуючи, що установлені норми часу (виробітку), як правило, перевиконуються, необхідно скоригувати потребу в нормо-годинах, розраховану на підставі чинних норм часу, на коефіцієнт перевиконання цих норм.Для визначення чисельності основних робітників необхідно також визначити реальний фонд робочого часу. Для цього розробляють баланс робочого часу одного робітника, в якому обчислюють три види робочого часу: календарний — кількість днів протягом планового року; номінальний — календарна кількість днів у плановому році з відрахуванням вихідних і святкових днів; плановий реальний, або ефективний, фонд робочого часу, який одержуємо після відрахування з номінального фонду цілоденних втрат робочого часу, пов'язаних із планованими черговими відпустками, неявками з причини хвороби, відпустками у зв'язку з вагітністю та пологами.51. Витрати підрозділу та порядок їх формування. Кошториси.
Будь яка діяльність потребує затрат ресурсів. Затрати ресурсів під – ва у грошовому виразі для досягнення певної мети його ви – ти.Витрати бувають :Інвестиційні і поточні; Поточні витрати вважаються циклічними або безперервними. Вона повторюються з кожним циклом виготовлення продукції або потрібні постійно для управління і підтримки виробничої системи в стані готовності.Планування витрат за місцем здійснення для контролю за їх формами та для організації відповідальності за досягнутий рівень через порівняно фактичні і планові їх величини.Планування витрат за їх видами, тобто однорічними економічними елементами показує ресурсний аспект витрат, що має важливе значення для аналізу собівартості вивчен. Резерви їх знищення.Планування витрат за їх носіями дає змогу визначити собівартість окремих видів продукції.При планування витрат підрозділів важливе значення має розділ на прямі та не прямі, а також на змінні та постійні витрати. Склад витрат, що планується підрозділами залежить від специфіки йог діяльності і місця у структурі під – ва. Для розподілу рівня цеху, склад витрат обмежиться цеховими прямими і не прямими витратами.Виробничим дільницям і бригадам планується, як правило, окремі елементи витрат, що залежить від їхньої роботи.Плани витрат у складі показників кошторису і плануючих калькуляцій виробів розробляється на основі виробничої програми підрозділу і норм витрати ресурсів.Формування внутрішніх витрат здійснюється 2 методами: напівфабрикат ний і без напівфабрикат ний. За напівфабрикатного методу до складу витрат підрозділів входять вартість напівфабрикатів і продукції виготовленої іншими підрозділами під – ва. Такий порядок є обов’язковим якщо між підрозділами існують реальні чи умовні ринкові відносини.У вітчизняній промисловості більш поширеним є без напівфабрикатний метод формування внутрішніх витрат. За цим методом вартість напівфабрикатів власного виробництва не включається до собівартості продукції виробничих підрозділів. Вартість продукції і послуг допоміжних, обслуговуючих підрозділів завжди включається до собівартості продукції основних підрозділів, для цього здійснюється розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів. Між основними підрозділами пропорцій по обсягу наданих ним послуг планування витрат , як і їх фактичне формування здійснюється " знизу – вверх" починаючи з місць витрат і центрів відповідальності. Здійснюється цей процес складанням аг. Кошторису під – ва. І визначеня собівартості продукції .Формування кошторисів підрозділів.Кошторис охоплює усі витрати підрозділу на виробництво продукції на плановий період незалежно від ступенів її готовності. Кошториси підрозділів виконують такі важливі функції як регулююча, контролююча, стимулююча.Організуюча функція кошторису полягає в тому що працівник маючи встановлену планову величину витрат намагається дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресурсів. Кошториси підрозділів дають змогу контролювати роботу працівників, відповідальних за рівнем витрат. Це здійснюється в порівнянні з фактичних витрат з плановими. Виявлені відхилення аналізуються і це є основою для реалізації стимулюючої функцію.Стимулювання здійснюється через відповідальність за необґрунтовані витрати і заохочення у їх зниженні. Кошторис складають на основі виробничої програми підрозділів відповідної нормативної бази, а також цін і тарифів на ресурси. Структурно кошторис може формуватися за статтями елементами витрат. Постатейний кошторис дає змогу узгодити його з кошторисом непрямих або загальновиробничих витрат, а також з калькуляціями на окремі вироби підрозділів.Побудова кошторису за елементами витрат показує їх ресурсну стр – ру і дає змогу чіткіше ув’язати вибір підр. Вцілому з витратами його структурних одиниць.
52. Планування собівартості продукції в однопродуктовому виробництві.
При планув. собів.слід розрізняти: собів.окремих виробів (калькуляції);собів.заг.обсягу кінцевої про-ції.Планув.собів.окремих виробів займає особливе місце у си-мі планув.обчислень. калькуляції потрібні для обгрунтув. Ціни виробів, визначення їх рентабельності, оцінки екном ефективності, технічних і організаційних рішень, потреб внутрішнього аналізу і аудиту. Існують різні методи обчислення ви-т на окремі вироби, їх застосування залежить від цілого ряду обставин і перш за все від широти номенклатури виготовленої про-ції.Планув собів окремих виробів по-рвзному здійснюються в однопродук і багатопродуктив ви-вах. За умов одно продуктивності ви-ва калькулювання є найпростішим і найточнішим, оскільки всі ви-ти розгляд як прямі.Одно продуктивне ви-во має 2 різновиди:-днорідний весь продукт, однієї споживчої експлуатаційної якості і складності виготовлення-продукт має різні варіанти якості, властивості, що потребують різних втрат часу і ресурсів.У першому випадку калькулюв здійснюється методом прямої дії ви-т на обсяг про-ції в натур виразі. У другому випадку коли продукт має різні рівні якості чи властив., калькулюв здійснюється за коеф еквівалентності. Особл цього методу полягає в тому, що кожному варіанту продукту присвоюється певний коеф., який свідчить про його відносну відмінність за ви-ми від базового варіанту продукту, який =1. ін. коеф обчисл за даними досліду найчастіше порівнянням трудомісткості, виготовлення тривалості виробничого циклу.Одно продуктове ви-во має обмежену сферу застосув., більш пошир є багато продуктове ви-во, коли одночасно або в одному періоді виготовл різні вироби. Собів окремих виробів в цьому випадку обчисл за статтями калькуляції .Основна проблема калькулювання в багатопродук ви-ві полягає в розподілі непрямих ви-т до яких належать загально виробничі ви-ти.. загальновироб ви-ти включ ви-ти на утримання і експлуатацію машин і устаткув., і ви-ти на організац і управлінням ви-вом. Якщо прийнята перше база розподілу, то загально виробничі ви-ти розподіл на її основі у заг сумі. Коли одна база розподілу не забезпечує належної точності, доцільно розподіл окремо ви-ти на утрим і експлуат машин та устаткув і ви-ти на організац і управл ви-вомюІснує декілька методик розподіл загвироб ви-т:1)найбільш простим і пошир на практиці є метод розподілу загвиробничих ви-т пропорційно основній ЗРП виробничих робітників. Загвиробничі ви-ти на один виріб:Соз=Сов*(Рв/100)Соз – загвиробничі ви-ти на один виріб ;Сов – основна ЗРП виробничих виробничих робітників на 1 вирібРв – віднош загвиробничих ви-т до основної ЗРП,%Переваги цього методу в простоті, але він має недоліки передусім стосовно ви-т на утрим і експлуат машин і устаткув:-Ви-ти на кожний виріб обчисл як середні по підрозділу незалежно від того наякому обладнанні він обробляється2) за 2-гою методикою загвиробничі ви-ти розподіл пропорційно часу обробки виробів, тобто на основі середніх ви-т на одну маш-год їх роботи.Зазначену методику доцільно використовувати в тому випадку коли трудо- і машиномісткість різних видів про-ції суттєво не відрізняються між собою.найточнішим і найобгрунтов. є метод обчислення витрат на утримання і експлуатацію витрат машин і устаткування на 1 виріб залежно від часу його обробки і с-сті 1 машиногод роботи конкретного устаткування. Відмівність цього методу від попереднього полягає в тому, що береться не середня по всьому.
53. Планування собівартості продукції в багатопродуктовому виробництві. Розподіл непрямих витрат.
При пл-ні Сб слід розрізняти: 1. Сб окремих виробів (калькуляції); 2. Сб заг.обсягу кінцевої прод-ї.
Пл-ня сб. окремих виробів по-різному зд-ся в однопродук і багатопродуктив в-вах. Одно продуктове в-во має обмежену сферу застосування, більш поширеним є багатопродуктове в-во, - коли одночасно або в одному періоді виготовляються різні вироби. Сб окремих виробів в цьому випадку обчислюють за статтями калькуляції.
Основна проблема калькулювання в багатопродук в-ві полягає в розподілі непрямих в-т, до яких належать загальновиробничі в-ти, які включ в-ти на утримання і експлуатацію машин і устаткув., і в-ти на організац і управління в-вом. Згідно з існуючою с-мою бух обліку, ці в-ти об’єднані на першому рах., тому до їх розподілу слід підходити з урахуванням конкретних умов в-ва.
Якщо прийнята перша база розподілу, то загальновиробничі в-ти розпад-ся на її основі у заг сумі. Коли одна база розподілу не забезпечує належної точності, доцільно розпад-ти окремо в-ти на утрим і експлуат машин та устаткув і в-ти на організац і управл в-вом.
Існує к-ка методик розподіл загвироб в-т:
1)найбільш простим і пошир на практиці є метод розподілу загвиробничих в-т пропорційно основній ЗП виробничих робітників. Загвиробничі в-ти на один виріб:
Соз=Сов*(Рв/100)
Соз – загвиробничі в-ти на 1 виріб ;
Сов – основна ЗП виробничих робітників на 1 виріб
Рв – віднош загвиробничих в-т до основної ЗП,%.
54. Оцінка виробничої діяльності підрозділів.
Оцінка результатів виробництва осн. структ. підрозділів п-во, оскільки є надзвичайно важливою виг. Продукції є головною метою і змістом їх діяльності. Виробництво продукції контролюється і оцінюється за такими показниками:
1.заг. Q виробництва продукції
2.виконання плану ви-цтва з номенклатури або комплектності
3.ритмічність виробництва
4.якість продукції
Заг. Q ви-цтва визначається у прийнятому вимірнику і за результатами зв. Періоду оцінюється відповідність його факт. рівня плановому або визн. темп зміни порівняно з попереднім періодом. У підрозділах з тривалим циклом виг. продукції замість кінцевої береться валова продукція. Перевиконання плану цього показника не завжди є доцільним. Перевиконання плану є доцільним лише тоді, коли вцьому є вн. Потреба або можливість додаткового продажу на ринку. В ін.. випадку це може призвести до необхідності зб. НВ та його некомплектності.
Виконання плану виробництва в номенклатурі продукції обчислюється в наступному порядку:
-на плановий Q продукції ділиться фактична його величина, але без врахування перевиконання плану за окремими номенклатурними позиціями.
На підприємствах контроль і управління виробн.. діяльністю зд. диспетчерська служба.
Ритмічність виробництва є показником рівня організації виробн.. діяльності. В загальному ритмічним є таке виробництво, у якому в рівні проміжки часу виготовляється однакова кількість продукції. З практичної точки зору таке розуміння ритмічності прийнятне лише в масовому та великосерійному виробництві, де є регулярна повторюваність виг. продукції. В інших типах виробництва ритмічність означає рівномірну роботу підрозділів у відповідності з календарними планом графіком.
Узагальнюючим показником ритмічності підрозділів є коефіцієнт ритмічності, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної роботи вст.. плановому завданню. Цей коеф. обчислюється як відношення факт. Q продукції виготовленої за певний відрізок часу до Q продукції передбачений планом на цей же відрізок часу.
Якістю продукції називається сукупність таких її властивостей, що обумовлюють придатність даної продукції задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення. П-к якості продукції це кількісна характеристика 1 або декількох властивостей продукції, що входять до складу її якості розглянута стосовно визн. умов її створення і експлуатації або споживання.
55. Оцінка ефективності роботи підрозділів за показником витрат.
Ефективність роботи підрозділів п-ва оцінюється за показником прибутку або витрат. В більшості випадків внутрішні підрозділи є місцями витрат а не центрами прибутку тому ефективність їх діяльності визнач за рівнем вират на певний обсяг в-ва. Економія витр у місцях їх формування веде до зменш собів пр-ї і збільшення приб п-ва як голов кінцевої мети цієї д-сті. З точки зору оцінки д-сті підрозділу його витрати можуть вираж як абсол так і відн показниками.Відн показн витрат – це витр на одиницю п-ї або на одиницю виміру обсягу п-ї.Показн у вигл собів одиниці пр-ї об’єктивно показує динаміку ви-т, спів їх факт і планової величини , на нього не вплив структ зрушення у номенк пр-ї. Осн недолік цього показн – це обмеж-ть однопрод- м вир-вом.Показник витрат на одиницю виміру обсягу пр-ї досить просто обч на усіх рівнях упр-ня але він має у деякій мірі штучну побудову, значно реаг на зміну стр-р пр-ї тому на практиці рідко застос.Універс-м і найб пошир для оцінки роботи підроз-лу є абсол показник витрат у формі кошторису.Він дає змогу порівняти факт витрати з плановими, виявити відхилення за окремими видами вит-т і в подальшому зяс причини цих відх-нь.Осн проблема, яка при цьому виник поляг в необхідносі перерах планові ви-ти на факт обсяг в-ва для забезп порівнянності факт і план суми витрат. Такі перерахунки непотр лише в тому вип., коли факт обся в-ва пр-ї точно співпадає з плановим.
До показників оцінки рівня витрат і C продукції підрозділів відносять:
1.Сод. продуції
2.собівартість кінцевої продукції
3.собівартість валової продукції
Оцінка собівартості продукції аідрозділу зд. в результаті співвідношення сукупних витрат виробництва підрозділу до Q виробленої продукції протігом визначеного періоду.
Для оцінки С. кінцевої продукції необхідно собівартість товарної продукції скоригувати на зміну залишків нереалізованої продукції підрозділом.
Для оцінки собівартості валової продукції необхідно з кошторису витрат виключити ті витрати, які не вкл. у виробничу собівартість, виключити приріст або додати зменшення залишків витрат майб. періодів та залишків майб. платежів.
56. Поняття матеріальної відповідальності та її форми.
У процесі вироб., інвест., іннов. Та фін. д-ті п-во бере на себе певні зобов’язання. Такі зобов’язання обумовлені чинним законодавством, різними нормативними актами, госп. договорами тощо. Отже, п-во повинно нести відповідальність за належне виконання зобов’язань. Оскільки основним видом д-ті підприємства є виробнича д-ть, то і його відповідальність стосується передусім цієї сфери. П-во несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань щодо поставок продукції та її якості перед споживачами і державою.
Є 2 групи споживачів продукції: підприємства і населення.
На підприємствах здійснюється виробниче споживання. Куплені товари стають факторами в-ва, тому дуже важливоюїх своєчасна поставка і належна якість. При поруш. цих параметрів підприємства – споживачі заснають певних збитків, чим порушується еквівалентність товарно-грошових відносин між партнерами. Захист екон. інтересів потерпілої сторони здійсн. через правовий механізм матеріальної відповідальності.
Підприємства, які виробляють предмети народного споживання віповідають перед населенням за якість пр-ї у віповідності до ЗУ „Про захист прав споживачів”. Цей закон передбачає матер. відповідальність за виготовлення і продаж неякісних виробів у таких формах як їх обмін, повернення грошей. Компенсації втрат і т.д.
Всі підприємства відповідають перед державою за дотримання вимог чинного зак-ва стосовно вироб. д-ті. Насамперед, стосується дотримання відповідальності параметрів якості пр-ї вимогам чинних стандартів і сертифікатів по питаннях цінової політики, нормах антимонопольних державних актів тощо.
Відносини між підприємствами баз. На договірній основі. Ця форма зв’язків з певною модифікацією поширюється і на підрозділи, що мають досить високий рівень оперативної самостійності (центри прибутку). Підрозділи д-ть яких обмежена внутрішніми відносинами (відповідають за виконання план. Завдань з виготовлення пр-ї та її внутрішньовиробничих поставок.
Матеріальна відповідальність п-в та їх підрозділів-суб’єктів ринку за виконання своїх зобов’язань договірних передконтрагентами здійснюється у формах штрафних санкцій і відшкодування збитків. Штраф. Санкції- попередньо встановлені виплати за певні порушення. Їх особливість полягає в тому, що вони фіксовані і кількісно прямо не пов’язані з величиною збитків потерпілої сторони. У договорахштрафи можуть бути встановлені на певну сумуза факт порушення. Інколи штрафи встановлюються залежно від обсягу і терміну невиконання зобов’язань. Н-д, на 1-цю непоставленої пр-ї і термін (запізнення 4 днях.). Штрафним санкціям властива карально-профілактична ф-ія, ніж компенсаційна. Тому для компенс. Ек. Збитків і підтримання еквівалентних відносин важливезнач. Має така форма матер. від-сті, як відшкодування збитків, спричинених порушенням госп. договорів і невиконанням інших взятих на себе зобов’язань. Згідно з положенням госп. зак-ва до збитків належ.
додаткові в-ти потепілої сторони внасл. Порушень з боку контрагента. Н-д, несвоєчасна поставка сировини, матеріалів, комплектуючих виробів може призвести до додаткових в-т через простої; н-д, поставка кількісної сировини; поруш. нормального ритму в-ва веде до неналежного виконання обов’язків перед споживачами пр-ї,
втрата або пошкодження майна виникає внаслідок неналежного зберігання, пакування продукції тощо; неодержаний прибуток або втрачена вигода (мається на увазі, який прибуток одержала б потепіла сторона за умови належного виконання конртагентами своїх зобов’язань)
57. Стимулююча функція оплати праці. Погодинна і відрядна оплата праці.
Оплата праці виконує 2 функції: -відтворювальну-стимулюючу.Стимулююча сила з/п обумовлена ступенем залежності її величини від результатів праці в конкретних умовах д-ті.Досить часто на практиці платять не за результати праці ,а за к-сть праці певної складності вважаючи, що між ними є певний звязок.Існує 2 форми оплати праці:-відрядна-погодинна.При відрядній оплати праці величина заробітку визначається відрядною розцінкою за одиницю продукції чи роботи і кількістю останньої. Таким чином ця форма з/п стимулює кількісний результат праці: чим вища продуктивність праці - тим вищий заробіток. Прицьоиу затрати з/п на одиницю прод залиш незмінними на рівні відрядної розцінки.Основні переваги відрядної з/п полягають у тому, що вона забезпечує прямий звязок між оплатою праці та її кількісним результатом і за належних умов ця форма оплати праці видається справедливою.Водночас відрядна з/п має певні недоліки:-можливе послаблення уваги до якості організації з боку виконавців тех-х операцій з метою спрямування усіх зусиль на кількісний аспект роботи.-можливе порушення оптимальних режимів технол процесів, їх надмірна інтенсифікація, недотримання регламенту обслуговування машин,Відрядну опл праці доцільно застосовувати у таких випадках:-можливе чітке кількісне вимірювання результатів праці та їх залежності від одного до декількох працівників.-коли працівники мають можливість збільшити виробіток чи обсяг виконуваної роботи-коли існує точний облік роботи кожного виконавця-коли є потреба на певній ділянці стимулювати підвищення продуктивності праці або збільш обсягу продукції.-коли на належному рівні організовано нормування праці.Погодинна опл праці передбачає залежність заробітку від встановленої тарифної ставки за од часу роботи і трив часу роботи в розрахунковому періоді.Тарифна ставка визначається складністю виконуваної роботи вимогами до ділових якостей працівника і вона стимулює підвищ квал-ї і дисципліни.За умови зрост ПП , ролзмір з/п на од продукції знижується і навпаки.Основним недоліком погодинної опл праці є ризик підвищення с-ті продукції внаслідок низької ПП.Тому при погод опл праці повинні бути створені належні умови для підтримання нормальної інтенсивності роботи.Застосування погод опл праці доцільне у наступних випадках:-кількісний результат процесу визнач машиною або системою машин і працівник не може безпосередньо впливати на його величину.-коли результат праці не можна вимірювати кількісно відповідно не має можливості встановити норми виробітку і розцінки.-коли якість результатів праці, а отже і якість самої праці є визначальним чинником.-коли кількісний результат праці особливого значення не має.-коли робота є небезпечною для працівника.-завантаження роботою не регулярне і носить ймовірнисний хар-р.Зазначені умови найбільш властиві наступним видам д-ті:-робота на комплексно-механізованих та автоматизованих процесах і потокових лініях.- обслуг устаткування- виготовлення оригінальних чи унікальних виробів і у сферах управління.У вироб.підр-х у яких необхідно збільшити випуск пр-ї без погіршення її якості преміювання здійснюється за кількісними показниками, а якісні є умовою нарахування премії.На дільницях і бригадах де немає змоги збільшити обсяг пр-ї, або це непотрібно, премії встановлюються за якісні пок-ки а умовою виплати премії є виконання завдання по к-ті.До кількісних пок-ів преміювання належать:- пок-ки обсягу пр-ї робіт чи послуг встановленої номенклатури і асортименту.До якісних пок-ів:- пок-ки якості продукції і комплексні пок-ки якості пр-ї.До по-ів якості продукції відносять:- рівень в-т або економія результатів- рівень викор. устаткування.- дотримання трудової дисципліни. Зазначені пок-ки повинні мати прямий або опосередкований кількісний вимір
58. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму.
В сучасних умовах великі компанії мають тенденцію до організації своєї структури за видами діяьності. Окремі структурні підрозділи об’єднані навколо певного виду продукції, робіт чи послуг назив бізнес-одиницями.
Бізнес-одиниці ще назив “центрами відповідальності” і в залежності від критеріїв оцінки, їх поділяють на: центри витрат; центри доходів; центри прибутку; центри інвестицій.
Центром витрат є підрозділ, що відповідає лише за витрати. Основним принципом роботи підрозділів центрів витрат є можливість вимірювання витрат, необхідних для вир-ва одиниці продукції.
Центрами доходу є підрозділи, які відповідають переважно за обсяг реалізації продукції, а за витрати – в обмеженому обсязі.
Підрозділи, що є центрами прибутку виготовляють кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку, або проміжну продукцію внутрішнього призначення, яку передають іншим пірозділам. Центром прибутку може бути окреме п-во у складі об’єднання, може бути великий підрозділ, який виготовляє і продає продукцію.
Центри інвестицій – це підрозділи, що відповідають за капіталовкладення, доходи і затрати. Метою функціонування центру інвестицій є не лише отримання мах прибутку, але й досягнення мах рентабельності вкладеного капіталу.
Основними перевагами функ-ня підприємства на основі центрів відповідальності є:
здатність гнучко реагувати на потреби ринку;
забезпечення оптимального рівня децентралізації процесу прийняття рішень;
організацію і виконання ф-цій закріплено за конкретною службою і дублювання виключається;
відповід-ть за організацію і виконання функцій персоніфіковано.
Поділ підприємства на центри відповідальності приносить найбільший ефект при дивізіональній структурі управління, при якій підрозділи підприємства користуються широкою самостійністю в прийнятті управлінських рішень.
Орган-я функ-ня підприємства на базі центрів відповідальності прив’язує економічно мале п-во до його організ. структури.
Важливим аспектом функ-ня економічного механізму підприємства є побудова взаєморозрахунків між центрами відповідальності. Основним у цій схемі є принцип обміну продукцією та послугами між центрами, що здійснюється за допомогою внутрішніх цін.
59. Засадні поняття маркетингу (нестаток, потреба, цінності, запити, попит, товар, вартість, ринок ...).
До найважливіших понять теорії і практики маркетингу відносять:
Маркетинг — це комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі дослідження ринку. Розглядається як один з видів діяльності людини, спрямований на задоволення її потреб.
- нестаток – почуття, яке відчуває людина, коли їй чогось не вистачає;
Потреба — це необхідність, яка приймає специфічну форму відповідно до культурного рівня і особи індивідуума. Потреби практично безмежні, але ресурси для їх задоволення обмежені. Тому людина буде вибирати тільки ті товари, які її найкраще задовольнять в межах фінансових можливостей.
- цінності – зага-льні переконання того, що добре, що погано або що є несуттєвим у житті; - запити – потреби, які набрали специфічної конкретної форми відповідно до системи цінностей людини; - попит – побажання споживача з ураху-ванням його реальної купівельної спроможності або це фінансово забезпечена потреба; - товар – продукція, виготовлена на продаж або все те, що може задовільнити потребу споживача; - вартість – комплексне поняття, яке включає споживчу корисність і вартість споживання, грошовим виразом вартості товару є ціна; - ринок – сукупність відносин власності між покупцями і продавцями товарів (послуг) і механізм забезпечення цього процесу
Стратегія маркетингу — це формування, досягнення мети і вирішення завдань підприємством-виробником по кожному окремому ринку і кожному товару на визначений термін (довготермінова, середньотермінова) для здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства.
Тактика маркетингу — це формування і вирішення завдань підприємства на кожному ринку і по кожному товару в конкретний період (короткотермінова) на основі стратегії маркетингу і оцінки біжучої ринкової ситуації при постійному корегуванні завдань у зв’язку із зміною кон’юнктурних та інших факторів.
60. Головні принципи і тактичні завдання маркетингу.
Для маркетингу характерними є певні положення та принципи. Головні з них наступні:
Науково-практичні дослідження ринку. Включають аналіз: ємності ринку; системи ціноутворення та цінової динаміки; споживчих якостей товару; методів роботи фірм-партнерів; каналів збуту; стимулювання продажу, специфіки комерційної роботи тощо.
Мета досліджень — визначити стратегію і тактику діяльності підприємства на цільовому ринку і забезпечити йому успіх в конкретній конкурентній боротьбі.
Сегментування ринку. Воно полягає в тому, що для досягнення конкурентних переваг, підвищення ефективності своїх дій, уникнення конфліктів та загострень в конкурентній боротьбі на ринку підприємство повинно визначити для себе найбільш сприятливий сегмент ринку, конкретну групу споживачів на задоволення потреб якої і буде проводитись інтенсивна робота щодо просування товарів і послуг.
Гнучке реагування виробництва і збуту на вимоги попиту. Забезпечується адаптивністю та мобільністю управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства залежно від вимог ринку. Підприємство має виробляти те, що потрібно споживачам, а не продавати їм те, що можна виготовити.
Інновації. Передбачають постійне оновлення товару, технологій, напрямків науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, форм і методів виходу підприємства на нові ринки, стимулювання збуту тощо.
Свобода вибору. Передбачає пошук і визначення підприємством мети, завдань, стратегії і тактики функціонування і розвитку, сфер діяльності, цільових ринків та методів їх освоєння, асортименту та номенклатури тощо. Однак, така свобода є обмеженою (регулювальна політика держави, навколишнє бізнес-середовище, ресурси підприємства та ін.), але саме наявність різноманітних варіантів ринкової діяльності породжує попит на маркетинг.
Спрямованість на споживачів. Це означає пристосування бізнесу до потреб, побажань і поведінки споживачів та активний вплив на них з метою формування відповідного попиту на товари чи послуги.
Спрямованість на кінцевий результат господарської діяльності — прибуток. Маркетингова діяльність має базуватись на стратегічних рішеннях щодо формування стійкого попиту на нові товари і послуги, освоєння перспективних цільових ринків, хоча на початкових етапах реалізації таких стратегій прибутку може і не бути.
Активна політика. Вона передбачає постійний пошук нових ринків і товарів, диверсифікаційну діяльність, наступальні стратегії розвитку підприємства, випередження дій конкурентів, атакуючий стиль підприємницької діяльності.
Комплексність дій. Різні маркетингові заходи мають бути узгодженими і взаємопов’язаними для досягнення максимального ефекту, а маркетингова діяльність має стати основою загальної стратегії підприємства у його ринкових амбіціях.
Наявність інфраструктури та фахівців. Маркетингова діяльність може бути ефективною лише тоді, коли створено відповідні дослідницькі, рекламні та консалтингові фірми, інформаційні системи, служби маркетингу на підприємствах з професійно підготовленими фахівцями.
Висока вартість. Маркетинг — дороге задоволення. Він потребує значних коштів на проведення досліджень, проведення рекламних кампаній, розробку нових товарів, стимулювання збуту, підготовку та перепідготовку кадрів тощо.
Виходячи з названих принципів, маркетинг виконує стратегічні та тактичні завдання.
Тактичними завданнями маркетингу є:
виявлення існуючих і потенційних бажань споживачів;
оцінка реального і можливого попиту на товари та послуги;
обґрунтування доцільності виробництва і збуту товарів та послуг;
організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для створення нових товарів;
планування й координація виробничої, збутової та фінансової політики підприємства;
організація системи та методів збуту продукції;
управління ціновою політикою;
планування комплексу маркетингових комунікацій;
контроль та ревізія маркетингової діяльності підприємства.
61. Основні принципи, завдання і види маркетингових досліджень.
Дослідження ринку неможливе без достовірної інформації про його стан і перспективи.
Маркетингові дослідження — це система збирання, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності.
Принципи маркетингових досліджень:
системність (логічність, послідовність, періодичність);
комплексність (урахування та аналіз усіх елементів);
цілеспрямованість (орієнтація на розв’язання актуальних, суто маркетингових проблем);
об’єктивність (незалежність від суб’єктивних оцінок);
надійність (точність отримання даних);
результативність (наявність проміжних та кінцевих результатів);
відповідність засадам добросовісної конкуренції.
Основні завдання маркетингових досліджень:
аналіз та прогнозні дослідження ринку;
визначення величини і динаміки попиту;
розрахунок місткості ринку та його окремих сегментів;
прогнозні дослідження обсягів збуту;
визначення конкурентних позицій підприємства;
визначення конкурентоспроможності продукції
дослідження поведінки суб’єктів ринку;
розробка програми маркетингу;
оцінка ефективності маркетингових заходів.
Залежно від мети, способів отримання інформації, техніки проведення та кінцевих результатів використовують різні види маркетингових досліджень
Кабінетні дослідження. Інформація отримується шляхом проведення цілеспрямованих експериментів, опитувань і спостережень за кон’юнктурою ринку, станом конкурентного середовища тощо. Переваги: швидкість збирання інформації, невисока вартість, простота. Недоліки: інформація може бути застарілою, неповною.
Польові дослідження. Інформація з конкретних уявлень про різні проблеми маркетингової діяльності отримується шляхом проведення цілеспрямованих опитувань, спостережень та експериментів, використовуючи методи економічного аналізу. + конкретність, цільовий характер, контрольованість збирання інформації. – велика вартість, тривалість процесу збирання інформації.
Пілотні дослідження. Поєднують конкретні маркетингові дії (збут, рекламування, ціни) з досліджуванням процесів і їхніх результатів за принципом „спроб і помилок”. + участь дослідника в маркетингових процесах. – велика вартість, суб’єктивність суджень експертів.
Панельні дослідження. Проводяться на підставі регулярного спілкування з визначеною (завжди тією самою) групою споживачів, що робить можливим аналіз стану та динаміки їх запитів, мотивацій тощо. + безпосередній контакт зі споживачем. – суб’єктивність суджень споживачів.
Метод фокус-груп — це спілкування із 6-10 особами, які мають подібні характеристики (вік, освіта, фах, сімейний стан), з метою визначення їхніх поглядів, ставлення до певних маркетингових проблем та способів їх розв’язання.+ безпосередній контакт зі споживачем. – надто загальний характер отримання інформації
Ділові контакти. Передбачають спілкування з представниками інших підприємств чи із споживачами під час виставок, ярмарків, презентацій тощо. +безпосередній контакт зі суб’єктами ринку. – можливість отримання недостовірної інформації.
62. Життєвий цикл товару та особливості маркетингу на різних його етапах.
прибуток, збут
збут
прибуток
час Т
ЖЦТ — це концепція, за допомогою якої відображається процес розробки товару, його збуту, одержання прибутку, поведінки конкурентів і споживачів, розвитку стратегії маркетингу фірми від моменту зародження ідеї про створення товару до зняття його з ринку. Типовий ЖЦТ показано на рис. У цьому циклі відокремлюють такі етапи: розробка, впровадження, зростання, зрілість, спад.
Етап розробки пов’язаний лише з витратами на створення виробу, відпрацювання його на технологічність, підготовку виробничих потужностей і персоналу. Прибуток відсутній і доводиться брати кредит у банку на проведення науково-дослідних і конструкторських робіт.
Етап впровадження починається з надходження у продаж першого зразка товару. Збут зростає повільно, що пояснюється: затримками у розширенні виробництва; технічними проблемами; не налагодженістю каналів збуту; небажанням споживачів змінювати усталені звички; ускладненнями, пов’язаними з початковою ціною товару тощо. Витрати на стимулювання збуту значні. Отже на цьому етапі фірма все ще зазнає збитків або прибуток її незначний.
Етап зростання характерний активізацією збуту товарів, появою його нових модифікацій, збільшується коло конкурентів. Ціни можуть дещо знижуватися, проте прибуток зростає. Для зміцнення конкурентного становища фірма може обирати такі стратегічні напрямки: поліпшення якості товару; створення нових модифікацій; розширення сегментації ринку; вихід на нові канали розподілу; організація реклами.
Етап зрілості (насичення). Загострюється конкуренція, темпи збуту гальмуються. Ціни падають. Для підтримання високого рівня продажу необхідно: активізувати рекламу; використовувати нові матеріали; збільшувати зручність та надійність; підкреслювати нове в упакуванні; множити послуги споживачам; виходити на нові сегменти ринку; пропонувати нові товарні марки; знижувати ціни; виходити на нові засоби масової інформації; поліпшувати сервісне обслуговування.
Етап спаду характеризується помітним зменшенням обсягу продажу. Причини цього різні — технологія відставання; зміна потреб споживачів; зростання конкуренції. Всі вони призводять до перевиробництва, зниження цін, зменшення прибутку. Для гальмування цього процесу необхідні інтенсивні заходи. Затримка із зняттям з виробництва застарілих виробів різко знижує прибуток фірми внаслідок таких обставин: в каналах збуту нагромаджується багато продукції; збільшуються витрати на рекламу; знижується імідж фірми. За умови припинення виробництва товару фірма має потурбуватися про: час повідомлення споживачів, каналів збуту; дотримування гарантійних обов’язків щодо клієнта.
Для тих компаній, які залишаються на ринку зі своїми товарами на стадії спаду, пропонуються такі варіанти стратегії: збільшити капітальні вкладення для завоювання кращих конкурентних позицій; сконцентрувати маркетингові зусилля лише на найбільш містких ринках, використати лише найбільш ефективні канали розподілу товарів; скоротити витрати на маркетинг для того, щоб збільшити поточні прибутки.
63. Конкурентоспроможність товарів, її оцінка та шляхи підвищення.
Щоб товар легко продавався на ринку, він повинен задовольняти дві вимоги: мати відповідні споживчі властивості і відзначатися конкурентоспроможністю, щоб придбання саме цього товару уявлялося покупцеві вигіднішим і зручнішим, ніж іншого з такими ж функціями або такого ж у іншого продавця.
Конкурентоспроможність — це сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби. Конкурентоспроможність визначається відношенням корисного ефекту (Р) до сумарних витрат на нього придбання і використання (С):
,
Чим кращим є це співвідношення, тим вищим вважається рівень конкурентноздатності товару. Бути конкурентноздатним означає не тільки протистояти конкуренції, а й переважати її.
Рівень конкурентоспроможності товару можна оцінити за допомогою системи одиничних, групових та інтегральних показників. Одиничний показник відображає відсоткове відношення до величини того ж параметра, при якому елемент потреби повністю задовольняється. Груповий показник поєднує одиничні показники та характеризує ступінь задоволення потреби взагалі. Інтегральним показником виступає чисельна характеристика конкурентноздатних товарів, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами:, де:
Кі — груповий показник за нормативними параметрами; ІТЕП — груповий показник за техніко-економічними параметрами; ІЦС — груповий показник ціни споживання.
Якщо К < 1, то аналізований товар поступається перед товаром-зразком; у разі якщо К > 1, то товар має більш високу конкурентноздатність.
Параметри, які характеризують конкурентоспроможність товару, можуть бути: технічні, економічні, комерційні, організаційні. Група технічних показників характеризує технічний рівень та якість товарів. До складу технічних параметрів входять: класифікаційні параметри, які визначають належність виробу до певного виду, класу і типу продукції; конструктивні; нормативні — такі, що відповідають міжнародним стандартам, нормам, правилам; ергономічні (гігієнічні, фізіологічні); естетичні.
До складу економічних параметрів входять: енергомісткість та економічність у споживанні сировини на одиницю продукції; вартість сировини та експлуатаційних матеріалів, безвідходність технології; надійність, періодичність та вартість ремонтів, вартість запасних частин; чисельність обслуговуючого персоналу, його кваліфікація, рівень заробітної плати.
За комерційними умовами конкурентоспроможність визначається такими показниками: рівнем ціни; терміном постачання; умовами оплати; рівнем митних зборів, податків і коштів, витрачених на придбання товару; ступенем відповідальності продавців за виконання зобов’язань і гарантій.
За організаційними умовами придбання та використання товару конкурентноздатність характеризується такими показниками, як доставка продавцями товарів до місць споживання, зручність розрахунків, забезпеченість машинотехнічних товарів обслуговуванням у гарантійний та післягарантійний періоди. Вагому роль у конкурентноздатності товарів відіграє реклама.
При визначенні конкурентноспроморжності товару у боротьбі з товарною конкуренцією конкретної фірми розраховується коефіцієнт конкурентоспроможності товару (КТ):, де:
СВТК — споживчі властивості товару конкурента;
ЦТК — ціна товару конкурента;
СВВТ — споживчі властивості власного товару;
ЦВТ — ціна власного товару.
При К< 1 товар Вашої фірми конкурентоспроможний; при К = 1-
можливості фірм однакові, а при К>1 — перемагає товар конкурента.
Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів: відповідність споживчих характеристик запитам споживачів; цінові фактори; зниження експлуатаційних витрат; дизайн і упаковка; мінімізація терміну поставки товару; створення розмереженої мережі збуту і сервісу.
64. Товарний знак, штрихове кодування та маркування товарів.
Товарний знак – це товарна марка, яка зареєстрована у встановленому порядку. В Україні така реєстрація здійснюється в Державному комітеті з патентування та стандартизації.
Товарна марка — це зареєстроване в установленому порядку позначення, розміщене на товарі або його упаковці. Воно є ознакою авторства даного виробника, відміною від його конкурентів.
Товарний знак є одним з видів промислової власності. Фірма-виробник може розраховувати на визнання, більш високі ціни, а отже на відчутніші вигоди на ринку тільки в тому випадку, якщо вдало вибрана товарна марка.
Процес створення товарної марки пов’язаний з певними процедурами, які розширюють значення її щодо інших товарів, груп товарного асортименту, а також фірми загалом. Рішення про створення товарної марки стосується: корпоративних символів; процедури вибору найменування; сфери застосування.
На різних стадіях розвитку фірми іноді вдаються до зміни корпоративні символіки. Причини тут різні: організаційна перебудова; первісна назва в перекладі на іншу мову може викликати небажані емоції; змінюється асортимент продукції; невиразність найменування фірми; назва занадто довга і не справляє враження. При розробці стратегії марки фірма повинна враховувати названі та інші фактори, які дають можливість сформувати свій підхід до товарних марок, які відображають інтереси виробника, посередника, покупця, можливість застосування групи або безлічі марок.
При створенні і просуванні на ринок нових товарів постає проблема вибору назви марки. Основою тут може бути: виробник (позначення виробника, підприємства); географічні, адміністративно-політичні, етичні джерела (місцезнаходження підприємства, країна, національна культура виробника); додаткові джерела (походження сировини і матеріалів); використовувана технологія виробництва, що використовується.
У процесі вибору назви товарної марки можна реалізувати варіанти: ініціали; вигадані назви, числа, міфологічні образи, власні назви (імена), географічні назви, іноземні слова, словникові назви, сполучення слів.
Спочатку назва нової марки невідома споживачеві. Завдання виробників зводиться до того, щоб потенційний покупець познайомився з товаром, міг розпізнати його, переконався у перевагах і схилився б врешті-решт до рішення — купити товар.
Показник легкого розпізнавання предметів за їхніми символами, марками, знаками залежить від знань індивідуума, тобто від його світогляду, ряду зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх можна віднести: традиції країни і місце народження; традиції, місця проживання батьків; традиції батьківського дому; вплив середовища (чоловіка, дружини, дітей). До внутрішніх факторів відносять: фізичні (стать, вік); культурний рівень; релігія; інтелект; нерішучість; бажання придбати товар тощо.
Товарній марці мусять відповідати простота, індивідуальність, привабливість, обороноздатність. Юридична захищеність товарного знаку може бути забезпечена за умови, якщо має чітке значення, що не описує всю товарну групу, легко розпізнається з-поміж інших товарних знаків, не має характеристик, не властивих товару. Створивши фірмову назву товару, її необхідно захищати від посягань конкурентів.
Велике значення має питання про патентне маркування у товарних знаках, або патентний захист, під яким розуміють усі види повідомлень і позначень, що проставляються як на самому товарі, так і на упаковці, тарі, рекламі.
Штрих-код — комп’ютерний тип обчислення, декомбінація смужок різної товщини і з різною відстанню між ними відповідає певній цифрі. Цифри від 0 до 9 записуються в двох або трьох варіантах (сетах). У всіх штрих-кодах на початку, середині і в кінці присутні пари тонких паралельних ліній, трохи довших за інші. Це так звані „смуги безпеки”.
З допомогою штрихового коду зашифрована інформація про деякі найбільш істотні параметри продукції. Найбільш поширені американський Універсальний товарний код UPC і Європейська система кодування EAN. Згідно тій або іншій системі, кожному виду виробу привласнюється свій номер, що складається частіше всього з 13 цифр (EAN-13). Перші дві цифри означають країну походження (виготовлювача або продавця) продукту, наступні п’ять — підприємство-виготовлювач, ще п’ять — найменування товару, його споживчі властивості, розміри, масу, колір. Остання цифра контрольна, використовується для перевірки правильності прочитування штрихів сканером EAN-13.
Упаковка — це місткість, оболонка, тара для зберігання продукції, етикетка і вкладиш. Упаковка буває трьох видів — первинна, вторинна і відвантажувальна.
Невід’ємні атрибути упаковки — це етикетка, бірка або ярлик, тобто засоби маркування товару, за допомогою яких можна отримати більш повну інформацію про придбаний продукт. Серед основних функцій маркування: назва фірми-виробника, місце виготовлення, вміст, сорт товару, порядок використання його, перелік придатності, поживна цінність, ціна товарної одиниці, запобіжні заходи.
65. Планування нових товарів та позиціювання їх на ринку.
Процес план-ня нової продукції включає 8 етапів:
1) генерація ідеї нового товару; 2) добір і сепарація ідей; 3) розробка концепції нового товару; 4) перевірка концепції; 5) ек. аналіз концепції; 6) розробка нового товару; 7) пробний маркетинг; 8) серійне виробництво і комерційна реалізація.
Позиціонування – визначення місця нового товару на ринку серед інших аналогічних товарів-конкурентів, які вже знаходяться там.
Позиціонування може проводитись за такими ознаками: певними х-ми; специфічними потребами; порівняння з товарами конкурентів; іміджем підпр-ва; демонстраціями товарів на виставках; проведення брифінгів і пресконференцій; презентація нових товарів; проведення дня відкритих дверей на підпр-ві.
Ринок та споживачі постійно очікують новий товар. Новим продуктом може бути модифікація існуючого або нововведення, яке споживач вважає значним. Фірма зацікавлена в постійному плануванні нових товарів, бо це дає можливість: розширити збут; збільшити прибуток; зменшити залежність від якогось одного товару або асортиментної групи; створити або підтримувати імідж інноваційної фірми.
Основними причинами комерційного провалу нових товарів вважають: помилкове визначення обсягу попиту, дефекти товару, недостатня реклама, завищена ціна, відповідні дії конкурентів, неправильно обраний час виходу на ринок, нерозв’язані виробничі проблеми.
Процес планування нової продукції включає 8 основних етапів: генерацію ідей; добір ідей; розробку концепції; перевірку концепції; економічний аналіз; розробку товару; пробний маркетинг; комерційну реалізацію.
Генерація ідей — це пошук можливостей створення товару ринкової новизни. Ідеї створення нових товарів виникають у дослідницьких лабораторіях, конструкторських бюро, в результаті проведення опитування або аналізу скарг споживачів, спостереження за спорідненими товарами на виставках і ярмарках.
Пошук ідеї нового товару заохочується керівництвом фірм. Кращі компанії різними способами спонукають своїх співробітників до висування таких ідей. Серед методів генерації нових ідей чільне місце належить: „мозковій атаці” (метод „Дельфі”); аналізу існуючої продукції; опитуванню.
Добір ідей. Якщо метою попереднього етапу було формування якомога більшої кількості ідей, то в наступному — навпаки, скорочення цієї кількості, вилучення усього непридатного, слабкого. Перелік характеристик для оцінки ідей нової продукції може включати: загальний аналіз продукції; потенційний прибуток; конкуренція; розміри ринку; рівень інвестицій; можливість патентування; ступінь ризику; маркетингові характеристики; вплив на існуючу продукцію; привабливість для ринків споживачів; потенційна тривалість ЖЦТ; вплив на образ; стійкість до сезонних факторів; виробничі характеристики; відповідність виробничим можливостям; тривалість часу для комерційної реалізації; простота виробництва товару; доступність трудових ресурсів; забезпеченість матеріальними ресурсами; можливість продажу за конкурентноздатними цінами. На етапі відбору ідей повинна бути визначена можливість патентування нової продукції, що дає винахідникові виняткові права продажу.
Розробка концепції маркетингу щодо виходу на ринок з новим товаром може складатися з 3-х частин. У першій частині описується обсяг та структура цільового ринку, показник обсягу продажу, частки ринку та прибутку на кілька найближчих років. У другій частині подаються загальні відомості про передбачувану ціну товару, кошторис витрат на маркетинг упродовж першого року. В третій частині містяться перспективні цілі за показниками збуту та прибутку, формування комплексу маркетингу.
Перевірка концепції зводиться до того, щоб подати споживачеві інформацію про передбачуваний товар і тим самим змінити його ставлення до нового товару, вселити в нього бажання здійснити купівлю.
Економічний аналіз прийнятих ідей засновується на вивченні прогнозів попиту, витрат, конкуренції, необхідних інвестицій, прибутку. Інформація, яку необхідно мати для створення товару ринкової новизни: прогнози попиту, прогнози витрат, конкуренція, необхідні інвестиції, прибутковість.
Процес розробки товару пов’язаний з прийняттям рішень про конструкцію товару (тип та якість матеріалів; технологія виробництва; вартість; ступінь використання виробничих потужностей; розміри та кольори; термін розробки), упакування його (використовувані матеріали; функції, які повинна виконувати упаковка; витрати), торгову марку (вибір нового або вже існуючого імені, способу охорони торговельної марки та знайденого образу), визначення стану продукту (вибір ринкового сегменту; зіставлення нової продукції з конкуруючою та іншими пропозиціями фірми ), перевірку ставлення та використання споживачем (уявлення споживачів та ступінь їхнього задоволення продукцією).
Пробний маркетинг здійснюється для того, щоб оцінити продукцію та заздалегідь перевірити маркетингову діяльність в реальних умовах до початку повномасштабної реалізації товару. Передбачається, зокрема, з’ясування питань, що виникають в період організації маркетингу, а також у зв’язку з місцем здійснення його, тривалістю перевірки, характером інформації, яку фірма бажає отримати, метою використання результатів перевірки.
Комерційна реалізація відповідає етапові впровадження ЖЦТ, включає реалізацію плану маркетингу та серійного виробництва, вимагає значних витрат. Серед факторів, які впливають на цей процес, основними є: швидкість визнання споживачами; інтенсивність розподілу; виробничі можливості; ціни; конкуренція; термін досягнення прибутку; вартість комерційної реалізації. Під час виходу на ринок з новим товаром фірма має визначитися коли, де, кому і як його запропонувати. Для кожного нового ринку фірми необхідно розробляти окремий план маркетингу. Для цього треба дослідити максимум і мінімум можливого продажу і ступеня ризику. Методи оцінки продажу залежать від характеру покупок: одноразові, нечасті, часті.
Позиціювання товару – розміщення на ринку як такого, що у свідомості споживача за якісними характеристиками і властивостям відрізнятиметься від пропозиції конкурентів.
66. Цінові стратегії та їх характеристика.
При розробці цінової політики важливо визначити не тільки рівень цін, але і сформулювати лінію цінової поведінки фірми на ринку, її цінову стратегію, яка буде основою прийняття рішень відносно ціни.
Основні види цінової стратегії: стратегія високих цін; стратегія низьких цін; стратегія диференційованих цін; стратегія дискримінаційних цін; стратегія єдиних цін; стратегія стабільних цін; стратегія нестабільних цін; стратегія цінового лідера; стратегія конкурентних цін; стратегія престижних цін; стратегія неокруглених цін; стратегія цін масових закупок; стратегія поєднання цін з якістю товару.
Стратегія високих цін („зняття вершків”) передбачає продаж товару спочатку за високими цінами, значно вище ціни виробництва, а потім поступове її зниження. Вона характерна для продажу товарів-новинок, коли фірма випускає спочатку дорогий варіант товару, а потім залучає все нові сегменти ринку, пропонуючи покупцям більш прості і дешеві товари. Така стратегія забезпечує продавцю швидку окупність коштів.
Найбільш прийняті умови для використання стратегії високих цін: високий рівень поточного попиту з боку великої кількості споживачів; непривабливість високої початкової ціни для фірм-конкурентів і обмеженість конкуренції; сприйняття високої ціни покупцями як свідчення високої якості товару.
Стратегія низьких цін („прориву на ринок”) передбачає первісний продаж товарів, які не мають патентного захисту, за низькими цінами з метою стимулювання попиту, одержання перемоги в конкурентній боротьбі. Фірма досягає успіху, витісняє конкурентів, займає у певному розумінні монопольне становище, потім знижує ціни. Але ця стратегія неприйнятна для ринків з низькою еластичністю попиту. Тому маркетологи радять використовувати стратегію низьких цін так: низькі ціни дозволяють фірмі закріпитися на ринку, але в подальшому вони не підвищуються, а зберігаються чи знижуються. Масовість продажу забезпечує прибутки.
Стратегія диференційованих цін активно використовується фірмами, які встановлюють певну шкалу можливих знижок і надбавок з врахуванням різновидностями покупців, географії ринку і його характеристик, часу покупки, варіантів товарів і їх модифікацій. Вона передбачає: сезонні знижки; знижки за якість; знижки постійним партнерам; встановлення різного рівня цін і їх співвідношення по різних товарах в загальній номенклатурі, а також по кожній модифікації. Ця стратегія має переваги при дотриманні таких умов: легко сегментуючому ринку; наявності чітких меж ринкових сегментів; високій інтенсивності попиту; неможливості перепродажу товару із сегментів з низькими цінами в сегменти з високими; врахування сприйняття покупцями диференційованих цін і попередження реакції образи; непротиріччя існуючому законодавству.
Стратегія дискримінаційних цін застосовується до некомпетентних покупців, а також при проведенні політики картелювання, тобто укладання між фірмами різного роду угод щодо цін. Така стратегія можлива при проведенні урядом загальної дискримінаційної політики по відношенню до країни, в якій функціонує фірма-покупець: встановлення високого ввізного і вивізного мита, обов’язкового правила користування послугами місцевого посередника тощо.
Стратегія єдиних цін зміцнює довіри споживачів, легко застосовується, зручна, робить можливим продаж за каталогами, посилкову торгівлю. Однак вона обмежена тимчасовими, географічними і товарними ринками.
Стратегія стабільних цін — це продаж товарів за незмінними цінами протягом тривалого часу. Характерна для масового продажу, як правило, однорідних товарів, з якими виступає багато фірм-конкурентів, наприклад, ціни на транспорт, часописи, цукерки тощо.
Стратегія нестабільних цін передбачає залежність ціни від ситуації на ринку і попиту споживачів. Фірма встановлює різні ціни для різних ринків і сегментів систематично корегуючи їх.
Стратегія цінового лідера передбачає або співвідношення фірмою свого рівня цін з рухом і характером цін фірми-лідера на даному ринку по конкретному товару, або укладення угоди (як правило, негласно), що у випадку зміни ціни лідером, фірма також змінює свою ціну.
Стратегія конкурентних цін пов’язана з проведенням агресивної цінової політики фірм-конкурентів — із зниженням ними цін і передбачає для даної фірми можливість проведення двох видів цінової стратегії з метою зміцнення монопольного становища на ринку і розширення ринкової частки. У першому випадку продавець також проводить цінову атаку на своїх конкурентів і знижує ціну до низького рівня, прагнучи не втратити, а навпаки — розширити свою частку на ринку. У другому випадку фірма-продавець не змінює ціни, незважаючи на те, що фірми-конкуренти це зробили, в результаті чого норма прибутку від продажу зберігається, але триває поступова втрата частки ринку.
Стратегія престижних цін передбачає продаж за найвищими цінами і розрахована на сегменти ринку, які звертають особливу увагу на якість товару і товарну марку і мають надзвичайно низьку еластичність попиту, а також чутливо реагують на фактор престижності, тобто споживачі не купують послуги й товари за цінами, які вважають надто низькими. Така стратегія можлива у випадку високого престижу фірми, а також мінімальної конкуренції.
Стратегія неокруглених цін передбачає встановлення ціни нижче круглих цифр. Такі ціни покупці сприймають як свідчення ретельного аналізу фірмою своїх цін і бажання встановити їх на мінімальному рівні. Крім того, покупці, отримуючи здачу, сприймають ці ціни як більш низькі.
Стратегія цін масових закупок передбачає продаж товару із скидкою у випадку закупки його у великих кількостях. Така стратегія дає ефект, якщо можна очікувати негайного збільшення числа покупок, або ж у випадку, коли треба звільнити склади від застарілих товарів, які продаються погано.
Стратегія поєднання цін з якістю товару передбачає встановлення цін на високому рівні, який відповідає рівню якості продукції.
В торговельній практиці цінові стратегії використовуються не окремо, а комбіновано, при поєднанні одних видів з іншими.
67. Маркетингова політика комунікацій, її сутність та зміст.
Для того, щоб досягнути успіху у підприємницькій діяльності сучасні підприємства мають не тільки виготовляти якісні товари, дотримуватись чіткої стратегії ціноутворення, надавати сервісні послуги, але й передавати інформацію своїм реальним та потенційним покупцям. І питання полягає не в тому, спілкуватися зі споживачами чи ні, а в тому, якими засобами передачі інформації скористатися і скільки витратити на комунікації.
Маркетингова політика комунікацій — це комплекс заходів, який використовує підприємство для інформування, переконання та нагадування споживачам про свої товари чи послуги. Така політика реалізується за допомогою таких основних елементів:
джерело інформації (відправник) — підприємство, яке пропонує свої товари чи послуги і надає відповідну інформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку;
кодування — перетворення інформації на зручну для споживачів комунікаційну форму;
звертання — це набір символів, слів, зображень, чисел та момент їх передавання цільовому ринку;
канали комунікацій — засоби та носії поширення інформації;
декодування — розшифрування звернень до споживачів;
отримувач — споживач, якому надається інформація про товари та послуги підприємства;
зворотна реакція — відгуки споживачів та їхні дії у відповідь на отримання і декодування інформації;
зворотний зв’язок — частина зворотної інформації, яка стає відомою товаровиробникові;
перешкоди — можливі небажані або невраховані втручання в процес маркетингових комунікацій (якість друкованих видань, двозначність звернень тощо).
Ефективна маркетингова політика комутацій підприємства неможлива без формування комплексу її заходів, основними елементами якого є: визначення завдань комплексу, дослідження цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції, вибір форми звернення та засобів її поширення. вибір засобів впливу (реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг), формування бюджету, формування каналів зворотного зв’язку.
Завданням формування комплексу маркетингових комунікацій можуть бути: стимулювання попиту, збільшення обсягів продажу, збереження частки ринку тощо. Визначаючи завдання, слід орієнтуватися на наявні засоби, враховувати можливі перешкоди, а також стан цільової аудиторії. Це потребує аналізу ринкової ситуації. Такий аналіз включає дослідження: ринку, товару, системи розподілу, комунікаційних систем.
Наступним етапом формування комплексу є вибір засобів (каналів) поширення інформації. Вони поділяються на особистісні та безособові (ЗМІ).
Передостаннім етапом формування комплексу маркетингових комунікацій є вибір засобів впливу. До них належить: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж та прямий маркетинг.
Останній етап формування комплексу маркетингових комунікацій — налагодження каналів зворотного зв’язку і організація надходження інформації про міру досягнення комплексом належних цілей та завдань, своєчасне внесення відповідних корективів.
Загальна програма маркетингової комунікації підприємства, яка називається комплексом просування, представляє собою поєднання засобів реклами, особистого продажу, пропаганди, стимулювання продажу та інструментів прямого маркетингу. Всі вони використовуються для досягнення маркетингових цілей. Нижче наведено визначення п’яти основних засобів просування.
Реклама — це довільна платна інформація про якості конкретних товарів і послуг, персональна її презентація через ЗМІ та іншим чином з метою створення попиту.
Особистий (персональний) продаж — це індивідуальне усне пред’явлення товару чи послуги під час бесіди з конкретним споживачем з метою здійснити купівлю — продаж товару та встановлення тривалих стосунків з клієнтами.
Пропаганда (паблік рілейшнз) — це організація громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню підприємства. До основних інструментів зв’язків з громадськістю належать контакти з пресою, створення репутації товару (послуги), корпоративні комунікації, зустрічі представників підприємства зі споживачами тощо.
Стимулювання продажу — це короткотермінові заходи, спрямовані на швидке з’ясування реакції на ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції; одноразові спонукальні заходи, які заохочують до придбання тих чи інших товарів або послуг.
Прямий маркетинг — це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу. Передбачає використання пошти, телефону, Інтернету та інших каналів, які дозволяють звертатися до певної категорії споживачів чи отримувати негайну реакцію.
68. Маркетингові канали розподілу, їх типи та характеристики.
Канал розподілу — це сукупність незалежних юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у просуванні товару чи послуги від виробника до споживача, який або безпосередньо використовує цей товар чи послугу, або виробляє на їхній основі інші товари чи послуги.
Канал розподілу організує рух товарів від виробників до споживачів. Він дозволяє подолати можливі розбіжності в часі, місці та праві власності, які відділяють товари та послуги від споживачів, для яких вони призначені.
Розрізняють два базисні типи каналів розподілу — прямі та опосередковані, а також змішаний
Прямі канали використовують підприємства, які бажають контролювати всю свою ринкову діяльність і маркетинг, мають обмежену кількість цільових ринків, власну збутову мережу і досвід організації її ефективної роботи. Канал працює без використання посередників.
Опосередковані канали підприємства використовують для розширення ринків збуту ширшого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів. Такі канали передбачають переміщення продукції через різного типу посередників.
Канали розподілу можуть бути прямого (від виробників до споживачів) та зворотного (від споживачів до виробників) ходу. Останні використовуються для розподілу ділових відходів, некондиційної продукції, зворотної тари тощо.
Канали розподілу характеризуються кількістю рівнів, з яких вони складаються. Кожна ланка торгових посередників, які виконують роботу з переміщення товару наступній ланці мережі посередників у напрямку до кінцевого споживача, є рівнем каналу розподілу. Основними характеристиками каналів розподілу є їхня довжина, ширина та типи суб’єктів, які в них працюють .
Довжина каналу розподілу — це кількість наявних у ньому проміжних рівнів. Наприклад, довжина каналу, в якому товаровиробника і споживача зв’язують оптовик і роздрібний торговець, дорівнює двом. Так званий канал нульового рівня — це канал, який зв’язує товаровиробника і споживача безпосередньо.
Ширина каналу розподілу (напруженість) — це кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу. 69. Класифікація прийомів і методів економічного аналізу.
Для дослідження і вивчення економічних явищ існують узагальнюючі методи обробки економічної інформації, які базуються на принципах розчленування і подальшого синтезу часткових і результуючих показників, що характеризують досліджуванні процеси та явища. До таких методів відносять:
Методи статистичного спостереження;
Методи зведення і групування;
Методи вивчення впливу факторів на зміну результуючих показників;
Методи вивчення варіації і розподілу показників;
Методи вивчення взаємозв’язку показників;
Методи вивчення перспективних і прогнозних значень показників;
Методи подовження, укрупнення і скорочення фактичних систем.
Для дослідження показників за допомогою методів подовження методів укрупнення і подовження моделі фактичних систем поділяють на: Адитивні моделі, Мультиплікативні моделі, Кратні моделі, Змішані моделі
До методів подовження, укрупнення і подовження застосовують такі правила розрахунку:
До методу подовження – якщо кожен фактор збільшити чи зменшити на якусь постійну величину А, то результуючий показник зміниться на ту саму величину . Якщо кожен із факторів збільшити в А разів, то середнє значення результуючого показника теж зміниться А разів. Якщо кожен із факторів скоротити чи зменшити на певне постійне число А, то результуючий показник зменшиться в А разів.
До традиційних прийомів економічного аналізу належать:
Порівняння.
Абсолютних і відносних величин.
Середніх величин.
Статистичне групування.
Балансовий прийом.
Побудови таблиць, схем, діаграм, графіків.
Визначення позитивних і негативних сторін діяльності підприємства.
Порівняння - найбільш поширений із прийомів економічного аналізу, що використовується для співставлення показників досліджуваного економічного явища. Необхідною передумовою застосування прийому порівняння є приведення показників до порівняльного виду. Це здійснюють за допомогою:
Нейтралізації цінового фактору;
Нейтралізації кількісного фактору;
Доведення досліджуваних показників до розрахунку за однаковою структурою;
Усунення територіального впливу на розрахунок певних показників;
Врахування впливу відомчих і галузевих методик щодо розрахунку показників, ін.
В процесі вивчення динаміки і здійснення порівняння показників виконуються такі співставлення:
Показників звітного періоду з даними за минулий і базовий періоди (для вивчення тенденції розвитку явища)
Показників звітного періоду з прогнозними даними на перспективу(для дослідження прогнозних значень)
Планових показників із звітними даними (для виявлення напруженості виробничих завдань)
Звітних даних досліджуваного підприємства зі звітними даними суміжних підприємств галузі.
Звітних даних одного структурного підрозділу з аналогічними показниками іншого структурного підрозділу.
Прийом абсолютних і відносних величин. Абсолютні – показники, які вимірюють розміри, обсяги, і рівні економічних явищ. Для виміру абсолютних величин застосовують натуральні і вартісні вимірники: облік у натуральному виразі, у вартісному виразі. Відносні – показники які отримують в результаті співставлення абсолютних або середніх величин. Вони вимірюються у коефіцієнтах, %, проміле. Відносні величини бувають: відносні величини виконання плану, планового завдання, динаміки, порівняння, структури, координації.
Середні величини – величини, які узагальнюють певні економічні явища і дозволяють виявити тенденції розвитку. Вони є наступних видів: арифметична зважена, арифметична проста, геометрична, гармонійна, хронологічна.
Статистичне групування – прийом зведення і розчленування досліджуваного явища на групи і підгрупи за допомогою певних характерних ознак. Групування є таких видів: типологічні, структурні, аналітичні.
Балансовий прийом – сума впливу часткових факторів повинна дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника.
Побудова таблиць, схем, діаграм – застосовується для узагальнення і наочного зображення результатів аналітичних досліджень, для формування висновків, пропозицій і розробки заходів.
До економіко – математичних методів належать:
кореляційний аналіз;
методи вирівнювання рядів динаміки;
методи вивчення варіації;
лінійне програмування;
методи динамічного програмування;
сіткове планування;
теорія черг;
теорія ігор;
метод Монте – Карло;
імітаційні методи;
евристичні методи.
70. Прийоми елімінування та сфера їх застосування.
Елімінування – пошук впливу часткових факторів на зміну результуючого показника та вивчення величини резервів покращення об’єкту дослідження. Суть цього методу полягає у тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів. В економічному аналізі використовують методи абсолютних різниць, ланцюгових підстановок, відносних рпізниць. ЛАНЦЮГОВІ ПІДСТАНОВКИ. З метою визначення факторів будують таблицю, в якій зверху перелічують всі необхідні фактори, починаючи з кількісних і завершуючи якісними. Потім вводиться добуток факторів, або результативний показник, і графа для розрахунку величини впливу факторів. В перший рядок таблиці записують планові, чи базові, показники. Для розрахунку впливу першого фактора проводять зміну його величини з планової на фактичну, а інші дані залишають незмінними. Різниця між одержаним розрахунковим показником і плановим становить величину першого фактора. Для розрахунку другого фактора його величину у другій підстановці також змінюють на фактичну величину, а величину впливу фактора, що аналізується, визначають як різницю між першим, другим і розрахунковим показником. Така процедура заміщення вихідних пл-х показників на фактичну величину зд-ся доти, доки в останньому рядку не будуть усі фактичні значення факторів, що вивчаються, а їхня величина впливу не буде визначена як відповідна різниця розрахункових добутків факторів.
Отже, за умови дії 4 факторів зд-ся 4 підстановки, величина кожного фактора визначається як різниця між новим розрахунковим показником і попереднім.
СПОСІБ АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ. Розрахунки, які проводяться в таблиці ланцюгових підстановок, можуть бути спрощенні, якщо в кожній підстановці змінити абсолютне значення фактора, що розраховується відхиленням його фактичної величини від базової(планової).
СПОСІБ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ. Цей спосіб ґрунтується на обчисленні різниць у відсотках. Величина впливу кожного фактора визначається множенням різниці в суміжних індексах на плановий обсяг узагальнюючого показника. Розрахунок можна вести табличним або безтабличним способом.
Хоча всі розглянуті способи елімінування відрізняються методикою розрахунків, проте вони дають однакові наслідки, оскільки грунтуються на одному й тому самому п-пі. У практиці ЕА найчастіше використовують спосіб абсолютних різниць, найменш трудомісткий і надійний.
71. Прийом абсолютних різниць в економічному аналізі.
1.1. На результуючий показник впливають 2 фактори. Методика розрахунку:
1). Визначаються результуючий показник і фактори які на нього впливають: Z-результуючий показник; x,y – факторні показники.
2). Досліджується залежність між результуючими показниками і факторами які на нього впливають: Z=x,y – мультиплікативна модель зв’язку.
3). Виявляються кількісні і якісні фактори, що впливають на Z. Х – кількісний фактор,У- якісний фактор.
4). Обчислюється абсолютне відхилення між звітним і базовим значенням Z і факторів які на нього впливають:

5). Розрахунковий розмір впливу кількісного фактора на зміну результуючого показника, шляхом добутку абсолютних різниць по цьому фактору на базове значення якісного показника

6).обчислюється розмір впливу якісного фактору на зміну результуючого показника, як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактору

7). Виконується переврка правельності розрахунку: сума впливу 2 факторі вповинна= абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника

1.2. На результуючий показник впливає більше 2 факторів:
Послідовність розрахунку:
1). Визначається результуючий показник і фактори які на нього впливають: Z – результуючий показник; x,y,k,l – фактори показники.
2). Досліджується залежність між результуючим показником і частковим фактором Z=x*y*k*L
3). Обчислюються абсолютні відхилення між звітним і базовим значенням Z і частковими факторами.
4). Розраховується розмір впливу 1 фактора на зміну результуючого показника, як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на базове значення нище розташованих показників

5). Визначається розмір впливу 2 фактора на зміну результуючого показника, як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення вище розташованого показника і базове значення, нижче розташованих показників.

6). Розраховується розмір впливу 3 фактора

7). Розраховується розмір впливу останнього фактора, як добуток абсолютної різниці по цьому факторі, на звітне значення вище розташованих показників

8). Перевірка правильності розраховується: сума впливу всіх часткових факторів повинна = тій самій абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника

Сфера застосування методу абсолютних різниць – мультиплікативні моделі факторних с-м.
72. Метод ланцюгових підстановок в економічному аналізі.
Цей метод є найуніверсальнішим і використовується для розрахунку впливу факторів в усіх типах факторних моделей. Цей спосіб полягає у визначенні впливу окремих факторів результуючого показника з допомогою поступової заміни базисної величини кожного фактора на фактичну величину у звітному періоді з цією метою визначають низку умовних величин результуючого показника, які враховують зміну одного, потім 2,3 факторів припускаючи, що інші фактори є незмінними. Порівняння величини результуючого показника до і після заміни нейтралізує вплив всіх інших факторів крім одного і дає можливість виявити вплив цього фактора на приріст результуючого показника. Основною умовою правильності розрахунку є вірна побудова матем. залежності між результуючим показником і частковими факторами.
Послідовність розрахунку:
Будується матем. модель залежності між результуючим показником і частковими факторами.
Викор. базовий розрахунок впливу часткових факторів на результат показника.
Обчислюється вплив кожного з факторів на зміну результуючого показника шляхом послідовної заміни базового на його звітне значення.
Визнач. проміжне значення результуючого показника викликане заміною певного часткового фактора.
Розрах. абсолютна різниця між кожним наступним і попереднім значенням результуючого показника.
Викон. перевірка правильності розрахунків з дотриманням балансового способу припустимої похибки.
Визнач. резерви покращення результуючого показника.
Найчастіше для розрахунку викор. спрощений варіант – табличний варіант методи ланцюгових підстановок. Z=Х/(У+К)
73. Метод відносних різниць в економічному аналізі.
Це логічний прийом, який дає змогу виділити із сукпності факторів вплив одного, якщо існує факторна модель функціональоног звязку, а значення впливу факторів виражені відносними величинами для кожного аналізованого фактора послідовно визнач. Різницю в рівнях його впливу і впливу попереднього фактора, отриманий результат треба помножит на абсолютне базове значення досліджуваоног результуючого показника. Послідовність розрахунку: 1. визн-ся розрах-ва формула впливу часткових факторів на результуючий показник: Q=r*N*T* ПП год. 2. обчислюється приріст обсягу випуску прод-ї у зв. році порівняно з базисним: дQ=Q1-Q0. 3. обчислюється %-ве значення впливу кожного фактора на зміну результуючого показника. Для цього: а). від %-го значення 1-го фактора „-” 100%; б). зміна кожного наступного фактора визн-ся як різниця між %-м значенням цього фактора і попереднього; в). сума %-го впливу всіх часткових факторів =зміні результуючого показника у %. 4. обчислюємо кількісне значення впливу часткових факторів на зміну результуючого показника. 5. перевірка: сума впливу всіх факторів на результуючий показник = абсолютній різниці між зв. і базисним значенням результуючого показника. Усі показники з „-” є резервами збільшення обсягу випуску прод-ї. Область застосування м. відносних різниць – всі моделі факторних с-м для яких необхідно розрахувати розмір впливу часткових факторів.
74. Класифікація видів економічного аналізу.
В залежності від різних напрямків класифікації ЕА под-ся на види: 1. за ступенем охоплення: 1.1. комплексний аналіз, за допомогою нього зд-ся всебічна і системна оц-ка результатів д-ті п-ва. 1.2. вибірковий ЕА. 1.3. тематичний. 2. за об’єктами дослідження: *регіональний, * галузевий, * п-во, * виробничі. 3. за часом дослідження: 1. перспективний – зд-ся з метою вибору найб. еф-го варіанту функціонування п-ва на перспективу. 2. оперативний – зд-ся безпосередньо в ході виникнення явищ і процесів або після завершення подій. 3. ретроспективний – зд-ся за результатами квартальної, піврічної, або річної бухгалтерії, статист. фін-ї звітності. 4. за суб’єктами аналізу: аналіз, який зд-ся зовнішньо-економ. службами; ан., який зд-ся вн-ми службами п-ва; ан., зд. громадськими організаціями. 5. за основною метою зд-ня аналізу: виявлення резервів покращення роботи п-ва; розробка заходів по впровадженню виявлених резервів; зміна тенденції розвитку п-ва; діагностика банкрутства п-ва; виявлення ступня ліквідності та платоспроможності п-ва; інші цілі. 6. за ступенем повторюваності: систематичний, епізодичний. 7. за часом проведення: позмінний, подекадний, поквартальний, річний. 8. в зал-ті від напрямку дослідження: * загально ЕА – зд-ся за даними господ. І фін. звітності з метою оц-ки виробничої д-ті п-ва, напрямку перспективног розвитку, виявлення шляхів покращення фін. стійкості, та еф-не використання труд., мат-техн. і фін. ресурсів. * техніко-економ. аналіз – зд-ся сумісно екон. та техн-ми службами п-ва, базується на даних оперативної, квартальної та річної звітності. Використ. з метою глибокого дослідження виробничо-господ-ї та екон. д-ті в цілому. * соц-но –еон. – зд-є дослідження показників соц-го стану п-ва, порівнює критерії соц-го розвитку на даному п-ві з середніми по регіонах. Розробляє напрямки покращення соц-го стану п-ва та впливу на економічні показники д-ті п-ва. * функціонально-вартісний полягає у визначенні класиф-х ознак і вартості функцій п-ва та їх взаємозв’язок з основними результатами д-ті, статистичною і бух. звітністю. 9. за ступенем озброєності: автоматизований, механізований.
75. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, руху та плинності кадрів.
Для аналізу трудових ресурсів необхідна наступна технологічна база:
-штатні розписи спеціалістів і службовців; - розрахунок потреби в основних виробничих робітниках; - табельний облік руху робочого часу; - зведення матеріально первинного обліку (табелі, робочі наряди, відомості і особові рахунки);-матеріальні разові обстеження опитування і документування управлінського обліку.
ЕА забезпечення п-ва труд.р. зд-ся в послідовності: І. Досліджується динаміка осн. аналітичних показників, яка х-є рівень забезпеченості п-ва труд.р. (середньоспискова чисельність персоналу). Для оц-ки динаміки середньосписк. чисельності персоналу п-ва зд-ть такі розрахунки: середньоспискова чис. персоналу, його абсолютне відхилення (ланц., базисне), темп росту (ланц., баз.), темп приросту (ланц., баз.), середньорічний темп приросту. ІІ. Виконується структурно-динамічний аналіз чисельності персоналу. Дослідж. структурного персоналу п-ва зд-ся залежно від обраного напрямку кваліфікації: 1). За категорією персоналу, 2). За видами в-ва. Осн. показники, які х-ть ротацію персоналу п-ва: 1. коеф. обороту по прийому: Коб.пр.= Rпр./Rсп. (к-ть прац. прийн. На п-во / середньоспискова чис. персоналу). 2. коеф. обороту по звільненню Коб.зв.= Rзв./Rсп. Одним із найважл. етапом аналізу забезпеченості п-ва робочою силою є оц-ка ступеню закріплення персоналу за п-вом, яка зд-ся за допомогою коеф. плинності кадрів: Кпл.=Rв.б.+ Rпр.+Rс.к./R. (вл. Бажання, пор. труд. Диск., за скороченням). Осн. етапом аналізу плинності роб. сили є визн-ня факторів, які можуть впливати на ступінь закріплення робочої сили за п-вом. Фактори: 1. розмір ЗРП,2. своєчасність виплати ЗРП, 3. умови праці, 4. умови проф.-го зростання, 5. психологічний фактор, 6. соціально-побутові фактори.
76. Аналіз використання робочого часу. Абсолютні та відносні показники використання робочого часу.
Дослідження ступеню використання роб. часу на п-ві зд-ся в 2 етапи: 1. визн-ся абсолютні показники, які х-ть ступінь використання роб часу, 2. дослідж. відносні показники, які дозволяють визначити еф-ть використання роб. часу. Для отримання об’єктивних аналітичних показників розрах-ся баланс роб. часу для кожного із досліджуваних періодів. Баланс роб. часу, показники: 1. календарний фонд часу, вих. і святкові дні, неявки, всього (чергові відпустки, відп. по хворобі, по навчанню, дозволені законом, з дозволу амін., прогули, простої), число явок на роботу. Всі показники роб. часу можуть вимірюватися в днях, люд-днях, люд-год. 1. Людино-день – х-є працю 1-ї людини протягом 1-го дня. Загальна к-ть відпрацьованих людино-днів: Nл.дн.= R*N, (число явок, к-ть працівників). 2. Люд-год – праця 1-ї людини протягом 1-ї год: Nл.год.= N*R*T. До абсолютних показників використання роб часу є-ть: 1. календ. фонд часу, 2. табельний, 3. максимально –можливий, 4. корисний, 5 число явок на роботу (відпрацьований ФЧ). Відносні показники використання роб. часу: 1. коеф. використання календарного ФЧ: Ккфч=N/КФЧ. 2. коеф. використання табельного ФЧ: Ктфч = N/ТФЧ. 3. коеф. використання мак-но можливого ФЧ: Кммфч= N/ММФЧ. 4. коеф. використання корисного ФЧ: Кор.фч= N/Кор.ФЧ. 5. коеф. використання внутрізмінного часу: Кв.ч.= Т1/Т0.
Аналіз використання роб. часу завершується визначенням резервів збільшення обсягу випуску прод-ї за умови: * ліквідації прогулів, простоїв і неявок з дозволу амін., * покращення використання внутрізмінного часу, * збільшення сер. к-ті відпрацьованих днів при зменшенні цілозмінних втрат часу. 77. Аналіз продуктивності праці та факторів, що впливають на її зміну.
Послідовність аналізу продуктивності праці:
1.визн. аналітичні показники ПП:
-середньорічна продуктивність праці 1 праців.
- середньорічна продуктивність праці 1 робіт.
- середньоденна продуктивність праці робіт
ППс.д = Q/r*N ППс.г.= Q/r*N*T
-середньогодинна ПП робітника
2.дослід. зв'язок між аналітичними показниками ПП
ППR = Пв *ППr, ППr = ППс.д. *N, ППс.д. = ППс.г. *Т, ПП = Пв *N*T*ППс.г.
3.досліджується динаміка показника ПП
4.визн. причини фактори пов’язані з роботою підприємства, які впливають на зміну показника ПП
До факторів які можуть змінити ПП на підприємстві належать:
1.кількісні фактори (екстенсивні)
-зміна структури персоналу: ?ПППв = (Пв1 – Пв0)*N0*T0*ППс.г.0
-зміна цілодобових витрат часу: ?ППN= Пв1(N1-N0)T0*ППс.г.0
-зміна внутрізмінних втракт робочого часу: ?ППT= Пв1*N1(T1-T0)*ППс.г.0
2.якісні фактори (інтенсивні)
-відхилення середнього динного виробітку 1 робіт.: ?ППППс.г.= Пв1*N1*T1*(ППс.г.1- ППс.г.0)
-рівень механізації виробництва
-рівень організації управління виробництва
-рівень наукової організації праці
-рівень спеціалізації та кооперування виробництвом
-дотримання виробничої та технологічної дисципліни
-рівень стимулювання праці
-психологічні фактори
-соц.-побутові умови
5.визначити резерви зростання ПП за умови врахування всіх кількісних і якісних факторів
6.обчислюються резерви збільшення обсягів випуску продукції за таких умов:
- покращення забезпеченості підприємства робочою силою
- поліпшення фактично закріпленої робочої сили за підприємством (підв. кваліфікації)
- краще використання робочої сили
- підвищення ефективності робочої сили
78. Аналіз оплати праці.
ЗРП – це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу. Розмір ЗРП залежить від складності умов виконуваних робіт, проф.-ділових якостей працівника, результату його праці та заг-ї г/д п-ва. Дж-ло коштів на оплату праці для комерц. п-ств є їх дохід, а для установ і організацій – фінансуються з бюджетних коштів, які виділяються із спец. заг. фонду бюджету, а також за рах-к частини доходів одержаних внаслідок г/д.
Основою організації оплати праці на п-ві є тарифна с-ма, яка включає в себе тарифні ставки, сітки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліф. х-ки. Послідовність аналізу оплати праці: І. Виконується структурно-динамічний аналіз ФОП; ІІ. Для оц-ки структури ФОП можуть бути використані такі напрямки кваліфікації: ФОП робітників, спеціалістів, учнів, МОП, працівників. За видами в-цтв: ФОП працівників допоміжного, основного, обслуговуючого, підсобного в-ва. За видами виплат: основної ЗП, допоміжної ЗП. За аналітичними озн.: годинної оплати праці, денної, річної. Фонд годинної оплати праці – сума коштів нарахованих у зв. п. за фактично відпрацьовані години. Фонд денної оплати праці – включає факт. виплати за відпрацьовані люд-год. Фонд річної оплати праці – включає всі суми ЗРП нарахованої працівникам за зв.п. ІІІ. Досліджується співвідношення між темпом росту ПП і сер. ЗП, для цього розрах. коеф. випередження: Кв.=Тпп/Тзп. ІV. Досліджується динаміка показника сер. ЗП: * визн-ся сер.річна ЗП працівника: ЗРП(R) = ФОП(R)/R. *середньорічна ЗП 1-го роб-ка: ЗРП(r) =ФОП(r)/r; *сер.деннаЗП роб.: ЗРП= ФОП(r)/r*N. (N-к-ть днів відпрацьованих в році). *сер.год. ЗРП роб.: ЗРП=ФОП(r)/r*N*T. (Т-тривалість роб. дня). V. Визн-ся (динаміка) факторний аналіз ЗРП. VIдослідж-ся показники, які х-ть фе-ть оплати праці: Еопл.пр. =Q/ФОП. Зарплатоємність: ЗПє= ФОП/Q. 79. Аналіз стану, забезпеченості та руху основних засобів підприємства.
При аналізі основних фондів на сам перед необхідно визначити їхню середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому слід зіставляти темпи їх зміни з динамікою зростання вартості пр-ції або обсягів в-ва в натуральному виражені Останній показник повинен мати більш високі темпи зростання порівняно з основними фондами.
Аналізуючи склад основних виробничих фондів, їх слід поділяти на активні і пасивні, визначивши частку кожної групи. Треба ретельно визначити, як змінюється співвідношення цих груп упродовж останніх років. При цьому невпинне збільшення частки основних фондів у вигляді робочих і силових машин – нагальна мета кожного п-ва.
Аналізуючи стан основних фондів, насамперед на підставі даних розділу 1 активу бухгалтерського балансу, розраховують коеф. зносу основних фондів і вивчають його динаміку за ряд років. Як допоміжні можна застосовувати коеф вибуття, оновлення основних засобів, показники вікового стану устаткування. Повсюдне погіршення цих показників свідчить про серйозні проблеми з оновленням устаткування на п-вах країни, відсутністю коштів для фінансування цих проблем. Розглядаючи рівень спрацювання основних засобів, мають на увазі насамперед їх фізичний знос. Проте не слід забувати й про моральне старіння фондів, яке на багато погіршує становище.
Послідовність аналізу забезпечення ОЗ наступна:
1). Визначення середньорічної вартості ОЗ для кожної групи окремо;
2). Здійснюється структурно динамічний аналіз ОЗ в залежності від напряму класифікації.
3). Досліджується рух ОЗ за допомогою таких коеф:
-коеф надходження (Озн/ОЗ кін.року);
-коеф вибуття (ОЗ вибут /ОЗ поч року);
4).Виконується оцінка показників, які х-зують фондоозброєність п-ва:
-фондоозброєність в-ва (ОЗ/Q);
-фондоозброєність праці (ОЗ/R):
-механоозброєність ви-ва (Озактивн.част /Q);
-механоозброєність праці (ОЗакт/R);
-енергоозброєність ви-ва і праці.
5). Визначаються резерви покращення фондоозброєності п-ва за допомогою методів елімінування.
80. Аналіз ефективності використання основних засобів.
основний узагальнюючий показник, який х-є ступінь використання ОЗ наз-ся фондовіддача: Фд.= Q/ОЗ. А фондовіддача активної частини: Фва. =Q/ОЗа. Послідовність аналізу фондовіддачі: 1. зд-ся аналіз фондовіддачі всіх ОЗ і ф.д. акт. ч. оз окремо. 2. досл-ся причини пов’язані з роботою п-ва, які вплинули на фв. 3. виконується аналіз взаємозв’язків між фв та ПП. Фв. = ПП/Фозбр. праці. Основною умовою збільшення Фв є перевищення темпів росту ПП над темпами росту фондоозбр. праці. 4. виконується факторний аналіз ПП= Фв*Фозб. 5. досл-ся фактори, які впривають на зміну Фв. Ці фактори є 2-х груп: екстенсивні, інтенсивні. Екстенсивні: *обсяги в-ва, *структура оз, *внутрішні втрати роб. часу, *зміни роботи машин і обл. Інтенсивні: *рівень механізації та автоматизації, *зміна цін на прод-ю, *індексація оз, *покращення викор-ня машин і мех.. по потужності, *дотримання виробничої та технолог. дисципліни, *рівень управління в-вом, *наукова організація праці. Факторний аналіз ФВ можна здійснити за ф-лою: Фв= Пв акт. *Фв. акт.ч. 6. виконуються розрахунки впливу з покращенням ступеню забезпеченості п-ва оз та збільшення еф-го викор-ня оз на обсяги в-ва прод-ї. Визн-ся резерви збільшення обсягів в-ва за рахунок усіх перелічених факторів.
81. Аналіз матеріальних ресурсів. Послідовність та фактори впливу.
Аналіз мат. р. – дослідження ступеню забезпеченості і використання виробничих запасів до яких є-ть: матеріали, паливо, запасні частини, МШП, насіння, корми. Результатом аналізу мат. р. є: правильна організація складського господарства, наявність інструкцій з обліку матеріалів, розробка вл-ї номенклатури матеріалів, розробка норм запасу та норм в-т матеріалів. Аналіз забезпеченості п-ва мат. р. починається з перевірки наявності на п-ві плану забезпечення мат-ми ресурсами, визн-ня потреби в матеріалах, термінів і дж-л їх утримання. В процесі аналізу зд-ся перевірка розрахунків потреби в матеріалах та визн-ся Пв зовн. і вн-х дж-л отримання мат-х р. Оц-ка забезпеченості п-ва мат.р. проводиться за основними видами матеріалів і в напрямках вивчення забезпеченості по к-ті., якості матеріалів, термінам поставок, виявленням причин відхилень та дослідженням втрат робочого часу пов’язаних із несвоєчасним забезпеченням роб-х місць матеріалами. Осн. етапом аналізу забезпечення п-ва мат.р. є дослідження впливу факторів на заг-ну вартість витрачених матеріалів. Фактори, які чинять вплив на відхилення в заг-й вартості витрачених матеріалів: 1. фактор „норми”, 2. ф. „цін”, 3. ф. „заміни”. Одним критерієм, який х-є ступінь використання мат.р. на п-ві є матеріалоємність прод-ї, робіт, послуг. Розрізняють: загальну Мє – відношення вартості мат.р. до обсягу виробленої прод-ї; питома Мє – відношення вартості мат.р. на в-во 1-ці прод-ї до ціни 1-ці прод-ї. В ході аналізу Мє слід дотримуватись послідовності: 1. обчислюють показники заг-ї та питомої Мє і зд-ть аналіз динаміки цих показників за досліджуваний період. Витин-ть причини, які пов’язані з д-тю п-ва, які вплинули на зміну Мє прод-ї; 2. виконують факторний аналіз Мє. На зміну Мє прод-ї можуть впливати такі фактори: *зміна норм в-т матеріалів, *зміна цін матеріалів, *зміна цін на прод-ю, *зміна структури і асортименту випуску прод-ї, *дотримання термінів постачання матеріалів, *дотримання норм в-т і запасів матеріалів, *рівень організації служби МТЗ, *рівень безвідходності в-ва, *ступінь дотримання виробничої, технологічної дисципліни, *зниження втрат роб.часу у зв’язку з перебоями в постачанні матеріалів. 3. на основі зд-неного факторного аналізу обчислюються резерви зниження Мє прод-ї; 4. зд-ся факторний аналіз впливу часткових факторів на обсяги в-ва, на основі зд-неного аналізу визн-ть резерви збільшення обсягів в-ва за умови покращення забезпеченості п-ва мат.р. та еф-ті їх використання. 5. розробляються заходи по впровадженню визначених резервів у в-во. Обов’язковим етапом аналізу мат.р. є дослідження запасу матеріалів на п-ві, який може складатися з: т-ног, підготовчого, поточного, сезонного, резервного запасів. Завершують аналіз розробкою заходів щодо дотримання норм в-т і норм запасу матеріалів.82. Аналіз собівартості виробництва та напрями її зниження.
Важливим показником Сб є собівартість окремих видів пр-ції. Для аналізу використовують планові і фактичні калькуляції собівартості пр-ці. Обєктом калькулювання можуть бути продукція чиробои. Проье головний обєкт калькулювання – це готові вироьи, які поставляються за межі п-ва. Враховуючи значну трудомісткість процесу калькулювання собівартості лише найбільш важливих видів про-ції.
Під час аналізу встановлююь ступінь виконання плану за со-стю окремих видів пр-ції, вивчають відхилення за статтями калькуляції від плану або базових показників, визначають причини, що зумовили значні відхилення за найбільш вагомими статтями калькуляції. Якщо п-во тривалий час випускає певний вид пр-ції, обовязково треба вивчити динаміку показників її со-сті за цей період. Вважається, що с-сть пр-ції має тенденцію до постійного зниження. Проте існують і пртилежні напрямки її зміни. Так підвищення якості пр-ції в деяких виробництвах поєднується їз зростанням її с-сті. Причому її зростання, починаючи з визначеної межі, може мати нестримний х-р. В інших випадках період сталого зниження витрат в-ва поступово переходить в кінці у повільне їх зростання, коли погіршуються умови роботи.
Аналіз с-сті окремих видів п-ції слід завершувати пошуком резервів їх зниження. Поточні резерви с-сті включають усі види непродуктивних витат, а також виявлені під час аналізу перевитрат ресурсів і надмірні виплати грошових коштів.
Перспективні резерви зниження с-сті пр-ції,як правило, передбачають проведення значних організаійних, технологічних, конструкторських та інших видів робіт, що потребує певних додаткових інвестицій. Насамперед це стосується можливого збільшення обсягів в-ва. Добре відомо, що за інших однакових обставин збільшеня обсягів в-ва призводить до зниження с-сті пр-ції через відностно сталі витрати на управління в-вом. Цей шлях зниження со-сті хоч і дуже простий, проте має певні згасаючі можливості отримання позитивного ефекту.
Одним їз варіантів розглянутого вище впливу обсягу в-ва на с-сть є природне збільшення кількості виробів нової продукції у міру застосування технологій її виробництва і відповідного її вдосконалення.
Важливим фактором здешевлення ви-ва основної пр-ції може стати виготовлення побічної з відходів основого ви-ва. Фактором подорожчання ви-ва є погіршення умов видобутку палива і сировини і поступове погіршення чкості пр-ції видобувних галузей промисловості
84. Види проектів.
Проект – це комплекс взаємоузгоджених у часі та просторі координованих дій спрямованих на досягнення висунутої мети. На ріні п-ва ПРОЕКТ – це документ, який містить опис відпоідних заході, перелік ідповідальних осіб, встановлену вартість робіт те техніко-економічне обгрунтування.Основними видами проектів є наступні:
1). За метою зд-ня на рівні п-ва: *проекти обслуговування в-ва (найпростіші проекти); *проекти спрямованні на зниження Сб; *розвиток існуючих товарів чи ринків; *створення нових товарів чи ринків; *безпечні або безприбуткові проекти- здійснюються на имогу держави або профспілок; *інші проекти.
2). За тривалістю: *короткострокові (до 3 р.); *середньострокові (до 5 р.); * довгострокові ((5 р.). *
3). За складністю: монопроекти; мегапроекти; мультипроекти – проекти розвитку регіонів або галузей економіки.
4.) За масштабністю проекти поділяються залежно від співвідношення власних і запозичених коштів: малі(до 30% позичені); середні(до 60%)); великі(більше 60% позичені).
5). За взаємозалежністю: залежні; незалежні; взаємовиключні.
6). За ризикованістю: безризикоі;змалим ризиком;з великим ризиком;аантюрні;
7) За сферою д-сті: промислові; проекти розвитку і наукових досліджень ( нове програмне забезпечення і наукові технології); організаційні- пов’язані з реформуанням організаційної структури); економічні – повязані з економічними перетвореннями в державі (зміна податків, с-ми нарахування пенсій); соціальні ( ох. здоровя, НС, розвиток культури); інші види.
85. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту.
Зд-ня проекту безпосередньо повязане з потребами ринку. Проте на його реалізацію впливають і інші чинники, які обєднують у так зване зовнішнє середовище. Ці чинники утворюються в середовищі функціонування проекту, впливають на його реалізацію та не піддаються впливу. Ці чинники діляться на такі групи:
політичні фактори – політична стабільність, підтримка проекту державними установами, рівень злочинності , міждержавні стосунки;
економічні – рівень оподаткування, інфляція, страхові гарантії, стабільність нац валюти;
суспільні – умови і рівень життя, рівень освіти, соц гарантії і пільги, розвиненість с-ми, ох. здоровя, свобода слова, пересування;
правові – стабільність законодавства, право власності, дотримання прав людини;
науково-технічні – рівень розвиту звязку, т-ту та енергетики, рівень інформаційних і промислових технологій;
культурні – рівень освідченості, релігійність, культурні традиції.
природні – клімат, ресурси, вимоги до захисту НС.
Аналіз ЗС зд-ся з метою визначення сприятливих можливостей і загроз проекту. В ході аналізу фактори розглядають в розрізі макроекономічних і галузевих факторів. При розгляді макроекономічних факторів встановлюють: - розмір галузі; - визначають основні сили, що конкурують в галузі; - оцінюють ступінь конкуренції.
Предметом галузевого аналізу є такі фактори: споживачі, постачальники, конкуренти, технології, перешкоди для входження в галузь. В рамках ЗС вивчають можливості п-ва, яке зд-є проекти.
ВС – фактори, що визначаються самим проектом, формуються в результаті розподілу прав і обовязків між учасниками проекту. Фактори ВС: професіоналізм, взаємини учасників, стиль керівництва, рівень комунікації між учасниками. ВС складають учасники проекту: ініціатор, замовник, інвестор, виконавець (проектна команда).
До складу проектної команди рекомендовано включати фахівців з таких сфер знань: Економіка галузі, технологія в-ва, проектування, менеджмент галузі, управління труд.р., фінансовий облік і аудит, маркетинг, екологія, інші вузькі спеціалізації. При роботі проектної команди важливе значення має документування ходу робіт, розробка форм документації, та відповідальності за її заповнення зд-ся ще до початку реалізації проекту.
86. Життєвий цикл проекту.
ЖЦ – період часу від виникнення ідеї проекту до завершення його реалізації. Поняття ЖЦП та його складові є досить умовним і визначається окремим учасником персонально.
Протягом ЖТЦ відбувається рух коштів за певною схемою, яка включає 5 стадій: початок проекту-вкладення коштів, початок функціонування, швидке зростання- обовязкоо збільшується сума надходжень від реалізації проекту, стабільне зростання, занепад або друге народження проекту.
грн
3 4 5
1 2 час
Для успішного управління проектом та полекшення контролю за його просуванням проект поділяють на фази та етапи, які визначають певні ключоі моменти. Існує традиційний підхід та банківський підхід.
Поділ ЖТЦ на складові зд-ся з 2 –х точок зору: - з банку який фінансує проект, - виконавця проекту.
З точки зору банку проект поділяється на такі стадії: - ідентифікація проекту(поперекднє ТЕО); - підготовка проекту(ТЕО), - експертиз проекту (розроблену документацію оцінюють зацікавлені особи),- прийняття проекту(отримання сіх дозвільних узгоджень), - зд-ня проекту, - оцінка результаті. Оцінка результатів яка відрізняється від контролю тим, що: контроль зд-ся постійно, а оцінка лише після виконання певного обсягу робіт; контроль зд-ся керівником проекту, а оцінка, для забезпечення її обєктивності стороннім спостерігачем; контроль сфокусований на деталях, а оцінка – на загальному збагаченні проекту
З точки зору виконавців проекту – за традиційною схемою виділяють 3 форми: передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза, експлуатаційна.
Протягом ЖЦП постійно в рамках проектного аналізу вивчається наступні аспекти:1)комерційний аналіз проекту-макроек.2)технічний аналіз-зміни на ринку технологій,3)інтитуційний аналіз – вивчається організаційна структура проекту,4)соціальний аналіз –передбачає вивчення впливу проекту на населення і навпаки,5)екологічний-вплив на НПС, здіснюється екологічна експертиза6)фінансовий- полягає а оцінці економічної ефектиності проекту з т.з. п-ва7)економічний- те саме тільки з т.з. держави.
87. Концепція беззбитковості в проектному аналізі.
В проектному аналізі прибутковість проекту на відміну від бух підходу передбачає, що обсяг продажу про-ції проекту, не лише покриває всі в-ти на в-во пр-ції, а й забезпечує нормальний П (середній на ринку рівень рентабельності). Точка беззбитковості – це обсяг продажу пр-ції проекту, яки не лише покриває всі в-ти на в-во прод-ї, але й забезпечує нормальний П. Для визначення Тб існує 3 підходи:
1) Метод рівнянь (аналітичний спсіб) П=О реаліз – В-ти, якщо обсяг продажу =х, П=Цод. – (ЗВ*Х+ПВ). Х=ПВ+ П/Цод.-ЗВ. 2) метод маржинального доходу: Мд.=Ц-Зод. Х=ПВ+П/Мд. 3) графічний м.
Аналіз беззбитковості досить простий і наочний м., але його використання обмежене певними припущеннями: 1. ПВ – не залежать від обсягу в-ва. змінюються стрибкоподібно при змінах обсягу. 2. вісі в-ти можна прозподілити на пост. і зм. (точний поділ є неможливим, або вимагає надзвичайної контрольної с-ми, тому поділ зд-ть необмежено). 3. змінні в-ти на 1-цю прод-ї залишаються пост. (величина ЗВ залежить від обсягу в-ва, через так званий поріг продуктивності). 4. обсяг в-ва = обсягу продажу або зміни в запасах прод-ї – незначні. (немає гарантій, що все що буде вироблене буде продане). 5. структура в-ва прод-ї – не змінюється (якщо очікуються зміни в структурі в-ва, то це призведе до змін в розподілі ПВ). 6. ціна реалізації , ціна на матеріали – не змінюється (б-я зміни на ринку вимагають перерахунку т. беззбитковості). 7. на в-ти впливає лише об’єм в-ва (в-ти залежать від ін. вн-х та зовн. чинників).
88. Чиста теперішня назва проекту, як показник його ефективності.
При обгрунтуванні еф-ті проекту дотримуються таких припущень: 1. з кожним проектом пов'язаний конкретний грошовий потік; 2. розрахунок зд-ть по роках; 3. вв-ся що надходження і виплата коштів відбувається в кінці року; 4. всі дані по проектам не є однозначно визначеними; 5. рівень ризику по проекту відповідає середньоринковому; 6. існує досконалий ринок капіталу ( ніхто на ринку не має переважного впливу на ціни, сума позик не впливає на вартість капіталу); 7. більшість проектів мають ординарні грошові потоки, тобто спочатку зд-ся інвестиції, а потім надходить П.
Основним показником еф-ті проектів являється чиста теперішня вартість (ЧТВ):
або , де В – чисті дисконтова ні вигоди, В- сумарні дисконтова ні вигоди, С - сумарні дисконтова ні затрати. Економічний зміст: ЧТВ порівнює сумарну сьогоднішню вартість всіх доходів по проекту і сумарну сьогоднішню вартість всіх затрат. Якщо ЧТВ > 0 то проект є еф-м, Якщо ЧТВ =0 то в більшості випадках проект приймається, якщо ЧТВ<0, то проект відхиляють бо він не еф-й. На рівні п-ва чисельних розраховується як грошовий потік відповідного року.З 2-х проектів ввибирають той, у якого ЧТВ більше. При розрахунку ЧТВ відсоткову стаку як правило не змінюють, проте певних випадках це допустимо і необхідно. Переваги ЧТВ: - враховують вартість грошей в часі, - враховують ризик проекту через % ставку, - може визначатися для декількох проектів одночасно; -простий для розщуміння;
Недоліки ЧТВ: - ЧТВ це абсолютна величина, яка не показує рівень прибутковості проекту, - залежність від обраної відсоткової ставки.- неможливість порівняти проекти за відносною ефективністю.
89. Внутрішня норма рентабельності проекту, як показник його ефективності.
ВНР –дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні. вНР – це така %-на ставка при якій ЧТВ=0. Щоб знайти ВНР необхідно розв’язати рівняння: . (Т.9.п.2)
Універсального способу розвитку такого рівняння не існує. ВНР шукають підбором: шукають таку % ставку і1, щоб відповідно ЧТВ було >0, та таку % ставку і2, щоб ЧТВ <0, потім використовується формула наближення: , - м. апроксимації.Чим менший розрив між і1 та і2 – тим точніший показник НР. Економ. зміст: ВНР показує який мак-й процент може бути сплачений за користування кредитом. Якщо ВНР> ніж альтернативна % ставка (вартість капіталу, рентабельність іншого проеку), то проект є еф-м. Для окремого проекту виконується залежність, якщо ЧТВ >0, то ВНР >іа і т.д.показу4є так заний «запас фінансової міцності»-тобто розрив між ВНР та реальною відсоковлю ставкою.
Переваги ВНР: х-є відносну прибутковість проекту.- показує ріень ризикоаності проекті Недоліком ВНР: не може бути визначена для групи проектів, для не ординарних проектів ВНР може мати декілька значень.- складність розрахунку та розуміння.
90. Оцінка ризиків у проектному аналізі.
В ПА ризк розглядають як ймовірність неотримання бажаного результата проекту(можливість неотримання планового значення ЧТВ).
Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: - ступення доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження; - можливих шляхів зниження ризиків.Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань: виявлення ризиків проекту, оцінка ризиків проекту, виявлення чинників що впливають на ризик, пошуків шляхів скорочення ризиків, врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту, врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту.
При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визначені. У реальній ситуації такого практично не бкває. Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неаби як відхиляються від очікуваних.Проектні ризики зумовленні особливостями його життєвого циклу. Для оцінки ризику при виборі варіанта інвестування можна застосовувати метод експортних оцінок ризиків у різних фазах проекту.При аналізі ризику у передінвестиційній фазі оцінюють фінансово-екрнрмічну життєздатність проекту, організаційно-технічний потенціал, функції та завдання основних учасників, виконувані роботи та рівень гарантії по інвестиціях та кредитах. В інвестиційній фазі оцінюють структуру управліня проектом, перебіг реалізації проекту і якість виконання проектних робіт. В експлуатаційній фазі оцінці підлягають фактори, які негативно впдивають на реалізацію проекту ( затримка будівництва, перевищення витрат, непогодженість щодо фінансування, втручаня держави тощо).Ідея кількісного підходу до оцінки ризику грунтується на тому, що невизначеність може бути поділена на 2 види. Якщо невизначені параметри спостерігаються досить часто за допомогою статистики або імітаційних експериментів, то можна визначити частоти появи даних подій. Такий тип невизначеності має назву статистичної невизначеності. При достатній кількості спостережень частоти розглядаються як наближене значення ймовірності подій. Якщо окремі події, які нас цікавлять, повторюються досить рідко або взагалі ніколи не спостерігалися і їх реалізація можлива лише в майбутньому, то має місце нестатистична невизначеність. У цьому випадку використовується субєктивна ймовірність, тобто експертні оцінки її величини. Концепція субєктивної ймовірності не на статистичній частоті появи подій, а на степені впевненості експерта в тому, що задана подія відбувається. Основною ідеєю аналізу рівня власного ризику проекту є оцінка невизначеності очікуваних грошових потоків від даного проекту. Цей аналіз може бути проведений різними методами – від неформальної інтуїтивної оцінки проекту до складних розрахункових методів та використання статистичного аналізу й математичних моделей.
Практично всі розрахункові зачення грошових потоків, на яких заснований проектний аналіз, є очікуваними значеннями випадкових величин з певним законами розподілу. Ці розподіли можуть мати більшу чи меншу варіацію, що є відображенням більшої чи меншої невизначеності, тобто ступеня власного ризику проекту.
91. Аналіз чутливості проекту.
Аналіз чутливості – це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як зміниться значення ЧТВ проекту при заданій змінні вхідної змінної за інших рівних умов.
Аналіз власного ризику проекту передбачає розрахунок впливу внутрішніх факторів проекту на ЧТВ. Такий аналіз н-ся - аналіз чутливості, в рамках якого визначається наступне: 1.) Чутливість проекту до фактора – це процес зміни ЧТВ при певній % зміні фактора; 2.) Діапазон впливу фактора на проект – це % зміни ЧТВ при зміні фактора, від мінімально можливих до максимально можливого. 3.) Коефіцієнт переключення – це % зміни фактора, при якому ЧТВ стане рівною 0. Аналіз чутливості зд-ся за алгоритмом: 1. встановлюється методика обрахунку ЧТВ; 2. визначається базове значення ЧТВ; 3. встановлюються фактори впливу яких буде вивчатись, та задається % ставка зміни; 4. змінюється знчення 1-го з факторів. 5. вивчається нове значення ЧТВ; 6. визначаються % зміни ЧТВ; (кроки 4,5,6, повторюються для кожного з факторів); 7. встановлюється рейтинг для кожного з факторів.
Результати аналізу чутливості можуть бути представлені графічно. Існує 2 види діаграм: 1. лінійна, яка відображає залежність відносної зміни ЧТВ (%зміни ЧТВ)від відносної зміни факторів. Чим більший кутовий коеф тим впливовіший фактор. (Т.1.п.3.). 2. Хрестоподібна діаграма відображає і позитивні і негативні ЧТВ а за допомогою рамки визначаються допустимі значення змін факторів і змін ЧТВ.
Аналіз чутливості має основний недолік, вивчає вплив лише одного фактора. В реальному житті рідко змінюється лише один фактор а всі інші залишаються незмінними, тому більш досконалим є метод сценаріїв, в якому розглядаються від 3 до сценаріїв розвитку пректу. Алгоритм розрахунку той же, що і в аналізі чутливості, але змінюють не окремі фактори а кілька відповідно до сценарію.
Ще більш досконалим є метод Монте –Карло. Він базується на великій к-ті розрахунків, що зд-ся автоматизовано. Існуючі програми дозволяють проводити від 10 до 20 тис. розрахунків ЧТВ та отримувати в результати законом розподілу ЧТВ. Отже, аналіз чутливості є невідємною складовою практичного аналізу, яка дозволяє управляти еф-тю проекту.
92. Фактори підвищення ризикованості проектів.
Фактори підвищення ризикованості: 1. довготривалість проекту. В звязку з тим, що аналіз ризику зд-ся на передінвестиційній базі, а поект триває досить довго, можливим є: 1). Деякі ризики можуть бути не враховані на етапі ідентифікації проекту або виникнути несподівано; 2). Оцінка ризиків може бути неточною через зміни в самому проекті; 3).Оцінка ризиків вимагає коригування в звязку з появою нової інформації. ЄБРР має деякі рекомендації, як зменшувати дані факти ризику: - необхідний постійний моніторинг умов реалізації проекту; - збір ін-ції потрібно зд-ти з найбільш значних ризиків; - необхідно регулярно інформувати керівника проекту про зміни та додаткову ін-цію. 2. велика к-ть учасників проекту. Наявність в проекті багатьох зацікавлених осіб як основних так і супроводжуючих призводить до таких наслідків: - кожний учасник проекту по своєму оцінює той чи інший ризик; - розподіл ризиків між учасниками проектів визначається торгами;. – кожен учасник проекту приймається іншими як своєрідне джерело ризику. ЄБРР має такі рекомендації: - розподіл ризику між учасниками повинен бути зд-ний ще до початку фінансування проекту; - всі учасники повинні використовувати однакові методи для оцінки ризиків; - при розподілі методів не можна перевантажувати когось з учасників; - підбір учасників проекту повинен здійснювати за рекомендаціями. 3. комбінований х-р д-ті. Для того щоб зменшити ризики при виконанні зовсім різних робіт необхідно залучати відповідних спеціалістів для їх виконання, та експертів для їх оцінки. 4. інтернаціональний х-р д-ті проектів. Цей х-р проекту проявляється у тому що вони розробляються в одній країні, фінансуються іншою, реалізуються іншою. При цьому слід враховувати міжнародний поділ праці. Особливого значення в таких умовах набуває аналіз політичних ризиків.
93. Використання точки Фішера при ранжуванні проектів.
Як правило не виникає проблем у вибору показника ефективності при порівнянні деяких проектів виникають проблеми. Існують ситуації коли ЧТВ та ВНР не узгоджуються між собою ЧТВ проекту А> ЧТВ проекту Б, ВНРа ‹ ВНРб ситуація не узгоджується. Така ситуація виникає якщо: проекти значно відрізняються величиною грошових потоків; проеки відрізняються схемою надходження коштів; проекти відрізняються тривалістю. При виборі кращого проекту визначають точку Фішера(це %ставка при якій ЧТВа=ЧТВб ). Якщо реальна %ставка більша точки Фішера то неузгодженості не буде і треба більші інвестиції, якщо реальна %ставка менша точки Фішера то необхідно обґрунтувати ефективність додаткового вкладення коштів. Якщо є можливість вкласти додаткові кошти з ефективність більше т. Фішера то обирається дешевший проект. Якщо немає можливості вкласти кошти більш ефективно ніж т. Фішера то обирають дорожчий проект. Для обрахунку т. Фішера створюють новий проект із різниці грошових потоків А і Б і шукають його ВНР. Поряд з ЧТВ розраховують чисту майбутню вартість вона показує різницю між дисконтова ними вигодами і дисконтова ними витратами. У випадку коли для проекту може існувати декілька значень норми рентабельності розраховують модифіковану норму рентабельності – це % ставка яка прирівнює приведену вартість затрат та майб вартість доходу. Часто використав індекс прибутковості, який показує яка величина дисконтова них вигід припадає на 1грн інвестицій. Термін окупності показує період за який вигоди проекту перевисять інвестиції. Існують такі групи критеріїв і їх х-тика: 1) зовнішні та екологічні критерії(правове забезпечення проекту, реакція грошової думки на здійснення проекту, наявність шкідливих продуктів та процесів, вплив проекту на рівень зайнятості); 2) критерій реципієнта що здійснює проект(показники диверсифікації, дані про потенціал росту, досягнуті результати д-ті та їх тенденції, дані про фін спроможність, стратегія у галузі, наявність досвіду роботи у зовн ринку); 3) науково-технічні критерії(перспективи науково-технічних рішень що використовуються, патентна чистота виробів. Перспективність використання одержаних результатів у майб, міра впливу на ті проекти що являють собою держ інтерес); 4) фінансові критерії(очікувана норма ЧТВ, значення норми дохідності, відповідність проекта критеріям інвестицій, строк окупності і сальдо реальних грошових потоків, стабільність надходжень доходів від проекту, можливість використання податкових пільг, необхідність залучення позикового капіталу, ризик пов'язаний із здійсненням проекту); 5) виробничий критерій(доступність сировини, матеріалів, необхідних устаткувань, наявність в-чого персоналу, можливість використання відходів в-ва, потреба у додаткових в-чих потужностях).
94. Вибір ставки дисконтування при обґрунтуванні проектів.
Найбільшу проблему при обрахунку еф-ті проектів є вибір % ставки, яка буде використана в розрахунку норми дисконту. Існує багато підходів до її обгрунтування.
1.) Використання в якості норми дисконту середньозваженої норми капіталу. Переваги: можна точно обрахувати; середньозважена вартість капіталу свідчить про конкретну рентабельність вкладення коштів. Недоліки: середньозважена вартість капіталу більше стосується п-ва що реалізує проект, а не самого проекту; може змінитись; містить в собі ризик по кредитам не повязані з проектом.
Метод краще використовувати для нетривалих проектів, які реалізуються на вже існуючому в-ві. Ставка дисконту приймає однакову для всього життєвого циклу проекту. Метод не використовується при створенні нових компаній. 2.)Процент по позичковому капіталі – це поточна еф-на % ставка по довготерміновим позикам, які можуть використовуватися в даний період. Недоліки: рівень % ставки обумовлюється конкретним контрактом і е завжди є обєктивним; такий дисконт не покриває ризику інвестора. Метод використовується так як і попередній. 3.) Ставка по безпечним вкладенням. Безпечними вкладеннями в розвинених країнах вв-ся ц.п. уряду. Недоліки: В Укр. немає безпечних вкладень; Забезпечує досить низьку прибутковість. Метод використовується для держави і безпечних проектів. 4.)Комбінування ставок. Щоб уникнути недоліків середньозваженої вартості капіталу можна не враховувати ризик фінансування. Для цього різні грошові потоки дисконтуються за різними % ставками: інвестиції за % по кредиту; операційні в-ти за рентабельною д-тю по проекту; прибутки за середньоринковою доходністю по галузі. Переваги: враховується специфіка по проекту. Недоліки: не враховуються конкретні джерела ризику; зміна дисконтної ставки життєвого циклу значно ускладнює розрахунки. Метод може використовуватися при розширеній д-ті п-ва. Даний метод має багато модифікацій. 5.) Метод оцінки капітальних активів – базується на тому, що в загальному ставка дисконтування включає безризикову та ризикову частину. де: - середньоринковий галузевий П; В – коеф що враховує доходність даної галузі при існуючій коньюнктурі ринку. Визначається на основі біржових статей спостереження. Даний метод є найбільш поширений. Недоліки: складність визначення коеф В; неможливість використання для інноваційних проектів. 6.) Альтернативна вартість грошей – це ВНР гранично прийнятого або гранично неприйнятого проекту.
95. Аспекти проектного аналізу.
Розвиток ПА почався ? зо р. тому після завершення нафтового буму. ПА спирається на методики ЄБРР. ПА – сук-сть методів та прийомів, які дозволяють обгр-ти доц.-ть окремого проекту або вибрати кращий з альтерн-х проектів. ПА спирається на такі науки: інвестування, Ек-ка п-ва, ризик, стратегія п-ств, маркетинг і т.д.
Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, спрям-х на досягн-я висувної мети. Властивоссьі проекту: тимчасовість – проект має чітко визначені початок і кінець; спрямованість на визначену мету; унікальність; послідовне виконання – координоване викон-я всіх дій.
Будь-який проект здійсн-ся в рамках «потрійного обмеж-я» - проект має бути здійснений з макс-но можливою еф-тю, вчасно і в межах виділених ресурсів та у відповідності до технічного завдання. Для управл-я часом в сучасних умовах викор-ть сіткове та календ-не план-а. для управл-я ресурсами – викор-ть бюджетування. Для управл-я якістю – необх-не чітке, письмове формул-я всіх вимог.
96. Роль та особливості широкомасштабних проектів радикально нових технологій.
Широкомасштабні проекти радикально-нових технологій – весь комплекс багатостадійних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та реалізаційних робіт, які виконуються за єдиною програмою, єдиним колективом з метою винайдення нетрадиційних або невідомих раніше шляхів вирішення широкомасштабних проблем. Особливості проектів: 1. багатоцільовий х-р задач, що ставляться перед проектом; 2. часто існує унікальність базисних суспільних потреб, які не можуть бути вирішені існуючими на сьогодні способами; 3. принципово-нові можливості задоволення тих суспільних потреб, які раніше навіть не усвідомлювались; 4. концентрація в-ва, і пов’язані з цим переваги і недоліки; 5. неможливість проведення експериментів для оц-ки еф-ті проектів; 6. низька та спадаюча по роках надійність прогнозованих результатів; 7. потреба в значному фінансуванні; 8. залежність проекту від ЗС; 9. мала гнучкість проекту; 10. довготривала фаза розробки проекту та наявність перехідного періоду при введенні проекту в експлуатацію; 11. значна роль та масштабність соц-х наслідків; 12. залежність екон-х показників проекту від технологічної частини, яка часто ідеалізується при створенні проекту.
97. Використання грошових потоків у проектному аналізі.
Дослідженя еф-ті проекту базується на порівнянні вигід і в-т. Дана концепція реалізується використанням у фінансовому аналізі грошового потоку, а не П. Це робить розрахунок еф-ті більш достовірним і створює сприятливі умови управління проектом. Для розуміння суті грошового потоку розглянемо його з позиції фінансового менеджменту. Грошовий потік п-ва являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його г/д. Висока роль еф-го управління грошовими потоками п-ва у його успішному функціонуванні визначається наступними основними положеннями: 1. Грошові потоки зд-ть обслуговування г/д п-ва практично в усіх її аспектах. Грошовий потік можна сприймати як с-му фінансового кругообігу господарського механізму п-ва. Еф-но організовані грошові потоки п-ва є найважливішим симптомом його фінансового здоровя передумовою досягнення високих кінцевих результатів його г/д в цілому; 2. Еф-не управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу п-ва в процесі його стратегічного розвитку; 3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності зд-ня операційного процесу п-ва. Б-я збій у здійсненні платежів негативно впливає на формування виробничих запасів сировини і матеріалів, рівень ПП, реалізації готової продукції тощо. У той же час ефективно організовані грошові потоки п-ва, підвищуючи ритмічність здійсненя операційного процесу, забезпечують ріст еф-ті в-ва і реалізації її поро-ції. 4. Еф-не управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу п-ва у позиковому капіталі. Активно керуючи грошовими потоками можна забезпечити більш раціональне і ощадливе використання власних фінансових ресурсів, формрваних їз внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку п-ва від кредитів. 5. Управління грошовим потоком є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення оборотності капіталу п-ва. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового ціклів, що досягається в процесі результативного управління грошовими потоками. 6. Еф-не управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності п-ва. Навіть у п-в, що успішно зд-ть г/д і мають достатню суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат коштів, що досягається в процесі управління грошовими потоками п-ва, дозволяє усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності. 7. Активні форми дозволяють п-ву отримувати додатковий П, що генерується безпосередньо його грошовими активами. Мова йде в першу чергу про еф-не його використання тимчасово вивільнення залишків коштів у складі оборотніх активів, та інвестиційних ресурсів, що накопичуються у здійснені проектів.
98. Оцінка цінності проекту.
Цінність проекту полягає у зростання суспільного або приватного добробуту. З цієї точки зору все, що зменшує суспільний або приватний добробут, це в-ти проекту, всі що збільшує це вигоди проекту.
Вигоди пов’язанні не тільки з П, вони включають також: неявні надходження (грошовий потік), та ті переваги, які не завжди можна оцінити в грошовій формі. За вимогами ЄБРР у проектну документацію обовязково включають розділ де описують прямі і поточні затрати, вигоди, що не можуть бути оцінені в грошовій формі. Важливе значення при визначенні цінності проекту мають правильний вибір бази для порівняння.
Існують певні відмінності в оцінці цінності проекту у фін. та екон. аналізі. У фін. аналізі: (на рівні п-ва) цінність проекту (= вигоди – в-ти) ототожнюють з грошовим потоком. В ЕА – цінність проекту – зміна суспільного добробуту, яка не = зміні нац-го багатства. На рівні держави необхідно враховувати трансфертні платежі, - статті фін. звітності, які відображають зміну власника вигід проекту і не є змінами в суспільному добробуті (податки, субсидії, дотації). У фін. аналізі важливе поняття – „альтернативна вартість” – вартість не отриманої вигоди.
99. Процес стратегічного планування.
Починаючи із 60-х років п-ва стають все більш залежними від попиту споживачів, виникає потреба розробляти реальні і надійні плани майбутнього розвитку п-ва з урахуванням ситуації, що складається на п-ві та його зовн. оточенні. стратегічне планування характерна тим що воно розробляє стратегічні відповіді на дії конкурентів і спрямовані на зменшення впливу загроз зовнішнього середовища. Стратегічне планування – це адаптивний процес за допомогою якого здійснюється розроблення та корегування системи порівняно формалізованих планів на основі безперервного контролю та оцінювання змін які відбуваються як в середині так і зовні п-ва. Стратегічне планування посідає центральне місце у системі стратегічного управління. При стратегічному плануванні відсутні передбачення про те що майбутнє повинно бути кращим минулого і не вважається що майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції. 1етап. Спочатку виконується аналіз перспектив п-ва і завданням якого є виясненя тих тенденцій, небезпек, а також окремих надзвичайних ситуацій, які здатні змінити складні тенденції. 2етапом є аналіз позицій у конкурентній боротьбі. Його завданням є визначення того наскільки можна підняти результат д-ті п-ва покращивши конкурентну стратегію у тих видах д-ті яким воно займається. 3етап. Вибір стратегії. На цьому етапі порівнюється перспективи різних видів д-ті п-ва встановлюються пріоритети і розподіляються ресурси між різними видами д-ті. Загальний рівень результату на який може розраховувати п-во користуючись аналізом своїх конкурентних можливостей зображається лінією існуючого потенціалу. П-ва можуть задовольнитися даною лінією як орієнтиром на майбутнє. У цьому випадку аналіз границі закінчується і п-во приступають до формулювання цілей. Однак для більшості п-в лінія існуючого потенціалу є неприйнятною для п-ва через такі причини: набір видів д-ті, яким займається п-во є стратегічно уразливими; лінія перспектив виявляє невідповідність між довго і короткотерміновою стратегією4 упраління претендує на досягнення темпів росту які є набагато вищими за лінію існуючого потенціалу. 4етап. Аналіз шляхів диверсифікації. Його завданням є: оцінка недоліків набору видів д-ті і визначення нових видів до яких п-ву необхідно перейти. Аналізуючи нові напрямки, п-во виходить на загальні цілі та завдання. 5етап. Є формування короткострокових і стратегічних цілей. Короткострокові цілі орієнтують д-ть п-ва у його повсякденній роботі а стратегічні закладають основи майбутньої рентабельності.(ТУТ МАЄ БУТИ ГРАФІК)
100. Процес формування стратегій.
Формулювання стратегій – це процес, у ході якого керівники встановлюють місію, формулюють цілі, створюють стратегії та стратегічний набір, а також визначають усі складові (компоненти) процесу стратегічного управління під-вом. Загальний процес формулювання стратегій складається з 4-х етапів: Оцінка і аналіз існуючої стратегії. Коригування існуючої стратегії або формулювання нової. Прогнозування потенційно можливих господарських ризиків. Обґрунтування і вибір стратегічних альтернатив. Оцінка і аналіз існуючої стратегії. Діагностика (оцінювання стратегій під-ва) проводиться, як правило, в кінці року і передбачає аналітичну оцінку його внутрішніх можливостей щодо задоволення потреб ринку та досягнутого рівня їх використання. Дієздатність стратегії повинна визначатися за допомогою певних критеріїв, таких як:-На скільки стратегія під-ва характеризується цілісністю, за яких умов кожна з її складових може працювати на загальну стратегію.-На скільки стратегія адаптується до навколишнього зовнішнього ринкового середовища з точки зору його швидких змін.-На скільки цілі під-ва збалансовані із МТР.-На скільки стратегія під-ва враховує можливість комерційного ризику і які заходи по його нейтралізації вона пропонує.-На скільки стратегія відображає діловий горизонт планування і терміни реалізації.-На скільки стратегія опирається на дії лінійних та функціональних структур, їхні орієнтири та цінності.Аналіз існуючої стратегії може засвідчити, що під-во: а) перебуває у більш-менш повній відповідності із сучасною виробничою, інноваційною, фінансово-комерційною політикою під-ва (відповідає вимогам ринку); б) відповідає сучасним вимогам ринку лише частково; в) потребує докорінної зміни своєї діяльності.Коригування існуючої стратегії або формулювання нової. Якщо у ході аналізу під-во зупиняється на варіантах б або в, то під-во переходить до 2-го етапу. Необхідність в переході може виникнути і тоді, коли виникають нові цілі під-ва або ж виявляється, що досягти їх в межах існуючої стратегії стане неможливим. Кожне під-во реагуючи на різні можливості та загрози і маючи різні сильні та слабкі сторони здійснює власний стратегічний вибір по відношенню до змін, що відбуваються. Таким чином, в залежності від того, на якій стадії ЖЦ перебуває під-во на час формулювання стратегії, його керівництво обирає певний тип корпоративної стратегії.Прогнозування потенційно можливих господарських ризиків. Процес прогнозування передбачає такі етапи:-визначення максимально можливих критичних допущень; розрахунки величини ризику кожного виду;-виявлення можливостей виникнення кожної із несподіванок;-пропонування системи захисних (нейтралізуючих) дій за умови виникнення критичних ситуацій.-Обґрунтування і вибір стратегічних альтернатив. На основі результатів ситуаційного аналізу здійснюється конкретний вибір стратегічних альтернатив під-ва. Можливі варіанти вибору таких стратегічних альтернатив подаються у вигляді таблиці. Користуючись цією таблицею, можна точніше узгоджувати стратегію під-ва із його можливостями, а також особливостями виробництва, реалізації та сегментації споживчого ринку.
101. Стратегічна сегментація.
Розроблення корпоративної стратегії підприємства починається не тільки з питань у якій галузі працювати, але і з обгрунтування шляхів зростання диверсифікації, а також вибору ринків сировини та збуту продукції. В першій половині 20-го сторіччя більшість підприємств випускали різнорідну продукцію і виходили з нею на численні ринки, однак, у другій половині 20-го сторіччя почалося насичення попиту: зростала конкуренція і підприємствам потрібно було визначитися у якій галузі працювати далі. Для цього потрібно було максимально враховувати особливості споживачів, що зумовило розподіл ринку на певні сегменти. У стратегічному управління ці сегменти прийнято називати стратегічними зонами господарювання (стратегічні сфери бізнесу). Стратегічна зона господарювання – це елемент оточення на яке підприємство має або хоче мати вихід. Стратегічна сегментація передбачає вибір стратегічних зон господарювання, які найбільш відповідають можливостям підприємства і особливостям розвитку ринку, тобто аналіз майбутньої стратегії починається із визначення відповідних СЗГ. Результатом цього аналізу є оцінка перспективи, яка відкривається у цій галузі з точки зору зростання, норми прибутку, стабільності і технології. Ця інформація потрібна для того, щоб вирішити як підприємство збирається конкурувати з іншими підприємствами у відповідній галузі. У нинішній час зростає тенденція до децентралізації великих підприємств (об’єднань), які охоплюють різноманітні форми діяльності та сфери бізнесу. З цією метою у таких підприємствах створюють самостійні господарські підрозділи (стратегічний господарський центр), які мають безпосередні стосунки із групами споживачів, є частиною підприємства, самостійно визначають свою стратегію і реалізують її, незалежно відповідаючи при цьому за результати своє діяльності. Стратегічний господарський центр – це самостійна господарська одиниця (відділ, підрозділ, завод або інший центр прибутку), для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат та капіталовкладень, яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства на певному сегменті ринку. Оцінюванням перспективи з точки зору зовнішнього середовища займається стратегічний бізнес центр (СБЦ). СБЦ – це організаційна одиниця підприємства, яка відповідає за розроблення стратегічний позицій підприємства в одній або декількох СЗГ. СБЦ на підприємстві може бути представлений у вигляді штабу чи відділу, чи служби стратегічного планування.102. Зовнішнє середовище підприємства його складові та властивості.
Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Аналіз середовища є початковим єтапом формулювання стратегії підприємства оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування. Це передбачає дослідження і вивчення його головних складових: 1. зовнішнього 2. внутрішнього. В ринкових умовах головною метою функціонування п-ва є максимальне задоволення потреб ринку, забезпечення сталого прибутку, і як наслідок ріст добробуту його власників та працівників. Для досягнення цієї мети п-во повинно швидко адаптуватись до постійно змінного середовища, оскільки і п-во, і зовнішне середовище взаємно впливають один на одне. Зовнішне середовище п-ва – це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість п-ва і на які воно не може впливати взагалі, але чинить незначний вплив. Зовнішне середовище будь-якого п-ва поділяється на: 1. загальне 2. Операційне. Загальне зовнішне середовище (макро середовище) – формують фактори не прямої дії, які впливають на п-во не безпосередньо, а через певні механізми та відносини. До них відносять: 1. економічні фактори – це фактори, які повязані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії (встановлення тарифів і податків). 2. Політичні – це фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять своє відображення у д-сті та прийняті рішень місцевими органами влади та Уряду. 3. Екологічні – це фактори, які повязані із станом природнього середовища і впливають на організацію виробництва. 4. Соціально – демографічні – це фактори, які впливають на рівень та тривалість життя людей а також формують їх цілісну орієнтацію (рівень доходу населення). 5. Культурні традиції складені в країні – це фактор, який впливає на попит тих чи інших товарів та послуг. 6. Рівень освіти населення – чинить різностороній вплив. Операційне зовнішне середовище (мікро середовище) – формують фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на д-сть п-в і залежить від цієї д-сті. П-во, як відкрита система залежить від зовнішнього світу у відношення забезпеченості сировиною, матеріалами, енергію, трудовими ресурсами, а також від споживачів, виготовлених товарів чи послуг. Крім перерахованих елементів операційне середовище включає: - конкурентів, які випускають аналогічну продукцію чи товари замінники; - фінансові установи, які визначають кредитно- фінансову ситуацію; - державні закони, які регламентують д-сть п-ва; - джерела трудових ресурсів, їх склад чи якість. Окрім того виділяють технологічний фактор – який повязаний з розвитком техніки, обладнання, процесів обробки і виготовлення продукції. Цей фактор є одночасно і внутрішньою складовою п-ва і фактором загального внутрішнього середовища. Зовнішне середовище має такі властивості: 1. взаємозвязок усіх факторів зовнішнього середовища – зміна одного з показників може призвезти до зміни іншого. 2. складність зовнішнього середовища – це значна к-сть факторів, різноманітність їх звязків і наслідків впливу. 3. динамічність і рухомість зовнішнього середовища – це різна швидкість змін факорів середовища. 4. невизначеність зовнішнього середовища – це обмеженість інформації непевність у її достовірності. 5. багатогранність зовнішнього середовища – це зображення великої к-сті подій та аспектів. 103. Модель М.Портера (основні чинники конкуренції).
Головним призначенням формування стратегій є встановлення взаємозвязку п-ва та його зовнішнього світу. Зовнішне середовище є досить широкім, проте ключовий аспект зовнішнього середовища – це галузь в якій п-во веде свою д-сть. Фактори за межами галузі мають як правило відносне значення, оскільки решта зовн факторів впливає на п-во однаково, а відмінність проявляється у тому, що п-во по різному пристосовується до цього впливу. Галузь – це сукупність п-в, які випускають однорідну продукцію, використовують однотипну сировину та матеріали, характеризуються спільністю виробничо – господарською д-стю(технологічних процесів, складу обладнання, кваліфікації кадрів). Галузь відрізняється економічними характеристиками. Оскільки в Україні триває процес встановлення ринкового середовища природньо, що конкуренція є невідємним атрибутом такого середовища. Вона підпорядковує та спрямовує зусилля п-ва діяти за законами ринку. Може бути сильною чи слабкою, орієнтуватися на ціну, якість, сервіс. Крім того умови конкуренції постійно змінюються. Конкуренція – це боротьба, суперництво між учасниками ринкової економіки за найбільш вигідні умови виробництва та збуту продукції. Згідно Портера стан конкуренції в галузі залежить від 5 головних чинників, які з одного боку загрожують існування п-ва, а з іншого формулюють можливості для його подальшого розвитку. Сукупний вплив усіх чиників впливає на потенціал граничного прибутку в галузі. Де показник прибутковості вимірюється у показниках довгострокової віддачі від інвестиційного капіталу.
Модель Портера:
104. Вплив існуючих конкурентів на діяльність підприємства.
Між п-вами які пропонують однотипну продукцію найбільший вплив чинить конкуренція в середині галузі. Суперництво між п-вами виникає тому що з одного боку п-во може відчувати тиск з боку інших п-в, а з іншого п-во має можливість поліпшити своє становище. Суперництво набуває форми боротьби будь-якими засобами, використовуються такі види заходів, як: Цінова та рекламна конкуренція, введення нових товарів, максимальний рівень сервісу, гарантії, конкурентні ініціативи одного п-ва мають помітний вплив на інші тому можуть викликати протидію або опір цім ініціативам. Це означає, що п-ва взаємозалежним. Така система дії або протидії може поліпшити становище п-ва ініціатора, а може і навпаки. Деякі форми конкуренції особлива цінова не відзначаються стабільностю і цілком можуть погіршити становище в усій галузі с погляду прибутковості. Цінові знижки автоматично повторюються конкурентами, а це зменшує виручку усіх п-в. З іншого боку рекламні баталії можуть збільшити попит, або підвищити рівень товарної диференціації в галузі на користь п-ва. Кокуренція та її інтенсивність є результатами к-кох структурних факторів, які взаємодіють одне з одним. 1. Числені, або зрівноважені конкуренти – коли на ринку діє багато п-в ймовірність індивідуальної поведінки є високою і деякі п-ва звикаються із думкою, що їхєня тактика може бути не поміченою. П-ва можуть бути схильними до взаємної сутички і володіти ресурсами достатньої для тривалої та енергійної боротьби. З іншого боку якщо у галузі домінує одне або більше п-в то лідери можуть диктувати правила поведінки на ринку. 2. Повільне зростання у галузі – збільшення попиту на галузевий продукт перетворюється на конкуренцію за здобуття частки ринку для тих п-в які прагнуть розширення. 3. Великі фіксовані витрати або витрати на зберігання – великі фіксовані витрати створюють значний тиск на всі п-ва, що часто призводить до стрімкого падіння ціни за наявності надлишкової потужності. Коли зберігати готову продукцію є складно і дорого то п-ва можуть маскувати ціни щоб забезпечити збут. 4. Відсутня або не достатня диференціація – у цьому випадку товари різних п-в є дуже подібними, тому вибір покупця значною мірою залежить від ціни та сервісу, що змушує знижувати ціну і конкурувати у сфері послуг. 5. Відмінності між конкурентами – конкуренти відрізняються своїми стратегіями, походженням, особливостями. Вони мають різні цілі та стратегії щодо того як конкурувати і можуть зіткнутись на ринку. Вибір стратегії яка є оптимальною для одного п-ва може зашкодити іншому. 6. Високі стратегічні ставки – суперництво у галузі набуває більшої гостроти, якщо деякі п-ва з метою досягнення успіху ставлять на карту дуже багато. У таких ситуаціях цілі цих п-в можуть бути не лише й відмінними, але й дестабілізувати становище оскільки вони означають готовність пожертвувати прибутковістю для продовження своєї корпоративної стратегії, або щоб створити собі престиж викликати довіру.
105. Загроза входу нових конкурентів на діяльність підприємства.
До потенційних конкурентів можуть бути віднесені: 1. Диверсифіковане п-во, яке працює в суміжних галузях. 2. Споживачі продукції виробничо-технічного призначення, які можуть частково чи повністю налагодити переробку чи виробництво такоїж продукції (зворотня інтеграція). 3. Постачальники сировини, матеріалів і комплектуючих, які здатні налагодити переробку та складання на своїх п-вах кінцевої продукції (прогресивна інтеграція). 4. Невеликі п-ва, які можуть отримати підтримку держави, або великих п-в, бути поглиненими ціми великими п-вами і за короткий час розвинутись до статусу небезпечного конкуренту. Нові п-ва, які входять в галузь як правило приносять нові потужності, прагнуть здобуту частку ринку і досить часто значні ресурси для конкурентної боротьби. Це призводить до того, що можуть падати ціни, зростати витрати п-в тих, які вже освоєлися у галузі внаслідок чого може суттево знижуватись їх прибутковість. Загроза входу у галузь залежить від 2 факторів: 1. Існуючих вхідних барєрів на шляху проникнення на ринок. 2. Очікуваної реакції п-в, які діють на ринку на прихід нових конкурентів. Вхідні барєри створються такими способами: 1. Економія за рахунок масштабів – вона означає зменшення витрат на 1 продукції за рахунок збільшення абсолютного обсягу продукції за певний час. Така економія перешкоджає входженню, змушує новачка збільшити обсяги виробництва. 2. Товарна диференціація – означає, що вже існуючі п-ва користуються ідентифікацією марки та прихільністю покупців завдякі первірки часом, проведеній рекламній кампанії. Диференціаія створює вхідний барєр змушуючи новачків витрачати нові кошти на завоювання авторитету у покупців за рахунок пропонування більш низьких цін, високої якості. 3. Вимоги інвестування – необхідно вкладати значні кошти щоб успішно конкурувати створити вхідний барєр. 4. перехідні витрати – цей вхідний барєр створються наявністю перехідних витрат, тобто разових витрат п-ва від виробництва одного товару до іншого. У перехідні витрати включають: вартість перепідготовки персоналу та нового обладнання; втрати часу і коштів на первірку нового постачальника; створення нового дизайну сервісу; можливі втрати на розрив звязків між споживачами і постачальниками. 5. Доступ до каналів розподілу. Цей вхідний барєр може створитися потребою п-ва новачка, забезпечити збут своєї продукції. Нове п-во повинне переконати осіб, що займаються збутом прийняти його товар, при цьому пропонуючи цінові знижки, спільну рекламу, що в результаті зменшує прибуток. 6. Відносні перевитрати не залежно від масштабу, існуючи п-ва можуть економити на витратах не залежно від економії на масштабах. Найважчу роль тут відіграють такі чинники: 1. запатентована технологія або таємниця виробництва. 2. Сприятливий доступ до джерел сировини, старі п-ва можуть захопити кращі джерела сировини раніше і за більш сприятливими цінами. 3. Сприятливе розташування – старі п-ва могли знайти більш сприятливі місця розташування до того, як ринкові ціни піднялися вгору. 4. Урядові субсидії – ці субсидії Уряду можуть надавати існуючим п-вам стійку перевагу. 7. Ефективність досвіду в деякіх галузях п-ва існує чітка тенденція, зменшення витрат на одиницю продукції по мірі зростання досвіду п-ва. Витрати зменшуються завдякі удосконаленню методів роботи, підвищені кваліфікації роботодавців, удосконалені і більш ефективному викоритсані обладнання. Якщо вищеназвані барєри є досить високими то п-во новачок може очікувати рішучої відповіді від вкорінених п-в, тому ймовірність входу в нову галузь є не великою.
106. Вплив споживачів на діяльність підприємства.
В основі функціонування п-в в ринковій економіці лежить ідея задоволення потреб споживачів, які відіграють подвійну роль у стані кожного п-ва та галузі. З одного боку вони визначають необхідність існування галузі, а з іншого задоють конкурентні показники для п-в такі як: рівень цін; якість продукції. При цьому спостерігається різна спрямованість цих показників. Рівень цін з точки зору споживача повинен знижуватись, а якість підвищуватись. Необхідність задоволення цих потреб призводить до зіткнення інтересів і можливостей окремих п-в у галузі у їхній боротьбі за споживача, яка призводить до втрати прибутковості. Сила споживачів, як фактора конкуренції зростає у таких випадках: 1. Споживачі є сконцентрованими або купують значні обсяги товару порівняно із обсягом збуту. Якщо велика частка збуту купується споживачем то це посилюєважливість результату його бізнесу і посилює його вплив на галузь. 2. Товар, який споживач купує на ринку є значною часткою його витрат чи закупок. У цьому випадку покупець схильний збільшити обсяг необхідних ресурсів, щоб придбати товар за сприятливою ціною і робити покупки вибірково. Якщо товар на ринку становить незначну частку витрат покупця то той за звичай не так чутливо реагує на зростання ціни. 3. Товар куплений споживачем на ринку є стандартним або ж недеференційованим. Покупці які впевнені що можуть знайти альтернативних постачальників можуть заставити конкурувати п-ва виробників. 4. Група споживачів отримує низькі прибутки. Низькі прибутки створюють потужні стимули до зменшення прибутковості, проте покупці з високими прибутками не дуже чуттево реагують на ціну відповідно можуть створювати своїм постачальникам більш сприятливі умови. 5. Споживачі створюють реальну загрозу зворотньої інтеграції. Якщо покупці частково інтегровані або ж створюють реальну загрозу зворотньої інтеграції вони як правило вимагають торгівельних знижок. 6. Галузевий продукт не має особливого впливу на якість товарів чи послуг споживачів. Коли якість товарів покупців зазнає істотного впливу галузевого продукту то покупці не такі чутливі до ціни. 7. Споживач володіє повною інформацією. Повна інформація про попит виробничі та ринкові ціни і навіть витрати постачальника, якою володіє покупець звичайно дає йому більши переваги ніж відсутність такої інформації.
107. Внутрішнє середовище підприємства, його внутрішні змінні та функціональні елементи.
Досвід показує, що за наявності сприятливих зовнішніх умов господарювання деяких п-в зазнає невадач. Це спричин-ся недоліками та прорахунками у дія-ті самих підприємств стосовно їх внутр.середовища. Внутрішнє середовищє під-в- сукуп-ть факторів, які формують його довгострокову приб-ть і требуваність під беспосереднім конролем керівн.під-ва та його персоналу. Воно визнач-ся змінними, т.т. ситуаційними факторами в середені під-в, які беспосередньо впливають на виробництво і реалізацію товарів та послуг. Гол.внутрішніми змінами будь-якого під-ва є цілі, завдання, технологія, структура та люди. Цілі – конкр.стан певних хар-к пі-ва, досягнення яких є для нього бажаним і на досячгнені яких спрямована вся його діяльність. Кожне під-во, служба чи підрозділ мають свої цілі в залежності від характеру діяльності під-ва Орг.структура – форма сис-ми управління яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість всіх елементів. Завдання – види робіт, які необхідно виконати певним чином, у визначений термін. Це робота з предметами та зособами праці, інформацією та людьми. Технологія – засіб перетворення вихідних елементів(матеріали, сировина) у кінцеві вироби. В україні виділяють: індивідуальні, дрібносерійні, серійні, великосерійні, масові, масово-поточні технології.Люди – найважл.ситуац.фактор підва, роль якого визначається здібностями, обдарованістю,потребами,знаннями, поведінкою, ставленням до праці тощо. Внутр-змінні під-ва повязаны між собою і утворюють системну модель

Характеристика внутр.середовища під-ва.
Функціональні елементи
Визначальні чинники

1.Виробництво
2. Фінанси
3.Маркетинг
4.Персонал
5.Орг.управління
Вир.потужність, розмір та стан обладнання, рівень диверсифікації в-ва, доступність джерел сировини, переваги розташування підприємства, економічна безпека виробничих процесів.
Оборотні кршти, обсяг капіталовкладень, активи під-в. Чистий прибуток, рентабельність, доступність кредитів.
Асортимент продукції, обсяг, якість, стратегії ціноутворення, частка ринку, стан сис-ми збуту.
Квалів.і досвід працівників, кадрова політика, плинність кадрів, оцінка результату праці та стимулювання, джерела кадрів.
Орг.структура, комунікаційні процеси, розподіл прав та обовязків, ієрархія підлеглості.

108. Місія підприємства та її вибір.
Стратегія як відомо є засобом досягнення місії п-ва і тісно пов'язана з її цілями, тому початковим етапом формування стратегії п-ва може бути визначення місії п-ва (корпоративної місії або концепції бізнесу). Проаналізувавши зовнішнє і внутрішнє середовище п-ва, п-во повинно визначати основні орієнтири своєї діяльності у вигляді місії. Місія – це чітко виражена причина існування п-ва або основний вид його діяльності. Вона розкриває статус п-ва, принципи його роботи, наміри керівництва, визначає найбільш важливі характеристики п-ва. Правильно сформульована місія повинна як мінімум висвітлювати такі основні елементи:1.призначеня п-ва з точки зору його основної діяльності (товарів, послуг) в умовах конкретного сегменту ринку, тобто дати опис продуктів абр послуг, які пропонує п-во і характеристику ринку. Визначення, окреслення основного споживаа та користувача п-ва. 2. Основні напрямки розвитку, орієнтири, цілі (виражені в термінах таких як стабілізація, виживання, зростання тощо), а також образ якого намагається досягти п-во.3. переваги, які виділяють п-ва від п-в-конкурентів, які вказують на нові праці і оригінальні шляхи задоволення потреб споживачів. Значення місії полягає в тому, що вона є базисом для всіх планових рішень на п-ві, допомагає об'єднати зусилля персоналу в обраному напрямку та об'єднує його дії. Процес вибору місії складається з етапів:1.осмислюють результати аналізу середовища;2.розробка відповідної місії;3.цілі п-ва. Іноді визначення місії та цілей п-ва передує аналізу середовища оскільки саме існування п-ва передбачає, що у нього є певні цілі і причини появи. Вибір місії п-ва повинен бути комплексним тобто її потрібно визначати з урахуванням багатьох різноманітних чинників головними з яких є:1.рівень конкуренції на ринку;2.наявність споживачів та значення їх потреб нині і в майбутньому3.можливості п-ва щодо виробників тих чи інших ринку товарів;4.реальні можливості фін.коштів;5.наявність ресурсів, які п-ва може використовуватися для досягнення своїх цілей;6.компетентність, досвід та управління здібності керівництва;7.стабільність та гнучкість чинного законодавства. Вибрана місія повинна включати в себе як інтереси самого п-ва, так і інтереси споживачів їх очікування та цінності. При чому це стосується не лише теперішнього часу, але і розрахувати перспективу. Місія не повинна залежати від поточного етапу-ва, форм і методів його роботи оскільки спрямований на майбутнє і як правило на тривалий час. Тому у місії на відмінну від її цілей не показ як головна мета отримання прибутку чи досягнення інших економічних показників.
109. Вплив постачальника на діяльність п-ва
Постачальники мають досить вагомий вплив на п-ва та галузь вцілому за рахунок цін, якості, обсягу та умов постачання. Так великі постачальники можуть отримувати значні прибутки за рахунок галузі, яка не здатна покрити зростання своїх витрат у власних цінах. Сила постачальників як фактора конкуренції зростає у таких випадкках: 1. У постачальника дедомінує к-ка компаній, концентрація вище ніж в галузі покупця – постачальники які продають товар більш розрізненим п-вам мають значний вплив у питаннях ціни, якості та строках поставки. 2. Галузь не може задовольнитися товарами заміниками – влада навить великих впливових постачальників може контролюватися, якщо для їхніх товарів існують замінники. 3. Галузь не є важливим покупцем для групи постачальників – якщо постачальники збувають свій товар к-ком галузям, а на конкретну галузь не припадає значної частки збуту то постачальники більш схильні застосувати свої впливи, якщо галузь належить до майбутніх покупців, то успіх постачальників тісно повязується саме з нею, постачальники у цьому випадку зацікавлені створити більш сприятливі умови через пільгове ціноутворення, надані знижок конструкторсько-дослідній роботі. 4. Товар постачальників – важливий ресурс для бізнесу покупця. Такий ресурс є важливий для успішного виробничого процесу чи якості товара п-ва галузі, що посилює вплив постачальника. 5. Товари постачальника є диференційовані. Диференціація обмежує можливість вибору покупця, якому важко замінити постачальника. 6. Постачальники створюють загрозу для прогресивної інтеграції. Це вимагає від галузі поліпшити умови на яких купується товар.
110. Типи та сутність вертикальних маркетингових систем
Історично склалося так, що канали розподілу формувалися у вигляді довільної сукупності незалежних компаній та фірм, кожна з яких мало переймалася проблемами ефективності роботи всього каналу в цілому. Такі традиційні канали розподілу мають слабкий менеджмент та низьку продуктивність, а конфлікти, які виникають в таких каналах, справляють на них руйнівний вплив. Однак протягом останніх років поряд з традиційними каналами розподілу розвиваються і нові форми внутрішніх структур каналу серед яких значне місце займає вертикальна маркетингова система (рис.7.5).
Традиційні канали розподілу складаються з одного або кількох незалежних виробників, гуртових та роздрібних фірм. Кожний з них самостійно займається підприємницькою діяльністю і прагне отримати максимальний прибуток, навіть якщо це може нашкодити системі в цілому. Жоден з учасників каналу не може контролювати інших.
На відміну від традиційних каналів вертикальна маркетингова система (ВМС) складається з виробників, гуртових та роздрібних торгових фірм, які функціонують як єдина система. Один з учасників каналу є власником інших фірм – учасників, або укладає з ними угоди, або має вплив достатній для того щоб об’єднати інших учасників. Домінуюче місце у ВМС може займати, як виробник, так і гуртова чи роздрібна торгівля. ВМС може бути трьох типів: корпоративна, договірна та керована.
Корпоративна ВМС. У такій системі координація роботи та управління конфліктами здійснюється за рахунок того, що всі рівні каналу розподілу належать одному власникові.
Договірна ВМС. Така система складається з незалежних компаній, об’єднаних на основі укладених угод, які здійснюють різну діяльність з виробництва та розподілу. Метою такого об’єднання є збільшення обсягів продажу чи економія коштів, яких кожне підприємство окремо не могло б досягти. Існує три основних типи договірних ВМС:
Добровільні об’єднання роздрібних торгових фірм, які фінансуються гуртовиками — це мережі магазинів незалежних роздрібних торгових фірм. Такі об’єднання створюються гуртовиками для успішної конкурентної боротьби з розгалуженими мережами магазинів великих організацій.
Кооперативи роздрібних торговців — це об’єднання роздрібних торговців, які створюють спільні підприємства для здійснення гуртових закупок, спільної рекламної діяльності тощо. Прибуток розподіляють пропорційно до обсягу зроблених закупок.
Франчайзингові організації — це ланка між різними етапами процесу виробництва та розподілу товару. Існує три форми франчайзингу: система роздрібних франчайзі під егідою виробника; система гуртових франчайзі під егідою виробника; система роздрібних франчайзі під егідою компанії сфери послуг
Керована ВМС. Така система координує послідовні етапи виробництва та розподілу товару. Координація здійснюється завдяки розмірам та могутності одного з учасників системи, а не за допомогою єдиного власника всіх підприємств і не за допомогою мережі підприємств, пов’язаних договірними зобов’язаннями. Виробник популярної марки товару може забезпечити тісну співпрацю між роздрібними продавцями цього товару.
111. Функціональна організаційна модель відділу маркетингу та її характеристика
Функціональна організація маркетингу — структура управління маркетингом, що не передбачає розподіл обов’язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності.
В практиці роботи зарубіжних фірм структура маркетингових структур різноманітна. Найбільше поширення отримали лінійно-функціональні структури управління за видами (функціями) маркетингової діяльності, за продуктами і регіонами.
В організації функціональних маркетингових підрозділів кожен відділ або сектор розробляють і здійснюють одну або декілька функцій маркетингової діяльності. Таку структуру мають маркетингові служби невеликих фірм, працюючих з вузьким товарним асортиментом, на невеликій кількості національних ринків і їх сегментів. Як правило, це фірми, які продукують неіндивідуалізований товар, який не потребує значної модифікації в залежності від попиту. Основні недоліки такої структури:
відсутність спеціальних підрозділів з продукту;
відсутність оперативної реакції на зміну вимог споживачів на ринках і їх сегментах;
ускладнено вирішення питань фінансування маркетингової діяльності та ін.
Рис.8.2. Лінійно-функціональна структура управління фірмою за видами маркетингової діяльності
112. Показники маркетингового контролю збуту продукції та їх визначення
Контроль маркетингової діяльності — це періодична, всебічна об'єктивна перевірка маркетингової діяльності підприємства, яку проводять у певній послідовності, у ході якої виявляються проблеми, що виникли перед підприємством.
На основі отриманих результатів розробляють план заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи маркетингу підприємства.
Контроль системи маркетингу базується на таких принципах: періодичність (систематичність); всебічність; послідовність; об’єктивність.
Контроль річних планів збуту проводиться за такими головними показниками:
1)товарооборот окремих видів продукції підприємства (Оi): ,
де цi — відпускна ціна і – ї продукції підприємства;
оi — обсяг товарообороту і – ї продукції підприємства за рік (квартал, місяць, тиждень); 2)валовий товарооборот (О): ,
де n — кількість позицій продукції підприємства;
3)структура товарообороту підприємства в регіональному та асортиментному розрізі, за формами власності, галузевою належністю та обсягами замовлень споживачів;
4)частка товарообороту і – го товару підприємства в і – му регіоні (галузі, групі споживачів).
113. Показники маркетингового контролю прибутковості та їх визначення
Контроль маркетингової діяльності — це періодична, всебічна об'єктивна перевірка маркетингової діяльності підприємства, яку проводять у певній послідовності, у ході якої виявляються проблеми, що виникли перед підприємством.
На основі отриманих результатів розробляють план заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи маркетингу підприємства.
Контроль системи маркетингу базується на таких принципах: періодичність (систематичність); всебічність; послідовність; об’єктивність.
Контроль прибутковості здійснюється за такими головними показниками:
валовий прибуток підприємства (ПВ): ,
де С — собівартість реалізованих товарів;
чистий прибуток підприємства (ПЧ): ,
де В — витрати на виробництво та реалізацію продукції;
коефіцієнт валового прибутку (КВ): ,
де ВТ — виторг від реалізації товарів;
коефіцієнт чистого прибутку (КЧ): .
114. Показники контролю ефективності маркетингу та їх визначення
Контроль ефективності маркетингових заходів може здійснюватись за такими показниками:
зростання ринку ((Р):
де ОЗ — обсяги продажу продукції підприємства у звітному році (періоді);
ОПП — обсяги продажу продукції підприємства у попередньому році (періоді);
2) частка ринку, яку контролює підприємство (Р): ,
де Оi — обсяг товарообороту і – ї продукції підприємства на даному цільовому ринку;
Оiз — загальні обсяги продажу і – ї продукції всіма постачальниками на даному ринку;
3)ефективність маркетингу (ЕМ): ,
де О — валовий товарооборот підприємства;
Ч — чисельність працівників маркетингової служби;
динаміка замовлень (ЗД): ,
де ОnЗ — кількість (обсяги) замовлень поточного періоду;
ОЗПП — кількість (обсяги) замовлень попереднього аналогічного періоду;
середня величина замовлень (Зс): ,
де ОЗ — загальний обсяг замовлень;
Чс — кількість споживачів;
7)структура та динаміка клієнтів (споживачів) підприємства (старих та нових) в їхній загальній кількості в поточний період та попередньому періоді;
якість обслуговування споживачів (Яос): , де КР — кількість рекламацій у вартісному виразі;
9)ефективність рекламних витрат (ЕРВ): , де ВР — сума рекламних витрат;
цінова перевага продукції підприємства (ЦПРВ): ,
де ЦСП — середня ціна продукції підприємства;ЦСК — середня ціна продукції конкурента;
11)коефіцієнт знижок (КЗ): ,
де ОЗ — загальна сума наданих споживачам знижок;
12) швидкість обороту товарних запасів (КОЗ): , де ВТЗ — балансова (середньорічна) вартість товарних запасів;
13) тривалість обороту товарних запасів (ТОЗ): ,
14)коефіцієнт продажу нових товарів (КН): , де ОН — обсяги продажу нових товарів.ї
115. Аналіз прибутку та рентабельності. Послідовність та фактори впливу.
Аналіз прибутку здійснюється за даними фінансового звіту. При цьому дається оцінка виконання плану прибутку в цілому і по окремих його видах, вивчається динаміка відповідних сум і зміни порівняно з минулим періодах. Аналіз виконання плану за прибутком від реалізації товарної пр-ції починається з розрахунку впливу основних факторів. Для цього необхідно взяти вихідні дані з форми №2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній, а також відомості про зміну обсягів реалізації в натуральних показниках або в незмінних цінах. Фактори:
обсягу реалізації продукції - розраховується шляхом перемноження суми прибутку від реалізації на коеф. перевиконання планові з реалізації продукції. Збільшення обсягу продажів рентабельності продукції проводить до пропорційного збільшення прибутку і навпаки.
Структури пр-ції розраховуються тому, що рівень рентабельності різних видів пр-ції неоднаковий. При підвищенні в загальному обсязі реалізації питомої ваги більш рентабельних товарів прибутку від реалізації збільшення і навпаки. Відомо кілька способів впливу цього фактора на зміну прибутку від реалізації продукції: 1.) порівнюють суму прибутку від реалізації пр-ції за планом на фактичний обсяг реалізації пр-ції з плановим прибутком, який перераховується на коефіцієнт виконання планові з обсягу реалізації; 2). Плановий прибуток перемножується на різницю між коефіцієнтом зростання обсягу реалізації пр-ції в одиниці щодо базової с-сті.
Со-сті пр-ції – розраховується як різниця між фактичною повною с-стю реалізованою пр-ці за планом на фактичний обсяг реалізації пр-ції.Якщо аналізується прибутковість одного виду реалізованої пр-ції, то визначаються дію лише трьох факторів. Резерви збільшення прибутку:- збільшення обсягу реалізації пр-ції; - підвищення ціни; - зниження собівартості товарної пр-ції; - підвищення якості товарної пр-ції; - пошук більш вигідних ринків збуту; - реалізація в більш оптимальні строки.
рентабельність п-ва може бути визначена як відошення прибутку п-ва до сукупності виробничих фондів, балансових активів, власного чи акціонерного капіталу. Рентабельність пр-ції х-зує ефективність витрат на її ви-во і збут. Передусім обчислюється рентабельність усієї реалізованої пр-ції як відношення прибутку від реалізації до певної с-сті реалізованої пр-ції. Рентабельність пр-ції можна розрахувати також відношенням прибутку до обсягу реалізованої про-ції.Показники рентабельності можна обєднати в кілька груп: - по-ки, що характеризують рентабельність витрат виробництва й ін вест проектів; - що ха-зуть рентабельність продажів; - що х-зують прибутку капіталу і його частин.
Рентабельність виробничої д-сті обчислюється шляхом відношення валового або чистого прибутку до суми витрат по реалізації або зробленій пр-ції: Вона показує скільки п- во має прибутку з кожної гривні, витраченої на ви-во і реалізацію пр-ції.
Рентабельність продажів розрах поділом прибутку від реаліз п-ції або чистого прибутку на суму отриманого виторгу.. Х-зує ефективність підприємницької д-сті , показує скільки прибутку має п-во з гривні продажів.
Рентабельність одиниці пр-ції обчислюється як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних засобів і матеріальних оборотних фондів.
116. Витрати вир-ва як ек категорія.
Сукупні витрати живої та уречевленої праці становлять дійсні витр-ти вир-ва. За натур-реч складом вони представляють собою витрати засобів вир-ва і засобів існування працівників вир-ва.
Нац стандарт бух обліку 16 та 1 визн-є витр-ти як зниження ек вигід у вигляді вибуття активів або ^-ня зобов’язань, які призводять до v-ня вл-го капіталу.
Уява про витр-ти базується на таких положеннях:
1)Витр-ти визнач-ся викор-ням ресурсів, відображаючи скільки і яких ресурсів використано при вир-ві та реалізації прод-ї.
2)Обсяг використаних ресурсів може бути представлений в натур. та грош. вимірниках, але в ек розрахунках викор-ть тільки грош вираз.
3)Визначення витрат завжди співвідносять з конкретними цілями та завданнями, тобто обсяг використаних ресурсів у грош вимірі розрах-ся для певної функції підп-ва, або вир підрозділу підп-ва.
Об’єкт витрат - прод-я, роботи, послуги або вид д-ті, які потребують визначення пов’язаних з їх вир-вом або здійсненням витрат.
В-ти в-ва, як предмет вивчення мають такі особливості:
1. динамізм – витрати знах-ся в постійному русі;
2. різноманітність - виявляється в класифікації витрат;
3. складність виміру, обліку та оцінки;
4. складність та протиріччя, неоднозначність впливу витрат на ек результати.
Собівартість (с/в) прод-ї – ек категорія, що насамперед відображає вир відносини і представляє собою грош вираз витрат ресурсів для вир-ва і реалізації продукції.
Згідно стандарту бух.обліку 1. с/в – в-ти підп-ва, пов’зані з в-вом та придбанням певного активу.
До с/в прод-ї включають витрати праці, засоби та предмети праці, які пов’язані з вир-вом та реалізацією прод-ї. Крім того, до с/в прод-ї, робіт та послуг включаються витрати від браку, від простоїв за внутр-вир простоями, нестачі матеріальних цінностей у вир-ві і на складах в межах норм природного убутку.
117. Класифікація витрат за різними ознаками.
Основною в госп д-ті підп-ва є класифікація витрат за ек однорідністю, тобто одночасне групування витрат за ек-однорідними елементами та калькуляційними статтями витрат.
Елементи: матер ресурси; амортизація; витрати на оплату праці; відрах-ня на соц заходи; ін витрати. Така класифікація є обов’язковою для всіх підприємств.
Статті показують місце виникнення витрат. До статей витрат промисл підп-ва відносять: 1)Сировина і матеріали; 2)Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби; 3)Поворотні відходи; 4)Паливо та енергія на технолог цілі; 5)Осн ЗП вир робітників; 6)Додатк ЗП робітників; 7)Відрахування на соц заходи; 8)Витрати на підготовку і освоєння нового вир-ва; 9)Витр на утримання і експлуатацію обладнання; 10)Цехові витрати (заг-вир); 11)Загальнозаводські (заг-госп) витрати; 12)Втрати від браку у вир-ві; 13)Ін вир витрати; 14)Поза вир витрати.
Витрати рекомендується групувати за такими напрямками:
І. Оц-ка запасів та визначення фін результату.
Для оцінки запасів в-ти поділяються на:
1. вичерпні (спожиті) - в-ти, які вже принесли дохід в даному періоді, і втратили можливість принести дохід в майб-му. В активі балансу та звіті про фін результати – це собівартість прод-ї.
2. невичерпні (неспожиті) - в-ти, які можуть принести дохід в майбутньому. В активі балансу - це запаси.
Залежно від х-ру зв’язку в-т з їх об’єктами виділяють: Прямі в-ти - які можуть бути безпосередньо віднесенні на об’єкт в-т ек можливим шляхом. Непрямі - не можуть бути віднес. на об’єкт в-т ек можливим шляхом.
По відношенню до вир процесу виділяють: основні – пов’язані з безпосереднім перетворенням сировини і матеріалів на гот прод-ю з використ. вир обладнання. Накладні – пов’язані з організацією, упр-ням та обслугов. процесу в-ва та д-ті підп-ва. Вони поділ. на виробничі накладні і інші накладні в-ти.
ІІ. Класифікація з метою прийняття рішень:
2.1. для прийняття рішень в-ти под-ть на: релевантні - в-ти, величина яких може бути змінена в наслідок прийняття рішень. Нерелевантні- в-ти, величина яких не залежить від прийняття рішень.
Різницю між в-тами, які виникають при прийняті альтернативних рішень наз-ть диференційними.
Розглядаючи альтернативні рішення необхідно врахувати не лише реальні (дійсні) але і можливі в-ти або втрати.
Дійсні - в-ти, які вимагають сплати грошей або витрачання ін активів, відображаються в реєстрах бух обліку.
Можливі в-ти (втрати) - вигода, яка втрачається коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення. Ці в-ти не відображаються в реєстрах бух обліку.
Маржинальні - в-ти на в-во додаткової одиниці прод-ї. При в-ві певного обсягу прод-ї визн-ть середні та сукупні в-ти.
Для грамотного упр-ня в-тами необхідної поділяти взалежності від х-ру реагування на зміну обсягу (УПВ, УЗВ).
Змінні – в-ти, загал обсяг яких зростає або зменш. пропорційно до зміни обсягу в-ва або д-ті. Постійні – в-ти, загал. величина яких залиш. незмінною при зміні обсягу д-ті.
В-ти номінальної потужності – заплановані накладні в-ти, які могли б бути понесені при нульовому обсязі ділових операцій (обов’язкові в-ти). Обов’язкові в-ти поділ. на: *особливі та *загальні для різних підрозділів п-ва. Вони мають відношення до певного підрозділу п-ва, і зникати з його ліквідацією.
Дискреційні в-ти – в-ти, які виникають протягом визначеного періоду часу в результ. конкретного рішення прийнятого керівником п-ва.
ІІІ. Класифікація з метою контролю і регулювання.
Для контролю д-ті окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників виділяють: 1.контрольовані – в-ти, які керівник підрозділу може безпосередньо контролювати або впливати на них. 2.неконтрольовані – в-ти, які керівник не може контролювати.
IV. Класифікація за видами д-ті.
1. Звичайна д-ть – осн д-ть п-ва, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Вона под-ся на: операційну (основну) і іншу (фін і інвестиційну) д-ть. 2. Надзвичайна д-ть – д-ть, яка відбувається не часто, або нерегулярно.
118. Формування витрат за рівнями управління
Витрати, що виникають на будь-якому рівні упр-ня пов’язані з певним місцем виникнення витрат.
Місце виникнення витрат – сфера д-ті підп-ва, в якій виникають витрати.
Витрати можуть виникати на кожному роб місці, але вони не збираються в розрізі роб місць.
Аналітичний облік витрат ведеться по більш укрупненим місцях виникнення витрат – центрах виникнення витрат.
Центри виникнення витрат – окремі структурні підрозділи підп-ва, в яких можна організувати нормування, план-ня та облік витрат вир-ва з метою спостереження, контролю та упр-ня витратами вир ресурсів та оцінка їх викор-ня.
Центр відповідальності – сегмент д-ті підп-ва, в якому встановлену персональну відповідальність керівника за показники д-ті, які він повинен контролювати.
Ці центри поділяють:
1)Основні – організовують контроль за місцями виникнення витрат;
2)Функціональні – забезпечують контроль за витратами, що виникли в багатьох місцях, але під контролем одного працівника.
Центр рентабельності – різновид центрів відповідальності, в яких дохід є грош виразом виготовленої прод-ї, а витрати – грош виразом використаних ресурсів, а Пр – різниця між доходом та витратами.
Виділяється при наявності внутр-госп розрахункових відносин.
119. Розподіл в-т обслуговуючих та допоміжних підрозділів.
В між нар практиці розподіл вир непрямих витрат відбувається в декілька етапів: на І етапі – розподіл непрямих витрат відбувається між осн виробничими та обслуговуючими і допоміжними підрозділами. Його мета – вибрати метод, що має найбільш тісний зв'язок із формуванням собівартості прод-ї та послуг. Основним є поділ витрат за статтями, виділення витрат, що відносяться до конкретних підрозділів та розподіл загал витрат між підрозділами.
На ІІ етапі перерозподіляють витрати обслуговуючих та допоміжних підрозділів на виробничі відповідно з питомою вагою послуг, що отримали підрозділи-споживачі від цих підрозділів.
Розподіл в-т обслуговуючих та допоміжних підрозділів здійсн-ся за допомогою таких методів:
1)м. прямого розподілу – в-ти обслуг підрозділів прямо включаються до в-т основних підрозділів пропорційно величині наданих послуг, без врахування наданих послуг іншим обслуговуючим підрозділам;
2)м. послідовного розподілу – в-ти кожного обсл. підрозділу розподіляються послідовно по відношенню до виробничих підрозділів та до їх обсл. підрозділів.
Витрати 1-го обсл. підрозділу послідовно розподіляються і не включають в-ти або послуги інших обсл. підрозділів, навіть якщо це йому вигідно. Розподіл починається з того обсл. підрозділу, якому надано найменше послуг.
3) м. взаємних послуг – передбачає новий розподіл взаємних послуг між обсл. підрозділами через додавання послуг кожного підрозділу, що отримав послуги та вирахуванням в-т кожного підрозділу, що надає послуги певної суми в-т, після цього в-ти обсл. підрозділів розподіляються між основними підрозділами прямим розподілом;
4) м. одночасного розподілу – за суттю дещо повторює попередній, але для розподілу взаємних послуг складається с-ма рівнянь.
На ІІІ етапі відбувається вибір методу та розрахунок ставок розподілу непрямих витрат для кожного вир підрозділу. Осн процедурами є: розподіл витрат по замовленнях та видах продукції, що виготовляється в різних підрозділах.
120.Розподіл непрямих вир витрат.
Розподіл прямих витрат. До прямих витрат відносять прямі матер витрати та пряму ЗП. Розподіл прямих витрат можна здійснювати пропорційно до нормативних витрат на фактичну к-сть прод-ї, за встановленим коефіцієнтом пропорційно вазі чи ін базі розподілу.1)Розподіл пропорційно до нормативних витрат на фактичний випуск прод-ї – факт витрати на кожен виріб розраховуються виходячи з відношення к-сті або вартості матеріалів, що викор-ся для в-ва кількох видів або сортів прод-ї до витрат по нормах на факт вигот-ну прод-ю.2)Метод коеф-в – за основу беруться коеф-ти витрат матеріалів на кожен виріб, які затверджені на під-ві. Норма витрат по одному з виробів приймається за 1, а по інших розраховуються коеф-ти шляхом множення випуску виробів на відповідні коеф-ти розраховується умовний випуск по кожному виробу, а при додаванні окремих умовних випусків отримуємо загал умовний випуск в крефіціентоодиницях. В результаті ділення загал кі-ті витрачених матеріалів на умовний випуск визначаємо їх витрату на одну коефіцієнтоодиницю випуску. Факт витрачання матеріалів на кожен виріб розраховується як добуток умовного випуску по кожному виробу на величину витрат ресурсу на одну коефіцієнтоодиницю.3)Розподіл пропорційно кі-ті або вазі вигот прод-ї – факт витрати використаних матеріалів/факт випуск прод-ї.
Допоміжні матеріали використані на технолог цілі можуть включатись до собівартості виробів прямим шляхом, але найчастіше вони розподіляються такими способами: *пропорційно до витрат по нормах, *до ваги переробленої прод-ї, *кі-ті вигот прод-ї, *годин обробки ресурсу, *витрат осн матеріалів.
Розподіл витрат на паливо та енергію на технолог цілі. Облік витрат технолог палива на підігрів та плавку металу, сушку деревини, обпалювання буд матеріалів ведеться за місцем його споживання. Ці витрати відносяться на собівартість прод-ї пропорційно до нормативних витрат, ваги переробленої сировини, відпрацьованих маш-год. Енергія на технолог цілі, яка викор-ся для електроплавки, електролізу, зварювання, нагріву, стиснення матеріалів враховується при наявності вимірювальних приладів по агрегатах або безпосередньо за видами прод-ї. При відсутності вимірювальних приладів витрати енергії розподіляються між виробами пропорційно до кі-ті годин роботи обладнання з врахуванням його потужності, нормативних витрат на фактично відпущену прод-ю, ваги переробленої сировини.
Розподіл витрат на утримання і експлуатацію обладнання. В складних в-вах, де виготовляється різноманітна продукція та залишки незавершеного в-ва великі і не завжди стабільні витрати на експлуатацію та обладнання розподіляють між видами продукції такими способами: *пропорційно до годин роботи обладнання; *пропорційно до кошторисних ставок, розрахованих на основі коефіцієнто-маш-год на фактичний обсяг прод-ї; *пропорційно до осн ЗП вир робітників без доплати за прогресивно-преміальними системами; *пропорційно до випущеної прод-ї; *пропорційно до витрат по переділах.
Розподіл цехових витрат. Цех витрати по закінченню місяця повністю розподіляються між товарною прод-єю і незав в-вом, а потім між окремими виробами. В залежності від особливостей вир-в викор-ть такі методи розподілу: *пропорційно до осн ЗП та витрати на утримання та експлуатацію машин і обл.-ня; *пропорційно до осн ЗП вир робітників (викор-ся як виключення у в-вах з однаковим ступенем механізації вир-ва різних виробів); *пропорційно до величини осн витрат без врахування вартості сировини і матеріалів, напівфабрикатів; *пропорційно до витрат по переділах; *пропорційно до кі-ті або маси вигот або добутої прод-ї
121. Поняття про калькуляції та калькулювання.
Калькуляція («розрахунок витр або собівартості»)— розрахунок в грош вимірнику результату будь-якого госп процесу. У вузькому знач. калькуляція—визначення Собі/в одиниці прод-ї в цілому та в розрізі окремих статей.
Осн призначенням калькуляції є отримання інф-ї про собі/в прод-ї для орг-ї і упр-ня процесом вир-ва і контролю за рівнем витрат.
Метою калькуляції є отримання інф-ї для упр системи про форм-ня Собі/в прод-ї на всіх етапах вир циклу; для визначення вигідності в-ва; контролю за витратами; вияву резерву економії ресурсів; визначення результатів госпрозрахунку; форм-ням витрат за місцем виникнення.
Калькуляція тісно пов’язана з вир обліком, що проявляється в узгодженні об’єктів обліку з об’єктами калькулювання номенклатури статей в-т та статей калькуляції.
Осн етапи калькуляційних розрахунків:
1. Групування первинних витрат по калькуляційних статтях витрат та по об’єктах обміну витрат.
2. Визначення Собі/в та віднесення на в-ти осн вир-ва в-ти допоміжного та інших вир-цтв.
3. Розподіл непрямих в-т між окремими об’єктами в-т.
4. Оцінка поворотних відходів.
5. Оцінка незав вир-ва.
6. Розподіл в-т між товарною прод-єю і незав в-вом.
7. Розрахунок Собі/в кожного об’єкта калькулювання та калькуляційної одиниці.
Калькуляція дозволяє вирішити такі завдання на підп-ві:
1)На основі витрат на вир-во конкретного виду прод-ї визначити адекватну справедливу та конкурентноспроможну ціну продажу
2)Дані про собі/в прод-ї викор-ть для прогнозування та упр-ня вир-вом та витратами з метою їх мінімізації.
122. Одиниця та об’єкт калькулювання.
Необхідність визначення собі/в прод-ї вимагає виокремлення об’єктів калькулювання та калькуляц одиниць. В системі калькулювання об’єктом калькуляції є різні носії витрат. Під об’єктом калькулювання розуміють вид прод-ї певної споживчої вартості.
Номенклатуру об’єктів калькулювання розробляють на підп-вах із врахуванням типу продукту, типу вир-ва, асортименту прод-ї, її складності, рівня спеціалізації, уніфікації та ін ознак, що характер-ть приналежність витрат.
В залежності від технології і х-ру прод-ї об’єктами калькулювання можуть бути:
1)Комплекс продуктів або 1-н продукту по в-тах в-ва в цілому або по окремих процесах переділах, фазах, стадіях, його складових - використовується на п-вах, де технолог процес перетворення вихідної сировини і матеріалів в гот продукти складають в послідовно виконуваних фаз, стадій, переділів.
2)Виріб, його частина, група однорідних виробів по в-тах п-ва в цілому або по в-тах окремих цехів дільниць, майстерень на п-вах де заготовки проходять обробку в цехах організованих за технологічною або предметними ознаками.
3)Вид робіт, послуг, по окремих структурних підрозділах.
4)Вид робіт на підприємствах що спеціалізуються на виконанні окремих видів робіт. 5) Напівфабрикати. 6) Окремі деталі та вузли.
З об’єктом калькулювання тісно пов’язана калькуляційна одиниця, яка є вимірником калькуляційного об’єкта.
Кальк одиниця – служить засобом виміру споживч вартості продукту та пов’язана з його фіз. Та ін властивостями.
Кальк одиниця - відображає кількісну одиницю прод-ї певної якості та відповідної споживчої вартості.
На практиці використовують такі види кальк одиниць: 1. натуральна одиниця (шт., т., км.). 2. умовно-натуральні. 3. умовні або приведенні одиниці (розрахункові одиниці – вміст соди, спирту). 4. вартісні одиниці. 5. одиниці робіт. 6. одиниці часу. 7. експлуатаційні одиниці (потужність, продуктивність). 8. Продуктивності (на параметри прод-ї).
Вибір калькуляц одиниці повинен визначатися конкретними цілями калькулювання собі/в прод-ї. ідеальною є та кальк одиниця , яка співпадає з одиницею виміру про-ї.
123. Методи калькулювання.
Метод кал-ня – наук-обгрунтована система прийомів обчислення собі/в прод-ї підп-ва, підрозділів та процесів.
Виділ. такі методи калькулювання:
1) позамовний м. – всі прямі осн витрати калькулюють в розрізі встановлених статей за окремими вир замовленнями, які видають на заздалегідь визначену кі-ть даного виду прод-ї, ін витрати обліковують за місцями їх виникнення і включають до собі/в окремих замовлень відповідно до встановленої бази їх розподілу.
До повного виконання замовлення, які відносяться на нього вважаються незав вир-вом. Факт собі/в окремих видів прод-ї (замовлення) як правило, визначають після виконання замовлення.
2) попередільний м. – використовується на підп-вах з однорідною вих. Сировиною і характером технології масовою прод-єю, яка виготляється в результаті здійснення послідовних процесів, кожен з яких складає окремий самостійний переділ. Особливістю є те, що витрати узагальнюються по переділах, а це дозволяє калькулювати собі/в прод-ї кожного переділу, яка виступає в якості напівфабрикату в наступних переділах. При чому частина напівфабрикатів подається на подальшу роботу, а частина реалізовується на сторону. Цей метод поділяється на: *напівфабрикат ний; *безнапівфабрикатний.
3) нормативний – х-ною особливістю є зведення обліку в-т по підрозділах, видах або однорідних групах виробів із виділенням в-т по нормах, по змінах норм та по відхиленнях від норм.
4) попроцесний (простий) -використ. в тих в-вах, де технолог процес нескладний, відсутнє незав в-во або його обсяги незначні, обмежена номенклатура випуску прод-ї з єдиною одиницею виміру та одиницею калькулюв. Статті калькуляції в основному однорідні та близькі до елементів в-т. Метод передб. диференційований облік в-т по кожному технолог процесу по цехах, дільницях. Метод має 2 варіанти: однопроцесний, багатопроцесний.
5) повиробний- оснований на узагальненні в-т по конкретних видах прод-ї на вузькоспеціалізованих п-вах з крупносерійним та масовим типом в-ва.
6)по детальний – різновид повиробного і забезпечує деталізацію Сб в розрізі окремих деталей, він є необхідним при напівфабрикатному калькулюванні. Має 2 варіанти: подетальнопартійний, подетальноопераційний.
124. Способи калькулювання:
Спосіб калькулювання – техн. прийоми розрахунку собі/в прод-ї за допомогою певних процедур:
1. спосіб нагромадження або сумування в-т -полягає в тому що Собі/в калькуляційного об’єкту та його 1-ці визначається сумуванням в-т за частинами прод-ї або прод-ї вцілому по процесах та переділах.
2. Спосіб розподілу в-т – викор-ся у в-ві, коли неможливий облік в-т по кожному калькуляційному об’єкту, а також при організації калькуляції обліку за групами однорідних виробів. Зведений облік організації по групі однорідних виробів, а в-ти в середині групи розпод-ся на окремі об’єкти пропорційно економ-но обґрунтованій базі.
3. Спосіб прямого розрахунку - полягає в тому, що зібрані в-ти в розрізі калькуляційних об’єктів діляться на число одиниць кожного об’єкту в розрізі статей або ел-в в-т.
4. Спосіб виключення в-т – застос-ть при розмежуванні в-т і визначенні Собі/в осн. і побічної прод-ї. Побічні продукти та відходи оц-ся за ринковими цінами і вирах-ся із заг. в-т.
125. Калькулювання обмеженої Собі/в, стандарт-кост.
Метод обмеження стандартної Собі/в 1-ці прод-ї на під-вах США та ВелБрит наз-ть стандарт-кост, - це заздалегідь визначенні або передбачені кошториси в-т на вир-во 1-го виробу або декількох виробів 1-го виду протягом певного звіт періоду, з якими порівнюють факт собівартість.
Британський інститут присяжних бухгалтерів розглядає стандарт-кост як підготовку і викор-ня системи обліку стандартних в-т, їх порівняння з факт витратами, аналіз відхилень факт величини витрат від стандартних за причинами та місцями виникнення.
Зміст стандарт-косту полягає в тому, що обліковується лише те, що повинно відбутися, а не те, що відбулося враховуючи не реальне, а належне і обґрунтовано відображає відхилення, що виникли. В основі лежить чітке запровадження норм в-т матеріалів, енергії, роб часу, праці, ЗП, та інших в-т пов’язаних з виготовленням прод-ї. Встановлені норми не можна недовиконати, перевищення норми за факт означає, що вона була встановлена помилково.
Переваги стандар-косту перед іншими методами калькулваня:
1. на підставі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму очікуваних в-т на в-во, обчислити собі/в 1-ці прод-ї, визначити ціну, а також скласти звіти про доходи. Керівництво забезпеч-ся інф-єю про величину відхилень від нормативів та по причини їх виникнення і викор-ся для прийняття операт рішень.
2. менш складна техніка ведення обліку вир в-т і калькулювання вир собівартості.
3. система стандарт-косту може використ-тись для оцінки виконання встановленого замовлення. Особливо корисна вона при прийняті рішень, якщо стандарти окремо розроблені по змінних і постійних в-тах.
4. при правильній постановці стандарт-косту необхідний менший штат ек працівників, оскільки при цій системі облік ведеться за принципом виключення. Тобто обраховується лише відхилення від стандарту.
Недоліки стандарт-косту:
1. важко скласти стандарти згідно технолог карти в-ва.
2. Не на всі вир в-ти можна встановити стандарти.
3. при виконанні п-вом вел кі-ті найменувань виробів та типів замовлень за порівняно короткий час обчислювати стандарт на кожне замовлення недоцільно, в таких випадках замість встановлених стандартів на кожен виріб застосовують середню вартість, яка є базою для визначення цін на виріб.
***Якщо порівнювати між собою нормативний метод укр варіанту та метод стандарт-косту, то існують певні відміності: Метод стандарт-кост: поточний облік зміни норм не ведеться; відхилення документуються і відносяться на винних осіб та на фін результати; непрямі в-ти відносяться на Собі/в в межах норм відхилення виявлених з врахуванням обсягу в-ва і відносяться на результат фін д-сті; немає єдиної методики встановлення стандартів; облік в-т випущеної прод-ї та незав в-ва ведеться за стандартизованою Собі/в; в-ти на в-во прод-ї обліковуються за факт в-тами; випуск прод-ї за нормативними, а залишок незав в-ва за стандартами з урахуванням відхилень.
Нормативний метод: облік змін норм ведеться в розрізі причин та ініціаторів; відхилення документуються і відносяться на в-ти в-ва; непрямі в-ти включаються в Собі/в прод-ї в розмірі фактичних в-т, відхилення відносяться на с/в прод-ї; розроблені загальні та галузеві стандарти та норми; незав в-во та випуск прод-ї оцінюється за нормами на поч року, а в поточному обліку виділяються відхилення від норми, всі в-ти обліковують за поточними нормами.
На під-ві, що викор-ть метод стандарт-костингу заповнюється картка стандартної С/в по кожному виробу, яка показує кі-ть витрачених матеріалів, роб сили та накладних в-т. Вона заповнюється до початку вир процесу.
126. Калькулювання за д-тю.
По мірі розвитку продуктивних сил в розвинених країнах світу спостерігається відхилення від традиц методів визнач-ня контролю в-т та пошук більш ефект-х засобів, ^-ня якості прод-ї та зниження їх Собі/в. Традиц методи калькулювання мають певні недоліки, які обмежують їх застосування в суч умовах. Калькулювання на основі д-ті було обґрунтовано професорами гарвардського університету Купером і Капланом. Цей спосіб калькулювання орієнтований на скорочення тривалості вир циклу.
Калькулювання на основі д-ті - метод кальк-ня, що передбачає спочатку групування накладних в-т за осн видами д-ті, а потім розподіл їх між осн видами прод-ї виходячи з того, які види д-ті потрібні для вигот-ня цього виду прод-ї.
На відміну від традиц системи кальк-ня, побудованої за принципом, що для в-ва прод-ї викор-ть ресурси, калькульовані на основі д-ті передбачає, що прод-я вигот-ся в ході вир процесів, а процеси потребують викор-ня вир ресурсів.
Для здійсн-ня калькуляції спочатку всі операції поділяють на 4 групи:
1. операції на рівні 1 – го виробу;
2. оп-ї на рівні партії в-т;
3. оп-ї на рівні певного виду прод-ї;
4. оп-ї на рівні п-ва.
Потім визначається взаємозв’язок між певними видом в-т та їх фактором. Накладні в-ти, що мають спільний фактор в-т об’єднують в однорідні сукупності. При цьому накладні в-ти, які вв-ся постійними розглядаються як довгострок постійні в-ти, змінна величина яких пов’язана зі змінною відповідних факторів. Накладні в-ти розпад-ся між виробами диференційовано, тобто для кожної сукупності в-т вибирають базу розподілу, а потім розраховують величину всіх в-т на одиницю фактора, а потім на 1-цю прод-ї.
127. Упр-ня собівартістю за допомогою бюджетування витрат
Для забезпечененя досягнення мети п-ва здійснюється стратег план-ня. Страт план-ня – це процес визначення дій необхідних для досягнення стратег мети. Результатом страт план-ня є довгострок план фірми розрахоьваний на 10-15 років. Деталізація довгострок плану здійснюється через бюджетування, яке визначає короткостр завдання в межах заг стратегії; продуктом бюджетування є бюджет. Бюджет – це план майб операцій виражених у кількісних (грош) вимірниках.
Метою бюждетування є: здійснення періодичного план-ня; забезпечення координації, кооперації та комунікації; створення основи для оцінки і контролю викон завдань; мотивація працівників шляхом орієнтації на досягнення мети орг-ї. Бюджетування здійс у 2 напрямках: *підгот функціональних бюдетів, тобто бюджетів підрозділів п-ва; *складання бюджетів.
Зведений бюждет – сукупність бюджетів, що узагальнюють майб операції підрозділів п-ва. Вкл 2 групи бюджетів: 1)операційні (сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюдж звіту про Пр); 2) фін (сукупнісчть бюджетів, що відображають заплановані грош потоки і фін стан п-ва).
Підходи до складання бюджетів:
*згори вниз; вище керів-во здійснює процес бюджетування з мін залученням менеджерів підрозділів нижчого рівня. Цей підхід дає змогу врахувати стратег зміни компанії, зменшити витрати часу і уникнути проблеми з узгодженням окремих бюджетів.
*знизу вгору; спочатку керівники підрозділів складають бюджети; далі бюджети послідовно узагальнюються і координуються на вищому рівні управління. Перевагою цього методу є мотивація керівників вищої та сер ланки.
*поєднання 2 попередніх методів; в процесі складання здійснюється обговорення та узагальнення різних бюджетів. Узгодження бюджетів координує і аналізує аналітик.
Процес бюджетування охоплює такі стадії:
*доведення осн напрямків політики компанії до осіб, які відповідають за підготовку бюджетів; *визначення обмежувальних чинників; *підготовка бюджету продажу; *попереднє складання бюджетів за видами та напрямками; *обговорення бюджетів з вищим керів-вом; *координація і аналіз бюджетів; *затвердження бюджетів.
Методи складання бюджетів
1.бюджетування через прирощення – складання бюджетів на підставі факт результатів досягнутих в попередньому періоді. За такого підходу факт пок-ки попереднього періоду корегують з урахуванням цінової та под політики держави та ін чинників;
2,бюджет з нуля - метод, за якого управлінці щоразу мають обґрунтовувати в-ти ніби д-ть здійсн вперше. Метод вимагає від кожного бюджетного центру детального аналізу д-ті для виявлення та вибору найвигідніших напрямків викор-ня ресурсів.
Завдання бюджету:
1.бюджет продажу є результатом обговорення планів орг-ї прод-ї, керівниками аналітиками і працівниками персоналу відділу збуту; прогноз продажу – це передбачення майб обсягів продажу прод-ї або послуг;
2.бюджет в-ва – вир програма, що визначає заплановані номенклатури та обсяг в-ва прод-ї в бюдж періоді. Випливає з бюджету продажу з урахуванням запланованих залишків гот прод-ї. Обсяг в-ва в натур одиницях розраховується: бюджет в-ва = бюджет продажу+прогнозний запас гот прод-ї на кін року – запас гот прод-ї на кін року.
128. Управління в-тами.
Управління в-тами на підприємстві – це взаємозв’язаних комплекс робіт, які формують коригуючи впливи на процес здійснення в-т під час госп д-ті і спрямовані на досягнення оптимального рівня в-т в усіх підсистемах п-ва при виконанні в них будь-яких робіт.
Метою упр-ня в-тами є їх оптимізація з точки зору мінімізації в-т. Всі в-ти п-ва можуть бути ідентифіковані за їх видом, місцем виникнення та носієм. Ці 3 параметри відображають об’єктивні властивості процесу в-ти виробничих ресурсів, відповідно до цього цілеспрямування в-т на п-ві відбувається за їх видами , місцями та носіями.
Управління в-тами передбачає виконання всіх дій, які реалізуються під час управління будь-яким об’єктом, тобто розроблення і реалізація рішень та контроль за їх виконанням. Такі дії реалізуються через елементи упр циклу: прогнозування, план-ня, організація, мотивація, облік, аналіз , контроль.
Система упр-ня в-тами, як і будь-яка система упр-ня складається з 2 підсистем: 1. та яка управляє; 2. та, якою управляють. Упр-ня в-тами здійснюється свідомо суб’єктами упр-ня, якими є керівники, фахівці п-ва та його структурні підрозділи.
Об’єктом упр-ня є процеси, операції, явища, які виникають на п-ві під час його госп/д-ті і розгляд-ся на п-ві з точки зору здійснення в-т, тобто витрачання ресурсів.
Серед осн класифікацій витрат система упр-ня витратами на підп-вівиділяють такі:
1)Підхід до структури плану облікових рахунків – їх автономність або інтегрованість;
2)особливості групування витрат для потреб калькулювання;
3)Повнота охоплення витрат під час калькулювання;
4)Наявність (відсутність) нормативних витрат.
129. Зниження Собівартості – важлива умова інтенсифікації в-ва.
С/в прод-ї є одним з найважливіших пок-ків, який комплексно характер-є якісні зміни в техніці, технології, організації праці та в-ва, що відбувається на в-ві. Зниження витрат вир-ва та с/в прод-ї є однією з осн умов зростання Пр підп-ва, ^ рентабельності та ефект-ті його роботи.
v с/в прод-ї підп-ва може здійснюватися внаслідок скорочення: 1) витрат уречевленої праці, що може бути досягнуто поліпшенням викор-ня засобів та предметів праці; 2) затрат живої праці, що можуть бути скорочені за умови ^ ПП; 3) адмін-упр витрат, зниження яких досягається розумною економікою.
Осн шляхом зниження рівня с/в прод-ї підп-ва є скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі. Зменшення цих витрат може відбуватися під впливом низки таких факторів.
*підвищення техн рівня виробництва;
*вдосконалення організаії вир-ва і праці;
*зміни структури та обсягу продукції;
*галузевих та інших чинників.
Підвищення техн рівня вир-ва може спричинити економію витрат внаслідок дії таких 2 факторів:
1) зниження норм витрат матеріалівПомилка! Закладку не визначено.Помилка! Закладку не визначено.;
2) ^ ПП, тобто v трудомісткості продукції:
Вдосконалення організації вир-ва і праці на підп-ві зумовлює економію витрат за рахунок поглиблення спеціалізації і розширення кооперування, яка визначається так:
Есп = (С псп – (Цопт сп +Вт.з.в.))*Qсп,
Зміна структури і обсягу прод-ї зумовлює відносне зниження умовно-пост витрат підп-ва.130. Планування нових товарів
Концепція і алгоритм розробки нових товарів. В умовах відкритого конкурентного ринку, який створюється в межах СОТ постає проблема регулювання наповнення його новими товарами для забезпечення зростаючих потреб споживачів, тому нові товари мають стати основою товарної політики підприємства.
Існує поняття піонерного товару, нового виробу та нового товару.
Піонерний товар – це перший товар, аналогів якому немає (200).
Новий виріб – це продукція, яка вперше освоєна підприємством.
Новий товар – продукція, яка відрізняється від подібної будь-якими змінами споживчих якостей.
Успішна робота підприємства на ринку вимагає систематичного оновлення товарного асортименту, формуючи поняття концепції нового товару.
Концепція нового товару – це науково обґрунтована уява про товар, його споживчі характеристики, ринковий потенціал, життєвий цикл і зовнішнє відношення до нього.
Розпочинаючи розробку нового товару, виробник повинен розуміти, що попит на цей товар виникне лише в перспективі і цю перспективу потрібно бачити, аби даремно не витратити гроші на створення непотрібного товару. Неврахування цього положення призводить до того, що на ринку з 10 розроблених товарів споживачів знаходить лише 1-2, тому дуже важливим є правильний вибір ідеї нового товару.
При цьому потрібно попередньо вивчити наступні питання:
Ймовірність конструкторського успіху;
Можливі витрати на створення товару;
Строки завершення роботи (товари споживчого інтересу 6-8 місяців);
Можливі технічні, фінансові і кадрові труднощі;
Прогноз ринку на дату виведення нового товару;
Можливий рівень конкуренції;
Можливий рівень ринкової ціни.
Вище перераховане і відображається в концепції нового товару.
Його створення має певну послідовність, яка має наступний вигляд:
висунення ідеї;
відбір перспективних ідей;
оцінка ідей за критеріями ринку: споживча якість, товарна якість, ціна;
створюються робочі цільові групи для розробки експериментальних зразків відповідно до ідеї;
розробка експериментальних зразків;
ринкове тестування товарів;
доробка нових товарів за зауваженнями споживачів;
серійне виробництво товару.
Основні ідеї нового товару можна запозичити у:
споживачів;товари конкурентів;виставки;ярмарки;консультації;спеціальна література;
торговий персонал;конструктори.
В реальних конкретних умовах ці джерела ідей знаходять такий ступінь реалізації:
60% - модифікація товарів конкурентів;20% - модифікація піонерних товарів;10% - імітація товарів конкурентів;5% - випадкові ідеї.
Реакція споживачів на нові товари.
Нові товари на ринку складають лише певну часку, при цьому неголовну.
Вважається, що оптимальне співвідношення товарів одного найменування на ринку має бути таким:
основна продукція минулої розробки 50-60%;експериментальна продукція 5-15%;товари ринкового тестування 10-15%;товари ринкового спаду 10-20%.
В умовах ринку існують різні категорії споживачів, які в залежності від віку, професії, способу життя, прибутків по різному реагують на появу нових товарів на ринку, тому виділяють:
1. суперноваторів до 5%;2. новаторів до 10%;3. байдужих до 35%;4. консерваторів до 40%;5. суперконсерваторів до 10%.
Окрім вище зазначених факторів при вивченні реакції споживачів на нові товари, потрібно приймати до уваги: культурний рівень, соціальний статус споживачів, мотивації до упаковки, переконаність в потребі покупки, атмосфера в магазині, дії інших покупців.
Здійснюючи покупку нових товарів потрібно приймати до уваги психологію середньостатистичного споживача, який під впливом власних емоцій, недосконалості інформації може здійснити покупку, регулюючи на упакування.
Позиціювання та впровадження нових товарів на ринок .
Важливе значення в умовах ринку є правильність представлення позиціювання на ринку товару.
Позиціювання – визначення місця нового товару на ринку серед інших аналогічних товарів на ринку, які вже знаходяться там.
Мета: допомогти споживачам виділити новий товар з числа аналогів конкурентів за певними ознаками і надати йому перевагу при купівлі. При цьому позиціювання може проводитися за 4 ознаками:
певними характеристиками або перевагами товару ( ціна-якість);
специфічними потребами споживачів (ексклюзивні товари);
порівняння з товарами конкурентів;
іміджем фірми чи підприємства.
Позиціювання нового товару тісно пов’язане з впровадженням нового товару на ринок здійснюється в 2 етапи:
1). Створення і підготовка товару для ринку для сприйняття споживачем;
2). Саме впровадження товару, коли він стає об’єктом купівлі-продажу.
Презентація і позиціювання товарів, як і його впровадження передбачають:
проведення прес-конференції і брифінгів;
проведення днів відкритих дверей на підприємствах;
демонстрація на виставках і ярмарках;
передача товару у безкоштовне користування і отримання від споживачів журналу випробувань;
поставка товару на пробу.
131. Калькулювання повних витрат
Основний принцип підприємницької діяльності – отримання прибутку. Підприємство зобов’язане дотримуватися цього принципу в довгостроковому періоді, однак у короткостроковому періоді іноді може його порушувати. [3]
Калькуляцією – можна визначити як класифікувався, і реєстрацію так і відповідний розподіл затрат для визначення собівартості продукції або послуг.
Система обліку і калькулювання за повними витратами передбачає, що в собівартість продукції включають усі затрати, пов'язані з процесом виробництва:
- прямі матеріали;
- пряма заробітна платня;
- інші прямі затрати;
- накладні загально виробничі затрати.
Калькулювання собівартості продукції з повним розподілом затрат може здійснюватись:
- згідно із замовленням (проектами);
- згідно з виробничими процесами;
- на основі виробничої діяльності.
Об'єктами обліку при калькулюванні затрат згідно із замовленнями є пенні окремі замовлення (проекти). Кожному замовленню надають окремий шифр (номер), який проставляють у первинних документах обліку витрат і за якими здійснюється групування первинних документів (та затрат) за замовленнями. [7]
Прямі затрати відносять на собівартості замовлень на підставі групування первинних документів.
Загальновиробничі затрати, які є непрямими, протягом періоду (наприклад, місяця) враховують окремо, на окремих рахунках, а в кінці місяця відносять на собівартість окремих замовлень через їх розподіл.
Фактичну собівартість замовлення визначають лише після його виконання. Якщо замовлення налічує багато виборів, то для визначення фактичної собівартості одиниці продукції необхідно загальну суму затрат розділити на кількість виробів.
Калькулювання затрат згідно з процесами (попередільний метод) використовують у тих виробництвах, де вихідна сировина проходить цілу низку технологічних виробничих процесів, переділів виробництва. [2]
На кожному переділі отримують напівфабрикат, який є вихідною сировиною (або матеріалом) для подальшого переділу. На останньому переділі отримують готову продукцію. Цей метод використовують у металургійній, хімічній, текстильній та інших галузях промисловості.
Затрати за цим методом враховують по переділах і видах продукції.
Об’єктами калькуляції є напівфабрикатів кожного переділу і готова продукція останнього переділу.
- напівфабриктний, за яким визначають фактичну собівартість напівфабрикатів кожного переділу;
- без урахування собівартості напівфабрикатів, за яким облік затрат здійснюють у переділах, але собівартість напівфабрикатів не визначають.
Зведенням затрат у переділах підраховують собівартість готової продукції на останньому переділі.
Система калькулювання на основі виробничої діяльності зорієнтована на контроль і скорочення тривалості виробничого процесу, особливо тих операцій, які не збільшують цінності виробу ( транспортування, зберігання, контроль, інше), що сприяє зниженню витрат і собівартості продукції.[4]
При цій системі калькулювання виробничі накладні затрати обліковують за так званим "центрами виробничої діяльності", а потім розподіляють між видами продукції на основі баз розподілу. Тобто для кожного виду затрат визначають свою базу (фактор) розподілу, а потім розраховують величину цих затрат на одиницю фактора їх зміни. За базу розподілу можуть бути прийняті виробничі показники, кількість співробітників, кількість відпрацьованого часу тощо.