Положення про відділ маркетингу
1. Загальні положення
1.1. Маркетинг (від англійського слова: маркет - ринок) - подає собою систему організації і збуту продукції, орієнтовану на задоволення потреб покупців і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки заходів щодо поліпшення товару, його асортименту, вивчення покупців, конкурентів, цінового політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами.
Основними принципами маркетингу, що відбивають його сутність і припускають ефективне досягнення його цілей, є:
• виробництво продукції, засноване на точному знанні потреб покупців, ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;
• ефективна реалізація продукції і послуг на визначених ринках у запланованих обсягах і в намічені терміни;
• забезпечення довгострокової результативності (прибутковості) виробничо-комерційної діяльності підприємства, що припускає постійний заділ науково-технічних ідей і розробок для підготування товарів ринкової новизни;
• єдність стратегії і тактики поводження підприємства з метою активної адаптації до вимог покупців, що змінюються, при одночасному впливі на формування і стимулювання їхніх потреб.
1.2. Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
1.3. Відділ маркетингу очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється від посади директором підприємства.
1.4. Структура і штати відділу затверджуються директором підприємства, виходячи з особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на відділ.
1.5. Відділ керується у своїй роботі чинними законодавчо-нормативними актами,наказами і розпорядженнями по підприємству і дійсному Положенню.
2. Задача
2.1. Задачами відділу маркетингу є:
• комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреб у що випускається продукції;
• забезпечення стійкої реалізації продукції;
• ринкова орієнтація виробництва - у виробництво запускается тільки та продукція, що продається;
• формування і проведення в життя товарного, цінового і збутового політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і стимулюванню збуту;
• забезпечення потреб підприємства в сировинних і матеріально-технічних ресурсах;
• своєчасне підготування і висновок договорів на постачання готової продукції і ресурсів;
• контроль і урахування відвантаження продукції і постачань ресурсів;
• орієнтація керівництва підприємства і виробництва на виконання вимог покупців до що випускається продукції.
3. Функції
3.1. Обов'язком відділу маркетингу є реалізація трьох функцій:
• аналітичної, що включає дослідження ринку;
• продажі продукції;
• забезпечення потреб підприємства ресурсами.
3.2. Реалізація аналітичної функції припускає вивчення ринку і прогноз його розвитки, аналіз вимог покупців до якості і споживчих властивостей продукці,^ аналіз найбільше ефективних методів продажів і реклами.
Вивчення ринку і прогноз його розвитки може містити аналіз і прогноз кон'юнктури, ємності, розвитки структури ринку, аналіз діяльності і якісних характеристик продукції конкурентів, аналіз поводження покупців, партнерів по бізнесу, цін.
Аналіз вимог до якості і споживчих властивостей продукці включає:
• аналіз впливу науково-технічного прогресу на що випускається продукцію; вивчення можливих змін технічного і технологічного напрямку;
• відповідність показників якості і споживчих властивостей продукції вимогам покупців;
• визначення конкурентноздатності продукції на різноманітних ринках; виявлення і реалізація передових тенденцій у світовому виробництві.
Аналіз методів продажів і реклами припускає вивчення й оцінку каналів товароруху їх розміщення, наявності складських і інших, що забезпечують процес продажів, помешкань, витрат на організацію продажів, стимулювання продажів, продажів із відстрочкою платежів, пільгових продажів, аналіз ефективності рекламних заходів.
3.3. Основною функцією відділу маркетингу, як і всього підприємства є продаж продукції, що включає:
• організацію оптового продажу продукції і просування її до споживача в те місце, де вона потрібна, у той час, коли вона потрібна, у таких кількостях, у яких вона затребувана, і такої якості, що задовольняє покупців;
• добір покупців і висновок договорів постачання;
• вибір місця збереження запасів готової продукції й організація належного її збереження;
• визначення системи переміщення готової продукції до місць збереження і продажі;
• впровадження автоматизованої системи керування запасами;
• впровадження автоматизованої системи опрацювання замовлень, договорів;
• вибір засобів і маршрутів транспортування продукції до місць продажів;
• організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
• організацію системи формування попиту, стимулювання збуту, реклами;
• проведення цілеспрямованого асортиментної політики;
• проведення цілеспрямованого цінової політики;
• узгодження з зацікавленими підрозділами підприємства асортименту й обсягів продукції, цін, знижок і надвишок до них, витрат на рекламні заходи і ресурси;
• розгляд і задоволення претензій і рекламацій, що поступили від покупців і партнерів по бізнесу на продукцію підприємства;
• формування попиту і реалізація продукції на нових ринках України й інших країн;
• організацію участі і проведення виставок, ярмарків, виставок-продажів і інших заходів щодо формування споживчого попиту на продукцію підприємства;
• підготування щоденних довідок про продажі, щомісячних, квартальних і річних звітів про продажі.
3.4. Забезпечення потреб підприємства ресурсами припускає:
• визначення джерел ресурсів.
• забезпечення скоординованих із планом виробництва по термінах, обсягам і асортименту постачань сировини і матеріально-технічних ресурсів;
• виробітку і реалізацію найбільше раціональних схем ресурсного забезпечення;
• організацію найбільше повного й ощадливого використання на підприємстві матеріальних ресурсів, як-от: контроль за раціональним використанням сировини, матеріалів, дотримання норм їхньої витрати;
• встановлення обгрунтованих нормативів виробничих запасів;
• скорочення втрат і максимальне використання виробничих відходів;
• вивчення можливості і доцільності встановлення тривалих господарських зв'язків із постачальниками;
• організацію належної цілості матеріальних ресурсів і високого рівня механізації транспортно-складських операцій;
• здійснення належного урахування ресурсів і представлення достовірних звітних даних.
4. Права
4.1. Жадати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи відділу маркетингу.
4 2. Подавати підприємство в інших підприємствах і організаціях під час обговорення питань реалізації продукції, матеріально-технічного постачання, реклами продукції і що робляться послуг.
4.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділів, відповідальних за порушення договірних термінів виготовлення і продажі продукції.
4.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства, що враховують вимоги покупців по підвищенню якості і конкурентноздатності що випускається продукції, а також про припинення виробництва продукції, що не має збуту.
4.5. Залучати у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних і навчальних заснувань, а також робітників підприємства для проведення досліджень по вивченню кон'юнктури ринку, продажів, освоєнню нових ринків, організації виставок і рекламних заходів.
4.6. Розробляти і подавати на затвердження керівництву підприємства посадові інструкції робітників відділу маркетингу.
4.7. Права відділу реалізуються його начальником або по його дорученню іншими робітниками відділу.
5. Відповідальність
5.1. Відділ відповідає за:
• забезпечення стійкого фінансового положення підприємства;
• здійснення продажів продукції;
• забезпечення постачань і цілість ресурсів для потреб підприємства;
• розробку прогнозів потреб ринку в випускаємій продукції;
• достовірність звітних даних.
5.2. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.
5.3. Ступінь відповідальності інших робітників установлюється їхніми посадовими інструкціями.
6. Структура відділу
6.1. Структура відділу маркетингу подана на мал. 1.
6.2. Основні обов'язки робітників відділу маркетингу:
Начальник, відділу -
Ринкові дослідження; планування виробництва по асортименті й обсягу продукції; реалізація продукції; керування стимулюванням збуту, матеріально-технічним постачанням, ціновою політикою, методами продажів, формування сприятливої суспільної думки про продукцію і підприємство серед покупців і партнерів по бізнесу.
Маркетолог -
Маркетингові дослідження; аналіз ринку; прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів; розробка пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби.
Менеджер по рекламі -
Створення переконливими, насичених емоціями рекламних текстів і оголошень; організація реклами в засобах масової інформації; дослідження рекламних проблем і виробітку рекомендацій по ефективному стимулюванню продажів, дизайну, упаковуванню продукції.
Менеджер по продажах -
Стабільна реалізація продукції; вибір ринкових партнерів; підготування проектів договорів із визначенням ціни й умов продажів продукції; організація транспортування продукції, погрузо-розгрузочних робіт, експедирування, торгівлі в кредит, торгових знижок, пільгових угод; аналіз і прогноз розвитку ринку, діяльності конкурентів, цін; представлення звітності про продану продукцію.
Менеджер по ресурсах -
Дослідження ринку необхідних ресурсів; визначення альтернативних джерел ресурсів; вибір постачальників; підготування проектів договорів і контрактів; одержання ресурсів; оформлення необхідної документації на вантажі і транспорт; організація і здійснення контролю слушності використання і збереження ресурсів; розробка заходів щодо ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів.
Економіст -
Розробка планів ресурсного забезпечення і продажів, їхнє обгрунтування; визначення потреби підприємства в ресурсах по їхніх видах, обсягам і термінам постачання; розробка норм витрати і запасів ресурсів; підготування матеріалів по претензіях до постачальників і транспортників; участь у розробці заходів щодо ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів про діяльність відділу.
Обліковець -
Оперативне урахування продажів, оптових покупців, магазинів, постачальників ресурсів, транспортних витрат, витрат на організацію і стимулювання продажів, наявності продукції по асортименті й обсягам, наявності сировини і ресурсів по найменуваннях і обсягам; представлення необхідних довідок, зведень, відомостей, звітів.
Експедитор -
Приймання продукції відповідно до супровідних документів; контроль санітарного стану транспорту, слушності виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладки продукції; супровід транспортування продукції до місця призначення; забезпечення цілості вантажу і супровідних документів; оформлення приймально-здавальної документації.
Комірник -
Приймання, збереження, відпустка й урахування ресурсів і продукції по кількості, якості і номенклатурі; оформлення необхідної документації.
Вантажник –
Забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт.
Схема структури відділу маркетингу
Директор підприємства
Начальник відділу маркетингу
(1 чоловік)
Маркетолог
(1 людина)
Менеджер по рекламі
(1 людина)
Економіст
(1 людина)
Обліковець
(1 людина)
Менеджер
з продажу
(1 людина)
Менеджер
з продажу
(1 людина)
Менеджер по ресурсам
(1 людина)
Експедитор
3 (людини)
Комірник
(2 людини)
Вантажник
(5 людей)7. Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства