Система національних розрахунків України
План.
Вступ
Розпорядження Кабінету міністрів України.
Концепція розвитку системи національних рахунків.
Загальна частина.
Сучасний стан нацiонального рахiвництва i проблеми його розвитку.
Валовий внутрiшнiй продукт.
Рiчнi нацiональнi рахунки.
Короткостроковi нацiональнi рахунки.
Таблицi “витрати — випуск”.
Регiональнi рахунки .
Розвиток системи класифiкацiй.
Побудова цiлiсної системи даних.
Публiкацiя нацiональних рахункiв.
Програма розвитку системи нацiональних рахункiв.
Висновок.
Список літератури.
 
 
 
 
Висновок.
СНР- це комплексна, послiдовна, узгоджена система оцiнки економiчних операцiй i показникiв, якi застосовуються для опису та аналiзу макроекономiчних процесiв. Нацiональнi рахунки вiдображають наскрiзний рух потокiв товарiв i послуг, доходiв та фiнансових ресурсiв на всiх стадiях економiчного вiдтворення — вiд виробництва до кiнцевого споживання, нагромадження i формування нацiонального богатства.