Форм.стр.- це процес в ходi якого керiвники встановлюють чiтко, формулюють сис.цiлей, створ.окремi стр. та стр.набори,а також визначають усi складовi комплексу процесу стр.управлiння на п-вi .
Загальний процес форм.стр. п-ва охоплюэ 4 взаэмопов`язанi етапи:
1.Оцiнка та аналiз iснуючоii стр.
2.Корегування iснуючоii стр. або форм. Новоii.
3.прогнозування потенцiйно можливих господарських ризикiв.
4.Обгрунтування i вибiр стратегiчних альтернатив.
1 ЕТАП:
Оцiнювання стр.п-ва проводиться в кiнцi року i передбачаэ аналiтичну оцiнку щодо задоволення потреб ринку та досягнутого ступеня iiх виконання.
Дiэздатнiсть стр.повинна визначатись за допомогою вiдповiдних критерiiiв, головними з якиъ э :
Цiлiснiсть –наскiльки стр.п-ва характер.цiлiснiстю, за яких умов кожна iз складових може працювати на загальну стр.
На скiльки стр.п-ва адаптуэться до навк.сер., з точки зору його швидких змiн.
На скiльки стр.п-ва враховуэ потенцiйну можливiсть комерцiйних ризикiв та передбачаэ конкретнi заходи щодо iiх мiнiмiзацiii або повноii нейтралiзацii.
На скiльки стр.п-ва вiдображаэ обгрунтований горизонт дiлового планування.
На скiльки стр.п-ва опираэться на дiю лiнiйних та функцiональних структур,iiхнi перспективнi орiэнтири та цiнностi.
Аналiз стр.може засвiдчити про:
1.Чи п-во вiдповiдаэ вимогам ринку.
2.Вiдповiдаэ сучасним вимогам ринку частково та потребуэ корегування стр.альтернатив.
3.Потребуэ докорiнного перегляду своэii дiяльностi.
Якщо на п-вi маэ мiсце 1 або 2 варiант то переходять до 2ЕТАПУ.
2ЕТАП:
Потреба у форм.ново i стр.п-ва назрiваэ тодi коли виникають новi цiлi або досягнення старих неможливе з старою стратегiэю.
Визначити як повинно змiнитись вибранмй напрямок розвитку дуже складно
Кожне п-во по-рiзному на загрози та знаючи воii сильнi та слабкi сторони, здiйснюэ власний стратегiчний вибiр вiдповiдно до змiн, якi вiдбулися.
Таким чином, залежно вiд того на якiй стадii ЖЦ перебуваэ п-во пiд час стр. керiвництво п-ва вибираэ певну корпоративну стр. i вiдповiдний стратегiчний набiр.
Розроблення новоii стр.э необхiдним i в тому випадку,коли вимоги сус.заставляють п-во змiнити своii орiэнтири.
3 ЕТАП:
Процес прогнозування потенцiйнио-можливих господарських ризикiв охоплюэ такi процедури:
1.визначення максимально можливих критичних допущень та розрахунку величини ризику кожного виду.
2.виявлення можливост виникнення кожноii з несподiванок.
3.розроблення сис. захисних нейтралiзуючих дiй за умови настання кризовоii ситуацiii на п-вi.
4 ЕТАП:
На основi результатiв ситуацiйного аналiзу здiйснюэться конкретний вибiр стратегiчних альтернатив п-ва.
Вибр конкретноii стр. повинен здiйснюватись на основi альтернативних оцiнок госпдарських ризикiв i шансiв з урахуванням сучасноii економiчноii ситуацiii.