272. Класична теорія виходила з того, що відновлення макроекономічноїрівноваги на рівні повної зайнятості відбувається внаслідок абсолю-тної гнучкості і змін:
а) ставки проценту; б) рівня цін;
в) ставок заробітної плати; г) всіх перерахованих змінних.
273. Класичний відрізок кривої сукупного пропонування є:
а) горизонтальним на довільному рівні ВВП;
б) горизонтальним на рівні потенційного ВВП;
в) вертикальним на довільному рівні ВВП;
г) вертикальним на рівні потенційного ВВП.
274. Зростання сукупного попиту в моделі „ ADAS" призведе до:
а) зниження рівня цін на класичному відрізку кривої AS;
б) зростання реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізкукривої AS;
в) зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку кри-bo'iAS;
Vjj підвищення рівня цій на кейнсіанському відрізку кривої AS.
275. Кейнсіанський відрізок кривої сукупного пропонування є:
а) вертикальним на рівні потенційного ВВП;
б) горизонтальним за певного рівня цін, що відповідає значенням ВВП,нижчим від потенційного;
в) висхідним за значень ВВП, нижчих від потенційного;
г) горизонтальним на рівні потенційного ВВП.
276. Якщо економіка перебуває у стані рівноваги на класичному відрізкукривої сукупного пропонування, то зниження урядом податків:
а) підвищить рівень цін і реальний випуск;
б) підвищить рівень цін, але не вплине на реальний обсяг випуску;
в) збільшить реальний випуск, але не вплине на рівень цін;(Тгнне вплине ні на рівень цін, ні на реальний випуск.
277. Стимулювальна фіскальна політика в моделі „ISLM" призводитьдо:
а) зростання ставки проценту і зменшення рівня доходу;
б) зростання ставки проценту і рівня доходу;
в) зниження ставки проценту і зростаншо рівня доходу;
г) зниженню ставки проценту і рівня доходу.
52
278. Стимулювальна монетарна політика в моделі „ISLM" призводитьдо:
(а])зниження ставки проценту і підвищення рівня доходу ;
б) зниження процентної ставки і рівня доходу;
в) підвищення процентної ставки і зниження рівня доходу;
г) підвищення процентної ставки і рівня доходу .
279. Ефект витіснення означає, що:
а) споживання товарів і послуг зростає, а обсяг інвестицій скорочується;
б) імпорт витісняється вітчизняними товарами;
в))зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій;
г) зростання приватних інвестицій призводить до зменшення державних витрат.
280. „Історія економічних учень" вивчає:
/а)1 історичний процес виникнення, розвитку і зміни систем економічних поглядів;
б) життя та діяльність видатних економістів;
в) історичний процес становлення та розвитку різних економічних наук;
г) історичний процес становлення та розвитку політичної економії.
281. Термін „економіка" вперше був введений у науковий оборот:
а) Аристотелем; б) Платоном;
в^Ксенофонтом; г) А. Монкрентьєном.
282. Термін „політична економія" вперше був введений у науковий обо-рот:
а) А. Смітом; б) К. Марксом;
в) А. Монкретьєном; г) Аристотелем.
283. Термін „економікс" був введений в науковий оборот:
а) Дж.Б.Кларком та Ф.Еджвортом; б) А.Маршаллом та А.Пігу;
в)А.Маршаллом та В.Джевонсом г) В.Парето та Л.Вальрасом.
284. Яка з економічних шкіл була історично першою:
а) класична; б) монетаризм; в) меркантилізм; г) неолібералізм.
285. Представники меркантилізму вважали джерелом багатства нації:
а) землеробство; б) зовнішню торгівлю;
в) промисловість; г) видобування дорогоцінних металів.
53