Аграрні економічні відносини
План
Суть та особливості аграрних відносин.
Рента та її види.
Сучасні проблеми розвитку аграрних відносин. Державна аграрна політика.
Сільське господарство – це основа життєдіяльності людини. Його визначальна роль обумовлюється наступним :
Виробництвом основної маси продуктів харчування.
Виробництвом основної маси сировини для промисловості.
Крім того сільське господарство є досить специфічною галуззю економіки. Специфіка сільського господарства обумовлюється наступними рисами:
Сезонним характером виробництва ( проблеми працевлаштування населення села протягом року )
Залежність від кліматичних і погодних умов ( звідси необхідність знань законів обробітку землі та розвитку тваринництва )
Тісний зв'язок виробництва з використанням і врахуванням біологічних факторів розвитку виробництва рослин і тварин ( вищеназвані особливості пояснюють той факт, що сільське господарство відносять до ризикових факторів виробництва, його кінцеві результати і формування доходів населення стають остаточно відомими лише після реалізації вирощеної продукції ).
Розвиток сільського господарства базується на певному рівні розвитку продуктивних сил, з якісної сторони розвиток продуктивних сил сприяє встановленню на селі певних життєвих стандартів(робочі місця; місця для відпочинку; вирішення житлових проблем; забезпечення населення газом, водою), з кількісної сторони розвиток продуктивних сил характеризується часткою працездатного населення в зайнятому сільському господарстві, так наприклад якщо 200 років тому в сільському господарстві було зайнято 80% працездатного населення, то уже через 100 років в с/г було зайнято 40%, а нині в високо розвинених країнах світу, ця цифра складає 3%. В Україні це 17%.
Основним засобом виробництва в аграрній сфері є земля, відповідно основною формою реалізації земельних відносин виступає рента.
В різні часи людської історії структура рентних відносин суттєво різниця, так наприклад у феодальну епоху рента відображала відносини між двома групами людей :
Пани
Селяни
Відносини феодальної земельної ренти існували в таких формах :
Рента продуктами
Панщина
Грошова рента.
З переходом до капіталістичного способу виробництва система рентних відносин починає охоплювати інтереси трьох соціальних груп :
Землевласників
Підприємці орендарі (фермери )
Наймані працівники
Слід зауважити, що рентні відносини є складовою більш широкого поняття яким виступає ОРЕНДНА ПЛАТА. Орендна плата – включає в себе окрім Ренти ще й такі показники як плата за використання будівель, приміщень, споруд, технічних засобів і всього того що розміщено на певній земельній ділянці, і може бути об’єктом орендування. Орендна плата передбачає існування землевласника.
Рента - це економічна категорія, яка відображає систему відносин між суб’єктами аграрної економіки, з приводу використання та розпорядження землею, та вирощеною продукцією.
Політична економія розрізняє три основні види ренти:
Диференціальна рента;
Монопольна рента;
Абсолютна рента;
Диференціальна рента – її аналіз передбачає поділ земельних ділянок за своєю якістю на три групи: а) Кращі землі; б) середні землі; в) гірші землі; Диференціальна рента виникає не на всіх земельних ділянках, а лише на найкращих та середніх, тому в її основі лежить аналіз відмінностей окремих ділянок, та витрат по їх обробітку, звідси механізм виникнення диференціальної ренти обумовлюється особливостями ринкового ціноутворення на продукцію сільського господарства, дані особливості в свою чергу виникають із обмеженості земельних угідь придатних для використання в аграрному секторі економіки, та наприклад: Якщо на планеті Земля існує близько 15млн.кв.км. родючих земель, то їх площа ніколи не збільшиться, навпаки в результаті без відповідальної людської діяльності земельні площі придатні для с/г використання в результаті ерозії та наступу пустелі, лише зменшуються. За таких умов суспільство, щоб вижити, змушене залучати до використання і найгірші земельні ділянки, для цього господарювання на даних ділянках, має бути прибутковим, тобто приносити певний дохід, виходячи з цього ціни на с/г продукцію встановлюються на рівні ціни виробництва виробленої на гірших ділянках. Середні й кращі землі при цьому опиняються в більш вигідних ринкових умовах. На них утворюється надлишковий прибуток, який може повністю, або частково перетворитися на диференціальну земельну ренту, яку привласнює землевласник. Ціна на с/г продукцію обраховується по наступній формулі :
Цс/г=К+Рср.+3Р.
МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТАБЛИЦЕЮ НА СТ.71.
Причина утворення диференціальної земельної ренти – обмеженість площ, земельних угідь, як виробничого ресурсу, тобто мова йде про монополію на землю як на об’єкт господарювання. Умови виникнення диференціальної ренти є різниця якістю земельних угідь за родючістю, та розміщенням.
В показнику диференціальної ренти виділяють два її види:
а) ДР – І;
б) ДР – ІІ;
ДР – І(диференціальна рента 1) – виникає при екстенсивному господарюванню на Землі. При цьому розрізняють за родючістю та місцезнаходженням
ДР – ІІ(диференціальна рента 2) – утворюється шляхом ШТУЧНОГО підвищення родючості землі, в наслідок інтенсивного ведення с/г виробництва.
Монопольна рента – на відміну від диференціальної ренти, монопольна рента утворюється завдяки незвичайності ґрунтово-кліматичних характеристик певних чистин земельних ділянок, на таких ділянках вирощуються рослини підвищеного попиту (певні сорти винограду).
Унікальність умов вирощування такої продукції не дозволяє безмежно розширювати її виробництво, і повністю задовольнити попит на дану продукцію. В наслідок цього ринкова ціна на дану продукцію досягає рівня монопольної ціни, така ціна перевищує вартість затрат виробництва продукції, і включає в себе надлишковий прибуток який набуває форми монопольного прибутку, а в умовах ринкових відносин – ринкової ренти, таким чином джерело монопольної ренти знаходиться поза с/г, воно утворюється за рахунок вартості яка виробляється в інших галузях і вилучається із кишені покупців через монопольні ціни.
Абсолютна рента – в реальному житті в оренду здають не лише кращі і середні землі, але й земельні ділянки гіршої якості, відповідно і на гірших землях їх землевласники отримують дохід, цей вид доходу в політ. економії називається абсолютною земельною рентою. Він утворюється як надлишок суспільної вартості продукції с/г(W) над ціною виробництва цієї продукції. Звідси ми можемо написати формулу обрахування величини абсолютної земельної ренти :
АЗР=W-( К + Рср ).
Механізм утворення абсолютної земельної ренти представлений на ст.72
З рентними відносинами пов’язана проблема ціни землі, у багатьох країнах світу земля при певних умовах предметом купівлі-продажу, специфіка землі як економічного ресурсу полягає в тому, що як продукт природи вона не має вартості, але як товар, вона має певну ціну, величина цієї ціни може бути обрахована по такій формулі:
Цз =Р / П% * 100%.
Особливості аграрних відносин – полягають у заміні три ланкової будови аграрних відноси п’яти ланковою будовою. Поряд з власниками землі, орендарями, та найманими орендарями, безпосередніми учасниками аграрних відносин стали також промисловість та держава, нині в розвинених країнах світу лише біля 20% вирощеної с/г продукції реалізується на ринку як кінцевий товар, решта поглинається підприємствами харчової, та переробної промисловості, промисловість стала головним споживачем, ринком збуту, сферою заготівлі переробки та зберігання с\г продукції.
Д\З
Висновки по темі в цілому.
Висновки по кожному питанню.
Задачі № 128, 131.