Кредитні відносини. Акціонерний капітал
План
Сутність позичкового капіталу, як основи кредитних відносин.
Акціонерний капітал.
Цінні папери.
Позичковий капітал є вищою формою розвитку лихварського капіталу. Він виступає основою системи кредитних відносин.
Позичковий капітал – це грошовий капітал, який власник грошей надає у позичку іншим особам і який приносить власнику грошей дохід у формі відсотку.
Позичковий відсоток (процент ) – це ціна позичкового капіталу, яку сплачує боржник капіталу за надану позику. Аналіз відсотку є досить складною економічною проблемою. Політична економія не має єдиної думки стосовно відсотку, тут можна виділити два основні напрями :
Суб’єктивний
Об’єктивний
З суб’єктивної точки зору відсоток - це винагорода власнику грошей за відмову від поточного зловживання з надією, що в майбутньому він отримає більшу величину доходу. З об’єктивної точки зору позичковий відсоток є тією частиною додаткової вартості, яку суб’єкти економічної діяльності повинні відшкодувати кредиторові, за тимчасове користування його грішми. Виходячи з даного визначення вважається, що джерелом позичкового відсотку виступає валовий прибуток суб’єктів економічної діяльності. В цих умовах прибуток підприємця розподіляється на дві частини :
Позичковий відсоток
Підприємницький дохід
Позичковий капітал, який приносить його власнику позичковий відсоток також характеризується ступенем прибутковості. Останній показник розраховується як норма позичкового відсотку:
П’%=П%/ПК*100%.
Норма позичкового відсотку залежить від середньої норми прибутку . Середня норма прибутку в даному моменті буде виступати верхньою межею можливого рівня норми позичкового відсотку. В реальному житті норма позичкового відсотку залежить також від наступних факторів:
Співвідношення попиту і пропонування грошей .
Від стану кон’юнктури ринку в цілому (тобто від стану розвитку економіки в цілому)
Рух позичкового капіталу здійснюється через кредит .
Кредит - це система відносин стосовно тимчасової передачі певних цінностей на умовах терміновості повернення і платності у вигляді відсотку за користування кредитом. Функції кредиту :
Перерозподіл та акумуляція наявних ресурсів на найбільш пріоритетних напрямах економічної діяльності
Нарощування купівельної спроможності суб’єктів ринкових відносин.
Капіталізація вільних грошових доходів , заощаджень фізичних і юридичних осіб.
Форми кредиту:
Комерційний кредит ( представляє собою ту позику яка надається підприємцеві у товарній формі, а тому знаряддям кредиту є вексель )
Банківський кредит - це основна форма кредиту яка представляє собою грошову позику, яку надають банки.
Споживчий кредит - це відстрочка платежу, яка надається населенню підприємствами роздрібної торгівлі за куплені товари.
Державний кредит - це мобілізація урядом грошових засобів шляхом позичок, як у власного населення так і в міжнародних структур. З державним кредитом пов’язана проблема – державного боргу.
Акціонерний капітал - це більш пізня форма існування капіталу, причиною його появи є суперечність між тенденцією до створення великих промислових підприємств та обмеженістю індивідуальних капіталів. Перші акціонерні товариства виникають на початку XVII ст.
В Франції, Німеччині, Данії та інших країнах акціонерні товариства виникають в другій половині XVII ст. і на поч. XVIII ст. проте до 30 рр.. XIX ст. акціонерні товариства були відносно рідким явищем.
І лише в XX ст.. акціонерні товариства стають пануючою організаційно-правовою формою підприємств в усіх сферах економіки розвинених країн світу, окрім с\г.
Акціонерне товариство – це підприємство яке вважається власністю багатьох фізичних і юридичних осіб, що вклали певну суму грошей в капітал цього підприємства шляхом купівлі його акцій.
Капітал акціонерного товариства умовно можна розділити на 2 частини :
Власний капітал
Запозичений капітал.
Засоби які отримані в результаті випуску і отримання акцій утворюють власний капітал.
З розвитком акціонерних товариств відбувається роздвоєння капіталу на :
Реальний
Фіктивний капітал
Реальний капітал пов'язаний з всіма функціональними формами капіталу. Фіктивний капітал - це відображення капіталу в цінних паперах.
Створення акціонерного товариства сприяє утворенню особливого роду прибутку, так званого засновницького прибутку. Він утворюється за рахунок різниці між ринковою продажною ціною або курсом акцій і реальною вартістю капіталу акціонерного товариства .
Розрізняють акціонерні товариства відкритого і заритого типів. Акціонерні товариства відкритого типу. Воно мобілізує капітал, шляхом відкритої передоплати акцій, їх купівлі-продажу на фондових біржах, які розповсюджують акції на пред’явника.
Акціонерне товариство закритого типу. Воно поширює акції лише серед засновників цього підприємства. В цьому випадку в спеціальні книги заносяться вся інформація про власника акцій не можуть виходити за межі підприємства, тобто на фондовий ринок.
Цінні папери відомі з епохи пізнього середньовіччя. Вони представляють собою документи, свідоцтва, торгові зобов’язання чи права власності. В економічній літературі виділяють в залежності від різноманітних критеріїв ціле сімейство з індивідуальними характеристиками. Цикл життя цінних паперів складається з 3 етапів :
Створення випуску цінних паперів.
Первинне розміщення цінних паперів.
Життя цінних паперів або їх обіг на вторинному ринку,який складається з вуличного ринку та біржі.
Котирування цінних паперів передбачає встановлення їхнього курсу, здійснюється це на фондових біржах або державними установами. Шляхом котирування визначають курс продавця і курс покупця. Різниця між цими курсами утворює марку. Вона йде на покриття витрат котирування органу і визначає його прибуток.
Все сімейство цінних паперів поділяється на первинні і вторинні цінні папери. Первинні цінні папери більш тісно пов’язані з реальним капіталом. До них відносять перш за все акції. Акція – це свідоцтво про певний внесок в капітал акціонерного товариства, який дає право її власнику на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду.
ЦА=( Д/ П% )* 100%
Акції поділяються на звичайні і привілейовані. Із звичайними акціями пов’язане таке питання як контрольний пакет акцій.
Д\З
Висновки по темі в цілому.
Висновки по кожному питанню окремо.
Задачі № 116, 117, 118.