Динаміка формування прибутку підприємства ДП "Клесівський лісгосп"
Показники
Роки
Відхилення


2008
тис.грн.
2009
тис.грн.
2010
тис.грн.
2009до 2008
2010 до 2009

абсол. тис.грн.
відн.%
абсол. тис.грн.
відн.
%

1.Доход (виручка) від реалізації продукції
54830
52303,0
61500
-2527
-4,6
9197,0
17,6

2.ПДВ
5695
2603,0
3090
-3092,0
-54,3
487
18,7

3.Чистий доход
49135,0
49700,0
58410
565
1,15
8710
17,5

4.Собівартість реалізації продукції
39828,0
40819,0
47097
991
2,5
6278
15,4

5.Валовий прибуток
9307,0
8881,0
11313
-426
-4,6
2432
27,4

6.Адміністративні витрати
3243,0
2236,0
2919,0
-1007
-31,1
683
30,5

7.Витрати на збут
3975,0
5207,0
6383
1232
31
1176
22,6

8.Інші операційні витрати
8343,0
603,0
986
-7740
-93
383
63,5

9.Прибуток від операційної діяльності
1776
1991,0
1208
215
12,1
-783
-39,3

10.Інші доходи
-
108,0
69
-108
0
-39
-36,1

11.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
1240,0
1466,0
654
226
18,2
-812
-55,4

12.Податок на прибуток від звичайної діяльності
575,0
559,0
353
-16
-2,7
-206
-36,9

14.Чистий прибуток
665,0
907,0
301
242
36,4
-606
-66,8


Аналіз рентабельності підприємства ДП "Клесівський лісгосп"
Показники
Одн. вим.
Методика розрахунку

Роки

Відхилення
2009
2010
2010 до 2009


абсол.
відн.%

1


2
3
4
5

1.Рентабельність активів
%
Ф.2 (ряд.220 або 225) / Ф.1ряд.280 графа 3+4)*0,5*100
5,88
1,85
-4,03
-68,5

2.Рентабельність основної діяльності
%
Ф.2(ряд.100 або 105)/(сума ряд.040 +070 +080) * 100
17,9
11,08
-6,82
-38,10

3.Рентабельність витрат
%
Ф.2(ряд.220 або 225)/Ф.1(сума ряд.040 +070+ 080 +090) * 100
8,16
2,76
-5,4
-66,18

4. Рентабельності власного капіталу
%
Ф.2(ряд.220 або 225)/Ф.1(ряд.380 грф.3+ряд380 грф.4/2) * 100
10,66
3,34
-7,32
-68,67

5.Рентабельність виробничих фондів
%
Ф.2(ряд.220 або 225)/(ф.1 сума грф.3 та 4 ряд .030 +100+ 120)/2*100
7,55
2,44
-5,11
-67,68

6. Рентабельність діяльності
%
Ф.2 (ряд.220 або 225)/ (ряд.035)*100
1,82
0,52
-1,3
-71,43

7. Рентабельність продукції
%
Ф.2(ряд.100 /Ф.2(ряд.040 +070 +080) * 100
4,13
2,14
-1,99
-48,18


Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами ДП «Клесівський лісгосп»
Показники
Одиниці виміру
Роки
Відхилення2008
2009
2010
2009до 2008
2010 до 2009


абсол
відн.%
абсол
відн.%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.Матеріальні витрати
тис.
грн.
17243,0
20716,0
20773,0
3473
20,14
57
0,28

у % до підсумку

36,68
42,92
36,30
6,24
17,01
-6,62
-15,42

2.Витрати на оплату праці
тис.
грн.
17796,0
15206,0
21341,0
-2590
-14,55
6135
-58,32

у % до підсумку

37,86
31,50
37,29
-6,36
-16,80
5,79
18,38

3.Відрахування на соціальні заходи
тис.
грн.
6585,0
5720,0
7652,0
-865
-13,14
1932
33,78

у % до підсумку

14
11,85
13,37
-2,15
-15,36
1,52
12,83

4. Амортизаційні відрахування
тис.
грн.
1463,0
1611,0
1567,0
148
10,12
-44
-2,73

у % до підсумку

3,12
3,34
2,74
0,22
7,05
-0,6
-17,96

5.Інші витрати
тис.
грн.
3917,0
5013,0
5892,0
1096
27,98
879
17,53

у % до підсумку

8,34
10,39
10,2
2,05
24,58
-0,19
-1,83

Усього витрат на виробництво
тис.
грн.
47004,0
48266,0
57225,0
1262
2,68
8959
18,56


Таблиця 2.1. Основні економічні показники діяльності підприємства 2008 - 2010 роки
№ п/п
Назва показника
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2009-2008 роки
2010-2009 роки
Абс.зн.
Тр, %
Абс.зн.
Тр, %1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Обсяг виготовленої продукції, тис.грн.
50456,0
49700
98,5
58410
118
-756
8710

2
Обсяг реалізованої продукції, наданих послуг тис.грн.
50456,0
49700
98,5
58410
118
-756
8710

3
Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн.
21460,0
20154,5
93,92
21640,5
107
-1305,5
1486

4
Фондовіддача, грн./грн.
3,58
4,63
129,32
5,27
114
1,05
0,64

5
Фондоємність, грн./грн.
0,32
0,21
65,63
0,18
85,7
-0,11
-0,03

6
Середньоспискова чисельність працівників, осіб, у т.ч.
робітників, осіб
372
471
127
685
145
99
214

7
Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн.
135,6
105,5
77,80
85,3
81
-301
-20,2

8
Фонд оплати праці, тис.грн.
15355,5
13354,5
87
22426,6
168
-2001
9072,1

9
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
39828,0
40819,0
120,50
47097
115
991
6278

10
Витрати на 1 грн. виготовленої (реалізованої) продукції, тис.грн.
0,73
0,78
106,8
0,76
97
0,05
-0,02

11
Операційні витрати за економічними елементами, тис.грн.
47004,0
48266,0
102,68
57225,0
119
1262
8959

12
Валовий прибуток, тис.грн.
9307
8881,0
95,42
11313,0
127
-426
2432

13
Чистий прибуток, тис.грн.
665
907
136,39
301
33
242
-606

14
Рентабельність, %
1,67
2,2
131,74
0,64
29
0,53
-1,56