Світове господарство
План
Суть та структура світового господарства. Міжнародна інтеграція.
Міжнародна торгівля.
Міжнародна валютна система та етапи її розвитку.
Міжнародні фінансові організації.
Світове господарство - це сукупність господарств окремих країн та система економічних відносин , яка склалася між ними. По своїй структурної поняття світове господарство виділяють два ключові моменти:
Центр
Периферія
До центру , як правило відносять високорозвинені країни, які контролюють левову частку світових ресурсів і наносять найбільшу шкоду навколишньому середовищу. До високорозвинених країн на Американському континенті відносять Сполучені Штати Америки та Канаду на європейському континенті францію та Німеччину, Англію та ін.. на азійському континенті можна виділити Японію, пд.. Корею і Китай. До світової периферії належать всі інші національні економіки проте периферія не є однорідною тут виділяють дві групи периферії :
До першої групи належать так звані нові країни які за останні десятиліття зробили величезні зрушення в області промисловості до цих країн відносять Бразилію, Аргентину, Малайзію тощо.
До другої групи світової периферії відносять країни, що розвиваються ці країни в свою чергу поділяються на більш розвинені та менш розвинені . Для цих країн є притаманне колоніальне минуле і відповідно відсталість господарського життя об’єктивною основою світового господарства є міжнародний поділ праці він надає окремим державам певних переваг у виробництві та реалізації продукції. Завдяки участі у міжнародному поділі праці країна може підвищити ефективність своєї економіки. Це здійснюється в основному за рахунок спеціалізації і стимулювання розвитку відповідних сфер науки і техніки. Міжнародний поділ праці лежить в основі формування світових цін. Данні ціни визначаються головними продавцями і покупцями даної продукції та формується в ході здійснення великих і регулярних операцій з товаром у вільній конвертованій валюті на світовому ринку.
Основною ланкою міжнародного поділу праці є транснаціональні корпорації і транснаціональні банки, наприклад у 90-хх рр.. 20 ст. 500 найбільших ТНК володіли фондами у розмірі майже 6 трл. дол.. , а службовців становило майже 26 млн. чол.. наприклад всесвітньо відома тойота розміщує своє виробництво майже у 120 країнах світу, більше 6 збутових товарів і 116 фірм розподілювачів.
Транснаціональні банки – їх створення припадає теж на кінець 20 ст. Нині центром стали Лондон, Ною Йорк, Сінгапур.
Види інтеграційних об’єднань. Виділяють 5 основних таких видів :
Зона преференційної торгівлі вона представляє собою зону з пільговим торгівельним режимом коли дві або більше країн зменшують взаємні тарифи, по порту товарів зберігаючи рівень тарифів з іншими країнами.
Зона вільної торгівлі в цьому випадку країни учасниці обмежуються відміною митних товарів при їх збереженні, при торгівлі з іншими країнами
Митний союз в цьому випадку формується угода по усуненню внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу по відношенню до інших країн
Спільний ринок в його межах забезпечується вільний рух не лише товарів ай капіталів послуг та робочої сили.
Економічний і політичний союзи в цьому випадку вільний рух ресурсів доповнюється гармонізацією внутрішньої та зовнішньої політики.
Міжнародна торгівля – це історично перша форма економічного співробітництва між країнами дослідників здавна цікавило питання чому країни торгують одна з одною, один з перших хто спробував дати відповідь на поставлене питання Адам Сміт він розробив теорію абсолютної переваги згідно даної теорії виробники тих чи інших країн використовуючи територіальні і природні переваги мають при виробництві товарів мають користь. Тобто мають можливість виробляти товари з найменшими витратами в подальшому теорію абсолютної переваги Сміта допрацьовував Рікардо він створив теорію порівняльних переваг в якій доказував, що для розвитку міжнародної торгівлі та економії сукупних витрат достатньо враховувати порівняльні переваги умов виробництва товарів із цього випливає, що кожна країна повинна спеціалізуватися на виробництві певних товарів не з абсолютно низькими, а навіть з відносно низькими витратами. Це дозволяє країнам економити на витратах праці в результаті міжнародного обміну. Проте, як теорія абсолютної переваги так і теорія порівняльних переваг враховує таким чином міжнародні відмінності від природно кліматичних умов. На початку 20 ст. напрям розвитку промисловості змінюється, на перший план виходить обробна промисловість, це означає, що роль природно-кліматичних умов як фактора міжнародної спеціалізації відповідно зменшується, вирішальну роль почали відігравати соціального суспільного походження звідси й зміни і економічній теорії міжнародної торгівлі.
Активність країни в світовій торгівлі оцінюється такими показниками :
Експортна квота (частка)
Структура експорту
Структура імпорту
Обсяги вивозу капіталу за кордон
Співвідношення частки країни у світовому виробництві ВНП з її часткою у світовій торгівлі.
Політична економія розрізняє два основні типи торгівлі :
Протекціонізм
Фрітрідерство
Інструментами протекціонізму виступають митні тарифи та імпортні квоти .
Д\З
ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ В ЦІЛОМУ.
ВИСНОВКИ ПО КОЖНОМУ ПИТАННЮ ОКРЕМО.