Лекція 3. Організація бухгалтерського процесу
Головні стартові умови для раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві є наступні.
Вивчення структури, особливостей технології та організації промислового виробництва, яка забезпечує правильну організацію економічних процесів бухгалтерського обліку, визначення порядку запису операцій і потоків (обороту) документів, угод реєстрації в системі рахунків синтетичного й аналітичного обліку, методи калькуляції витрат виробництва, порядок узагальнення наказу про облікову інформацію.
Вивчення характеру і обсягу необхідної інформації. Для ринкової економіки існує необхідність в організації такого підприємства вартості записів, які, як частина бухгалтерського обліку буде виконувати завдання, пов'язані з управлінням підприємством в цілому і його підрозділів зокрема.
Вивчення законів і правил, що стосуються фінансового обліку і звітності. Бухгалтерський облік повинен здійснюватися відповідно до статутів чинності з питань бухгалтерського обліку організації, а також філія (відділення) правил.
Створення розрахункових відносин між бухгалтерією та оперативно ізольованих одиниць підприємства. На цьому етапі важливо виділити бухгалтерський облік та підготовка внутрішніх рахунків окремих вузлів (підзвітних осіб).
Однією з умов здійснення наукового управління праці у галузі бухгалтерського обліку є технологія характер обліку циклу (таблиця 3.1).
Облік техніки є одним з найбільш трудомістких частин обліку циклу. Вона передбачає вибір форми обліку, організацію бухгалтерії і формування його взаємозв’язок з іншими департаментами, робочий план рахунків, технологія обробки даних і т.д.
Таблиця 3.1.
Порівняльна характеристика заходів обліку циклу в Україні та США
Кроки облікового циклу
Україна
-обробка первинних документів;
- запис операції через проводки у відповідному журналі (регістрів);
- перенесення даних з журналів у ГК рахунків;
- перевірка статистичного балансу (балансу рахунку) з ГК;
- перенесення даних з ГК до ФЗ.
США
-обробка первинних документів
- запис операції через записи(проведення) у відповідному журналі або загальний журнал
- перенесення із загального журналу записів в ГК рахунків
- підготовка пробного балансу
- підготовка врегульованих проводок відповідно запису нарахованих, відкласти, і кошторисних сум
- перенесення врегульованих проводок у ГК рахунків
-підготовка врегульованого балансу
-підготовка заключного журналу
-підготовка повного пробного балансу
-підготовка фінансової звітності
-підготовка зворотніх проводок
Процес обліку складає найбільшу частку в роботі бухгалтера. Їх можна розділити на облік осіб (майно, установки та обладнання, виробничі запаси; грошових коштів: дебіторська заборгованість і т.д.); комплекси бухгалтерських операцій (облік відчутних матеріальних активів, списання запасів , касових операцій, розрахунки з постачальниками і т.д.).
Технічні операції (не вимагають значних інтелектуальних зусиль, легко автоматизувати) - записи в регістрах бухгалтерського обліку, розрахунок даних з первинних документів, бюлетенів, регістрів, поділ документів до їх передачі в архів: розпакування і пакування первинних документів.
Логічні операції включають впорядкування груп початкових значень (кодування документів та їх поділу перед записом на накопичувальну журналів і регістрів бухгалтерського обліку), підготовка інформації основі або даних бухгалтерського обліку; сортування рахунків підприємств та осіб, листування з боржниками.
Аналітичні операції містять елементи різних порівнянь: прийняття, офіційне і логічне перевіряння звітів МВО, ідентифікації та кореляції помилок в обліку; проведення збору даних книги і прем'єр-записів, складання бухгалтерського кошторису, підведення підсумків (інвентаризація).
Творча операція є складним бухгалтерським розрахунком у виборі альтернативних рішень, які часто визначаються виконавцем самостійно.
Організаційні операції відрізняються від попередньої групи їхніми адміністративними тенденціями, наприклад, підтвердження висновків комісії - неадекватності чи як альтернатива - списання недостачі або фізичного зносу (псування) матеріальних цінностей, затвердження та контролю виконання плану роботи бухгалтерського відділу.
Допоміжні операції це операції з постачання мат.забезпечення бух.відділу, управління, підшивання документів і їхнє архівування, інша робота яка не була включена до попередніх двох операцій.
Беручи до уваги особливості діяльності і технології обробки реєстраційних даних підприємства, можна скористатися ручною (дебетове сальдо (нотатки, записи), Головна книга, спрощені і т.д.) механізованою або автоматизованою системою обліку.
При виборі певної системи бухгалтерського обліку підприємства повинні використовувати його протягом деякого періоду часу (не менше 1 року). Потрібно зазначити можливі зміни бухгалтерського формі в майбутньому звітному періоді в адміністративному порядку про облікову політику або у примітках до річної фінансової звітності. У той же час вона / він повинен довести, практична необхідність (потребу) у зміні.
Підприємство визначає облікову політику самостійно. Запропонований список облікової політики питань для осіб цитується в таблиці 3.2.
Організація управлінського обліку передбачає участь бухгалтера на всіх етапах управління.
Основи бухгалтерського обліку для поліпшення будь-якої особи є безперервним підвищенням рівня економічних знань та ділової кваліфікації бухгалтерського персоналу. Вони повинні мати певний рівень знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, контролю (аудиту), законів. Вони повинні ефективно використовувати сучасні комп'ютери для обробки бухгалтерських та економічних даних.
Таблиця 3.2.
Структура адміністративного розпорядження про облікову політику господарюючого суб'єкта
№з.п
Статті, які необхідно визначити та затвердити
Для суб'єктів господарюванняякі здійснюють підприємницьку діяльність
які займаються іншою діяльністю


Рекомендовано Міністерством фінансів України [39]1
Метод оцінки запасів2
Частота визначення с.в одиниці продукції3
Облік процедур обробки і присвоєння транспортні витрати4
Особливість рахунку який контролює облік транспортних витрат5
Метод амортизації капіталу або необоротних активів6
Монетарні статті які включаються в валові витрати малоцінних необоротних активів7
Використання 8 чи 9 класу плану рахунків8
Частота кредитних сум, оцінки недіючих активів на рахунок нерозподіленого прибутку9
Метод розрахунку резерву сумнівних боргів.10
Список створених змістів на що залишилися витрати і платежі11
Процедура оцінки повноти операцій з надання послуг12
Сегменти, пріоритетні типи сегмента, принципи ціноутворення в середині організації рахунків13
Перелік і склад змінних і постійних загальних витрат виробництва, їх база розподілу14
Перелік і склад обліку витрат (робіт, послуг)15
Процедура визначення остаточного ступеня відповідно до будівельного контракту16
Дата визнання фінансових активів, придбаних в результаті систематичних операцій17
Розподіл витрат бази операцій з інструментами зацікавленої справедливості18
Рівень суттєвості для деяких осіб обліку19
Основні активи переоцінки (індексації)20
Карт частоти для відкладених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань21
Індивідуальний баланс філій та інших відокремлених відділів особи
Умовні зв'язки з нормативними організаціями системи бухгалтерського обліку ( додаток до рекомендацій міністерства фінансів)22
Кореспонденція з правилами Плану рахунків
Принципи листування з Національним бухгалтерського обліку23
Склад комісії з метою визначення терміну корисного використання основних засобів, вибираючи метод нарахування амортизації24
Робочий план рахунків (з управлінням рахунків аналітичного обліку)25
Переоцінка запасів26
Капіталізація процедури матеріальних коштів, отриманих на безоплатній основі27
Капіталізація і списання дорогоцінних металів28
Форми первинних документів створених самостійно29
Програмне забезпечення для автоматизованої обробки даних30
Перелік людей, які мають право підпису на первинних документів (платіжні і розрахункові документи, документи для зовнішнього потоку матеріальних активів)31
Умови зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку32
Перелік людей, які для виконання внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту) бухгалтерського обліку результатів і даних звітності