Економічні відносини сфери товарного обігу
План
Торговий капітал і торговий прибуток.
Торгівля та її форми.
Торговий капітал - є історично першою формою, його зародки можна знайти в стародавніх суспільствах. Він охоплює періоди розвитку, як простого товарного виробництва так і розвиненого. В умовах розвиненого товарного виробництва торговий капітал стає частиною суспільного капіталу. Його розвиток обумовлюється функціонуванням промислового капіталу. Дія торгового капіталу обмежується в основному сферою обігу розрізняють 2 підвиди торгового капіталу:
Торгово торговий
Грошово торговий.
Перший має справу з оборотом товару, а другий з оборотом грошей. Товарно торговий капітал: виступає у вигляді певної маси товарів виготовлених економічними суб’єктами і призначених для продажу, даний різновид торгового капіталу виконує функцію реалізації прибутку.
Грошово-торговий каптал: цей різновид торгового капіталу не бере безпосередньої участі у виробництві він не втілюється в засобах виробництва, а представляє собою фонд купівельної сили, тому грошово-торговий капітал є тим економічним важелем, який дозволяє підприємцеві отримати в своє розпорядження додаткові ресурси для досягнення своєї цілі. Грошово-торговий капітал виступає у двох функціональних формах:
- лихварський капітал.
- позичковий капітал.
Лихварський капітал - це історично перша форма розвитку грошово-торгового капіталу. З розвитком банківської системи він перестає існувати, його місце займає позичковий капітал. Між названими функціональними формами грошово-торгового капіталу є як спільне так і відмінне ( Відмінне: 1. Лихварський капітал має в основному споживацький характер, а позичковий обслуговує досягнення виробничих цілей . 2. Через надзвичайно великі ризики лихварський капітал надавався за великі відсотки, позичковий капітал базувався на розвиненій банківській системі звідси ризик зменшився і тому банківський капітал надавався під менші відсотки. 3. Лихвар дає в позику власні гроші, а банкір гроші своїх клієнтів. Спільне: 1. Обидві форми пов’язані з нагромадженням кредитних ресурсів. 2. Застосовуються з єдиною метою-отримання відсотків).
Торговий капітал - виконує надзвичайно важливі функції в сучасному суспільстві він прискорює обіг капіталу, а з другого боку він сам здійснює певні продуктивні витрати. Така двоїстість торгового капіталу обумовлює поділ витрат обігу на два види:
- додаткові витрати обігу (пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу до них відносять: транспортування, пакування, сортування тощо ).
- чисті витрати обігу (ЧВО- цей вид витрат пов'язаний з функціонуванням капіталу у сфері обігу, сюди відносять кореспонденцію, рекламу, грошові операції, утримання контор тощо. Ці витрати не можуть самоокуповуватись, а тому із покриття здійснюється за рахунок сукупної додаткової вартості ).
Наявність додаткових і чистих витрат модифікує механізм утворення середнього прибутку з урахуванням торгового капіталу формула прибутку набуває такого вигляду:
Р’СР=M/ (КП+ КТ) * 100%
Якщо врахувати величину чистих витрат обігу дана форма ще більше модифікується і набуває ось такого вигляду:
Р’= (M – ЧВО )/ (КП + КТ ) * 100%
Сутність механізму утворення торгового прибутку полягає у тому,що торговець купує товар за оптовими цінами, які відповідають цінам виробництва ( К+РСР=ЦВ ), а реалізує товар за роздрібними цінами (H+К+РСР=ЦВ ). Таким чином загальна формула торгового прибутку буде мати наступний вигляд :
H= ЦР – ЦО = ( К + РСР + H )-( К+РСР ).
Торгівля - це галузь господарства, яка здійснює посередницьку діяльність щодо реалізації товарів і надає пов’язані з цим послуги. Суть торгівлі більш повно виявляється в її функціях та формах. Розглянемо функції торгівлі:
Зміні форми вартостей ( на зміну грошам приходить товар, товару – гроші ).
Доведення виведеної продукції до кінцевого споживача.
До основних форм торгівлі відносять:
Оптова торгівля.
Роздрібна торгівля.
Кооперативна торгівля.
Зовнішня або міжнародна.
Д\З
Висновки по темі в цілому.
Висновки по кожному питанню окремо.
Задачі №95, 96, 91.