ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ
м._______________ "_____"___________201_ р
Підприємство "________________" у формі товариства з обмеженою відповідальністю в особі генерального директора ____________________, діючого на підставі Уставу, іменований далі Роботодавець, з одного боку, та громадянин _______________________________________________ іменований далі Працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:Працівник приймається (наймається) на роботу за професією (посадою) _______________________________ кваліфікацією _______________________ Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) _______________________Загальні положення: 1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником i підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.Обов'язки сторін: 3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором i угодою сторін.4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю обслуговування, рівня виконання норм та нормативних завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):___________________________________5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні i нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо): ________________________________________6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсації i пільг працівнику за роботу в небезпечних i шкідливих умовах праці: _______________________________________ робочий час:7. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): _____________________ Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника:8. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка) у розмірі (за одну годину роботи) на місяць, ___________ або __________________ у розмірі ____ надбавка (доплата та інші виплати) ___________ у розмірі __________ (у % до посадового окладу).9. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація _____________________10. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна ______ календарних днів, додаткова ______ календарних днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ______11. Додаткові пільги, гарантії, компенсації: _____________________Відповідальність сторін, вирішення спорів: 12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбаченим цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.13. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.14. Інші умови: ________________________________________________________________ Зміни, припинення та розірвання контракту: 15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.16. Цей контракт припиняється: а. після закінчення строку дії контракту; б. за згодою сторін; в. з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом; г. з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом; д. з інших підстав, передбачених законодавством.17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством: _______________________ При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.18. У випадку дострокового припинення контракту по незалежним від працівника причинам, в тому числі розірвання контракту працівником по причинам невиконання або неналежного виконання роботодавцем обов'язків, передбаченнях цим контрактом або роботодавцем-по обгрунтуванням, не передбаченнях діючим законодавством і цим контрактом, установлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації морального та матеріального збитку, нанесеного працівнику: ______________________19. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.20. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.Термін дії та інші умови контракту:21. Строк дії контракту з _____________ до _____________ Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _____________22. Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин: _____________________ Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.23. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою cтopiн у письмовій формі.24. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін i мають однакову юридичну силу.Додатки до контракту:25. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: ________________________________________________________ Адреси cтopiн: 26. Відомості про роботодавця:_______________________________________________27. Відомості про працівника: домашня адреса:______________________ домашній телефон: ____________ паспорт: № _____________ виданий ___________________"___"_________ р. Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг: _____________ (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави). Підписи сторін договору: Генеральний директор ______________________ «______»__________201_ року М.П. Працівник /_________________/ _______________