Сутну єдність філософіїї виражають два типи філософування :
Епістемний тип ( це орієнтація філософії на знання, науку, в якому філософія тлумачиться як наука про суще, завдання якої полягає в осягненні істини, в створенні чітких, логічних , раціональних моделей світу, повіязаних з тлумачення філософії, як метафізики – науки про суще . Арістотель, Лейбніц, Гегель, Віндельбанд .)
Софійний тип (………………………………………………………………………………………………………………….)
В історії філософії ці типи філософування є істотними для її буття та забезпечують сутнісну єдність філософії , виявляючи взаємозвязок стабільності та динаміки в її розвитку. Саме це і робить філософію здатною до упорядкування та творення нових смислів. Взаємозвязок філософії і науки має як історичний так і теоретичний аспект.
Структура філогсофії як система знань :
Онтологія ( вчення про буття )
Гносіологія ( вчення про пізнання )
Філософія релігії ( вчення про сутнісить та природу релігії )
Естетика ( вчення про естетичне відношення людини до світу та мистецтво )
Етика ( філософська теорія моралі )
Логіка ( вчення про форми та закони правильного мислення )
Соціальна філософія ( вяення про сутність та розвиток суспільства )
Праксеологія ( вчення про духорвно-практичну діяльність )
Антропологія ( вчення перо сутність людини )
Аксіологія ( вчення про фінності )
Багатоманітність буття філософії проявляється і в певних рівнях організації філософського знання за ступенем його узагальнення та спорідненості .
Багатоманітність форм буття філософії :
Філософська ідея
Філософське вчення
Філософська школа
Філософська т ечія
Філософський напрямок
Філософська культура
Філософська культура –це сукупність всіх умов і передумов становлення, вираження і розвитку філософського мислення, а також рівень потреб у філософському знанні, його продукування і поширення.
Основною рисою філософської культури є здатність до створення умов для свободи філософського мислення, що виражає поліфонічність буття філософії.
В рамках філософських ідей виражається своєрідність :
У формі вияву
У темах і методах філософування
У способі побудови філлософських знань
Філософська традиція – виражає принципове співпадання ………наукової та цілісної складови філософії т а включає в себе сукупність умов, що забезпечують іманентний розвиток філософії необхідний звязак філософських вчень між собою їх категоріальної та методолоічної складових.