2/Нормативно-правова база бухгалтерського обліку
Система нормативних меж бухгалтерського обліку в Україні може бути представлено в п'ять рівнів, кожний з яких охоплює ряд документів:
Закони України, тобто нормативних актів, що мають вищу юридичну силу. Наприклад, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Цей закон визначає принципи і форми організації бухгалтерського обліку. У свою чергу, Господарський процесуальний кодекс України і Закон України "Про господарські товариства"визначають в цілому загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Постанови Кабінету Міністрів України, які регулюють окремі питання бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів господарювання.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (ПСБО), інших нормативно-правових документів у галузі бухгалтерського обліку та звітності, які передаються від Міністерства фінансів України.
Нормативні акти (інструкції, положення, керівні принципи (засади)) і методичні рекомендації Міністерства фінансів України та інших органів, які розроблені та пройшли на основі ПСБО з урахуванням особливостей і потреб деяких видів діяльності.
Організаційні резолюції (накази, розпорядження) щодо форми організації бухгалтерського обліку, інструкції про облікову політику, які вирішує власник підприємства (управління) на основі попередніх чотирьох груп законодавчих рамок (меж).
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (ПСБО) в якості основного нормативного документа в системі обліку регулювання.
Починаючи з 1 січня 2000 року, бухгалтерські, аудиторські стандарти і практики в Україні почали змінюватися. Визначення напрямків міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) наведені в таблиці 2,1
Таблиця 2.1
Порівняльна таблиця ПСБО,МСБО,МСФЗ
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО)
П(с)БО

1
2

МСБО 1 "Подання фінансових звітів "
П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності
П(с)БО 2 "Баланс"
П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал "
П(с)БО 16 "Витрати"

МСБО 2 "Запаси"
П(с)БО 9 "Запаси"

МСБО 7 "Звіт про рух грошових потоків"
П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"
П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати "
П(с)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності "

МСБО 10 "Події після звітної дати"
П(с)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності "

МСБО 11 "Договори на будівництво "
П(с)БО 18 "Договори на будівництво "

МСБО 12 "Податок на прибуток "
П(с)БО 17 "Податок на прибуток "

МСБО 14 "Звітність за сегментами"
П(с)БО 29 "Звітність за сегментами"

МСБО 16 "Основні засоби"
П(с)БО 7 "Основні засоби"

МСБО 17 "Оренда"
П(с)БО 14 "Оренда"

МСБО 18 "Виручка"
П(с)БО 15 "Виручка"

МСБО 19 "Виплати працівникам"
П(с)БО 26"Виплати працівникам"

МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
П(с)БО 15"Виручка"

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"
П(с)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

МСБО 22 "Об'єднання бізнесу"
П(с)БО 19"Об'єднання бізнесу"

МСБО 23 "Витрати на позики"
П(с)БО 31"Фінансові витрати"

МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін"
П(с)БО 23"Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін"

МСБО 26 "Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення"
П(с)БО 26"Виплати працівникам"

МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти"
П(с)БО 20 "Консолідована фінансова звітність "
П(с)БО 12"Фінансові інвестиції "

МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії"
П(с)БО 12"Фінансові інвестиції "

МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції "
П(с)БО 22"Вплив інфляції "

МСБО 31 "Частки у спільних підприємствах"
П(с)БО 12"Фінансові інвестиції "

МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання"
П(с)БО 13"Фінансові інструменти "

МСБО 33 "Прибуток на акцію"
П(с)БО 24"Прибуток на акцію"

МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність "


МСБО 35 "Припинення діяльності "


МСБО 36 Зменшення корисності активів"
П(с)БО 28"Зменшення корисності активів"

МСБО 37 "Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи"
П(с)БО 11"Зобов'язання "

МСБО 38 "Нематеріальні активи"
П(с)БО 8"Нематеріальні активи"

МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"
П(с)БО 13"Фінансові інструменти "
П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість " П(с)БО12"Фінансові інвестиції "

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість "
П(с)БО 32"Інвестиційна нерухомість "

МСБО 41 "Сільське господарство "
П(с)БО 30"Біологічні активи"

МСФЗ не існує. Існують керівні принципи МСУО ЮНКТАД
П(с)БО 25"Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва "

Втілення плану рахунків передбачає поєднання методологічної єдності в системі розрахунків з незалежністю підприємства у його організації. Кожне підприємство вибирає точну номенклатуру субрахунків самостійно і при необхідності накладає додаткові субрахунки.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків передбачено Національним банком України.
Державне казначейство України має повноваження щодо встановлення єдиного підходу до бухгалтерської та фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ. Основними установчими документами, згідно з якими бюджетні установи організовують облік є наступні: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України, накази Державного казначейства України з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Процес адаптації МСФЗ до внутрішніх економічних та правових умов сповільнюється через невідповідність нормативно-правової бази, її нестабільності і непрозорості в інтерпретації деяких положень.
Недоліком нормативно-правової бази є те, що документи в
З метою вдосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку необхідно здійснити наступні заходи:
удосконалення методології та бухгалтерського обліку для основних засобів (обґрунтування альтернативного підходу до обліку витрат, пов'язаних з кредитами, чітко визначити методи розрахунку амортизації), запасів (детальне регулювання правил бухгалтерського обліку для бізнес-запасів, тари, готової продукції; запропонувати один - два методи «списання» запасів), операцій в іноземній валюті (з урахуванням змін валютних курсів в області бухгалтерського обліку) та ін;
нотатки про річний звіт підприємства, коли вони стають надбанням громадськості повинні бути доповнені інформацією, яка описує особливості бізнесу, значно впливати на формування фінансових результатів (поточний період і на перспективу);
регулювання методології бухгалтерського обліку в різних галузях народного господарства;
в податковому законодавстві при розрахунку оподатковуваного одне джерело доходу повинні використовувати метод, передбачений у ПСБО та МСФЗ (до Закону України "Про податок на прибуток" метод розрахунку фінансових результатів повинні бути використані відповідно до національних правил бухгалтерського обліку);
затвердити Положення про (головних) бухгалтерів підприємств, організацій та установ, які будуть чітко регламентувати функції та повноваження обліку співробітників.