Навчальна дисципліна – економіка підприємства та її місце в підготовці економістів підприємства
…………………………………………………………………………………………
…………………..
Економіка, як наука – це наука вибору. Вивчає, як люди вибирають спосіб використання обмежених ресурсів для виготовлення різних видів товарів та розподіл їх між різними членами суспільства.
Економіка підприємства – це наука, що вивчає особливості прояву загальних економічних законів розвитку суспільства на підприємстві та раціональне використання обмежених виробничих ресурсів підприємства на основі конкретних форм господарювання коли людина вступає у певні відносини з природою та іншими людьми з метою реалізації своїх потреб, інтересів та ідеалів.
Метою дисципліни є забезпечення студентів відповідними знаннями, вміннями, навиками, які є необхідні для успішного виконання функціональних обов’язків економіста підприємства.
Завданням дисципліни є формування науково-економічного мислення.
Предметом дисципліни є дослідження економічної системи підприємства, що характеризується комплексом показників, які дають кількісну економічну оцінку факторів виробництва, умовам роботи підприємства, результатам його діяльності та дозволяють розробляти систему заходів щодо підвищення виробництва на підприємстві.
Об’єктом дисципліни є підприємство та товаровиробник, як первинна ланка економіки країни.
Методи вивчення дисципліни :
Загальний ( базується га об’єктивних законах розвитку суспільства : всі економічні явища та процеси розглядаються не ізольовано, а у взаємозв’язку та розвитку )
Спеціальні :
Статистичний .
Розрахунково-конструктивний.
Економіко-математичний.
Монографічний.
Експериментальний.
Соціологічний.
5. модель функціонування ринкової економіки ……………
6. виробнича структура підприємства.
7. підприємство, як виробнича та економічна система
Згідно чинного законодавства україни підприємство це самостійний статутний господарюючий суб’єкт, який має права юридичної особи на основі комерційного розрахунку. Здійснює виробничу, науково-дослідницьку………..з метою отримання прибутку або іншого ефекту.