Домашня завдання лекції №1
Тема: Політична економія як наука.
Людина відтворюється як біологічно так і соціально, а відтворення людського суспільства є синтезом 2х виробництв: матеріального і духовного. Суспільне матеріальне виробництво має 2 компоненти виробництво матеріальних благ і виробництво виробничих відносин. Життя людського суспільства багатогранне і різноманітне . Воно складається в першу чергу з багато численних видів та сфер прикладання праці: виробництво й торгівля , освіта й охорона, здоров’я, наука і культура, політика й ідеологія. Засоби поділяються на:
Знаряддя праці – це активна частина засобів праці, якими людина діє на предмети праці.
Матеріальні умови праці – це пасивна частина засобів яка забезпечує безробітне виробництво.
Науково інформаційні умови праці – забезпечують необхідний рівень технологій виробництва і люди утворюють продуктивні сили суспільства. Процес взаємодії згаданих факторів називається ТЕХНОЛОГІЄЮ.
Продуктивні сили суспільства – це складна система яка постійно збагачується новим змістом на ранніх стадіях розвитку людської цивілізації значення суб’єктивного фактора виробництва було приналежне. Зараз людський фактор має провідне значення у кількісній та якісній характеристиці виробництва і визначає реальний виробничий потенціал суспільства. У процесі суспільства виробництва люди вступають у взаємодію між собою, які називаються економічними або виробничими відносинами. У літературі економічні відносини поділяються на рівні техніко-економічні відносини , організаційно-економічні відносини, і соціально-економічні.
Власність – суспільні відносини з приводу присвоєних матеріальних та духовних благ.
Приватна власність – форма економічних відносин прямого або загального економічного механізму, присвоєного чужого майна, праці або її результатів.
Суспільна власність – не будь-яка форма суспільного споживання.
Дикунство - нема системної праці, джерело існування – полювання.
Цивілізація – розвиток обміну, появи грошей, держави. Як і кожна наука політекономії з’явилася на потребу дня. З розвитком машинного виробництва, ускладнення економічних відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну і благ виникла суспільна потреба у розвитку знань про свідоме освоєння і управління новими складними економічними процесами. В цьому помагала практична функція політичної економії. Цю науку створювало багато економічних науковців, особливо англійських, найбільш відомими серед них є : Ф. Кене, В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, та багато інших.
Політична економія – теоретична наука, тому замість наукових прикладів тут застосовують метод наукової абстракції. Абстрагування застосовується для очищення уявлень про стійкі економічні процеси, випадкового, одиничного.
Особливі економічні закони – виражають суть окремих суспільних форм або сфер відтворення і діють в кількох способах виробництва : закон вартості, закон виробництва.
Специфічні економічні закони – діють у межах одного суспільного або технічного способу виробництва.