Соціологія як наука
План
Об’єкт і предмет соціології.
Основні функції соціології.
Закони, категорії і методи соціології.
Структура і рівні соціологічного знання.
Зв'язок соціології з іншими суспільними науками.
Соціологія – походить від латинського і грецького слів. Виникла в 30 40-хх рр.. 19 ст. і основоположником є французький філософ Огюст Конт. Більш вузьку трактовку соціології як науки здійснив інший французький вчений Еміль Дюркбей. Отже, соціологія це наука про становлення та розвиток, а також функціонування суспільства, соціальних спільнот, соціальних відносин і соціальних інститутів.
Соціальні спільноти – це групи людей об’єднані єдністю цілеспрямованої діяльності. Види соціальних спільнот :
Соціально-класові.
Соціально-етнічні .
Соціально-демографічні.
Соціально-територіальні.
Професійно-кваліфікаційні.
Соціальні інститути – це історично сформована стала форма організації спільної діяльності людей.
Об’єктом соціологічного пізнання є суспільство як цілісна соціальна реальність.
Предмет соціології – це загальні і специфічні закони і закономірності розвитку та функціонування історично визначених соціетальних систбем механізми вияву та форми дії цих законів і закономірностей у діяльності особистостей у діяльності соціальних груп, народів.
Соціальне – це сукупність тих чи інших особистостей соціальних відносин, які виявляються в конкретних умовах між індивідами та спільнотами в процесі сумісної діяльності.
Функції соціології:
Теоретична (полягає в поповненні і збагаченні знання)
Описова (здійснюється для опису і нагромадження дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних записок)
Пізнавальна функція (реалізується через здобуття і накопичення знання про закони і закономірності функціонування і розвитку історично визначених соціальних систем про різні сфери суспільного життя)
Інформаційна (збирання інформації)
Прогностична
Критична
Виховна
Світоглядна