ВСТУП
Управління фінансовими ресурсами є одним з найважливіших чинників, які визначають ефективність діяльності підприємства в ринковому середовищі, його фінансову стабільність та конкурентоздатність. Особливої нагальності цей чинник набуває в умовах ринкових перетворень національної економіки України, оскільки характер діяльності підприємств на даний час визначає їх конкурентні якості не лише на вітчизняному ринку, але й на міжнародному.
Фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та ліквідністю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів.
Пошук потенційних резервів фінансових ресурсів є важливим завданням зі сторони керівництва суб’єкта господарювання для реалізації поставлених виробничих програм та стратегічних напрямків розвитку. Управління фінансовими ресурсами на рівні підприємства передбачає ефективне їх використання, правильний вибір напрямків фінансових потоків та раціональне використання за цільовим призначенням.
Вирішення таких завдань є можливим лише за умов ефективної організації менеджменту виробничо-фінансової діяльності підприємства. Значний внесок у розвиток теорії управління фінансовими ресурсами зробили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: Благун І.С., Бланк І.О., Брігхем Ю.Ф., Ван Хорн Д.К., Василик О.Д., та ін.
Метою даного дослідження є управління динамікою, складом та структурою джерел фінансових ресурсів на підприємстві. Об'єктом дослідження нашої курсової роботи є ПАТ «Дубномолоко». Предметом дослідження є побудова механізму управління фінансовими ресурсами .