Зняття вольт-амперної характеристики Inp=f(Unp) при прямій напрузі.
прикладеній до діода
Для зняття вольт-амперної характеристики потрібно встановити обидва перемикачі в положення 1 і, змінюючи напругу джерела від 0 до 1 В (з інтервалом 0,1 В), слідкувати за змінами значення прямого струму. Результати спостережень записати в табл.2.
Таблиця 2
lnp=f(Unp)
Діод типу ______
ипр, в
Іпр, мА
Зняття вольт-амперної характеристики IM=fi(U,.) при зворотній напрузі,
прикладеній до діода
Для зняття цієї характеристики необхідно встановити обидва перемикачі в положення 2 і, змінюючи напругу джерела від 0 до 50 В (з інтервалом 5 В), слідкувати за значенням зворотного струму діода. Результати спостережень записати в табл.З.
Таблиця З
Діод типу
им,в
Іт, мкА
Примітка. Якщо при випробуванні діода зворотний струм перевищує максимально допустиме значення, то випробування потрібно зупинити. Діод до експлуатації не придатний.
Побудова вольт-амперної характеристики діода
За даними табл.2 і табл.З у прямокутній системі координат будують вольт-амперну характеристику діода /=/ (II). Необхідно правильно підібрати масштаби струмів і напруг, що відкладаються по леях у прямому і зворотному напрямках. Приблизний вигляд вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода наведений на рис.4. Визначення коефіцієнта випрямлення Кя діода
Для розрахунку Кя потрібно визначити прямий і зворотний струми діода при напрузі ЇВ і підставити їх значення у формулу
v - ' "Р

Визначивши Кд для декількох типів діодів, потрібно вказати, який з них найбільш придатний для роботи в схемах випрямлення.