Мешки полипропиленовые зеленые мешки.Список використаної літератури
1. Болюх М.А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ .НІЧЛАВА», 2001. - 204 с.
2.Большой зкономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилиян. - 4-е изд. доп. и перераб. - М.; Ин-т новой зкономиш, 1999. - 1248 с.
3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-ХII // Голос України. - 1999. - 30 липня.
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р. № 283/ 91 – ВР, ст. 1.
5.Ковалев В.В. Введение в финансовий менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 768 с.
6. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Чернігів 2001р.
7. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посібник. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
8.Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. - К. - 2005. - 400 с.
9.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. пос. - К.: КНЕУ. - 2004. - 368 с
10. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи) // Економіка, фінанси, право. – 2000. – №5. – С.18-21.
11. Методика проведення поглибленого фінансового аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997р. №37.
12. Поддерьогін. А.М. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000р.
13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.58-62
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.63-66
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - с.87-90.
16. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р. № 49/121.
17.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 485 с.
18.Уткин З.И. Фінансовий менеджмент. Учебник для вузов. - М.; Издательство «Зеркало», 1998. - 272 с.
19.Фролова Т.О, Фінансовий аналіз. - К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. - С. 118.
20. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник.– К.:КНЕУ, 2001. – 540 с.

Мешки полипропиленовые зеленые мешки.